تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت دولتی و با عنوان تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت در ۱۲۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت:

تحقیق حاضر با هدف سنجش تاثیر رفتار اخلاقی و جنبه های مختلف رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش ناحیه یک رشت انجام شده است .تعهد سازمانی متغیر وابسته و رفتارهای اخلاقی و جنبه های رضایت شغلی (رضایت از حقوق و دستمزد،رضایت از همکاران ،رضایت از کارفرما ، رضایت از شغل) متغیرهای مستقل این تحقیق هستند.در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است و روش گردآوري اطلاعات ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماري، كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه ۱ رشت بوده و حدود ۹۹۳ هستند كه نمونه بدست آمده ۱۲۷ نفر است. روش تجزيه و تحليل اطلاعات از روش رگرسيون و با استفاده از نرم‌افزار۱۸ SPSS انجام گرفته است.

در این تحقیق دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی وجود دارد که همه تایید شدندونتايج نشان داده است كه رفتارهاي اخلاقي و جنبه‌هاي رضايت شغلي بر تعهد سازماني مؤثرند و با توجه به نتايج بدست آمده متغير رضايت شغلي نسبت به متغير رفتارهاي اخلاقي تأثير بيشتري بر تعهد سازماني دارد. و همچنين با توجه به نتايج رگرسيون چندگانه ، نتيجه مي‌گيريم كه متغير حقوق و دستمزد نسبت به ديگر متغيرهاي رضايت شغلي تأثير بيشتري را بر تعهد سازماني دارد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

تجربه دنياي پيشرفته صنعتي نشان مي‌دهد كه عامل عمده صحنه رقابت جهاني كه باعث حركت و سرعت بخشيدن به افزايش توان توليدي و اقتصادي سازمانها و نهايتاً جامعه مي‌گردد، منابع انساني است.

زماني كه انسانها در اثر ناهنجاري‌هاي سازمان در فشار و نگراني قرار مي‌گيرند، قرارداد رواني موجود بين خود و سازمان را از هم‌گسيخته ديده و براي ايجاد قدرت به طور مستقيم يا غيرمستقيم روحيه ساير كاركنان را نيز تضعيف مي‌نمايند و به طور محسوس تعارض بين رؤسا و مرئوسين را از قوه به فعل در مي‌آورند. عدم‌رضايت و عدم‌احساس تعلق و وفاداري كاركنان به سازمان، تأخير، غيبت (رواني و فيزيكي) و ترك سازمان را به همراه دارد كه علاوه بر هزينه هاي متعدد، در روحيه ساير كاركنان نيز تأثير مي‌گذارد. يافته‌هاي برخي از مطالعات نشان داده است كه نگرش شغلي از جمله تعهد سازماني با بعضي از رفتارهاي كار از جمله تمايل به ترك شغل، قصد جستجوي شغلي ديگر، غيبت و عملكرد شغلي رابطه معني دار دارند. (ماتيو و زاجاك، ۱۹۹۰ ”[۱] ،۱۹۴-۱۷۱)

(كخ و استيرز، ۱۹۷۸[۲] وپورتر،۱۹۷۴ [۳] ،۲۹۰)بر اين عقيده‌اند كه كارمندان داراي تعهد سازماني بالا ممكن است نسبت به كساني كه تعهد كمتري دارند، عملكرد بهتري داشته باشند. مودي و همكارانش بر اين عقيده‌اند كه هر سازمان نياز به اعضايي دارد كه وابستگي اش با سازمان بيشتر از قرارداد مبادله‌اي رسمي باشد. به عبارت ديگر، سازمان ها به افرادي نياز دارند كه به نفع سازمان فراتر از وظايف مقرر عمل كنند و اين امر به ويژه در مشاغل حساس از اهميت به‌سزايي برخوردار است.

تعهد سازمانی کارکنان، بویژه از نظر مدیران سازمان در جهت دستیابی به موفقیت  و تعالی سازمانی یک مسأله بسیار مهم است، امروزه باسرعت فزاینده تغییر در سازمان‌ها، مدیران به دنبال راه‌هایی برای افزایش تعهد سازمانی می‌گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند. نهادهای آموزشی دریافته‌اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروزی بدون داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص قادر نخواهند بود پاسخگوی نیازهای روزافرون آموزشی جامعه خود باشند.(مشبکی۱۳۸۸،۳۵۴)

تحقیقات نشان داده‌اند که کارمندان علاقه‌مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‌وری بالاتری دارند. تمایل به ماندگاری آن‌ها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می‌کنند و از انگیزه‌های بالاتری برخوردارند. بدین ترتیب  سازمان‌ها می‌توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل مؤثر برآن، اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند(مدنی،۱۳۸۴،۱۳۵).

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

۱- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱رشت.

۲- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱رشت.

۳- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱رشت.

۴- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت.

۵- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت.

۶- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت.

۷- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت.

۸- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت .

