تأثیر تداخل علف های هرز بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام باقلا (Vicia faba L.) : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

تأثیر تداخل علف های هرز بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام باقلا (Vicia faba L.) : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” تأثیر تداخل علف های هرز بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام باقلا (Vicia faba L.) ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تأثیر تداخل علف های هرز بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام باقلا (Vicia faba L.):

به منظور مطالعه اثر تداخل علف­های ­هرز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام باقلا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ در مزرعه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شد. در این آزمایش زمان حذف تداخل علف­های ­هرز شامل شاهد (عاری از علف­های ­هرز در تمام مراحل رشد)، حذف تداخل علف­های ­هرز درمرحله ۴، ۸، ۱۲ برگی و تداخل کامل علف­های ­هرز تا پایان فصل زراعی بود. عامل رقم نیز شامل رقم سرازیری، توده محلی بهبهان و رقم شامی بود.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر زمان حذف تداخل علف­های­ هرز و رقم بر تعداد و ماده­ خشک علف­های­ هرز، تمام صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد معنی­ دار بود. همچنین اثرمتقابل آنها بر صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در مترمربع، شاخص سطح برگ در گل­دهی، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک وشاخص برداشت  معنی­دار شد. عدم­ وجین باعث کاهش ۵۵/۶۱ درصدی وزن صد دانه نسبت به تیمار وجین کامل شد. وجین­ کامل رقم سرازیری با میانگین ۳/۴۴۷۳ کیلوگرم در هکتار بیشترین و عدم­ وجین واریته با میانگین ۳/۱۰۶۸ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کرد. عملکرد دانه در عدم­ وجین توده محلی بهبهان ۱۱/۷۶ درصد کمتر از وجین­ کامل رقم سرازیری شد.علف­های­ هرز عمده پیچک­ صحرایی، چچم، خردل­ وحشی، یولاف ­ایرانی، گلرنگ­ وحشی، یونجه ­زرد و پنیرک بود. در پایان فصل رشد خردل­ وحشی بیشترین درصد ماده­ خشک را در بین علف­های­ هرز به خود اختصاص داد. قدرت رقابت ارقام با افزایش طول دوره تداخل علف­ هرز کاهش یافت. همه ارقام قدرت رقابت بیش از صفر داشتند و این به آن معناست که همه در رقابت موفق­ تر از علف­ هرز بودند اما توده محلی بهبهان ۳۰ درصد قدرت رقابت کمتری نسبت به رقم سرازیری داشت. قدرت رقابت با تمامی صفات باقلا به جزارتفاع بوته همبستگی مثبت داشت. ارتفاع بوته، تعداد و ماده­ خشک علف ­هرز همبستگی منفی با قدرت رقابتی ارقام داشتند.

 

 

مقدمه

بقولات در سراسر دنیا کشت می­شوند و گونه­های زراعی آنها به شرایط آب و هوایی متفاوتی از معتدل تا گرمسیر و از مرطوب تا خشک سازگاری یافته­اند و بعد از غلات دومین منبع غذایی انسان و دام به شمار می­ آیند (عباسیان و همکاران، ۱۳۸۰). باقلا (vicia faba L.) نیز یکی از گیاهان مهم خانواده بقولات است که با توجه به در­صد پروتئین بالا و قابلیت آن در تثبیت نیتروژن اتمسفر در خاک، از نظر اهمیت بعد از لوبیا، نخود فرنگی و نخود، در رتبه چهارم حبوبات قرار می­گیرد (آننیموس[۱]، ۲۰۰۸).

از سوئی علف­های ­هرز یک فشار دائمی در تولید کشاورزی محسوب می­شوند که در صورت عدم وجین از طریق رقابت با گیاه اصلی باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می­شوند (کاورماسی[۲] و همکاران، ۲۰۱۰). در نظام­های زراعی رقابت بین­گونه­ای ناشی از علف­های ­هرز، مهمترین عامل کاهش عملکرد است (بوند و گراندی[۳]، ۲۰۰۱).

 

اهداف تحقیق تأثیر تداخل علف های هرز

  1. بررسی اثر حذف تداخل علف­های­ هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام باقلا
  2. تعیین رقم برتر باقلا که بیشترین عملکرد و قدرت رقابت با علف­های­ هرز را در شرایط آب و هوایی منطقه ملاثانی دارد.

