تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی : دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی : دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی ” در ۱۳۸ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی:

تحقیق حاضر با عنوان «تاثیر تحولات اجتماعی بر آثار سینمایی رسول صدرعاملی» است. هدف از نگارش آن، بررسی جامعه شناختی آثار صدرعاملی به مثابه بازتاب شرایط اجتماعی مورد تحلیل می باشد. برای این کار تحولات اجتماعی پس از انقلاب اسلامی بعنوان متغیر مستقل و آثار سینمایی صدرعاملی بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای این تحقیق  چهار فیلم مورد بررسی قرار گرفت که نحوه انتخاب فیلمها میزان موفقیت هر فیلم در زمان اکران و نظر شخصی مولف بوده است. این تحقیق با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد که بر اساس ان چهار فیلم صدرعاملی به منزله بازنمایی شرایط چهار دوره تاریخ اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی تحلیل گردید. رویکرد نظری بازنمایی به تحقیق کمک کرد که شاخص ترین و مهم ترین مسائل جاری را که در زمان ساخت فیلم در خود دارند در هر یک از آثار صدرعاملی به رعنوان آینه ای از مسائل روز و واقعیت اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.فیلم  پاییزان در دوره  جنگ ساخته شده است و شاخص های دوران جنگ مثل ساده زیستی و افزایش مهاجرت,اهمیت به حریم خانواده,تحت تاثیر بودن جامعه ازاموزهای دینی وحس وطن پرستی به خوبی در ان دیده میشود. فیلم قربانی دردوران سازندگی ساخته شده است وشاخص های بارز دوره سازندگی مثل اهمیت جامعه به ثروت و منزلت اجتماعی,شکاف بین طبقه مرفه ومتوسط وایجاد طبقه ضعیف جامعه,تلاش جامعه برای خروج از فضای خاکستری جنگ در سکانس های فیلم قابل مشاهده است.فیلم من ترانه پانزده سال دارم در دوران اصلاحات ساخته شده است  وشاخص های بارز ان دوران مانند ازادی بیان,نگرش منطقی تر و ازادانه تر به باورهای مذهبی داشتن و افزایش اشتغال زنان در ارگان های دولتی و نیز وجود دختران فراری در سکانس های فیلم قابل مشاهده است.فیلم زندگی با چشمان بسته در دوران  اصول گرایی ساخته شده است. و شاخص های ان دوران مانند پایبندی و بازگشت به اصول و ارزش های انقلاب, تداخل اموزش های سنتی با نگاره های نوین, بی دقتی در تحلیل و تدبیر شرایط جدید, اماده نبودن برای جا دادن قواعد جدید در ظرف سنت و سازگاری انان با مبنای بومی و دینی,برداشت سلبی در برابر ظهور رفتارهای جدید,فراموش کردن وظایف سنتی,خود را بی مسولیت نمایاندن وتابع شرایط منفعل شدن در ان به خوبی دیده می شودنتایج این تحقیق نشان می دهد سینمای صدرعاملی، تاریخی تصویری از شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است که جامعه شناسی هر دوره را به زبان سینمایی روایت می کند و شرایط و ویژگی های بارز هر دوره را بازنمایی می نماید و سیری متناسب با تحولاتی که ارزشها و کنشهای ایرانیان تجربه کرده اند و تنشهای پردامنه جامعه دارد.

واژگان کلیدی:

تغییرات اجتماعی- تحولات اجتماعی – نشانه شناسی- تحلیل محتوا- بازنمایی- آثار سینمایی

 

اهداف تحقیق

هدف پژوهش باید آنچه را که در نهایت و پس از انجام پژوهش حاصل خواهدشد، نشان دهد. پژوهشگر می تواند در نوشتن اهداف پژوهش آنها را به دو دسته هدف کلی و اهداف جزئی تقسیم نماید. هدف کلی منظور و مقصود نهایی پژوهش است که مستقیماً از مسأله پژوهش مشتق می شود.

هدف کلی

این پژوهش در نظر دارد به مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی سی ساله اخیر ایران با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی در آثار سینمایی رسول صدر عاملی بپردازد.