 

فرضیات تحقیق

براساس هدف های تعیین شده فرضیه های تحقیق به شکل زیر ارائه می شوند.

فرضیه اصلی۱: رفتار اخلاقی همکاران بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت تاثیر دارد .

فرضیه اصلی ۲: رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت تاثیردارد .

فرضیه فرعی اول: رضایت از دستمزد بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت تاثیر دارد .

فرضیه فرعی دوم: رضایت از همکاران برتعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه  ناحیه ۱ رشت تاثیر دارد .

فرضیه فرعی سوم: رضایت از کارفرما بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت تاثیر دارد .

فرضیه فرعی چهارم: رضایت از شغل بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه ۱ رشت تاثیر دارد .

 

فهرست مطالب

چکیده ‌ن

فصل اول ـ كليات تحقيق

۱-۱) مقدمه ۲

۱-۲) بیان مسأله ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱-۴) اهداف تحقیق. ۶

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق. ۶

۱-۶) مدل تحقیق. ۷

۱-۷) فرضیات تحقیق. ۷

۱-۸) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۸

۱-۸-۱) متغیروابسته ۸

۱-۸-۲)متغیرهای مستقل. ۸

۱-۹) قلمرو تحقیق. ۹

فصل دوم ـ مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق

۲-۱) مقدمه ۱۱

۲-۲) بخش اول :  تعهدسازمانی. ۱۱

۲-۲-۱) تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني. ۱۱

۲-۲-۲) اهميت تعهد. ۱۳

۲-۲-۳)  مدل هاي تعهد سازماني. ۱۴

۲-۲-۳-۱)مدل سه بخشي آلتون و ماير (۱۹۹۱) ۱۴

۲-۲-۳-۲)مدل اُريلي و چتمن. ۱۴

۲-۲-۳-۳) مدل آنجل وپري. ۱۵

۲-۲-۳-۴) مدل پنج تعهدي كليدي. ۱۵

۲-۲-۴) عوامل تعيين‌كننده ابعاد تعهد سازماني. ۱۷

۲-۲-۴-۱)تعهد عاطفي. ۱۷

۲-۲-۴-۲) تعهد مستمر. ۱۸

۲-۲-۴-۳) تعهد هنجاري. ۱۸

۲-۲-۵) راههاي ارتقاء تعهد به سازمان. ۱۹

۲-۲-۶) مشكلات مربوط به تعهد سازماني. ۲۰

۲-۲-۷) خلق استراتژي تعهد. ۲۰

۲-۲-۸) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني. ۲۱

۲-۲-۹) شاخص‌هاي تعهد سازماني. ۲۳

۲-۲-۱۰) فرآيند ايجاد تعهد سازماني. ۲۴

۲-۲-۱۱) دیدگاه‌هایی درباره تعهد سازمانی. ۲۵

۲-۲-۱۲) نتایج تعهد سازمانی. ۲۷

۲-۳) بخش دوم :رضایت شغلی. ۲۸

۲-۳-۱)تعاریف رضایت شغلی. ۲۸

۲-۳-۲) اهميت رضايت شغلي. ۳۰

۲-۳-۳) عوامل مؤثر بر رضايت شغلي. ۳۱

۲-۳-۵) ابزارهاي اندازه‌گيري رضايت شغلي. ۳۴

۲-۴) رفتارهای اخلاقی. ۳۶

۲-۴-۱)تاریخچه ۳۶

۲-۴-۲) تعاریف و مفاهیم رفتارهای اخلاقی. ۳۶

۲-۴-۳) اهمیت اخلاق. ۳۷

۲-۴-۴) اخلاق از نظر اسلام ۳۸

۲-۴-۵) ابعاداخلاق. ۳۸

۲-۴-۶) رابطه استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی. ۳۸

۲-۴-۷) روش‌های التزام به رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها ۳۹