 

فهرست مطالب تأثیر تداخل علف های هرز

فصل اول: مقدمه و اهداف   ۱

۱-۱ مقدمه  ۲

۱-۲ بیان مسئله  ۳

۱-۳ اهداف تحقیق   ۴

فصل دوم: مروری بر پیشینه موضوع  ۵

۲-۱ کلیات   ۶

۲-۱-۱ منشأ و تاریخچه باقلا   ۶

۲-۱-۲ وضع تولید در جهان و ایران   ۶

۲-۱-۳ گیاه­شناسی باقلا   ۷

۲-۱-۴ سازگاری باقلا به شرایط محیطی   ۷

۲-۲ علف­های­ هرز  ۸

۲-۲-۱ تعریف علف­ هرز  ۸

۲-۲-۲ تعریف رقابت و اندازه­گیری میزان رقابت بین گیاه زراعی و علف­های­ هرز  ۹

۲-۲-۳ رقابت درون­ گونه ­ای و برون­گونه ­ای علف­های­ هرز  ۱۰

۲-۲-۴ رقابت برای منابع رشد  ۱۰

۲-۲-۴-۱ رقابت برای مواد غذایی   ۱۰

۲-۲-۴-۲ رقابت برای آب   ۱۱

۲-۲-۴-۳ رقابت برای نور  ۱۱

۲-۲-۴-۴ رقابت برای فضا ۱۲

۲-۲-۴-۵ اهمیت حذف علف­های­ هرز  ۱۲

۲-۳زمان وجین   ۱۲

۲-۳-۱ ارتفاع بوته  ۱۲

۲-۳-۲ تعداد شاخه­ فرعی   ۱۳

۲-۳-۳ تأثیر زمان وجین بر تعداد غلاف در بوته  ۱۳

۲-۳-۴ تأثیر زمان وجین بر تعداد دانه در غلاف   ۱۴

۲-۳-۵ تأثیر زمان وجین بر وزن صد دانه  ۱۵

۲-۳-۶ تأثیر زمان وجین بر شاخص برداشت گیاه زراعی   ۱۵

۲-۳-۷ تأثیر زمان وجین بر ماده ­خشک گیاه  ۱۶

۲-۳-۸ تأثیر زمان وجین بر عملکرد گیاه زراعی   ۱۷

۲-۳-۹ تأثیر زمان حذف تداخل علف­های ­هرز بر تراکم و وزن خشک علف­های ­هرز  ۱۸

۲-۴ رقم   ۲۰

۲-۴-۱ تأثیر رقم در رقابت گیاه زراعی با علف­های ­هرز  ۲۰

۲-۴-۲ شاخص­های رقابت    ۲۲

فصل سوم: مواد و روش­ها ۲۳

۳-۱ مواد آزمایشی   ۲۴

۳-۱-۱ مختصات جغرافیایی محل آزمایش     ۲۴

۳-۱-۲ خصوصیات اقلیمی محل اجرای آزمایش     ۲۴

۳-۱-۳ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه  ۲۶

۳-۱-۴  مشخصات اجرای آزمایش     ۲۷

۳-۲  مراحل اجرای آزمایش     ۲۸

۳-۲-۱ عملیات زراعی   ۲۸

۳-۲-۲ عملیات داشت    ۲۸

۳-۲-۳ برداشت    ۲۹

۳-۳ صفات اندازه­گیری شده در گیاه زراعی   ۲۹

۳-۳-۱ ارتفاع بوته  ۲۹

۳-۳-۲ تعداد برگ    ۲۹

۳-۳-۳ شاخص سطح برگ    ۳۰

۳-۳-۴ تعداد دانه در مترمربع   ۳۰

۳-۳-۵ تعداد شاخه ­های ­فرعی در بوته  ۳۰

۳-۳-۶ تعداد غلاف در بوته  ۳۰

۳-۳-۷ تعداد دانه در غلاف   ۳۱

۳-۳-۸ وزن صد دانه  ۳۱

۳-۳-۹ عملکرد بیولوژیک    ۳۱

۳-۳-۱۰ عملکرد اقتصادی   ۳۱

۳-۳-۱۱ شاخص برداشت    ۳۱

۳-۳-۱۲ شاخص مقایسه قدرت ارقام نسبت به علف­های­ هرز  ۳۲

۳-۴ صفات اندازه­ گیری شده در علف­های­ هرز  ۳۳

۳-۴-۱ شمارش تعداد علف­های ­هرز از هر گونه  ۳۳

۳-۴-۲ ماده­خشک علف­های­ هرز  ۳۳

۳-۵ روش­های تجزیه و تحلیل آماری   ۳۳

فصل چهارم: نتایج و بحث    ۳۴

مقدمه  ۳۵

۴-۱ ویژگی­های مورد ارزیابی علف­های ­هرز  ۳۵

۴-۱-۱ ترکیب گونه­ای و تعداد علف­های­ هرز  ۳۵

۴-۱-۲ ماده ­خشک علف­های­ هرز  ۴۳

