تأثير زمان و مقدار آب آبياري تکميلي بر رشد، عملکرد و رشد ريشهي انگور ديم رقم عسگري در منطقه باجگاه : پایان نامه ارشد کشاورزی

تأثير زمان و مقدار آب آبياري تکميلي بر رشد، عملکرد و رشد ريشهي انگور ديم رقم عسگري در منطقه باجگاه : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  تأثير زمان و مقدار آب آبياري تکميلي بر رشد، عملکرد و رشد ريشهي انگور ديم رقم عسگري در منطقه باجگاه ” با گرایش آبياري و زهكشي و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تأثير زمان و مقدار آب آبياري تکميلي بر رشد، عملکرد و رشد ريشهي انگور ديم رقم عسگري در منطقه باجگاه:

کشور ایران به­دلیل واقع شدن در مناطق نیمه­خشک از یک­سو و توزیع نامتوازن زمانی و مکانی بارندگی­ها از دیگر سو دچار کمبود آب می‌باشد. در ایران، خشکسالی یک پدیده غیرطبیعی و دور از انتظار نبوده، بنابراین بایستی با پیامدهای خشکسالی مقابله نمود.از جمله راهکارهای مقابله با خشکسالی در دیم‌کاری، آبیاری تکمیلی است. تحقيق حاضر به بررسي تأثير زمان و مقدار آب آبياري تکميلي بر رشد، عملکرد و رشد ريشه‌ي انگور ديم رقم عسگري در منطقه باجگاه طي سال‌هاي زراعي ۹۱-۱۳۹۰ و ۹۲-۱۳۹۱ پرداخته‌ است. فاکتورهاي زمان و مقدار آب آبياري در ۴ تکرار در قالب يک طرح فاکتوريل کاملاً تصادفي بررسي شدند. تيمارهاي مقدار آب شامل تيمار شاهد (بدون آبياري تکميلي) و آبياري تکميلي با مقادیر ۶۵، ۱۳۰و ۱۹۵ ميلي‌متر و تيمارهاي زمان به ‌ترتيب آبياري در اوايل فروردين، اواسط ارديبهشت، اوايل فروردين و اواسط ارديبهشت، اواسط خرداد و اواسط تير بودند. انجام آبياري تکميلي ميزان محصول را در هر دو سال انجام پژوهش در تمامي تيمارها افزايش داد به‌ گونه­اي که بيشترين مقدار غوره از تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر به ‌دست آمد. بيشترين مقدار وزن خشک نیز از تيمارهاي دوبار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت با مقدار ۱۹۵‌ ميلي‌متر حاصل شد. ب

بررسي ميزان تبخير-تعرق در تيمارها نشان داد که تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت با مقدار ۱۹۵ ميلي­متر، بيشترين تبخير-تعرق و برابر۳۷/۵۰۰ و ۳۱/۶۰۲ میلی‌متربه ترتیبدر سال‌های اول و دومرا داشته و کمترين مقدار تبخير-تعرق مربوط به تيمار شاهد و با مقدار ۵۱/۸۳ و ۰۳/۲۱۹ میلی‌متر در سال‌های اول و دوم است. انجام آبياري تکميلي دماي پوشش گياهي را به مدت کوتاهي کاهش داده و اين کاهش دما در آبياري تيرماه مشهودتر است.

بررسي‌هاي انجام شده بر روي ريشه و مقايسه اثر آبياري تکميلي با مقدار ۱۹۵ ميلي­متر و تيمار شاهد نشان داد که در آبياري تکميلي تيرماه و تيمار شاهد، بيشترين مقدار ريشه در عمق‌هاي پايين‌تر وجود دارد، به اين معني که انجام آبياري تکميلي در ماه تير در توليد ريشه مؤثر نبوده و اين تيمار آبياري شده نيز مشابه با تيمار شاهد عمل نموده­است. در ساير تيمارها بيشترين مقدار ريشه در لايه سطحي خاک يعني عمق ۳۰-۰ سانتي‌متري تشکيل شده است. چگالي وزني ريشه نيز روندي مشابه با تراکم طولي ريشه دنبال نمود و مقدار آن در تيمارهاي شاهد و آبياري تکميلي تير، با افزايش عمق افزايش يافت. در ساير تيمارها بيشترين مقدار چگالي وزني ريشه در عمق ۳۰-۰ سانتي­متري مشاهده شد.