۲-۴-۸) نظريه‌هاي اخلاق. ۴۰

۲-۴-۹) عناصر اخلاقي. ۴۲

۲-۴-۱۰) سطوح رفتارهای اخلاقی در عرصه‌ي سازماني. ۴۲

۲-۴-۱۱) مدل‌هاي اخلاق سازماني. ۴۳

۲-۴-۱۲) فوايد و كاركردهاي اخلاق در سازمان. ۴۶

۲-۴-۱۳) منابع ارزش‌هاي اخلاقي. ۴۷

۲-۴-۱۴) آثار مثبت رعايت اصول اخلاقي. ۴۸

۲-۵)بخش سوم:پیشینه ۵۰

فصل سوم ـ روش اجراي تحقيق

۳-۱) مقدمه ۵۷

۳-۲) روش تحقيق. ۵۷

۳-۳) جامعه‌ي آماري و نمونه آماري. ۵۷

۳-۴) روش نمونه‌گيري. ۵۸

۳-۵) ابزار گردآوري داده‌ها و اطلاعات.. ۵۸

۳-۶) روايي ابزار اندازه‌گيري. ۵۹

۳-۷) پايايي (قابليت اطمينان) ۵۹

۳-۸) روش تجزيه و تحليل داده‌ها واطلاعات.. ۶۰

فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده‌ها

۴-۱) مقدمه ۶۲

۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: ۶۳

۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق. ۶۷

۴-۴) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف.. ۷۴

۴-۵) آزمون فرضیات تحقیق. ۷۴

فصل پنجم ـ نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۵-۱) مقدمه ۸۱

۵-۲) نتایج آمار استنباطی. ۸۱

۵-۲-۱)نتایج آزمون فرضیه اول. ۸۱

۵-۲-۲)نتایج آزمون فرضیه دوم ۸۱

۵-۲-۳)نتایج آزمون فرضیه سوم ۸۱

۵-۲-۴)نتایج آزمون فرضیه چهارم ۸۱

۵-۲-۵)نتایج آزمون فرضیه پنجم. ۸۲

۵-۲-۶)نتایج آزمون فرضیه ششم.. ۸۲

۵-۳)پیشنهادات.. ۸۲

۵-۳-۱)پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق… ۸۲

۵-۳-۲) محدوديت‌هاي تحقيق… ۸۳

۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۸۴

ضمایم.. ۸۸

منابع و مآخذ. ۹۸

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول۲-۱) میزان اختلاف ابعاد تعهد   ۲۷

جدول ۲-۲،تعاریف اخلاق ۳۷

جدول ۳-۱،مقادیر آلفای متغیرها ۶۰

جدول۴-۱) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان ۶۳

جدول۴-۲) توصیف سن پاسخ دهندگان ۶۴

جدول۴-۳) توصیف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان ۶۵

جدول۴-۴) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان ۶۶

جدول۴-۵) توصیف متغیر تعهد سازماني ۶۷

جدول۴-۶) توصیف متغیر رفتار اخلاقي ۶۸

جدول۴-۷) توصیف متغیر رضايت شغلي ۶۹

جدول۴-۸) توصیف متغیر حقوق و دستمزد ۷۰

جدول۴-۹) توصیف متغیر رضايت از همکار ۷۱

جدول۴-۱۰) توصیف متغیر رضايت از کارفرما ۷۲

جدول۴-۱۱) توصیف متغیر رضايت از شغل ۷۳

جدول۴-۱۲) آزمون كولموگروف- اسميرنف ۷۴

جدول۴-۱۳) ضریب همبستگی بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمانی ۷۴

جدول۴-۱۴) ضریب همبستگی بين رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۷۵

جدول۴-۱۵) ضریب همبستگی بين حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی ۷۵

جدول۴-۱۶) ضریب همبستگی بين رضايت از همکار و تعهد سازمانی ۷۶

جدول۴-۱۷) ضریب همبستگی بين رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی ۷۷

جدول۴-۱۸) ضریب همبستگی بين رضایت از شغل و تعهد سازمانی ۷۷

جدول۴-۱۹) آزمون رگرسیون بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۷۸

جدول۴-۲۰) آزمون رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۷۹

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني  ۲۲

نمودار ۲-۲) نمودار هرم سطح تعهد ۲۵

نمودار۴-۱) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان ۶۳

نمودار۴-۲) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ۶۴

نمودار۴-۳) نمودار میله ای وضعيت تاهل پاسخ دهندگان ۶۵

نمودار۴-۴) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان ۶۶

نمودار۴-۵) هیستوگرام  متغیر تعهد سازماني ۶۷

نمودار۴-۶) هیستوگرام  متغیر رفتار اخلاقي ۶۸

نمودار۴-۷) هیستوگرام  متغیر رضايت شغلي ۶۹

نمودار۴-۸) هیستوگرام  متغیر حقوق و دستمزد ۷۰

نمودار۴-۹) هیستوگرام  متغیر رضايت از همکار ۷۱

نمودار۴-۱۰) هیستوگرام  متغیر رضايت از کارفرما ۷۲

نمودار۴-۱۱) هیستوگرام  متغیر رضايت از شغل ۷۳

 

فهرست شكل‌ها

شکل ۱-۱) مدل تحقیق ۷

شكل ۲-۲) تعهدات پنچ‌گانه  ۱۶

شكل ۲-۱) پيش‌فرضهاي تعهد سازماني  ۱۷

شكل ۲-۳) مدل تعهد سازماني  ۲۳

شکل ۲-۴)رابطه‌ي بين مقررات قانوني و استانداردهاي اخلاقي  ۳۹

شكل ۲-۵) مدل اخلاق سازماني با رويكردي نظام يافته  ۴۴

شكل ۲-۶) مراحل توسعه‌ي اخلاقيات كولبرگ  ۴۵

شكل ۲-۸) نيروهايي كه به اخلاق مديريت شكل مي‌دهند ۴۸

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0