بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران:پایان نامه ارشد مدیریت انتظامی

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت انتظامی و با عنوان بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران در ۱۳۵صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران:

اقتصاددانان از صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود. در این میان امنیت گردشگری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین منظور تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران در سال ۱۳۹۱مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از پیش طراحی شده بدست آمد.  برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه بدو ورود ۹۵ /۰ و پایایی پرسشنامه بعد از ورود ۹۷ /۰ بدست آمده است .جامعه آماری کل گردشگرانی که در طی سال ۱۳۹۱ از مراکز گردشگری استان دیدن نمودند، بود، از این تعداد ۳۶۰ نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند در این تحقیق پنج عامل اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس، رفتار و منش پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری و اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.

از کل ۳۶۰ گردشگر مورد بررسی در این تحقیق، ۸/۱۲ درصد گردشگر خارجی و ۲/۸۷ درصد گردشگر داخلی بودند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری در حدود ۶۵ درصد مؤثر معنی دار بوده است. گشت پلیس در مکان های گردشگری به میزان ۸/۷۷ درصد در جذب گردشگران مؤثر و معنی دار بود. رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران به میزان ۷/۶۳ درصد و معنی دار بود. اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس به میزان ۱/۵۵ درصد در جذب گردشگران مؤثر  و معنی دار بود. میزان اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران در جذب گردشگران به اندازه ۵/۷۶ درصد مؤثر بوده است.  اختلاف میانگین اثر پنج عامل مورد بررسی در جذب گردشگران فاقد اختلاف معنی دار بود و اثر آنها یکسان بود. عامل اول با عوامل دوم ، سوم و چهارم دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. همچنین عامل دوم نیز با عوامل چهارم و پنجم دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. با توجه به نتایج بدست آمده، وجود پایگاه های احداث شده پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، اقدامات حفاظتی و امنیتی و رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران اثر معنی دار و مؤثری داشت. لذا احداث پایگاه­های پلیس در اماکن تاریخی و گردشگری به منطور افزایش جذب گردشگران توصیه می­گردد. همچنین اتخاذ راهکارهای بهبود رفتار و برخورد پلیس با گردشگران باعث افزایش جذب گردشگران خواهد شد.

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران:

اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.

از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی … از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.

تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجایی­که یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی  است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی :

شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

اهداف فرعی:

 1. دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 2. دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 3. دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران
 4. دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران
 5. دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران

 

 سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی تحقیق:

میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟

سؤالات فرعی تحقیق:

 1. میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 2. میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 3. میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 4. میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 5. میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

به نظر می رسد اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران مؤثر بوده است.

فرضیه های فرعی:

 1. بین احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری و جذب گردشگران ارتباط مؤثری وجود دارد.

۲٫بین گشت پلیس در مکان های گردشگری و  جذب گردشگران ارتباط مؤثری وجود دارد.

 1. بین رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران ارتباط مؤثری وجود دارد.
 2. بین اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران خارجی ارتباط مؤثری وجود دارد.
 3. بین اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران ارتباط مؤثری وجود دارد.

 

 

فهرست مطالب  بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران:

سپاس نامه. ‌د

چکیده ‌ه

فصل اول: کلیات.. ۳

۱-۱) مقدمه: ۳

۱-۲) طرح مسأله: ۵

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴) اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴-۱)هدف اصلی.. ۷

۱-۴-۲)اهداف فرعی: ۷

۱-۵)سؤالات تحقیق: ۷

۱-۵-۱)سؤال اصلی تحقیق: ۷

۱-۵-۲)سؤالات فرعی تحقیق: ۷

۱-۶)فرضیه های تحقیق: ۸

۱-۶-۱)فرضیه اصلی: ۸

۱-۶-۲)فرضیه های فرعی: ۸

۱-۷) قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۸) تعاریف نظری واژگان تخصصی.. ۸

۱-۹) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی.. ۱۰

۱-۱۰) خلاصه فصل ۱٫ ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی(ادبیات تحقیق) ۱۳