۴-۲ خصوصیات مورفولوژیک    ۴۷

۴-۲-۱ ارتفاع باقلا   ۴۷

۴-۲-۲ تعداد شاخه­ های­فرعی   ۵۱

۴-۲-۳ تعداد برگ بوته باقلا   ۵۳

۴-۲-۴ شاخص سطح برگ    ۵۵

۴-۳ اجزاء عملکرد  ۶۳

۴-۳-۱ تعداد غلاف در بوته  ۶۳

۴-۳-۲ تعداد دانه در غلاف   ۶۶

۴-۳-۳ تعداد دانه در مترمربع   ۶۸

۴-۳-۴ وزن صد دانه  ۷۰

۴-۳-۵ عملکرد دانه  ۷۲

۴-۳-۶ عملکرد بیولوژیک    ۷۶

۴-۳-۷ شاخص برداشت    ۷۸

۴-۳-۸ شاخص رقابت ارقام باقلا   ۸۰

فصل پنجم: نتیجه­ گیری و پیشنهادها ۸۳

۵-۱ نتیجه­ گیری   ۸۴

۵-۲ پیشنهادها ۸۵

فهرست منابع   ۸۶

 

فهرست جدول­ها

جدول ۳-۱ مشخصات هواشناسی منطقه ملاثانی در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ (ایستگاه هواشناسی دانشگاه رامین) ۲۵

جدول ۳-۲ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی در زمان شروع آزمایش (۹۳-۱۳۹۲) ۲۶

جدول ۴-۱ تجزیه واریانس خصوصیات علف­های­ هرز  ۴۲

جدول ۴-۲ مقایسه میانگین اثر اصلی تعداد علف­های ­هرز (بوته در مترمربع) در مرحله حذف علف­های­ هرز و رقم   ۴۳

جدول ۴-۳ مقایسه میانگین اثر اصلی ماده­خشک علف­های ­هرز (گرم در مترمربع) در مرحله حذف علف­های ­هرز و رقم   ۴۷

جدول ۴-۴ تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک    ۴۹

جدول ۴-۵ برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر ارتفاع بوته  ۵۰

جدول ۴-۶ مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر ارتفاع بوته (سانتی­متر) ۵۰

جدول ۴-۷ برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­ هرز و رقم بر تعداد شاخه­ فرعی   ۵۲

جدول ۴-۸ مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر تعداد شاخه ­فرعی   ۵۲

جدول ۴-۹ مقایسه اثر اصلی مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر تعداد برگ بوته  ۵۴

جدول ۴-۱۰ تجزیه واریانس شاخص سطح برگ    ۵۹

جدول ۴-۱۱ برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر شاخص سطح برگ در مرحله گل­دهی   ۶۱

جدول ۴-۱۲ مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر شاخص سطح برگ در مرحله گل­دهی   ۶۱

جدول ۴-۱۳ مقایسه میانگین اثر اصلی مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر شاخص سطح برگ در مراحل مختلف    ۶۳

جدول ۴-۱۴ برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر تعداد غلاف در بوته  ۶۴

جدول ۴-۱۵ مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­ هرز و رقم بر تعداد غلاف در بوته  ۶۴

جدول ۴-۱۶ تجزیه واریانس اجزاء عملکرد  ۶۵

جدول ۴-۱۷ مقایسه میانگین اثرات اصلی اجزاء عملکرد  ۶۸

جدول ۴-۱۸ برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر تعداد دانه در مترمربع   ۶۹

