تأثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

دانلود پایان نامه تأثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “تأثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه تأثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی :

چالش های اشتغال و بیکاری نه تنها یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمارمی آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در سه دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش چند دهۀ آینده نیز به حساب آورد. اصولاً اشتغال افرادی که به سن کار می رسند یک الزام سیاسی- اجتماعی است. زیرا، اشتغال نوعی معرف و مجوز زندگی مستقل می باشد و بیکاری می تواند به انحراف و سرخوردگی نسل جوان و بحران های اجتماعی و سیاسی منجر گردد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی در  زندان گرگان بوده است. فرضیة اصلی تحقیق این است که بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد.  فرضیه های فرعی تحقیق نیز عبارت است از اینکه،  به نظر می رسد بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و جامعه پذیری نارسا رابطه وجود داشته باشد و به نظر می رسد بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و احساس محرومیت رابطه وجود دارد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده است.

جامعة آماری تحقیق را بزهکاران زندانی در زندان گرگان به تعداد ۱۴۰ نفر تشکیل می دهند. طبق یافته های تحقیق بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از این است که بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و جامعه پذیری نارسا رابطه   معنا داری وجود دارد و همچنین بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و احساس محرومیت رابطه معناداری برقرار است. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات جامعه پذیری نارسا ، نظریة احساس محرومیت و همچنین نظریه فشار است.

واژگان کلیدی: بیکاری –  جرم – انحرافات اجتماعی – زندان گرگان

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران سومین کشور جهان از نظر داشتن نیروی جوان می باشد(مرکز آمار،۱۳۹۰ ). این جمعیت به زودی وارد سن باروری شده، تشکیل خانواده می دهند وبه طور متوسط سالیانه حدود یک میلیون نفر متقاضی شغل خواهیم داشت (سرلک،پیشین :۳۶). از طرفی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران به دلیل ضعف بنیان های تولیدی ، پایین بودن سطح زندگی، کمبود درآمد سرانه، حجم گسترده و روز افزون عرضه نیروی کار و رشد نیافتن فرصت های شغلی متناسب با آن، مشاغل عمدتاً به صورت مشاغل کاذب، واسطه ای، دلالی وبرخی مشاغل خرده پا شکل می گیرند وبخش عظیمی از نیروی تحصیل کرده و مجرب، یا به مشاغل کاذب روی می آورند یا به دلیل نیافتن فرصت شغلی مناسب در بیکاری به سر می برند.

بیکاری معضل اجتماعی است که هم آسیب های جدی فردی و هم آسیب های اجتماعی قابل ملاحظه ای به بار می آورد. بیکاری همیشه بدترین تأثیرات را چه از جنبه جسمانی و چه از جنبه روحی و روانی بر فرد می گذارد که اثرات آن به سادگی قابل جبران نیست . بیکاری باعث ایجاد نقطه کوری در روح و روان آدمی می شود و این ناکامی ها و نقص ها در روان آدمی کم کم  باعث تأثیرات عمیقی می شود .

بیکاری به مهارت و کارآیی فرد لطمه می زند و سلامت روحی و روانی او را مختل              می کند. امیدها و آرزوهای وی را بر باد می دهد. بیکاری شوق و ذوق زندگی را معدوم کرده و قدرت اراده فرد را تضعیف می کند. از طرفی بیکاری عامل مهمی در ایجاد فقر است، و فقر و محرومیت مادی را شاید بتوان از مهمترین عوامل بوجود آورنده جرائم و انحرافات اجتماعی دانست.

فردی که بیکار است از یک سو از لحاظ روانی ، احساس حقارت و مغبون بودن می کند و از جامعه طلبکار می شود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت خود می پندارد ، نوعی احساس انتقام گیری در او پرورش می یابد . بدین ترتیب کوشش او برای فقرزدایی چه بسا در مجاری غیرقانونی و ضد اجتماعی افتاده و به بزهکاری و انحراف کشیده شود.

حال بر مسئولین امراست که با آگاهی از این موارد و با توجه به اینکه در حال حاضر، عرضه نیروی کار متناسب با فرصت های شغلی موجود نمی باشد و همه ساله قشر بیکار جامعه در حال افزایش است و باتوجه به اینکه اغلب انحرافات و جرائم زاییدة عدم سازگاری بین نظام اقتصادی و تکنولوژی و ناتوانی در کنترل و ضعف مقامات مسئول در تأمین فرصت های شغلی متناسب با نیروی کار می باشد برایجاد راه های جلوگیری و پیشگیری از این معضل اجتماعی بکوشند و زمینه را برای بروز استعدادهای فردی آماده کرده و ازاین نیروهای کارآمد به نحو احسن استفاده نماید تا جامعه به ثبات لازم برسد (کاجی،۴۳:۱۳۶۴).

