تأثیر زهکشی کنترل شده بر آبشویی نیترات : پایان نامه ارشد کشاورزی

تأثیر زهکشی کنترل شده بر آبشویی نیترات : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  تأثیر زهکشی کنترل شده بر آبشویی نیترات ” با گرایش آبياري و زهكشي و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده  تحقیق تأثیر زهکشی کنترل شده بر آبشویی نیترات:

زهکشی کنترل شده یک راهکار مدرن کشاورزی است که در جهت بهبود کیفیت آبهای زیر زمینی و تولید محصول توصیه می شود. در این پژوهش اثر زهکشی کنترل شده بر میزان آب شویی نیترات و عملکرد محصول ذرت دانه ای ( رقم ۷۰۴)  در دانشکده کشاورزی  شیراز با بافت لومی  رسی  شنی ، بررسی شد. آزمایش فاکتوریل در غالب طرح پایه  بلوک های کاملاً تصادفی با سه تیمار زهکشی شامل زهکشی آزاد ( FD) و دو تیمار زهکشی کنترل شده که در آن ها سطح ایستابی در عمق های ۹۰ (  CD90) و ۱۲۰  سانتی متری (CD120)  کنترل می شد و سه سطح کود به مقدار صفر ( شاهد )، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار انجام گرفت. اندازه گیری حجم آبشویی و کیفیت آب زهکشی شده، ۴۸ روز پس از کشت تا دو هفته پیش از برداشت محصول صورت گرفت. میزان کل حجم آب زهکشی شده از تیمار CD90 و CD120 نسبت به FD  در تیمار کود صفر کیلوگرم در هکتار ( شاهد )  به ترتیب ۷۷و ۴۱ درصد ، در تیمار کود ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب ۸۶ و ۵۷ درصد و  در تیمار کود ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب ۹۱ و ۸۷ درصد کاهش یافت. میانگین کاهش حجم زهاب تولیدی در سه تیمار کودی در تیمارهای CD90  و CD120 به ترتیب ۸۱ و ۶۲ درصد کمتر از FD  بوده است.

هم چنین مقدار غلظت نیترات در آب آبشویی در تیمارهای کنترل شده  ( CD90 و CD120) نسبت به زهکشی آزاد ( FD) در تیمار شاهد به ترتیب ۷۱ و ۷۶ درصد، در تیمار کود ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب ۹۴ و ۶۱ درصد و در تیمار کود ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب ۹۶ و ۹۳ درصد کاهش یافت.

با اعمال آبیاری زیرزمینی به منظور کنترل سطح ایستابی در اعماق ۹۰ و ۱۲۰ سانتی متر، میزان رطوبت حجمی خاک قبل از آبیاری در تیمار زهکشی CD90 به طور میانگین ۱۵ و ۲۰ درصد بیش از به ترتیب تیمارهای CD120 و FD  بوده است. همچنین به علت دسترسی بیشتر گیاه به رطوبت و مواد مغذی خاک از طریق صعود کاپیلاری در تیمارهای زهکشی کنترل شده ( CD)، وزن خشک علوفه نسبت به تیمار (FD) بیشتر بود. در نتیجه راندمان کاربرد آب و کود نیتروژن در تیمارهای زهکشی کنترل شده به ویژه در تیمار  CD90 بیشتر برآورد شد.

 

مقدمه:

آلودگی آب های زیر زمینی به وسیله ی نیترات به واسطه عملیات کوددهی یکی از موضوعات فراگیر محیط زیست و نگرانی های مهم جهانی است. تحقیقات زیادی در مورد اثر گذاری فاکتورهای اقلیم، خاک، توپوگرافی، کاربری زمین و نیتروژن روی خطر آبشویی نیترات انجام شده است.

مقدار آب و مواد وارد شده به آب های زیر زمینی به راندمان آبیاری، مصرف آب توسط گیاه و مقادیر کود، تجزیه مواد آلی افزودنی به خاک و جذب توسط گیاهان بستگی دارد. تلاش های زیادی برای مطالعه میزان تغذیه و اندازه گیری های لازم جهت کاهش نفوذ مواد محلول از مناطق کشاورزی به سوی سفره های زیرزمینی انجام شده است [۱۵] ، اما داده های کمی از انتقال نیتروژن تحت مقادیر مختلف کاربرد کودهای شیمیایی به آب های زیر زمینی در دسترس است.