 

ضرورت آبياري تکميلي

تغييرات زماني و مکاني بارش از ويژگيهاي اصلي اقليم ايران مي­باشد. اکثر نقاط کشور ما تحت اقليم مديترانه‌اي قرار دارد. ويژگي اين اقليم، ميزان کم بارش، توزيع نامناسب مکاني و نوسانات آن از سالي به سال ديگر است. تغييرات گسترده در توزيع بارندگي در‌طول فصل رشد به همراه نوسانات شديد از سالي به سال‌ ديگر ، توليد محصولات کشاورزي را بسيار مشکل مي‌سازد. در نتيجه‌ي الگوي نامطلوب بارندگي، رطوبت خاک در ناحيه ريشه نيازهاي گياه را در طي فصل رشد برآورده نمي‌سازد. در شرایطی که باران در زمان مناسب و با مقدار كافي اتفاق نمي‌افتد انجام آبياري تكميلي[۲] ضروری است. آبياري تکميلي را مي‌توان به اين صورت تعريف نمود:” اضافه کردن مقدار کمي آب به مقدار آب خاک براي بهبود عملکرد، زماني که باران نتواند رطوبت کافي براي رشد طبيعي گياه را فراهم آورد”.  آبياري تکميلي در مناطقي با منابع آب محدود، بر دو فرض زير استوار است:

الف- آب (به­ شکل باران) براي رشد گياهي که به طور طبيعي بدون آبياري مقدار کمي عملکرد دارد، فراهم باشد.

ب- از آنجايي که بارندگي يک منبع رطوبتي معين براي نياز گياه است، آبياري تکميلي زماني استفاده مي‌شود که بارش نتواند رطوبت ضروري براي توليد محصول را فراهم کند.

استفاده از آبياري تكميلي به ويژه در اراضي با بارندگي محدود، راهي نويد‌بخش جهت رسيدن به خود‌كفايي مي‌باشد، زيرا آبياري تكميلي از نوسانات عملكرد پيشگيري کرده و از عدم موفقيت در توليد، جلوگيري به عمل مي‌آورد. برنامه‌ريزي زمان و مقدار آبياري تکميلي براي رفع‌کردن کامل تنش رطوبتي خاک در فصل رشد نمي‌باشد، اما حداقلي مقدار آب لازم است تا محصول بهينه گردد. براي اطمينان از‌ اين امر، مقدار حداقل آب در طول مراحل بحراني رشد[۳]، بايستي در ‌دسترس باشد، بنابراین مهمترين نکته در مديريت آبياري تکميلي، زمان و مقدار آب مصرفي است تا بتواند بهترين نتيجه را به‌دست دهد. آبياري تکميلي مطلوب بين ۷۵ ميلي‌متر در نواحي با بارندگي سالانه ۵۰۰ ميلي‌متر و ۱۵۰ ميلي‌متر در نواحي با بارندگي سالانه ۲۵۰ ميلي‌متر گزارش شده است (قاجار-سپانلو، ۱۳۸۱).

 

انگور و اهمیت آن در ایران

در کشور ایران به دلیل واقع شدن در اقلیم نیمه­خشک، کاهش میزان بارندگی و خشكسالي[۴] دور از انتظار نبوده که خسارت زيادي را به توليد محصولات كشاورزي وارد مي‌آورد. از ‌اين‌ جهت گياهان زراعي كه داراي ريشه‌ي سطحي بوده سريعتر آسيب مي‌بينند ولي تأثير خشكسالي و كم‌آبي در درختان ميوه در زمان طولاني‌تري آشكار مي‌شود. برخي ازگونه­ها و ارقام درختان ميوه، مقاومت بيشتري به كم‌آبي نشان مي‌دهند. انجير، بادام، پسته و انگور از‌جمله درختاني هستند كه تا‌حدودي به كم‌آبي مقاومت داشته‌اند. با ‌توجه به ‌اين‌كه انگور داراي ارقام تجاري زيادي بوده و در شرايط مختلف آب ‌و ‌هوايي رشد ‌و‌ نمو مي‌نمايد بنابراین نياز به پژوهش­هاي وسيعي پيرامون اين گياه مي‌باشد.