 

 اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه موجود میان وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و بزهکاری می باشد. در واقع در این پژوهش سعی گردیده که تأثیر عامل بیکاری را در بروز بزهکاری مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف دیگر این پژوهش یکی بررسی رابطه میان وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری)و جامعه پذیری نارسا می باشد. ودیگری بررسی رابطه میان وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و احساس محرومیت است.

فهرست مطالب

 • طرح تحقیق
 • ۱مقدمه                                ۱
 • ۲: بیان مسأله تحقیق                         ۲
 • ۳: اهمیت و ضرورت تحقیق                           ۴
 • ۴: اهداف تحقیق                    ۵
 • ۵: مشکلات تحقیق                    ۶
 • ۶: سؤالات تحقیق                 ۶
 • ۷: فرضیه های تحقیق                                        ۶
 • ۸:پیشینه تحقیق                                     ۷
 • ۹: شیوه تحقیق                                         ۱۰
 • ۱۰: ساختار تحقیق                                ۱۰
 • فصل اول: کلیاتی در باب بیکاری، جرم و انحرافات اجتماعی
 • مبحث اول: مفهوم شناسی و تاریخچه
 • گفتار اول : تعریف واژگان
 • الف:کار یا فعالیت اقتصادی                   ۱۳
 • ب: بیکاری                                 ۱۴
 • ج: بیکار                               ۱۴
 • د: بزهکاری                     ۱۴
 • ﻫ:بزهکار                          ۱۶
 • و:انحرافات اجتماعی                  ۱۷
 • ز: منحرف              ۱۷
 • گفتار دوم: تاریخچه بیکاری
 • الف:تاریخچه بیکاری در جهان                   ۱۸
 • ب:تاریخچه بیکاری در ایران
 • قبل از پیروزی انقلاب اسلامی                      ۲۰
 • بعد از پیروزی انقلاب اسلامی                    ۲۱
 • گفتار سوم : خاستگاه جرم و انحرافات اجتماعی
 • الف: عوامل محیطی                 ۲۳
 • ب: عوامل اجتماعی                       ۲۴
 • مبحث دوم : انواع بیکاری
 • گفتار اول: بیکاری ارادی
 • الف : بیکاری فصلی                            ۲۷
 • ب: بیکاری اصطکاکی                           ۲۸
 • گفتار دوم: بیکاری غیر ارادی
 • الف : بیکاری ادواری                    ۲۹
 • ب: بیکاری ساختاری                  ۳۰
 • مبحث سوم : نظریات مرتبط با اشتغال و بیکاری
 • گفتار اول : نظریات اقتصادی
 • الف: نظریه کلاسیک علم اقتصاد                     ۳۱
 • ب: اصول اقتصادی کینز                 ۳۲
 • ج: منحنی فیلیپس                                  ۳۴
 • گفتار دوم: نظریات جامعه شناختی
 • الف: امیل دور کیم                      ۳۵
 • ب: رابرت مرتن                     ۳۹
 • فصل دوم: آثار بیکاری بر فرد، خانواده و جامعه
 • مبحث اول : آثار بیکاری بر فرد
 • گفتار اول: فقر اقتصادی
 • الف: تعریف فقر                           ۴۸
 • ب: اقسام فقر
 • فقر مطلق                   ۵۰
 • فقر نسبی                             ۵۱
 • ج:تأثیر بیکاری بر فقر اقتصادی                 ۵۱
 • د: تبیین رابطه فقر، جرم و انحرافات اجتماعی                   ۵۲
 • گفتار دوم: اعتياد
 • الف: تعريف اعتياد         ۵۶
 • ب: انواع اعتياد
 • اعتياد هاي مجاز                   ۵۷
 • اعتيادهاي غيرمجاز                       ۵۸
 • ج: شروع اعتياد                        ۵۸
