بهينه سازي يادگيري از پيام‌هاي چندرسانه‌اي از طريق كمينه سازي بار شناختي: نقش وجه حسی و سرعت ارائه مطالب : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

بهينه سازي يادگيري از پيام‌هاي چندرسانه‌اي از طريق كمينه سازي بار شناختي: نقش وجه حسی و سرعت ارائه مطالب : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان بهينه سازي يادگيري از پيام‌هاي چندرسانه‌اي از طريق كمينه سازي بار شناختي: نقش وجه حسی و سرعت ارائه مطالب از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در ۱۴۳ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه بهينه سازي يادگيري از پيام‌هاي چندرسانه‌اي از طريق كمينه سازي بار شناختي: نقش وجه حسی و سرعت ارائه مطالب:

 

ظهور فناوری رایانه موجب توسعه و افزایش استفاده از محیط­های یادگیری چندرسانه­ای با هدف بهبود یادگیری معنادار در آموزش شده است. در این محیط­ها، طراحان با دو قالب اصلی ارائه مطالب (کلمه ها و تصاویر) سعی در کاهش بار شناختی و افزایش یادگیری دارند. پژوهش حاضر نیز با هدف کاهش بارشناختی و بهبود یادگیری یادگیرندگان در یک محیط چندرسانه­ای مبتنی بر رایانه از طریق وجه حسی (گفتار در برابر متن) و کنترل سرعت ارائه مطالب تقطیع شده (یادگیرنده- سرعت در برابر سیستم- سرعت) به همراه مکث صورت گرفت.

تنها تفاوت دو گروه اخیر در امکان استفاده از دکمه نمایش در حالت آموزش یادگیرنده- سرعت بود. محتوای مطالعه حاضر به صورت زنجیره علّی، قطعه­های معنادار شکل­گیری صاعقه را طی ۱۶ مرحله به دانش­آموزان دختر راهنمایی شهر اصفهان ارائه کرد. ابزار گردآوری اطلاعات، آزمون­های یادسپاری و انتقال و برگه­های سنجش بارشناختی بودند. پژوهش به صورت کاملاً آزمایشی (یک طرح عاملی۲×۲) انجام شد.

نتایج نشان داد که گروه گفتاری در آزمون یادسپاری بهتر از گروه متنی عمل کردند و گروه­های یادگیرنده- سرعت بار شناختی کمتری را در جریان آموزش  نسبت به گروه­های سیستم- سرعت تجربه کردند. هیچ اثر متقابلی بین وجه حسی و سرعت ارائه مطالب یافت نشد. این یافته­ها تأییدی بر اثر مثبت و سازنده وجه حسی و تعامل یادگیرنده با سیستم بر یادگیری چندرسانه­ای حتی در حالت ارائه مطالب تقطیع شده بود. استلزام­های نظری و عملی، محدودیت­ها و جهت­گیری­های پژوهشی آینده مورد بحث قرار گرفتند.

 

هدف­هاي پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، توسعه تحقيقات قبلي در مورد بهينه­سازي يادگيري چندرسانه‌اي از طريق آزمايش تقطيع ارائه مطالب بر كاهش بار شناختي و رسيدن به رهنمودهاي دقيق‌تر در خصوص چگونگي طراحي محيط‌هاي يادگيري چندرسانه‌اي است و اينكه كدام شيوه ارائه مطالب و در چه شرايطي مؤثر است. در راستای این هدف کلی هدف­های ویژه زیر دنبال شدند:

  • تعیین نقش وجه حسي به عنوان يكي از اصول اساسي يادگيري چندرسانه­اي در شرایط منحصر به فرد مطالعه حاضر یعنی استفاده از مطالب تقطیع شده
  • تعمیم­پذیری اثر وجه حسي یافته شده در محيط‌هاي چندرسانه‌اي غیر تعاملي به محيط‌هاي چندرسانه‌اي تعاملي
  • تعیین نقش افزودن تعامل کاربر به بسته يادگيري رایانه- مبنا در کاهش بار شناختی و تقويت يادگيري
  • تعمیم­پذیری نتایج به دست آمده از گروه سنی بزرگسال به گروه سنی جوانتر

 

فرضيه‌ها

  1. ارائه اطلاعات كلامي به صورت گفتاري به جاي متن بر- صفحه به بهبود يادگيري كمك مي‌كند.
  2. ارائه مطالب تقطيع شده به صورت يادگيرنده سرعت به كاهش بارشناختي و افزايش يادگيري منجر مي‌شود.
  3. اثر وجه حسي متن بر بار شناختي و يادگيري از طريق سرعت ارائه مطالب تقطيع شده تعديل مي‌گردد. به عبارت ديگر، در ارائه سيستم- سرعت مطالب تقطيع شده، گفتار بهتر از متن و در ارائه يادگيرنده- سرعت مطالب تقطيع شده، متن بهتر از گفتار به كاهش بارشناختي و افزايش يادگيري منجر مي‌شود.

