تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه:

به ­منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در سال زراعی ۹۱-۹۰ در اهواز به اجرا در آمد. در این آزمایش سطوح مختلف تاریخ کاشت شامل دهم آذر، بیست و پنجم آذر و دهم دی ماه و ارقام مختلف جو شامل جنوب، ۱۰سراسری و نیمروز بود. مقایسات میانگین در پایان آزمایش در سطوح ۱% و ۵% به­وسیله آزمون چند دامنه­ای دانکن انجام شد.

بر اساس نتایج به ­دست آمده اثر تاریخ کاشت بر روی صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، عملکرد اقتصادی دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و ارتفاع معنی­ داری بود. با تأخیر در کاشت تعداد دانه در سنبله ، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع نهایی گیاه و درجه خوابیدگی کاهش و صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی دانه، شاخص برداشت افزایش یافت. اثر رقم در همه صفات بجز عملكرد بيولوژيك معنی­ دار بود. بیشترین تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه و وزن هکتولیتر در رقم نیمروز حاصل شد ولی تعداد دانه در سنبله این رقم حدأقل بود. بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت نیز در رقم جنوب مشاهده گردید.

نتايج تجزيه همبستگي نشان داد كه در بين صفات مختلف تعداد سنبله، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت بيشترين همبستگي را با عملكرد دانه داشتند. نتايج حاصل از تجزيه مؤلفه هاي اصلي نشان داد كه  سه عامل اول بيشترين مقدار واريانس را به خود اختصاص دادند و سه مؤلفه جمعاً ۹۹/۹۳ درصد از كل تنوع را توجيه نمودند. همچنین نتایج نشان داد که تعداد سنبله و عملكرد دانه در  يك گروه قرار گرفتند. به­ طور کلی و با توجه به جمیع شرایط و نتایج به ­دست آمده بهترین شرایط برای حصول حدأکثر عملکرد دانه جو تاریخ کاشت دوم و بهترین رقم، رقم جنوب تشخیص داده شد و تعداد سنبله مهمترين جزء عملكرد بود.

 

مقدمه تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه:

جو با نام علمی(Hordeum vulgare L.)  گیاهی است با سازگاری وسیع و در مقایسه با گندم تحمل بیشتری به خشکی دارد. سطح زیر کشت آن در ایران حدود سه میلیون هکتار و تولید آن در حدود چهار میلیون تن می­باشد (بی­نام، ۱۹۹۸). جو نسبت به سایر غلات کم­ توقع­­تر بوده و در مقایسه با گندم به آب کم­تری نیاز دارد، به شوری ­­و قلیایی خاک متحمل­تر و احتیاجات غذایی کم­تری دارد. این گیاه دامنه انتشار و سازش اقلیمی وسیعی دارد و به دلیل برخوردار بودن از تنوع بالای ژنتیکی در شرایط کاملاً متفاوت آب و هوایی رشد می­کند، به­طوری­­که در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی تا ارتفاع ۵۰۰۰ متری از سطح دریا کشت می­شود. جو در مقایسه با گندم تحمل به خشکی و مقاومت به بیماری بیشتری دارد. در شرایط نا­مساعد محیطی و کمبود بارندگی عملکرد آن بیشتر از گندم است و در مناطقی که به علت کوتاه بودن فصل رشد امکان کشت گندم نیست، کشت جو امکان­پذیر است (بندیک، ۲۰۰۶). مجموع درجه حرارت مورد نیاز از زمان کاشت تا برداشت با توجه به خصوصیات ژنتیکی در حدود ۳۰۰۰-۲۵۰۰ درجه سانتی­گراد است، دوره رشد جو از سایر غلات کوتاه­تر است، به­طوری­که در نوع بهاره ۷۰-۶۰ روز و در نوع پاییزه ۱۸۰ روز است و این امر اهمیت آن را از نظر سرعت رشد در مقایسه با سایر غلات نشان می­دهد (پاراساد، ۲۰۰۸).

 

اهداف تحقیق:

عملکرد گیاهان زراعی تابعی از پتانسیل گیاه و شرایط محیطی است. انتخاب ارقام سازگار و پر پتانسیل، بهبود شرایط به ­زراعی از جمله تاریخ کاشت از راه­های افزایش عملکرد می­باشد.

مهم­ترین اهداف این آزمایش عبارتند­ از:

۱- معرفی رقم پر پتانسیل و سازگار به شرایط محیطی خوزستان.

۲- بررسی میزان تأثیر تنش گرمای آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو.

۳- تعیین مناسب­­­­ترین تاریخ کاشت جهت دست­یابی به حداکثر عملکرد مطلوب.

۴- تعیین مهم­ترین اجزاء مرتبط با عملكرد دانه، متناسب با تاریخ کاشت.

۵- تعیین رابطه عملکرد و اجزاء عملکرد جو.