اهداف جزئی

در این خصوص  اهداف جزئی به شرح ذیل عبارتند از :

  • بررسی آثار صدر عاملی در دوره جنگ
  • بررسی آثار صدر عاملی در دوره سازندگی
  • بررسی آثار صدر عاملی در دوره اصلاحات
  • بررسی آثار صدر عاملی در دوره اصول گرایی

سوالات تحقیق

۱٫آیا تغییرات و تحولات بر اثار سینمایی صدرعاملی تاثیر گذار است؟

آیا داستان فیلم های صدرعاملی به زمان ساخت فیلم‌ها برمی‌گردد؟

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات ۱

۱-۱- بیان مسأله ۲

۲-۱ اهداف تحقیق ۴

۱-۲-۱- هدف کلی ۴

۲-۲-۱- اهداف جزئی ۴

۳-۱- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۴

۴-۱ سوالات تحقیق ۶

۵-۱ متغییر ها و واژه های کلیدی: ۶

۶-۱ مدل تحقیق ۷

۷-۱- روش تحقیق ۸

۱-۷-۱- روش اسنادی ۸

۲-۷-۱- روش تحلیل محتوا ۹

۸-۱ جامعة آماری و حجم نمونه ۹

۹-۱ قلمرو تحقیق ۹

۱۰-۱- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۱۰

۱-۱۰-۱- متغیر مستقل ۱۰

۲-۱۰-۱ متغیر وابسته ۲۱

فصل دوم : مطالعات نظری ۲۲

۱-۲- مقدمه ۲۳

۲-۲- تحولات اجتماعی ۲۳

۱-۲-۲- آگوست کنت ۲۵

۲-۲-۲- دیدگاه ابن خلدون ۲۶

۳-۲-۲- دیدگاه سوروکین ۲۷

۴-۲-۲- نظریات تکامل ۲۸

۵-۲-۲- اشاعه ۲۹

۶-۲-۲- فرهنگ پذیری ۲۹

۷-۲-۲- شهری شدن ۲۹

۸-۲-۲- صنعتی شدن و خانواده ۲۹

۹-۲-۲- طبقه بندی تغییرات اجتماعی ۳۰

۱۰-۲-۲- مرتن ۳۱

۱۱-۲-۲- هانتینگتون ۳۳

۳-۲- بازنمایی ۳۵

۱-۳-۲- تعریف بازنمایی ۴۰

۲-۳-۲- استوارت هال و نظریه بازنمایی ۴۱

۳-۳-۲- استراتژی های بازنمایی ۵۸

۴-۳-۲- طبیعی سازی ۶۱

۵-۳-۲- ساخت اجتماعی واقعیت ۶۲

۴-۲- شالوده شکنی ۶۴

۵-۲- چارچوب نظری ۶۶

۶-۲ پیشینه پژوهش ۶۷

فصل سوم : روش شناسی ۷۰

۱-۳- مقدمه ۷۱

۲-۳- روش اسنادی ۷۱

۱-۲-۳- زمینه های مورد استفاده از روش اسنادی ۷۳

۲-۲-۳- کاربرد روش اسناد در مأخذیابی ۷۳

۳-۳- تحلیل محتوا ۷۳

۱-۳-۳ مراحل تحلیل محتوا ۷۴

۲-۳-۳ مقوله های تحلیل محتوا ۷۵

۳-۳-۳ مزایای تحلیل محتوا ۷۶

۴-۳-۳ معایب تحلیل محتوا ۷۷

۴-۳- تحلیل نشانه شناختی ۷۷

۵-۳- ابعاد متفاوت نشانه شناسی تصویر ۷۸

۶-۳- رمزهای فنی سینمایی ۷۹

۷-۳- نشانه های تصویری با رمزگان فرم ۸۱

فصل چهارم : یافته های تحقیق ۸۲

۱-۴- مقدمه ۸۳

۲-۴- دوره جنگ ۸۵

۳-۴-دوره سازندگی ۸۹

۴-۴- دوره اصلاحات ۹۲

۵-۴- دوره اصول گرایی ۹۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۵

۱-۵- مقدمه ۱۰۶

۲-۵- بحث درباره یافته های تحقیق ۱۰۷

۳-۵- بررسي سوالات تحقيق ۱۰۹

۱-۳-۵- آیا تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار رسول صدر عاملی تا ثیر گذار است؟ ۱۰۹

۲-۳-۵- آيا داستان فيلم‌هاي صدرعاملي به زمان ساخت فيلم‌ها برمي‌گردد؟ ۱۱۱

۴-۵- نتیجه گیری ۱۱۲

۵-۵-پیشنهادهایی برای محققین بعدی ۱۱۸

۱-۵-۵- عملکردی: ۱۱۸

۲-۵-۵- نظری: ۱۱۹

۳-۵-۵- روشی: ۱۱۹

۶-۵- محدودیت های تحقیق ۱۱۹

فهرست منابع ۱۲۱

 فهرست جداول

جدول شماره (۱) ۶۶

جدول شماره (۲) ۸۴

جدول شماره (۳) ۱۱۵

جدول شماره(۴) ۱۱۷

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0