 

فهرست مطالب:

فصل يك: طرح مسئله

گسترة فصل. ۳

مقدمه. ۳

بيان مسئله. ۶

اهميت موضوع مورد پژوهش. ۱۴

هدفهاي پژوهش. ۱۵

فرضيه‌ها. ۱۶

تعریف مفهومي و عملياتي متغيرها. ۱۶

فصل دوم: ادبيات نظری و پيشينة تجربی تحقيق

گسترة فصل. ۲۱

يادگيري از آموزش رايانه- مبنا (CBI) 21

نظرية شناختي يادگيري چندرسانه‌اي. ۲۴

مفروضه مجراي دو گانه. ۲۴

مفروضة ظرفيت محدود. ۲۶

مفروضة پردازش فعال. ۲۷

اصول چند رسانه‌اي. ۲۹

نظرية بارشناختي. ۳۴

وجه حسي متن. ۴۲

تعامل داشتن  با سیستم. ۵۱

خلاصه فصل:. ۶۳

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

گسترة فصل. ۶۵

طرح پژوهش. ۶۵

شركت كنندگان. ۶۶

مواد و تجهيزات. ۶۸

آزمون يادسپاري:. ۷۰

آزمون انتقال:. ۷۱

مقياس تلاش ذهني:. ۷۱

شيوة اجرا. ۷۲

نمره‌گذاري. ۷۴

روش تجزيه و تحليل داده‌ها. ۷۶

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

گسترة فصل. ۷۸

تحلیل اکتشافی داده‌ها. ۷۸

آماره‌های توصیفی. ۷۸

برآورد سطح دشواری سوالها. ۸۲

تحلیل تأییدی داده‌ها. ۸۳

عملکرد در آزمون دانش قبلی. ۸۳

زمان‌های توقف بین قطعه‌ها. ۸۳

همبستگی بین اندازه‌ها. ۸۵

بررسی اثرها بر عملکرد. ۸۶

جمع‌بندی یافته‌های پژوهش. ۹۰

خلاصه فصل. ۹۰

فصل پنجم‌: بحث و نتیجه‌گیری‌

گستره فصل. ۹۲

بحث و تبیین نتایج. ۹۲

نتیجه­گیری. ۹۸

استلزام­های نظری و عملی. ۹۹

محدودیت­های پژوهش حاضر  و پیشنهادهایی برای مطالعه‌های آتی  ۱۰۰

منابع و مآخذ. ۱۰۳

پيوست‌ها و ضمائم. ۱۲۰

 

فهرست جدول­ها

جدول۲-۱: سه مفروضه نظرية شناختي يادگيري چند رسانه‌اي  ۲۵

جدول ۴-۱:‌ آماره‌هاي توصيفي براي اندازه‌هاي عملكرد و بارشناختي در شرايط آزمايشي مختلف. ۷۹

جدول ۴-۲: تحلیل سطح دشواری سؤالهای آزمون‌های یادسپاری و انتقال  ۸۲

جدول ۴-۳: آماره­های توصیفی مربوط به زمان (بر حسب ثانیه) توقف بین قطعه­ها در بین گروه­های یادگیرنده- سرعت. ۸۴

جدول ۴-۴: ماتریس همبستگی بین اندازه‌ها. ۸۶

جدول ۴-۵: نتایج آزمون‌ ANOVA برای بررسی اثرهای وجه حسی و سرعت ارائه مطالب بر یادسپاری. ۸۷

جدول ۴-۶: نتایج آزمون تک متغیری اثرهای وجه حسی و سرعت ارائه مطالب بر انتقال. ۸۷

جدول ۴-۷: نتایج آزمون چند متغیری برای بررسی اثرهای سرعت ارائه و وجه حسی بر بار شناختی. ۸۸

جدول ۴-۸: تحلیل واریانس تک متغیری برای بررسی اثرات سرعت آموزش بر بارشناختی. ۸۹

 

فهرست شکل­ها

عنوان……………………… شماره صفحه

شکل ۲-۱ نظرية شناختي يادگيري چندرسانه‌اي. ۲۷

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0