 

نتیجه گیری

با توجه به اینکه در کشاورزی تجمع ماده خشک و حصول حداکثر عملکرد دانه هدف اصلی می­باشد و با توجه به نتایج  به­دست آمده از این آزمایش رقم جنوب با تولید عملکرد دانه­ای معادل ۴۷/۶۰۵ گرم در مترمربع در بین ارقام مورد آزمایش به­عنوان بهترین رقم معرفی می­گردد. با توجه به نتایج آزمایش این رقم بالاترین شاخص برداشت را نیز دارا بود که با توجه به همبستگی مثبت و معنی دار بین این دو صفت دلیل این انتخاب مشخص می­شود.

از سوی دیگر نتایج آزمایش نشان داد که از نظر عملکرد دانه میان تاریخ­های دوم و سوم کاشت اختلاف معنی داری وجود ندارد. و با توجه به اینکه در شرایط خوزستان پیش کاشت غلات معمولاً برنج، ذرت و حبوبات می­باشد، لذا کشت اندکی با تأخیر جو می­تواند امکان برداشت محصول قبلی و تهیه زمین غلات (واز جمله جو) را برای کشاورز مهیا نماید.

در مجموع و با در نظر گرفتن جمیع نتایج و به منظور کاهش سطح احتمال برخورد به شرایط گرمای محدود کننده اواخر فصل، تیمار تاریخ کاشت دوم (۲۵ آذر) و کاشت رقم جنوب از نظر حصول حدأکثر عملکرد دانه به ­عنوان بهترین تیمار انتخاب و معرفی می­گردد. همچنین در بین اجزاء عملکرد بیشترین جزء تأثیرگذار بر عملکرد دانه تعداد سنبله در متر مربع بود.

 

فهرست مطالب تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه:

چکیده: ۱

فصل اول

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- اهميت مصرف غلات.. ۴

۱-۳- اهمیت مصرف جو. ۵

۱-۴- ارزش غذايي جو. ۷

۱-۵- وضعیت سطح زیر کشت و تولید جو در جهان، ایران و خوزستان. ۱۰

۱-۵-۱- نواحی کشت جو و موقعیت آن در جهان. ۱۰

۱- ۶- اهميت تاريخ كاشت مناسب.. ۱۷

۱-۷- عوامل اکولوژیکی مؤثر بر رشد جو. ۱۹

۱-۷-۱-  حرارت.. ۱۹

۱-۷-۲- رطوبت.. ۲۰

۱-۷-۳-  نور. ۲۰

۱-۷-۴- خاک.. ۲۱

۱- ۸ – اهداف تحقیق.. ۲۲

فصل دوم

۲-۱- تأثیر تاریخ کاشت مطلوب.. ۲۴

۲-۲- تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد. ۲۵

۲-۳- عملكرد و اجزاء عملکرد. ۳۰

۲-۳-۱- تعداد سنبله در واحد سطح.. ۳۱

۲-۳-۲- تعداد دانه در سنبله. ۳۳

۲-۳-۳- وزن دانه. ۳۵

۲-۴- روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد. ۳۷

۲-۵- خوابیدگی.. ۳۸

۲-۶- ارتفاع بوته. ۴۲

فصل سوم

۳-۱- موقعيت جغرافيايي و وضعيت اقليمي محل اجراي آزمايش… ۴۴

۳-۲- مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش… ۴۴

۳-۳- روش آزمايش… ۴۵

۳-۳-۱- طرح آزمايشي.. ۴۵

۳-۳-۲- نقشه طرح آزمایش… ۴۵

۳-۳-۳- تيمارهای آزمایش… ۴۵

۳-۴- مواد آزمایش… ۴۶

۳-۴-۱- رقم جنوب یا گلوریا ۴۶

۳-۴-۲- رقم ۱۰سراسری.. ۴۷

۳-۴-۳- رقم نیمروز. ۴۷

۳-۵- مراحل اجراي آزمايش… ۴۸

۳-۶- خصوصیات مورد اندازه گیری.. ۴۹

۳-۶-۱- عملكرد بيولوژيكي.. ۴۹

۳-۶-۲- عملکرد دانه. ۵۰

۳-۶-۳- ضريب برداشت.. ۵۰

۳-۶-۴- تعداد سنبله در واحد سطح.. ۵۰

۳-۶-۵- تعداد دانه در سنبله. ۵۰

۳-۶-۶- وزن هزاردانه. ۵۰

۳-۶-۶- ارتفاع نهايي بوته. ۵۱

۳-۶-۷- ميزان خوابيدگي (ورس) ۵۱

۳-۶-۸- محاسبات آماری.. ۵۲

۳-۶-۸-۱- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین­ها ۵۲

۳-۶-۸-۲- تجزیه همبستگی بین صفات.. ۵۲

۳-۶-۸-۳- رسم نمودارها ۵۲

 