تاکستان­هاي ديم معمولاً در کوهپايه‌هايي قرار دارند که در فصل بهار آب به اندازه‌ي کافي در نيمرخ آن‌ها وجود دارد، مثل کوهپايه‌هاي البرز، آذربايجان، همدان و فارس که مقدار بارندگي سالانه‌ي اين مناطق ۳۰۰ الي ۴۰۰ ميلي‌متر بوده و نيازي به آبياري تاکستان­ها نمي‌باشد ( تفضلي و همکاران، ۱۳۷۳). کافي نبودن مقدار آب قابل دسترس در منطقه‌ي ريشه‌ي گياه، سبب بروز خشکي در تاکستان­هاي ديم شده و در اين زمان کشاورزان براي حفظ تاکستان­هاي خود از منابع آبي سطحي و زير‌زميني استفاده نموده و به‌ کمک آبياري تکميلي مي­توانند قسمتي از نياز آبي گياه را تأمين کنند.

 

 هدف تحقیق تأثير زمان و مقدار آب آبياري تکميلي بر رشد، عملکرد و رشد ريشهي انگور ديم رقم عسگري در منطقه باجگاه:

در پژوهش حاضر سعي بر آن است که ميزان محصول و ساير پارامترهاي فيزيولوژيک انگور با انجام آبياري تکميلي در زمان مناسب و مقدار کافي بهينه گردد؛ لذا اثر زمان و مقدار آبياري تکميلي را بر روي رشد و عملکرد اندام هوايي و رشد اندام زميني بررسي نموده که به صورت موارد ذيل مورد تحقيق قرار گرفته­است:

 1. بررسي وضعيت رطوبتي خاک در مقادير و زمان‌هاي مختلف آبياري
 2. بررسی وضعیت تبخیر-تعرق واقعی گیاه تحت تیمارهای زمان و مقدار آبیاری تکمیلی
 3. بررسي مقدار آب تبخير‌ يافته از سطح خاک در آبياري تکميلي موستان ديم
 4. بررسي وضعيت دماي پوشش گياهي در واکنش با مقادير و زمان‌هاي مختلف آبياري
 5. بررسي فاکتورهاي زمان و مقدار آب آبياري تکميلي بر عملکرد تاک‌ها و توليد محصول
 6. بررسي فاکتورهاي زمان و مقدار آب آبياري تکميلي بر ‌روي رشد شاخساره‌هاي تاک‌ انگور و وزن خشک
 7. بررسي فاکتورهاي زمان و مقدار آب آبياري تکميلي بر رشد ريشه انگور و پارامترهاي مربوط به آن.

 