 • د: تأثير بيكاري بر اعتياد                    ۵۹
 • ﻫ : تبيين رابطه اعتياد، جرم و انحرافات اجتماعي                   ۶۳
 • گفتارسوم: بحران هويت
 • الف: تعريف هويت                   ۶۶
 • ب: اقسام هويت
 • هويت فردي                        ۶۷
 • هويت اجتماعي                     ۶۸
 • ج: تعريف بحران هويت                    ۷۰
 • د: شاخصه هاي بحران هويت                 ۷۰
 • ه: تأثير بيكاري بر بحران هويت         ۷۲
 • و: تبيين رابطه بحران هويت، جرم و انحرافات اجتماعي                          ۷۳
 • گفتارچهارم: افسردگي
 • الف: تعريف افسردگي                                    ۷۴
 • ب: علائم افسردگي                                          ۷۵
 • ج: تأثير بيكاري بر افسردگي                               ۷۵
 • د: تبيين رابطه افسردگي، جرم و انحرافات اجتماعي                     ۷۷
 • مبحث دوم: آثار بيكاري بر خانواده
 • گفتاراول: خشونت
 • الف: تعريف خشونت                ۷۹
 • ب: انواع خشونت
 • خشونت عليه زنان              ۸۰
 • خشونت عليه كودكان                          ۸۱
 • ج: تأثير بيكاري بر خشونت                     ۸۴
 • د: تبيين رابطه خشونت، جرم و انحرافات اجتماعي              ۸۵
 • گفتاردوم: طلاق
 • الف: تعريف طلاق                              ۸۷
 • ب: انواع طلاق
 • طلاق عاطفي                    ۸۸
 • طلاق قانوني                            ۸۸
 • ج:تأثير بيكاري بر طلاق۹۸
 • د: تبيين رابطه طلاق، جرم و انحرافات اجتماعي                ۹۱
 • مبحث سوم: آثار بيكاري بر جامعه
 • گفتار اول: مهاجرت
 • الف: تعريف مهاجرت                    ۹۳
 • ب: انواع مهاجرت
 • مهاجرت خارجی یا برون مرزی                       ۹۴
 • مهاجرت داخلی یا درون مرزی           ۹۴
 • ج: تأثير بيكاري بر مهاجرت                 ۹۵
 • د: تبيين رابطه مهاجرت، جرم و انحرافات اجتماعي                              ۹۶
 • گفتار دوم: حاشيه نشيني
 • الف: تعريف حاشيه نشيني              ۹۸
 • ب: انواع حاشيه نشيني                                 ۹۹
 • ج: تأثير بيكاري بر حاشيه نشيني            ۱۰۰
 • د: تبيين رابطه حاشيه نشيني، جرم و انحرافات اجتماعي         ۱۰۱
 • نتيجه گيري (فصل اول و دوم) و ارائه پشنهادات            ۱۰۴
 • فصل سوم: رويكردهاي تجربي و آماري
 • مبحث اول: كلياتي در باب اشتغال و بيكاري
 • گفتار اول: بررسي وضعيت اشتغال وبيكاري
 • الف:  بررسي وضعيت اشتغال وبيكاري در ایران                   ۱۰۸
 • ب: بررسي وضعيت اشتغال وبيكاري در گرگان    ۱۱۱
 • گفتار دوم: بررسی و تحلیل میدانی
 • الف: کاربرد مبانی نظری در تحلیل میدانی ۱۱۲
 • ب: روش تحقيق                 ۱۱۴
 • ج: جامعه آماري تحقيق            ۱۱۴
 • د: طرح و شيوه نمونه برداري تحقيق                  ۱۱۴
 • ه: ابزار و شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق         ۱۱۴
 • و: تعيين روايي و اعتبار ابزار تحقيق            ۱۱۶
 • ر: تعريف  متغيرهاي تحقيق                 ۱۱۷
 • ز: روش هاي تجربي و تحليل داده هاي تحقيق                ۱۱۷
 • مبحث دوم: بررسي سؤالات پرسشنامه
 • گفتار اول: بررسي توصيفي سؤالات پرسشنامه        ۱۱۷
 • گفتار دوم: بررسي تحليلي سؤالات پرسشنامه                    ۱۸۰
 • نتيجه گيري (فصل سوم) و ارائه پيشنهادات                    ۱۹۳
 • ضمائم

 