فصل چهارم

۴-۱- عملکرد و اجزای عملکرد. ۵۴

۴-۱-۱- تعداد سنبله در مترمربع. ۵۴

۴-۱-۲- تعداد دانه در سنبله. ۶۰

۴-۱-۳- وزن هزاردانه. ۶۳

۴-۱-۴- عملکرد دانه. ۶۶

۴-۱-۵-  عملکرد بیولوژیکی.. ۷۲

۴-۱-۶- شاخص برداشت.. ۷۵

۴-۱-۷- ارتفاع گیاه ۷۷

۴-۱-۸- درجه خوابیدگی.. ۸۱

۴-۱-۹- وزن هکتولیتر. ۸۴

۴-۲- روابط بين صفات.. ۸۸

۴-۲-۱- تعداد سنبله در مترمربع. ۸۸

۴-۲-۲- تعداد دانه در سنبله. ۸۸

۴-۲-۳- وزن هزار دانه. ۸۹

۴-۲-۴- عملکرد اقتصادی دانه. ۹۰

۴-۲-۵- عملکرد بیولوژیکی.. ۹۰

۴-۲-۶- شاخص برداشت.. ۹۱

۴-۲-۷- ارتفاع گياه ۹۱

۴-۲-۸- درجه خوابیدگی.. ۹۱

۴-۲-۹- وزن هکتولیتر. ۹۲

۴-۳- تجزيه مؤلفه هاي اصلي.. ۹۳

نتیجه گیری.. ۹۷

پیشنهادات.. ۹۸

فهرست منابع فارسی.. ۹۹

فهرست منابع انگلیسی..

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱-ارزش غذایی برخی ترکیبات دانه جو در مقایسه آن با سایر غلات ۷

جدول ۱-۲-مقایسه ترکیب شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم در جو بدون پوشینه و جو معمولی ۱۰

جدول ۱-۳-وضعیت سطح تولید و عملکرد جو در دهه ۸۲-۱۳۷۳  ۱۲

جدول ۱-۴-سطح زیر کشت جو در کشورهای جهان در سال ۱۹۹۱ ۱۴

جدول ۱-۵-تولید جو در جهان  ۱۴

جدول ۱-۶-تولید جو در کشورهای جهان در سال ۱۹۹۱ ۱۵

جدول ۱-۷-رتبه بندی استان­های تولید کننده جو در سال­های۸۲-۱۳۷۲ ۱۶

جدول ۳-۱-خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ۴۳

جدول ۴-۱-نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در آزمایش ۵۵

ادامه جدول ۴-۱  ۹۰

جدول ۴-۲-ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد و صفات مورد بررسی ۹۷

جدول ۴-۳-ریشه­های مشخصه، نسبت واریانس توجیه شده توسط هر مؤلفه و نسبت تجمعی آن، ضرائب همبستگی بین سه مؤلفه اول و صفات در تیمارهای مورد مطالعه ۹۸

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱-اثر تیمار تاریخ کاشت بر تعداد سنبله در مترمربع ۵۷

نمودار ۴-۲-اثر تیمار رقم بر تعداد سنبله در متر­مربع ۵۹

نمودار ۴-۳-اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد سنبله در متر­مربع ۶۰

نمودار ۴-۴-اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در سنبله  ۶۱

نمودار ۴-۵-اثر تیمار رقم بر تعداد دانه در سنبله ۶۲

نمودار ۴-۶-اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد دانه در سنبله ۶۳

نمودار ۴-۷-اثر تیمار تاریخ کاشت بر وزن هزاردانه ۶۵

نمودار ۴-۸-اثر تیمار رقم بر وزن هزار دانه ۶۷

نمودار ۴-۹-اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن هزار دانه ۶۸

نمودار ۴-۱۰-اثر تیمار تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ۶۹

نمودار ۴-۱۱-اثر تیمار رقم بر عملکرد دانه ۷۲

نمودار ۴-۱۲-اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه ۷۳

نمودار ۴-۱۳-اثر تیمار تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیکی ۷۵

نمودار ۴-۱۴-اثر تیمار رقم بر عملکرد بیولوژیکی ۷۶

نمودار ۴-۱۵-اثر تیمار تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد بیولوژیکی ۷۷

نمودار ۴-۱۶-اثر تیمار تاریخ کاشت بر شاخص برداشت ۷۸

نمودار ۴-۱۷-اثر تیمار رقم بر شاخص برداشت  ۷۹

نمودار ۴-۱۸-اثر تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت ۸۰

نمودار ۴-۱۹-اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه ۸۱

نمودار ۴-۲۰-اثر تیمار رقم بر ارتفاع گیاه ۸۲

نمودار ۴-۲۱-اثر تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع گیاه ۸۳

نمودار ۴-۲۲-اثر تیمار تاریخ کاشت بر درجه خوابیدگی ۸۴

نمودار ۴-۲۳-اثر تیمار رقم بر درجه خوابیدگی   ۸۵

نمودار ۴-۲۴-اثر تاریخ کاشت و رقم بر درجه خوابیدگی   ۸۶

نمودار ۴-۲۵-اثر تاریخ کاشت بر وزن هکتولیتر   ۸۷

نمودار ۴-۲۶-اثر تیمار رقم بر وزن هکتولیتر ۸۹

نمودار ۴-۲۷-اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن هکتولیتر   ۸۹

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0