استفاده از کودها، سموم و مواد اصلاح کننده آب و برای خاک (گچ) ممکن است تأثیر بسزایی بر کیفیت زهاب داشته باشد. مقادیر و زمان استفاده از این پارامتر ها در مراحل مختلف رشد گیاهان، زمان آبیاری، زهکشی و اقدامات حفاظتی خاک بر کیفیت زهاب مؤثر هستند. علاوه بر این، خصوصیات خود کودها هم بر آلودگی زهاب ها نقش اساسی دارند. اکثر کودهای نیتروژن به شدت حل شدنی و تحرک پذیرند. به طوری که نیترات به راحتی از طریق آب شویی وارد زهاب می شود. بخشی از کودهای نیتروژن که از آمونیوم یا آمونیاک خشک[۱] ساخته شده ابتدا جذب کمپلکس خاک می شوند، اما یون های آمونیوم به راحتی اکسیده شده و به نیترات تبدیل می شوند. این مسئله در مورد اوره نیز صادق است که سرانجام اکسیده شده و به نیترات تبدیل می شود.

در مناطق خشک، مدیریت آبیاری و زهکشی از عوامل اساسی مؤثر بر جریانات سطحی و جریان آب در درون خاک است. از آن جا که جابجایی املاح عموماً از طریق جریانات آب خاک صورت می پذیرد، مدیریت آبیاری و زهکشی تا حدود زیادی بر روی شسته شدن کود و سم و حرکت آن ها به زیر منطقه ریشه و ورود آن ها به لوله های زهکش مؤثر می باشد. زمان آبیاری هم چنین بر خیز موئینه ای در منطقه ریشه تأثیر می گذارد. خیزش موئینه ای سبب تجمع نمک در منطقه ریشه می شود. اما در عین حال نیاز به آبیاری را کم می کند. مقدار و عمق یک آبیاری نیز به اندازه زمان آبیاری اهمیت دارد. آب اضافی ( شامل باران نفوذ یافته)  به لایه های زیرین خاک نفوذ می کند و همراه خود نمک ها را به پایین می برد.

آب و مواد معدنی که برای رشد گیاه و میزان محصول حیاتی اند، از طریق پروفیل سطحی خاک جریان پیدا می کنند. به علاوه به خاطر وجود منابع آب های زیر زمینی، جریان محلول های شیمیایی درون خاک نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است [۳۴]. نگرانی ها به خاطر آلودگی آب های زیر زمینی به خصوص از طریق آفت کش ها و آب شویی نیترات در زمین های کشاورزی به شدت در سال های اخیر افزایش یافته است [۳۳]. پرسش اصلی ما این است که نیتروژن از دست رفته به کجا می رود و به کدام شکل می رود؟ کدام قسمت محیط زیست  نیتروژن را  دریافت می کند و چه آسیبی می بیند؟

نیتروژن ممکن است به صورت آمونیوم یا نیترات از اراضی قابل کشت خارج شود. از دست رفتن آمونیوم از خاک با تصعید آمونیاک اتفاق می افتد. هم چنین آمونیاک ممکن است در طول عمر گیاهان از دست رود .

اگرچه به کار بردن کودهای شیمیایی به طور چشم گیری محصولات کشاورزی را افزایش می دهد ولی فعالیت های کشاورزی با آلودگی جدی منابع آب زیر زمینی در مناطق کشاورزی همراه بوده است.