فهرست جداول

 • (صفحات ۱۷۹- ۱۱۸)
 • جدول شماره (۱- الف)  جنسيت
 • جدول شماره (۱- ب)  سن
 • جدول شماره (۱- ج) تابعيت
 • جدول شماره (۱- ج) وضعيت تاهل
 • جدول شماره (۱- ﻫ) ميزان تحصيلات
 • جدول شماره (۱-ی) محل تولد
 • جدول شماره (۱- ل) محل سكونت
 • جدول شماره (۲- الف) تحصيلات پدر
 • جدول شماره (۲-ب) تحصيلات مادر
 • جدول شماره (۲- ج) وضعيت مالي والدين
 • جدول شماره (۲- د) نحوه نظارت والدين
 • جدول شماره (۲- ﻫ) ارتباط والدين با هم
 • جدول شماره (۳) وضعيت مالي قبل از دستگيري
 • جدول شماره (۴) نوع مسكن قبل از دستگيري
 • جدول شماره (۵ – الف) وضعيت شغلي قبل از محكوميت
 • جدول شماره (۵ – ب) ميزان رضايت از شغل
 • جدول شماره (۵ – ج) رضايت از درآمد
 • جدول شماره (۵ – د) ميزان درآمد ماهيانه محقق
 • جدول شماره (۵ – ﻫ) ميزان درآمد ماهيانه ايده آل
 • جدول شماره (۵ – و) داشتن شغل به عنوان هدف
 • جدول شماره (۵ – ر) دسترسي به ابزارهاي مشروع و قانوني
 • جدول شماره (۵ – ز) دسترسي به ابزارهاي نامشروع و غير قانوني
 • جدول شماره (۵ – ک) رضايت از شرايط اقتصادي زندگي
 • جدول شماره (۵ – گ)  ارتكاب جرم در صورت داشتن شرايط مساعد اقتصادي
 • جدول شماره (۵ – ل) تكرار جرم
 • جدول شماره (۵- ی) علت بيكاري
 • جدول شماره (۵ – ن) مهاجرت
 • جدول شماره (۶) ترك تحصيل
 • جدول شماره ( ۷) نقش بيكاري در ترك تحصيل
 • جدول شماره (۸) تجربه طلاق
 • جدول شماره (۹) تاثير بيكاري بر طلاق
 • جدول شماره (۱۰) تاثير بيكاري بر طلاق والدين
 • جدول شماره (۱۱) ميزان وقت آزاد
 • جدول شماره (۱۲) تاثير وقت آزاد در ارتكاب جرم
 • جدول شماره (۱۳)  ميزان شناخت در محله
 • جدول شماره (۱۴- الف) وجود افراد معتاد در محل
 • جدول شماره (۱۴ – ب) وجود افراد شرور و مزاحم در محل
 • جدول شماره (۱۴- ج) وجود افراد سابقه دار در محل
 • جدول شماره (۱۴- د) خريد و فروش مواد مخدر در محل
 • جدول شماره (۱۴- ﻫ) وجود فساد اخلاقي در محل
 • جدول شماره (۱۵)  اعتياد به مواد مخدر در زمان دستگيري
 • جدول شماره (۱۶) تاثير بيكاري بر اعتياد
 • جدول شماره (۱۷) جرم ارتكابي
 • جدول شماره (۱۸) تعداد دفعات دستگيري
 • جدول شماره (۱۹) انگيزه ارتكاب جرم
 • جدول شماره (۲۰) تاثير بيكاري بر انگيزه
 • جدول شماره (۲۱) توكل به خدا در وضعيت بيكاري
 • جدول شماره (۲۲)  استفاده از مشروبات در وضعيت بيكاري
 • جدول شماره (۲۳) رسيدن به پول با هر وسيله اي
 • جدول شماره (۲۴) شركت در مراسم مذهبي قبل از دستگيري
 • جدول شماره  (۲۵)  حلال بودن يا نبودن درآمد
 • جدول شماره (۲۶) نحوه برخورد همسر و فرزندان با جرم ارتكابي
 • جدول شماره (۲۷) نحوه برخورد والدين و خانواده با جرم ارتكابي
 • جدول شماره (۲۸) توجه اقوام نزديك به رفت و آمد شما
 • جدول شماره (۲۹) توجه همسايه و اهل محل به رفت و آمد شما
 • جدول شماره (۳۰) حضور پليس در محل ارتكاب جرم
 • جدول شماره (۳۱) توجه فرايض ديني فبل از دستگيري
 • جدول شماره (۳۲) نداشتن جايگاه بين اطرافيان به علت بيكاري
 • جدول شماره (۳۳) احتمال دستگيري
 • جدول شماره (۳۴) احساس پشيماني از ارتكاب جرم
 • جدول شماره (۳۵) زشت بودن جرم ارتكابي نزد افراد جامعه
 • جدول شماره (۳۶) مقصر اصلي در زنداني شدن
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0