فهرست جدول‌ها

 • جدول ۱-۳- ميزان بارندگي،حداکثروحداقل ماهانه دماي هوادرسالهاي زراعي ۹۰-۸۹ و ۹۱-۹۰٫ ۲۱
 • جدول ۱-۴-درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار شاهد سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ( ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)…………۳۴
 • جدول ۲-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۴
 • جدول ۳-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)……۳۴
 • جدول ۴-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)…….۳۵
 • جدول ۵-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱) …….۳۵
 • جدول ۶-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)………….۳۵
 • جدول۷-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر)  در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱) ……….۳۶
 • جدول ۸-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر)  در تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ ( ابتداي          اندازه‌گيري۹/۱/۱۳۹۱)………………….۳۶
 • جدول ۹-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ ( ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)…………….۳۶
 • جدول ۱۰-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)……….۳۷
 • جدول ۱۱-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر)  در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)…………….۳۷
 • جدول ۱۲-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر)  در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)……۳۷
 • جدول ۱۳-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر)  در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)………۳۸
 • جدول ۱۴-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)…۳۸
 • جدول ۱۵-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)………۳۸
 • جدول ۱۶-۴- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر)  در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال ۹۱ و ۱۳۹۲ (ابتداي اندازه‌گيري ۹/۱/۱۳۹۱)…….۳۹
 • جدول۱۷-۴-  مقايسه ميانگين­هاي ميزان تغييرات آب خاک (mm) تا عمق ۹۰ سانتي­متري در سال ۹۱ و ۹۲ ۵۸
 • جدول ۱۸-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار شاهد سال زراعي ۹۱-۹۰  ۵۹
 • جدول ۱۹-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبیاری تکمیلی فروردین ماه به مقدار ۶۵ میلی‌متر در  سال زراعي ۹۱-۹۰  ۶۰
 • جدول۲۰-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۰
 • جدول ۲۱-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۱
 • جدول ۲۲-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۱
 • جدول۲۳-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۲
 • جدول ۲۴-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۲
 • جدول ۲۵-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين – ارديبهشت ماه با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۳
 • جدول ۲۶-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين – ارديبهشت ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۳
 • جدول ۲۷-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين  – ارديبهشت ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۴
 • جدول ۲۸-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۴
 • جدول ۲۹-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۵
 • جدول ۳۰-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۵
 • جدول ۳۱-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۶
 • جدول ۳۲-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۶
 • جدول ۳۳-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۶۷
 • جدول ۳۴-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۶۷
 • جدول ۳۵-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۶۸
 • جدول ۳۶‑۴-اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين – ارديبهشت براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۶۸
 • جدول ۳۷-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۶۹