فعالیت های کشاورزی با افزایش غلظت نیترات در زهکشی سطحی و زیر سطحی مرتبط بوده و در اکثر موارد غلظت نیترات از محدودیت های تعیین شده ( معیارهای ) آب شرب فراتر می رود. هوبارد و شریدان ( ۱۹۸۹) گزارش دادند که در بسیاری از مناطق کشاورزی، سطح نیترات در آب های شرب به طور قابل توجهی از مقدار ماکزیمم تعیین شده توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA)  ( ۱۰ میلی گرم نیترات در لیتر ) بیشتر است. آب شرب که به وسیله نیترات آلوده می شود ممکن است برای نوزادان کشنده باشد، نیترات رسیدن اکسیژن به مغز را محدود می کند و باعث بروز بیماری سندرم آبی کودکان(Blue Baby ) می گردد. هم چنین می تواند به سرطان دستگاه گوارش نیز مرتبط باشد [۵۰]. به علاوه آبشویی نیتروژن از مناطق کشاورزی می تواند به شدت برای کشاورزان هزینه بر باشد اما راه های موثر و ساده برای تخمین مقادیر آبشویی بسیار کمیاب و محدود هستند [ ۵۳]. پیش بینی حرکت مواد محلول در خاک از پیش بینی وضعیت آب خاک پر چالش تر است [۲۴]. علاوه بر این طبیعت ناهمگن خاک اندازه گیری آبشویی نیتروژن تلف شده را مشکل می سازد [۱۱].

انتخاب فناوری مناسب و طراحی درست زهکشی، اثر قابل توجهی بر کیفیت زهاب دارد. در گذشته سیستم های زهکشی به منظور جمع آوری نفوذ عمقی از اراضی فاریاب و جریانات جانبی طراحی می شدند . در مناطق با آب زیرزمینی شور، عمق و فاصله زهکش ها نیز با هدف به حداقل رساندن خیز موئینگی از سفره آب زیر زمینی به منطقه ریشه تعیین می شد. اما امروزه، اثر متقابل مدیریت آبیاری و سهم آب زیر زمینی که توسط گیاه مصرف می شود و طراحی آبیاری و مدیریت فعال سیستم های زهکشی باید مورد مطالعه قرار گیرد. پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت سیستم های زهکشی در مناطق خشک  و نیمه خشک اندک است ( آیرز[۲]۱۹۹۶ ). موضوع زهکشی کنترل شده اولین بار در مناطق مرطوب مطرح شد. زهکشی کنترل شده به منظور کاهش حجم زهاب ها استفاده میشود.این روش جذب آب توسط ریشه را افزایش می دهد. در هنگام بهره برداری از زهکشی کنترل شده نگه داشتن سطح ایستایی در عمق نسبتاً ثابت اهمیت دارد. در مناطقی که سطح ایستایی کم عمق توسط زهکش کنترل می شود. میزان زهاب و نمک خارج شده کاهش می یابد. زهکش کنترل شده هم چنین از خارج شدن عناصر غذایی و دیگر آلاینده های موجود در زهاب جلوگیری می کند ( اسکلگز [۳]۱۹۹۹ ، زاکر و برون [۴] ۱۹۹۸). بالا نگه داشتن سطح ایستایی، غلظت نیترات در آب زهکشی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این کاهش ناشی از کاهش حجم زهاب خروجی و افزایش دنیتریفیکاسیون است [ ۴].

بنابراین برای اندازه گیری مقادیر آبشویی نیترات در زمین های کشاورزی و مدیریت آن جهت کاهش آلودگی آب های زیر زمینی، مطالعه کافی در زمینه شیمی – زراعت[۵] به خصوص در محدوده توسعه ریشه گیاهان ضروری می باشد. زهکشی کنترل شده می تواند تلفات نیترات را در جریان زیر سطحی کاهش دهد اما تأثیر آن ممکن است با کاربرد مقادیر متفاوت نیتروژن و شرایط مختلف آب و هوایی متفاوت باشد. تحقیقات زیادی برای بررسی تأثیر مدیریت کشاورزی ( کود نیتروژن، سیستم کشت و … ) بر تلفات نیتروژن در زهکشی زیر زمینی انجام شده است  [۴۷]. در کشور سوئد تحقیقات بر روی نحوه کشت و مدیریت خاک برای کاهش تلفات نیتروژن آبشویی شده در شرایط زهکشی زیر زمینی متمرکز شده است [ ۲۰]. پدیده تکنیکی مدیریت سطح ایستایی ( زهکشی کنترل شده ) در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، سوئد به کار برده شده است. در این تکنیک از کنترل قسمت خروجی زهکشی زیر زمینی برای تغییر عمق زه آب خروجی استفاده می گردد که با کاهش تلفات نیتروژن باعث بهبود در برداشت محصول و حفاظت محیط زیست می شود. دنیس[۶] و همکاران ( ۲۰۰۲) نشان دادند زهکشی کنترل شده می تواند مقدار تلفات نیترات را در محیط زیست با افزایش دنیتریفیکاسیون و افزایش فعالیت های غیر هوازی در خاک و هم چنین کاهش جریان های زیر سطحی در عمق خاک، کاهش دهد. به طور کلی زهکشی کنترل شده می تواند حجم جریان زهکشی را ۲۵ تا ۴۴ درصد در مقایسه با زهکشی آزاد کاهش بدهد.

