بيع زمانی : دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

بيع زمانی : دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

پایان نامه  کارشناسی رشته حقوق با فرمت WORD و در ۵۱ صفحه با موضوع بيع زمانی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

بيع زمانی

فهرست مطالب

کتاب اول

مقدمه

۱-جهت انتخاب موضوع

۲-روش تحقيق

۳-پرسش هاي تحقيق

۴-فرضيه تحقيق

۵-هدف تحقيق

۶-طرح کلي نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جايگاه تايم شر در حقوق  

فصل اول:  جايگاه تايم شر در عقود معين 

گفتار اول :عقود معين

گفتاردوم: تايم شر و بيع زمانی

الف) تعريف بيع وويزگيهاي آن:

ب)بررسي بيع موقت:

گفتارسوم: تايم شروصلح

الف) تعريف عقدصلح واحکام و ويژگي هاي آ ن

ب)قرارداد تايم شر و صلح با توجه به ماهيت و ويژگي‎هاي عقد صلح مي‎توان گفت

فصل دوم:  جايگاه تايم شر در عقود نامعين   

گفتار اول : مباني اصل آزادي اراده در فقه (بحثي در اعتبار قرار دادهاي نامعين)

فرض اول: قرار داد بيمه:

فرض دوم:  تقسيم

گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكيت زمان بندي شده (تايم شر)

الف) اركان و ويژگي هاي قرار داد تايم شر :

ب) احكام و آثار قرار داد تايم شر

ب۱ – رابطه مالكان با يك ديگر :

ب۲-حدود اختيارات مالكان :

بخش دوم :تايم شر در فقه

فصل اول : بررسي مشروعيت مالكيت موقت در فقه 

گفتار اول:توضيح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالكيت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهيت مالکيت در اسلام

گفتارچهارم: دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت مي پردازيم

بخش سوم: غالب هاوقرارداد هاي مشابه با تايم شر

گفتار اول:  بيع مشاع به شرط مهايا

الف) تقسيم به اجزا ؛

ب) تقسيم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:  صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامي

گفتار چهارم: افراز زماني

 

مقدمه

جهت انتخاب موضوع :

بحث هاي حقوقي هميشه از پيچيدگي و سنگيني بسياري برخوردار بوده است و هميشه در مباحث بسيار زيادي وجود دارد و شايد حتي موجب سردرگمي بسياري از افراد شود شايد يكي از دلايل اين امر گستردگي بيش از حد وهمچنين حساسيت بالاي اين مسئله باشد.

يكي از مباحثي كه درحقوق وجود دارد اين است كه رفتارهاي حقوقي با شباهاتي كه با هم دارند در غالب هاي متفاوت مطرح شده اند.

جذابيت اين موضوع وشباهت آن با برخي از قالب هاي حقوقي نگارنده را به اين سمت سوق دادكه موضوع كار تحقيقي ۲ خود را بررسي جايگاه بيع زماني يا تايم شر درحقوق ايران قرار دهد.

پرسش هاي تحقيق

۱- چه معامله و قراردادي را قرارداد تايم شر و بيع زمانی مي نامند ؟

۲- ظهور اين قرارداد دركجا بوده و جايگاه آن درحقوق ايران چيست ؟

۳- آيا اين قرارداد با مباني فقهي ما قابل تطبيق است ؟

۴- آيا ضرورت دارد با قالب هاي حقوق مدني اين قرارداد را توجيه كرد؟

فرضيه هاي تحقيق

۱- در اصطلاح انگليسي اين كلمه مي توان دريافت كه بعد زمان دراين قرارداد حاكم است.

۲- اين قرارداد غيربومي و وارداتي وبرگرفته از حقوق غربي است.

۳- باتوجه به نظرات مختلف فقهي مي توان با نظرعده اي از فقها اين غالب را توجيه كرد.

۴- به نظرمي رسد با غالب هاي حقوقي فعلي بتوان اين قرارداد كاربردي را توجيه كرد.

هدف تحقيق

با عنايت به اينكه اين قرارداد به طور مختصر درحقوق مدني ۱ مطرح شد و بحث ها و نظرات زيادي درمورد آن ارائه گرديد و ازموضوعات سئوال برانگيز بود وهمچنين علاقه اينجانب به فراگرفتن مسائل بيشتري ازحقوق نگارنده را به سمت اين موضوع سوق داد.

طرح كلي گزارش

اين تحقيق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظيم گرديده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقيق ، پرسش هاي تحقيق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأديه شده كه جايگاه تايم شر را درحقوق بررسي مي كند و در بخش دوم يك فصل است جايگاه تايم شررا درفقه بررسي مي كند و دربخش سوم به طرح غالب هاي مشابه با تايم شر پرداخته ايم.

تبيين موضوع

اگر فرايند تعامل ميان سيستم هاي حقوقي ، به گونه اي صحيح ، اصولي وحساب شده صورت گيرد ،مي تواند به رشد و بالندگي حقوق كشور كمك شاياني كند . در عصر كنوني كه عصر ارتباطات نام گرفته است ، تأثير و تأثر سيستم هاي حقوقي بر يك ديگر امري اجتناب ناپذير است ؛ زيرا
پيشرفت تكنولوژي و دانش بشري روز به روز پديده هاي نويني را در عرصه هاي مختلف ، از جمله در پديده ها و مقررات حقوقي مي آفريند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با يك ديگر موجب انتقال تجربه هاي جديد از جايي به جايي ديگر مي شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت هاي فردي و گروهي را در جامعه به عهده دارد ، نبايد در مقابل پديده هاي نو پيدا حالت انفعالي و تأثير پذيري يك طرفه داشته باشد . بنابراين انتظاري بي جاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پيدا تغيير يابد ،بلكه بايد هر مسأله جديد و بي سابقه اي را با مباني مورد قبول و اصول پذيرفته شده فقهي و حقوقي سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگيري كرد و گرنه در مسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد .

رواج timesharing در برخي از كشورهاي اروپايي و نقشي كه اين شيوه در جذب سرمايه هاجلوگيري از اتلاف منابع دارد ، برخي از شركت هاي ايراني را بر آن داشته تا اين روش الگوي فعاليت هاي خود قرار دهند ؛ اگر چه اين شركت ها – چنان كه خواهيم گفت – براي تطبيق فعاليت هاي خود بر موازين حقوقي و قوانين جاري ، از قراردادهايي چون بيع مشاع و صلح منافع كمك گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج اين مسأله در سال هاي اخير و به ويژه استفاده از عناوين بيع زمانی و تايم شر و نيز با توجه به بهره گيري اين شركت ها از تجارب شركت هاي خارجي بيم آن مي رود كه مشكلاتي از اين ناحيه ايجاد شود .

فصل اول :جايگاه تايم شر در حقوق

مبحث اول:  جايگاه تايم شر در عقود معين

گفتار اول :عقود معين

جايگاه تایم شر در عقود  معين  عقود  معين  به قرار دادهايي  ا طلاق مي شود كه در فقه و قانون ، نام خاص ومشخص دارد و احكام وآثار ويژه آنها به تفصيل بيان شده است ؛ مانند اجاره ، بيع ، قرض، بيع زمانی و..

در اين گونه قراردادها كه به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي خود از دير باز مورد توجه قانون گذاران بوده است ، قالب بيان اراده از پيش فرآهم آمده و همه امور به حاكميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعين در قانون ، عنوان و صورت ويژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرايط وآثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده معين مي شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلي و بازكردن حساب جاري.

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0