۲-۱)مقدمه: ۱۳

۲-۲) مبانی نظری.. ۱۴

۲-۲-۱) مفاهیم امنیت.. ۱۴

۲-۳)بررسي رويكردهاي موجود در حوزه احساس امنيت: ۱۶

۲-۳-۱) رويكرد سنتي.. ۱۶

۲-۳-۲) رويكرد اجتماعي: ۱۶

۲-۴) مرور ادبیات و نظریه ها: ۱۷

۲-۴-۱) كاركردگرايي.. ۱۷

۲-۴-۲)كنش متقابل نمادي.. ۱۷

۲-۴-۳) روش شناسي مردمي.. ۱۷

۲-۴-۴) گردشگری.. ۱۸

۲-۴-۴-۱) اهميت گردشگري.. ۱۸

۲-۴-۴-۲) عوامل موثر در گردشگري.. ۱۹

۲-۴-۴-۳) اشكال مختلف گردشگر و گردشگري.. ۲۰

۲-۴-۵) مدل های گردشگری.. ۲۱

۲-۴-۵-۱)مدل سيستمي گردشگري مقصد. ۲۶

۲-۴-۵-۲)مدل كارآفريني و توسعه مقصد گردشگري.. ۲۷

۲-۴-۵-۳) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد. ۲۸

۲-۴-۵-۴)مدل عوامل کنترل درگردشگری.. ۳۱

۲-۴-۵-۵) مدل ليپر. ۳۲

۲-۴-۵-۶) مدل گان. ۳۴

۲-۴-۵-۷) مدل بریونز، تجیدا و مورالس… ۳۶

۲-۴-۵-۸) ديدگاه هولدن. ۳۷

۲-۴-۶) تقاضای گردشگری.. ۳۹

۲-۴-۷) عرضه. ۳۹

۲-۴-۸) جاذبه ها ۴۰

۲-۴-۹) خدمات.. ۴۰

۲-۴-۱۰) حمل و نقل.. ۴۱

۲-۴-۱۱) اطلاع رسانی.. ۴۱

۲-۴-۱۲) پیشبرد فروش… ۴۱

۲-۴-۱۳) گردشگری پايدار ۴۲

۲-۵) امنيت و گردشگری.. ۴۳

۲-۵-۱) امنیت داخلی گردشگری در ایران. ۴۵

۲-۵-۲) امنیت در گردشگری بین الملل.. ۴۶

۲-۵-۳) امنیت و صنعت گردشگری.. ۴۷

۲-۶) تاریخچه گردشگری در ایران. ۴۹

۲-۶-۱) تاریخچه برقراری امنيت گردشگری در ايران. ۵۵

۲-۷) قزوین و اماکن گردشگری.. ۵۶

۲-۷-۱) قلعه الموت.. ۵۷

۲-۷-۲) دریاچه اوان. ۵۹

۲-۷-۳) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی) ۶۰

۲-۷-۴) حمام قجر وموزه مردم شناسی.. ۶۱

۲-۸) نیروی انتظامی و امنیت.. ۶۲

۲-۸-۱) مدیریت انتظامی شهرستان قزوین.. ۶۲

۲-۸-۲) نیروی انتظامی و توریست.. ۶۳

۲-۸-۳) نیروی انتظامی.. ۶۴

۲-۸-۳-۱)پليس انتظامي.. ۶۶

۲-۸-۴)بخشنامه (۲۰ ) ۶۶

۲-۹) امنیت، پلیس، گردشگری : ۶۷

۲-۱۰) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی.. ۶۹

۲-۱۱) چارچوب نظری.. ۷۴

۲-۱۱-۱) ديدگاه نخبگان پلیس… ۷۴

۲-۱۱-۲) الگوی مفهومی.. ۷۴

۲-۱۱-۳) الگوی تحلیلی تحقیق در یک نگاه ۷۷

۲-۱۲) خلاصه فصل ۲٫ ۷۸

فصل سوم: روش شناسی.. ۸۰

۳-۱)مقدمه: ۸۰

۳-۲) نوع و روش تحقیق: ۸۱

۳-۳)جامعه و نمونه آماری.. ۸۳

۳-۴) روش نمونه گيري.. ۸۳

۳-۵)روش گردآوری اطلاعات: ۸۴

۳-۵-۱)روش کتابخانه ای.. ۸۴

۳-۵-۲)روش میدانی.. ۸۴

۳-۶)ابزارهای گردآوری اطلاعات.. ۸۴

۳-۶-۱)پرسشنامه. ۸۴

۳-۶-۲) مصاحبه. ۸۵

۳-۷) روشهای سنجش روايی  و  پايايي.. ۸۵

۳-۸)روش های تحليل داده ها ۸۶

۳-۸-۱)آمار توصيفي.. ۸۶

۳-۸-۲)آمار استنباطی.. ۸۶

۳-۸-۲-۱)ضريب همبستگی پيرسون. ۸۶

۳-۸-۲-۲)آزمون كاي اسكوور ۸۷

۳-۸-۲-۳) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) 88

۳-۹) خلاصه فصل ۳٫ ۸۸

فصل چهارم:نتایج پژوهش… ۹۰