کاهش مقدار تلفات نیترات در زهکشی کنترل شده بر اساس فاکتورهای نوع خاک، اقلیم (شرایط بارندگی ) سیستم کشت و دیگر فعالیت های کشاورزی متغیر بوده و بین ۱۳ تا ۹۵ درصد است [ ۳۲]. عمق سطح ایستایی، فاصله زهکش ها، زمان و دوره اجرای زهکشی کنترل شده تأثیر زیادی بر تلفات نیترات در زهکشی و تولید محصول دارد [ ۲۵]. زهکشی کنترل شده یعنی کنترل آب در بخش های اصلی، نیمه اصلی و فرعی در زهکشی زیر زمینی که با تغییر زهکشی خروجی انجام می گیرد [ ۴۹]. با زهکشی کنترل شده سطح آب ایستایی باید بالاتر از عمق خروجی زهکش قرار بگیرد. بعد از برداشت محصول برای محدود کردن جریان خروجی و کاهش تلفات نیترات به کانال های زهکش و جریان های  زیر سطحی  در خارج از فصل کشت عمق آب خروجی به وسیله ی یک سازه کنترل، بالاتر قرار می گیرد ولی در اوایل بهار و در فصل پاییز که جریان زهکشی می تواند آزادانه جریان پیدا کند ( البته قبل از عملیات مزرعه مانند کاشت یا برداشت) عمق آب خروجی پایین آورده شده و دوباره بعد از کاشت و برای ذخیره آب برای گیاه و استفاده گیاه در نیمه تابستان بالا نگه داشته می شود.

 

 هدف تحقیق تأثیر زهکشی کنترل شده بر آبشویی نیترات:

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر زهکشی کنترل شده در اعماق ۹۰ و ۱۲۰ سانتی متر و زهکشی آزاد بر عملکرد محصول ذرت، آبشویی نیترات و حجم زهکشی شده با اعمال تیمار کود در سه مقدار صفر ( شاهد)، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار و مقایسه آن ها در تیمارهای زهکشی مختلف بود.

 

فهرست مطالب تحقیق تأثیر زهکشی کنترل شده بر آبشویی نیترات:

 • فصل اول :
 • ۱-۱- مقدمه  ۲
 • ۱-۲- هدف  ۶
 • ۱-۳- تعاریف و کلیات  ۷
 • ۱-۳-۱- تاریخچه زهکشی  ۷
 • ۱-۳-۲- نیاز به زهکشی  ۷
 • ۱-۳-۳- مدیریت و کنترل آب زهکشی  ۸
 • ۱-۳-۴- انواع مختلف زهکشی  ۹
 • ۱-۳-۵-۱- زهکشی سطحی  ۹
 • ۱-۳-۵-۲- زهکشی زیرزمینی  ۱۰
 • ۱-۳-۵-۳-  زهکش باز عمیق  ۱۰
 • ۱-۳-۵-۴- لوله زهکش  ۱۰
 • ۱-۳-۵-۵- زهکشی کنترل شده  ۱۰
 • ۱-۶- فوائد زهکشی کنترل شده  ۱۲
 • ۱-۷- سطح ایستایی  ۱۲
 • ۱-۸- عمق سطح ایستایی  ۱۳
 • ۱-۹- صعود کاپیلاری  ۱۳
 • ۱-۱۰- کود و نقش آن در افزایش تولید محصول کشاورزی  ۱۴
 • ۱-۱۱- عناصر غذایی گیاهی و غذا  ۱۴
 • ۱-۱۲- نیاز گیاه به عناصر غذایی  ۱۵
 • ۱-۱۳-  تغذیه گیاهی متعادل  ۱۶
 • ۱-۱۴- منابع عناصر غذایی  ۱۷
 • ۱-۱۵- عناصر غذایی ذخایر خاک  ۱۷
 • ۱-۱۶- عناصر غذایی کودهای آلی  ۱۸
 • ۱-۱۷- کود دامی  ۱۸
 • ۱-۱۸- کود سبز و بقایای گیاهی   ۱۹
 • ۱-۱۹- تثبیت زیستی نیتروژن  ۲۰
 • ۱-۲۰- جذب نیتروژن از هوا  ۲۰
 • ۱-۲۱- کودهای معدنی  ۲۱
 • ۱-۲۲-  کودهای نیتروژن  ۲۱
 • ۱-۲۳- نیتروژن (N)  ۲۲
 • ۱-۲۴- مرور کلی  ۲۳
 • ۱-۲۵- ویژگی های شیمیایی و اشکال مختلف نیتروژن  ۲۵
 • ۱-۲۵-۱- اشکال شیمیایی نیتروژن  ۲۵
 • ۱-۲۵-۲-  نیتروژن در خاک  ۲۶
 • ۱-۲۶- تثبیت نیتروژن  ۲۷
 • ۱-۲۶-۱- دگرگونی های میکروبی نیتروژن تثبیت شده  ۲۸
 • ۱-۲۷- عدم تحرک و معدنی شدن  ۲۸
 • ۱-۲۸- نیتریفیکاسیون  ۲۹
 • ۱-۲۹- دنیتریفیکاسیون  ۲۹
 • ۱-۳۰- آثار انسان بر چرخه ی نیتروژن  ۳۰
 • ۱-۳۱-  نیتروژن در منابع خاکی و مصرف آن به وسیله ی گیاهان  ۳۰
 • ۱-۳۲-  ذخایر نیتروژن خاک  ۳۱
 • ۱-۳۳- ورود نیتروژن از جو و آب  ۳۲
 • ۱-۳۴-  مواد گیاهی- بقایای گیاهی – بقولات و کودهای سبز  ۳۲
 • ۱-۳۵-  کود دامی  ۳۳
 • ۱-۳۶- نیتروژن کودی ( کودهای شیمیایی )  ۳۳
 • ۱-۳۷- تلفات نیتروژن در کشاورزی  ۳۴
 • ۱-۳۷-۱-  تلفات نیتروژن از طریق آب شویی  ۳۴
 • ۱-۳۷-۲-  نیترات آبشویی شده با آب های سطحی و زیر زمینی  ۳۴
 • ۱-۳۷-۳- حرکت آب و آبشویی نیترات در خاک  ۳۵
 • ۱-۳۸-  منشأ نیترات آبشویی شده  ۳۶
 • ۱-۳۹- ذرت  ۳۶
 • ۱-۳۹-۱- مرور کلی  ۳۶
 • ۱-۳۹-۲- ذرت در اقلیم های مختلف  ۳۷
 • ۱-۳۹-۳- مناطق مختلف  ۳۷
 • ۱-۳۹-۴- مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری  ۳۸
 • ۱-۴۰- عملکرد ذرت و محدودیت های عمده در این راه  ۳۸
 • ۱-۴۱- حاصل خیزی خاک و استفاده از کود  ۳۹
 • فصل دوم
 • ۲-۱- مروری بر پژوهش های پیشین  ۴۲
 • فصل سوم
 • ۳-۱- محل انجام آزمایش  ۵۵
 • ۳-۲- تیمارهای آزمایش  ۵۷
 • ۳-۳- لایسیمتر  ۵۸
 • ۳-۴- زهکشی آزاد  ۵۹
 • ۳-۵- زهکشی کنترل شده  ۶۰
 • ۳-۶- خاک داخل لایسیمتر  ۶۰
 • ۳-۷- تعیین بافت و سایر مشخصات خاک  ۶۱
 • ۳-۸- گیاه ذرت  ۶۱
 • ۳-۹- مصرف کود نیتروژن  ۶۲
 • ۳-۹-۱- مصرف کود فسفر  ۶۲
 • ۳-۱۰- الگوی کاشت  ۶۲
 • ۳-۱۱- عمق ریشه  ۶۴
 • ۳-۱۲- اندازه گیری ارتفاع گیاه  ۶۴
 • ۳-۱۳- عملیات برداشت  ۶۴