 • جدول ۳۸-۴- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي تير براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۶۹
 • جدول ۳۹-۴- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۷۱
 • جدول۴۰-۴- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۷۲
 • جدول ۴۱-۴- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۱-۹۰ ۷۲
 • جدول ۴۲‑۴-تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تا ۵/۵/۱۳۹۲) مقدار آب خاک در تيمارهاي شاهد در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۷۳
 • جدول ۴۳-۴- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تا ۵/۵/۱۳۹۲) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۷۳
 • جدول ۴۴-۴- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تا ۵/۵/۱۳۹۲) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۷۴
 • جدول ۴۵‑۴-تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تا ۵/۵/۱۳۹۲) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۷۴
 • جدول ۴۶-۴ – مقايسه ميانگين­هاي مقدار تبخير-تعرق واقعي (mm) از تاريخ ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري تکميلي در دوره اندازه گيري ميزان آب در خاک در سال زراعي ۹۱-۹۲ ۷۵
 • جدول ۴۷-۴- مقايسه ميانگين هاي مقدار تبخير-تعرق واقعي (mm) از تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تا ۵/۵/۱۳۹۲ در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري تکميلي در دوره اندازه گيري ميزان آب در خاک ۷۶
 • جدول ۴۸-۴- مقدار تبخير از سطح خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اولين اندازه­گيري ميکرولايسيمتر در سال۹۲ ۸۷
 • جدول ۴۹-۴- شدت تبخير از سطح خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اولين اندازه­گيري ميکرولايسيمتردرسال ۹۲ ۸۸
 • جدول ۵۰-۴-مقايسه ميانگين­هاي دماي پوشش سبز گياه ( C°)در تيمارهاي زمان و مقدار آبياري تکميلي در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ ۹۹
 • جدول ۵۱-۴-مقايسه ميانگين­هاي دماي پوشش سبز گياه ( C°)در تيمارهاي زمان و مقدار آبياري تکميلي در بازه زماني ۲۰/۱/۱۳۹۲ تا ۲۵/۴/۱۳۹۲ ۱۰۰
 • جدول ۵۲-۴- مقايسه ميانگين وزن غوره، تعداد خوشه غوره و متوسط وزن هر خوشه (گرم در هر بوته) در تيمارهاي مختلف زمان آبياري و مقدار آب آبياري تکميلي سال ۹۱ ۱۰۲
 • جدول ۵۳-۴- مقايسه ميانگين وزن غوره، تعداد خوشه غوره، تعداد خوشه سرمازده و متوسط وزن هر خوشه در هر بوته (گرم) در تيمارهاي مختلف زمان آبياري و مقدار آب آبياري تکميلي سال ۹۲ ۱۰۳
 • جدول ۵۴-۴- معادلات تعيين شده بين محصول توليدي به صورت غوره و مقدار آب آبياري در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي سال ۹۱ با استفاده از رگرسيون ۱۰۵
 • جدول ۵۵-۴- معادلات تعيين شده بين محصول توليدي به صورت غوره  و مقدار آب آبياري در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي سال ۹۲ با استفاده از رگرسيون ۱۰۸
 • جدول ۵۶-۴- مقايسه ميانگين‌هاي تبخير-تعرق واقعي (mm)، ميزان ماده خشک توليدي به همراه ماده خشک غوره (g/vine) و ميزان ماده خشک توليدي توسط سرشاخه و برگ (g/vine)در سال ۹۱ ۱۱۵
 • جدول ۵۷-۴- مقايسه ميانگين‌هاي تبخير-تعرق واقعي (mm)، ميزان ماده خشک توليدي به همراه ماده خشک غوره (g/vine) و ميزان ماده خشک توليدي توسط سرشاخه و برگ (g/vine) در سال ۹۲ ۱۱۶
 • جدول ۵۸-۴- معادلات تعيين شده بين ماده خشک توليدي و مقدار آب آبياري در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي سال ۹۱ با استفاده از رگرسيون ۱۲۰
 • جدول ۵۹-۴- معادلات تعيين شده بين ماده خشک توليدي و مقدار آب آبياري در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي سال ۹۲ با استفاده از رگرسيون ۱۲۳
 • جدول ۶۰-۴- مقادير تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در تيمارهاي مختلف زمان آبياري تکميلي در سال ۱۳۹۱ ۱۲۹
 • جدول ۶۱-۴- مقادير تراکم طولي ريشه (cm/cm3)  در تيمارهاي مختلف مقدار آبياري تکميلي در سال ۱۳۹۲ ۱۳۱
 • جدول ۶۲-۴- مقادير چگالي وزني ريشه (g/cm3) در تيمارهاي مختلف زمان انجام آبياري تکميلي در سال ۱۳۹۱ ۱۳۴
 • جدول ۶۳-۴- مقادير چگالي وزني ريشه (g/cm3)  در تيمارهاي مختلف زمان انجام آبياري تکميلي در سال ۱۳۹۲ ۱۳۵

