تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال

در این مطالعه تأثیر بهره­ وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی در دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۶ مورد بررسی قرار گرفت. روش داده­ هاي پانل مورد استفاده قرار گرفته است و به منظور تخمين مدل، روش اثرات ثابت به کار گرفته شده است. در این مطالعه برای اندازه ­گیری شاخص بهره­ وری کل عوامل تولید از شاخص مقداری استفاده شده است؛ سپس تأثیر آن روی اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیر بهره­ وری کل عوامل تولید در کنار سایر متغیرها شامل موجودی سرمایه، بهره­ وری نیروی­کار و هزینه واحد نیروی کار دارای اثر مثبت و معنی­دار بر روی اشتغال می باشد.

بر اساس یافته های این مطالعه سیاست هایی که بتواند موجب بهبود بهره ­وری کل عوامل تولید و نیز بهره وری نیروی کار گردد می تواند موجب افزایش اشتغال گردد. یافته های این مطالعه همچنین نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری می تواند موجب کاهش بیکاری در این صنعت گردد.

واژگان کلیدی: بهره وری کل عوامل تولید، اشتغال، مدل داده های پانل، صنعت مواد و محصولات شیمیایی

اهميت و ضرورت تحقيق تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال

حل مسأله اشتغال و از بين بردن بيکاري و افزايش بهره ­وري دو مسأله مهم اقتصادي هستند. افزايش بهره­ وري کل عوامل توليد، يعني با همان نهاده­ ها و امکانات موجود، توليد بيشتري داشته باشيم يا به عبارت ديگر همان توليد با عوامل توليد کمتر صورت گيرد.

مسأله­ای که در اينجا مطرح می­شود، اين است که اگر ظرفيت توليدي کشور افزايش پيدا نکند، افزايش بهره ­وري کل عوامل توليد، ممکن است با افزايش اشتغال در تناقض باشد.

افزايش بهره ­وري کل عوامل توليد در يك صنعت می­تواند سبب كاهش قيمت محصولات تولیدی آن صنعت ­شود و كاهش قيمت، از جمله کاهش قیمت عوامل توليد، منجر به كاهش هزينه متوسط  تولید كالاها و خدمات و افزايش ميزان سود­آوري محصولات نهايي در واحدهاي توليدي آن صنعت خواهد شد. پيامد چنين تحولي، تأثير چشمگير بر افزايش تقاضا و از همه مهمتر افزايش توان رقابت محصولات داخل در بازارهاي خارجي خواهد بود. در نتيجه حجم سرمايه
گذاري‌هاي جديد صنعتي افزايش مي­يابد و متعاقب آن استفاده از ابداعات و فن‌آوري‌هاي جديد گسترش پیدا می­کند و اين خود عامل موثري در رشد بهره ­وري براي مرحله بعد است (مولایی،۴۰۷:۱۳۷۸).

رشد بهره ­وري كل ‌عوامل‌ توليد همچنين باعث افزايش سرمايه­ گذاري مي‌شود و افزايش سرمايه ­گذاري با افزايش تقاضاي كالاي سرمايه ­اي در ارتباط است. بنابراين، در صورتي كه نيروي
كار و سرمايه مكمل همديگر باشند، تقاضاي نيروي­ كار افزايش مي‌يابد كه اين باعث افزايش استخدام و به كارگيري نيروي‌كار مي­شود. از طرف دیگر با توجه به اين که افزايش بهره ­وري موجب آن مي­شود که همان ميزان محصولات را با عوامل توليد کمتر مخصوصاً در کوتاه مدت توليد کنيم، با توجه به اين که يکي از عوامل توليد، نيروي­کار مي­باشد، در اين صورت افزايش بهره­ وري کاهش اشتغال را به دنبال دارد. نظرات بعضی از اقتصاددانان مانند گالی (۱۹۹۹)  نيز اين ادعا که بهره ­وری موجب کاهش ساعات کاری و اشتغال می­شود را تأييد مي­کند.

موضوع از دو جنبه قابل بررسي است؛ از طرفي رشد بهره ­وري باعث افزايش توان توليدي کشور مي­شود که این باعث افزایش اشتغال می­شود و از طرف ديگر رشد بهره ­وري منجر به صرفه­جويي در منابع توليدي مي­شود و از آن جا که يکي از منابع توليد، نيروي­کار است، رشد بهره ­وري کاهش اشتغال را به دنبال دارد.  بنابراين بايد در پی  اين باشيم که هم رشد بهره­ وري را داشته باشيم و هم مشکل بيکاري برطرف شود.

با توجه به مطالب گفته شده، اين موضوع بسیار مهم است كه تأثير رشد بهره­ وري بر اشتغال و استخدام نيروي­ كار مورد قرار گیرد؛ چرا كه افزايش بهره ­وري در صورتي که به افزایش بيكاري منجر شود (به علت تعديلاتي كه در واحدهاي توليدي شكل مي­گيرد) تا حدودي از اهميت بهره وري خواهد کاست.