۴-۱)تحلیل توصیفی داده ها ۹۰

۴-۲) تحلیل استنباطی داده ها ۹۵

۴-۳) خلاصه فصل ۴٫ ۱۰۶

فصل پنجم:  نتیجه گیری.. ۱۰۸

۵-۱)مقدمه. ۱۰۸

۵-۲) نتیجه گیری.. ۱۰۹

۵-۳)نتیجه گیری کلی: ۱۱۱

۵-۴)محدودیتهای تحقیق.. ۱۱۱

۵-۵)پیشنهادات.. ۱۱۲

۵-۶) خلاصه فصل ۵٫ ۱۱۲

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴

پیوست : پرسشنامه. ۱۲۲

چکیده انگلیسی ۱۲۴

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: آمار ورود توریست های خارجی به ایران  ۵۳

جدول ۲-۲:درآمد ارزی حاصل ازورودگردشگر خارجی به ایران ۵۴

جدول۴- ۱: نتایج بررسی تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردش …………….۹۶

جدول ۴-۲: نتایج بررسی تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران ۹۸

جدول ۴-۳: نتایج تأثیر بررسی رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران ۱۰۰

جدول۴- ۴: نتایج بررسی تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران ۱۰۳

جدول ۴- ۵: تجزیه واریانس اثر عوامل پنج­گانه مورد بررسی در جذب گردشگران ۱۰۵

جدول۴- ۶:  ماتریس کورلاسیون پیرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران ۱۰۵

 

فهرست نمودار ها

نمودار ۲-۱: طبقه بندی مدل های گردشگری ۲۴

نمودار ۲-۲: مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری  ۲۵

نمودار ۲-۳: مدل سيستمي گردشگري مقصد گان ۲۶

نمودار ۲-۴:  مراحل چرخه عمر مقصدگردشگري ۲۷

نمودار ۲-۵: چرخه زندگی مقصد مدل باتلر  ۲۸

نمودار ۲-۶: عوامل اصلي توسعه ي گردشگري  ۳۲

نمودار ۲-۷: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سيستم گردشگري کل ۳۳

نمودار ۲-۸: سيستم گردشگري (ناحيه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر)  ….۳۴

نمودار ۲-۹:  سيستم  گردشگري ۳۵

نمودار ۲-۱۰: ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس ۳۷

نمودار ۲-۱۱: سیستم گردشگری ۳۸

نمودار ۲-۱۲: عناصر سيستم گردشگري  ۴۰

نمودار ۲-۱۳: روند ورود توريست هاي خارجي به ايران  ۵۱

نمودار ۲-۱۴: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران ۷۶

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب داخلی یا خارجی بودن آنها ۹۰

نمودار ۴- ۲: توزیع فراوانی گردشگران خارجی مورد بررسی بر حسب ملیت آنها ۹۱

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب انگیزه گردشگری ۹۲

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب گروه سنی ۹۲

نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی ۹۳

نمودار ۴-۶: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوین ۹۳

نمودار ۴-۷: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب محل بازدید قزوین ۹۴

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0