جدول ۴-۱۹ مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف ­هرز و رقم بر تعداد دانه در مترمربع   ۶۹

جدول ۴-۲۰ تجزیه واریانس عملکرد  ۷۴

جدول ۴-۲۱ برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر عملکرد دانه  ۷۵

جدول ۴-۲۲ مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) ۷۵

جدول ۴-۲۳ برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر عملکرد بیولوژیک    ۷۷

جدول ۴-۲۴ مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) ۷۷

جدول ۴-۲۵ برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر شاخص برداشت    ۷۹

جدول ۴-۲۶ مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر شاخص برداشت (درصد) ۷۹

جدول ۴-۲۷ تجزیه واریانس شاخص رقابت ارقام  ۸۱

جدول ۴-۲۸ مقایسه میانگین اثرات اصلی شاخص رقابت    ۸۱

جدول ۴-۲۹ ضرایب همبستگی ساده بین صفات   ۸۲

 

 فهرست شکل­ها

شکل ۳-۱ نقشه طرح به شیوه فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصادفی   ۲۷

شکل ۴-۱ اثر زمان حذف بر تعداد علف­های­ هرز به تفکیک گونه  ۴۰

شکل ۴-۲ اثر زمان حذف بر درصد تعداد علف­های ­هرز به تفکیک گونه  ۴۰

شکل ۴-۳ اثر رقم بر تعداد علف­های­ هرز به تفکیک گونه  ۴۱

شکل ۴-۴ اثر رقم بر درصد تعداد علف­های­ هرز به تفکیک گونه  ۴۲

شکل ۴-۵ اثر زمان حذف بر ماده­ خشک علف­های ­هرز به تفکیک گونه  ۴۴

شکل ۴-۶ اثر زمان حذف بر درصد ماده ­خشک علف­های­ هرز به تفکیک گونه  ۴۵

شکل ۴-۷ اثر رقم بر ماده­خشک علف­های ­هرز به تفکیک گونه  ۴۶

شکل ۴-۸ اثر رقم بر درصد ماده­خشک علف ­های­ هرز به تفکیک گونه  ۴۷

شکل ۴-۹ اثر زمان حذف علف ­هرز بر تعداد برگ بوته  ۵۳

شکل ۴-۱۰ اثر رقم بر تعداد برگ بوته باقلا   ۵۴

شکل ۴-۱۱ اثر زمان حذف علف­ هرز بر شاخص سطح برگ در مرحله ۸ برگی   ۵۸

شکل ۴-۱۲ اثر زمان علف ­هرز بر شاخص سطح برگ در مرحله ۱۲ برگی   ۶۰

شکل ۴-۱۳ اثر رقم بر شاخص سطح برگ در ۱۲ برگی   ۶۰

شکل ۴-۱۴ اثر زمان حذف علف ­هرز بر شاخص سطح برگ در مرحله رسیدگی   ۶۲

شکل ۴-۱۵ اثر رقم بر شاخص سطح برگ در مرحله رسیدگی   ۶۲

شکل ۴-۱۶ اثر زمان حذف علف ­هرز بر تعداد دانه در غلاف   ۶۷

شکل ۴-۱۷ اثر رقم بر تعداد دانه در غلاف   ۶۷

شکل ۴-۱۸ اثر زمان حذف علف­ هرز بر وزن صد دانه  ۷۱

شکل ۴-۱۹ اثر رقم بر وزن صد دانه  ۷۲

شکل ۴-۲۰ اثر زمان حذف علف ­هرز بر قدرت رقابت    ۸۰

شکل ۴-۲۱ اثر رقم بر قدرت رقابت    ۸۱

 

فهرست تصاویر

تصویر ۴-۱ پیچک ­صحرایی   ۳۶

تصویر ۴-۲ چچم   ۳۶

تصویر ۴-۳ خردل­ وحشی   ۳۶

تصویر ۴-۴ یولاف ­وحشی   ۳۶

تصویر ۴-۵ گلرنگ­ وحشی   ۳۷

تصویر ۴-۶ یونجه­ زرد  ۳۷

تصویر ۴-۷ تیمار عدم­ وجین تمام ­فصل   ۳۷

تصویر ۴-۸ پنیرک    ۳۷

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0