 • ۳-۱۴-  مقدار آب آبیاری  ۶۵
 • ۳-۱۵- اندازه گیری رطوبت خاک  ۶۶
 • ۳-۱۶-  معادله کالیبراسیون نوترون متر  ۶۶
 • ۳-۱۷- تعیین نیترات خاک از عصاره اشباع  ۶۶
 • ۳-۱۸-  مراحل انجام آزمایش  ۶۷
 • ۳-۱۹- محلول زخیره نیترات استاندارد  ۶۷
 • ۳-۲۰- تعیین میزان نیترات در آب زهکشی  ۶۸
 • ۳-۲۱-  اندازه گیری حجم زه آب  ۶۸
 • فصل چهارم
 • ۴-۱- نتیجه گیری و بحث  ۷۰
 • ۴-۲- عملکرد گیاه ذرت  ۷۳
 • ۴-۳- نیتروژن جذب شده توسط گیاه  ۷۸
 • ۴-۴- رطوبت خاک  ۷۹
 • ۴-۵- حجم آب شویی و نیترات آب شویی  ۸۰
 • ۴-۶-  آبشویی نیترات در اعماق مختلف خاک  ۸۱
 • ۴-۷-  نتیجه گیری کلی  ۹۰
 • منابع  ۹۲
 • فصل پنجم
 • پیوست  ۱۰۱
 • پیوست ۵-۲-۱- منحنی دانه بندی خاک در عمق ۳۰ سانتی متری از سطح خاک …………….. ۱۰۷
 • پیوست ۵-۲-۲- منحنی دانه بندی خاک در عمق ۶۰ سانتی متری از سطح خاک………………. ۱۰۸
 • پیوست ۵-۲-۳- منحنی دانه بندی خاک در عمق ۹۰ سانتی متری از سطح خاک………………. ۱۰۹
 • پیوست ۵-۳-۱- مقادیر وزن مخصوص ظاهری خاک و درصد رطوبت وزنی در, PWP  FC… 110
 • پیوست ۵-۳-۲- بافت و خصوصیات فیزیکی خاک محل آزمایش  ۱۱۱
 • پیوست ۵-۳-۳-  مشخصات شیمیایی عصاره اشباع خاک  ۱۱۲
 • پیوست ۵-۴- مشخصات شیمیایی آب آبیاری  ۱۱۴
 • پیوست ۵-۵-۱- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۳۳ روز پس از کشت ……………….. ۱۱۵
 • پیوست ۵-۵-۲- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۴۰ روز پس از کشت…………………. ۱۱۷
 • پیوست ۵-۵-۳- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۴۸ روز پس از کشت…………………. ۱۱۹
 • پیوست ۵-۵-۴- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۵۶ روز پس از کشت…………………. ۱۲۱
 • پیوست ۵-۵-۵- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۶۲ روز پس از کشت…………………. ۱۲۳
 • پیوست ۵-۵-۶- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۶۷ روز پس از کشت…………………. ۱۲۵
 • پیوست ۵-۵-۷- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۷۴ روز پس از کشت…………………. ۱۲۷
 • پیوست ۵-۵-۸- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۸۲ روز پس از کشت…………………. ۱۲۹
 • پیوست ۵-۵-۹- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۸۸ روز پس از کشت…………………. ۱۳۳
 • پیوست ۵-۵-۱۰- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۹۵ روز پس از کشت………………. ۱۳۵
 • پیوست ۵-۵-۱۱- مقادیر رطوبت خاک و حجم آب مورد نیاز ۱۰۲ روز پس از کشت…………….
 • پیوست ۵-۵-۱۲- مقادیر رطوبت خاک پس از برداشت
 • پیوست ۵-۶-۱- تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۳۰ سانتی متری در تیمار FD  ………………
 • پیوست ۵-۶-۲-  تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۶۰ سانتی متری در تیمار FD  …………….
 • پیوست ۵-۶-۳-  تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۹۰ سانتی متری در تیمار FD  …………….