 

 فهرست تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال

فصل اول: کلیات 

۱-۱- مقدمه

۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق

۱-۳- سئوال­هاي تحقيق

۱-۴- فرضيه­هاي تحقيق

۱-۵- هدف تحقيق

۱-۶- روش تحقیق

۱-۷- جامعه آماری

۱-۸- ساختار پایان­نامه

 

فصل دوم: مطالعات انجام شده

۲-۱- مقدمه.

۲-۲- مطالعات انجام شده­ی خارجي.

۲-۳- مطالعات انجام شده داخلي

۲-۴- جمع بندی

 

فصل سوم: مباني نظري

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مفهوم بهره ­وري و شاخص هاي آن

۳-۲-۱- شاخص بهره­وري جزیي

۳-۲-۲- شاخص بهره ­وري كل

۳-۳- اندازه ­گيري بهره­ وري کل عوامل

۳-۳-۱- روش­های غير پارامتري

۳-۳-۱-۱- روش حسابداري رشد

۳-۳-۱-۲- روش شاخص عددي.

۳-۳-۲- روش پارامتري

۳-۴- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوري

۳-۵- شاخص هاينس

۳-۶- شاخص بهره­وري کراگ و هريس

۳-۷- محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری

۳-۸- استخراج تابع تقاضای نیروی کار

۳-۹- محاسبه موجودی سرمایه

۳-۱۰- روش تحقيق

۳-۱۱- داده های پانلی (تابلویی)

۳-۱۲- آزمون های تشخیصی

۳-۱۲-۱- آزمون F(چو).

۳-۱۲-۲- آزمون روش پاگان

۳-۱۳- آزمون ايستايي در داده­هاي ترکيبي

۳-۱۳-۱- آزمون لوين و لين

۳-۱۳-۲- آزمون آيم،پسران و شين

 

فصل چهارم: برآورد مدل و تحليل نتايج

۴-۱- مقدمه

۴-۲- الگو و متغیرهای مورد استفاده

۴-۲-۱- اشتغال.

۴-۲-۲- بهره­وري کل عوامل توليد

۴-۲-۴- هزینه واحد نیروی کار.

۴-۳- آزمون ايستايي در داده­هاي پانلی

۴-۳-۱- آزمون ايستايي لوين،لين و چو

۴-۳-۲- آزمون ايستايي آيم،پسران و شين

۴-۴- آزمون هاي تشخيصي.

۴-۴-۱- آزمون چاو.

۴-۴-۲- آزمون بروش- پاگان.

۴-۴-۳- آمون هاسمن۳

۴-۵-  مدل اثر ثابت

۴-۶- نتایج تخمین .

۴-۷- بررسي مقايسه بنگاه­هاي با بهره­وري بالا و بنگاه­هاي با بهره­وري پايين و اثرات آنها

روي اشتغال

۴-۷-۱- نتايج تخمين جهت مقايسه بنگاه­هاي با بهره­وري بالا و پايين

۴-۷-۱-۱- نتیجه­ی تخمين مدل بنگاه­هاي با بهره­وري پايين

۴-۷-۱-۲- نتیجه­ی تخمين مدل بنگاه­هاي با بهره­وري بالا

 

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه­گيري

۵-۱- مقدمه

۵-۲- خلاصه.

۵-۳- نتيجه گيري

۵-۴- توصيه­هاي سياست گذاري.

۵-۵- پيشنهاد براي تحقيق آينده

۵-۶- محدودیت های تحقق

منابع.

 

فهرست جدول ها

جدول۴-۱- موجودي سرمايه     ۵۸

جدول۴-۲- آزمون ايستايي لوين،لين و چو        ۶۰

جدول۴-۳- آزمون ايستايي آيم، پسران و شين    ۶۱

جدول ۴-۴- آزمون چاو       ۶۲

جدول ۴-۵- آزمون بروش- پاگان ۶۳

جدول ۴-۶- آزمون هاسمن       ۶۵

جدول۴-۷- نتايج تخمين                   ۶۷

جدول۴-۸- آزمون چاو براي بنگاه هاي با بهره ­وري پايين   ۶۹

جدول۴-۹- آزمون چاو براي بنگاه هاي با بهره ­وري بالا      ۷۰

جدول۴-۱۰- آزمون بروش- پاگان براي بنگاه­هاي با بهره­ وري پايين ۷۰

جدول۴-۱۱- آزمون- بروش پاگان براي بنگاه­هاي با بهره ­وري بالا    ۷۰

جدول۴-۱۲- آزمون هاسمن براي بنگاه­هاي با بهره­ وري پايين       ۷۱

جدول۴-۱۳- آزمون هاسمن براي بنگاه هاي با بهره­ وري بالا         ۷۱

جدول۴-۱۴- نتیجه­ ی تخمين مدل بنگاه­هاي با بهره ­وري کل عوامل توليد پايين     ۷۲

جدول۴-۱۵- نتیجه­ ی تخمين مدل بنگاه­هاي با بهره­ وري کل عوامل تولید بالا        ۷۲

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0