 

فهرست شکل‌ها

 • شکل ۱-۳- شماي کلی زمين موردپژوهش…. ۲۳
 • شکل ۱-۴-نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار شاهد سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ۴۰
 • شکل ۲-۴- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار ۶۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ۴۰
 • شکل ۳-۴- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ۴۱
 • شکل ۴-۴- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ۴۱
 • شکل ۵-۴- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار ۶۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ۴۲
 • شکل۶-۴-  نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ۴۲
 • شکل ۷-۴-  نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ۴۳
 • شکل ۸-۴-  نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار ۶۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ۴۳
 • شکل ۹-۴- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ۴۴
 • شکل۱۰-۴-  نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫٫۴۴
 • شکل ۱۱-۴-  نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار ۶۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۵
 • شکل ۱۲-۴-  نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫۴۵
 • شکل ۱۳-۴- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫۴۶
 • شکل ۱۴-۴- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار ۶۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۶
 • شکل۱۵-۴-  نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۷
 • شکل ۱۶-۴-  نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۷
 • شکل ۱۷-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار شاهد ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)……..۴۸
 • شکل۱۸-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه  با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)…………………۴۸
 • شکل۱۹-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه  با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)…………………۴۹
 • شکل ۲۰-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه  با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)…………………۴۹
 • شکل۲۱-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه  با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)…………………۵۰
 • شکل۲۲-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه  با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲) ……………….۵۰
 • شکل ۲۳-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه  با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲) ……………….۵۱
 • شکل۲۴-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه  با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)……..۵۱
 • شکل۲۵-۴-  نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه  با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)…۵۲
 • شکل۲۶-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه  با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)  ۵۲
 • شکل۲۷-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه  با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲ ۵۳
 • شکل ۲۸-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه  با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)  ۵۳
 • شکل۲۹-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه  با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)  ۵۴
 • شکل۳۰-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه  با مقدار ۶۵ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲ ۵۴
 • شکل۳۱‑۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه  با مقدار ۱۳۰ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)  ۵۵
 • شکل۳۲-۴- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه  با مقدار ۱۹۵ ميلي‌متر در سال  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از ابتداي اندازه‌گيري (۹/۱/۱۳۹۱) تا (۵/۵/۱۳۹۲)….۵۵
 • شکل۳۳-۴- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ ۹۰سانتي‌متري در آبياري فروردين ۵۶
 • شکل ۳۴-۴- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ ۹۰سانتي‌متري در آبياري ارديبهشت ۵۶
 • شکل ۳۵-۴- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ ۹۰سانتي‌متري در آبياري فروردين و ارديبهشت ۵۶
 • شکل۳۶-۴- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ ۹۰سانتي‌متري در آبياري خرداد ۵۷
 • شکل ۳۷-۴- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ ۹۰سانتي‌متري در آبياري تير ۵۷
 • شکل ۳۸-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار شاهد ۷۷
 • شکل ۳۹-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۶۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين ۷۷
 • شکل ۴۰-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۳۰ ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين ۷۸
 • شکل ۴۱-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۹۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين ۷۸
 • شکل ۴۲-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۶۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت ۷۹
 • شکل ۴۳-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۳۰ ميلي‌متري ميلي‌متري  آبياري تکميلي ارديبهشت ۷۹
 • شکل ۴۴-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۹۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت ۸۰
 • شکل ۴۵-۴-مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۶۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ۸۰
 • شکل ۴۶-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۳۰ ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ۸۱
 • شکل ۴۷-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۹۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ۸۱
 • شکل ۴۸-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۶۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد ۸۲
 • شکل ۴۹-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۳۰ ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد ۸۲
 • شکل ۵۰-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۹۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد ۸۳
 • ش;ل ۵۱-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۶۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي تير ۸۳
 • شکل ۵۲-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۳۰ ميلي‌متري آبياري تکميلي تير ۸۴
 • شکل ۵۳-۴- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ۹/۱/۱۳۹۱ تا ۸/۶/۱۳۹۱ بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار ۱۹۵ ميلي‌متري آبياري تکميلي تير ۸۴
 • شکل ۵۴-۴-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار  آبياري تکميلي در فروردين با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي ۹۲ ۸۹
 • شکل ۵۵-۴-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار  آبياري تکميلي در ارديبهشت با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي ۹۲-۱۳۹۱ ۸۹
 • شکل ۵۶-۴-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين  و ارديبهشت با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي ۹۲-۱۳۹۱ ۹۰
 • شکل ۵۷-۴-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار  آبياري تکميلي در خرداد با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي ۹۲-۱۳۹۱ ۹۰
 • شکل ۵۸-۴-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار  آبياري تکميلي در تير با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱
 • شکل ۵۹-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين سال ۹۱ ۹۴
 • شکل ۶۰-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت  سال ۹۱ ۹۴
 • شکل ۶۱-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت سال ۹۱ ۹۵
 • شکل ۶۲-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد سال ۹۱ ۹۵
 • شکل ۶۳-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير سال ۹۱ ۹۶
 • شکل ۶۴-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين سال ۹۲ ۹۶
 • شکل ۶۵-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت سال ۹۲ ۹۷
 • شکل ۶۶-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت سال ۹۲ ۹۷
 • شکل۶۷-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد سال ۹۲ ۹۸
 • شکل ۶۸-۴- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير سال ۹۲ ۹۸
 • شکل ۶۹-۴- نمودار ميله‌اي عملکرد در دو سال ۹۱ و ۹۲ در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري تکميلي ۱۰۴
 • شکل ۷۰-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين در سال ۹۱ ۱۰۵
 • شکل ۷۱-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت در سال ۹۱ ۱۰۶
 • شکل ۷۲-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين -ارديبهشت در سال ۹۱ ۱۰۶
 • شکل ۷۳-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد در سال ۹۱ ۱۰۷
 • شکل ۷۴-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير در سال ۹۱ ۱۰۷
 • شکل ۷۵-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در سال ۹۱ ۱۰۸
 • شکل ۷۶-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين در سال ۹۲ ۱۰۹
 • شکل ۷۷-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت در سال ۹۲ ۱۰۹
 • شکل ۷۸-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين-ارديبهشت در سال ۹۲ ۱۱۰
 • شکل ۷۹-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد در سال ۹۲ ۱۱۰
 • شکل ۸۰-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير در سال ۹۲ ۱۱۱
 • شکل ۸۱-۴- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در سال ۹۲ ۱۱۱
 • شکل ۸۲-۴-رابطه عملکرد – تعرق انگور در سال ۹۲-۱۳۹۱ ۱۱۲
 • شکل۸۳-۴-رابطه کل ماده خشک توليدي – تعرق انگور در سال ۹۲-۱۳۹۱ ۱۱۳
 • شکل ۸۴-۴- ماده خشک توليدي توسط برگ و تبخير-تعرق واقعي گياه در  زمان اندازه‌گيري شده در تيمارها در سال زراعي ۹۰-۹۱ ۱۱۷
 • شکل ۸۵-۴- ماده خشک توليدي توسط برگ و تبخير-تعرق واقعي گياه در  زمان اندازه‌گيري شده در تيمارها در سال زراعي ۹۲-۹۱ ۱۱۸
 • شکل ۸۶-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين در سال ۹۱ ۱۲۰
 • شکل ۸۷-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت در سال ۹۱ ۱۲۱
 • شکل ۸۸-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين – ارديبهشت در سال ۹۱ ۱۲۱
 • شکل ۸۹-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد در سال ۹۱ ۱۲۲
 • شکل ۹۰-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير در سال ۹۱ ۱۲۲
 • شکل ۹۱-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي  در سال ۹۱ ۱۲۳
 • شکل ۹۲-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين در سال ۹۲ ۱۲۴
 • شکل ۹۳-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت در سال ۹۲ ۱۲۴
 • شکل ۹۴-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين – ارديبهشت در سال ۹۲ ۱۲۵
 • شکل ۹۵-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد در سال ۹۲ ۱۲۵
 • شکل ۹۶-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير در سال ۹۲ ۱۲۶
 • شکل ۹۷-۴- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي در سال ۹۲ ۱۲۶
 • شکل ۹۸-۴- ميانگين تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق هاي مختلف تحت تيمار آبياري ۱۹۵ ميلي‌متر در ماه‌هاي مختلف و  تيمار شاهد در سال ۹۱ ۱۳۰
 • شکل ۹۹-۴- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق ۳۰-۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۱ ۱۳۰
 • شکل ۱۰۰-۴- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق ۶۰-۳۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۱ ۱۳۱
 • شکل ۱۰۱-۴- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق ۹۰-۶۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۱ ۱۳۱
 • شکل ۱۰۲-۴- ميانگين تراکم طولي ريشه (cm/cm3)  در عمق هاي مختلف تحت تيمار آبياري ۱۹۵ ميلي‌متر در ماه‌هاي مختلف و  تيمار ديم در سال ۹۲ ۱۳۲
 • شکل ۱۰۳-۴- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3)  در عمق ۳۰-۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۲ ۱۳۲
 • شکل ۱۰۴-۴- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق ۶۰-۳۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۲ ۱۳۳
 • شکل ۱۰۵-۴- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3)  در عمق ۹۰-۶۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۲ ۱۳۳
 • شکل ۱۰۶-۴- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3)  در عمق ۳۰-۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۱ ۱۳۴
 • شکل ۱۰۷-۴- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق ۶۰-۳۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۱ ۱۳۵
 • شکل ۱۰۸-۴- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق ۹۰-۶۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۱ ۱۳۵
 • شکل ۱۰۹-۴- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3)  در عمق ۳۰-۰ سانتی‌متری خاک براي زمان هاي مختلف آبياري در سال   ۱۳۶
 • شکل ۱۱۰-۴- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق ۶۰-۳۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۲ ۱۳۶
 • شکل ۱۱۱-۴- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق ۹۰-۶۰ براي زمان هاي مختلف آبياري در سال  ۹۲ ۱۳۷

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0