 • پیوست ۵-۶-۴-  تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۱۴۰ سانتی متری در تیمار FD  ………….
 • پیوست ۵-۶-۵-  تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۳۰ سانتی متری در تیمار CD90……………
 • پیوست ۵-۶-۶-   تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۶۰ سانتی متری در تیمار CD90…………..
 • پیوست ۵-۶-۷-   تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۹۰ سانتی متری در تیمار CD90………….
 • پیوست ۵-۶-۸-  تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۱۴۰ سانتی متری در تیمار CD90…………
 • پیوست ۵-۶-۹-   تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۳۰ سانتی متری در تیمار CD120………..
 • پیوست ۵-۶-۱۰- تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۶۰ سانتی متری در تیمار CD120…………
 • پیوست ۵-۶-۱۱-  تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۹۰ سانتی متری در تیمار CD120……….
 • پیوست ۵-۶-۱۲-  تغییرات آبشویی نیترات در عمق ۱۴۰ سانتی متری در تیمار CD120…….
 • پیوست ۵-۷-۱- آبشویی نیترات در طول فصل رشد در تیمار FD
 • پیوست ۵-۷-۲- آبشویی نیترات در طول فصل رشد در تیمار CD90
 • پیوست ۵-۷-۳- آبشویی نیترات در طول فصل رشد در تیمار CD120
 • پیوست ۵-۸-۱- مقادیر آبیاری زیر زمینی جهت کنترل سطح ایستابی در CD90  در تیمار کود شاهد ( صفر کیلوگرم در هکتار )
 • پیوست ۵-۸-۲- مقادیر آبیاری زیر زمینی جهت کنترل سطح ایستابی در CD90  در تیمار کود ( ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار )
 • پیوست ۵-۸-۳- مقادیر آبیاری زیر زمینی جهت کنترل سطح ایستابی در CD90  در تیمار کود ( ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار )
 • پیوست ۵-۸-۴- مقادیر آبیاری زیر زمینی جهت کنترل سطح ایستابی در CD120  در تیمار کود شاهد ( صفر کیلوگرم در هکتار
 • پیوست ۵-۸-۵- مقادیر آبیاری زیر زمینی جهت کنترل سطح ایستابی در CD120  در تیمار کود ( ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار )
 • پیوست ۵-۸-۶- مقادیر آبیاری زیر زمینی جهت کنترل سطح ایستابی در CD120  در تیمار کود ( ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار )
 • پیوست ۵-۸-۷- بیشترین و کم ترین حجم آبیاری جهت کنترل سطح ایستابی
 • پیوست ۵-۹-۱- عملکرد گیاه ذرت در تیمار زهکشی آزاد
 • پیوست ۵-۹-۲- عملکرد گیاه ذرت در تیمار زهکشی CD90
 • پیوست ۵-۹-۳- عملکرد گیاه ذرت در تیمار زهکشی CD120
 • پیوست ۵-۱۰-۱- مقادیر نیتروژن پل بر اندام های گیاه ذرت در تیمارهای مختلف
 • پیوست ۵-۱۰-۲- مقادیر نیترات در  علوفه گیاه ذرت در تیمارهای مختلف
 • پیوست ۵-۱۰-۳- مقادیر نیترات در دانه ی گیاه ذرت در تیمارهای مختلف

 

فهرست جداول

 • جدول ۴-۱- مشخصات عملکرد ذرت ، مقادیر آب آبیاری و زهکشی و نیترات آب شویی شده در تیمار کود صفر ( شاهد ) کیلوگرم در هکتار  ۷۰
 • جدول ۴-۲- مشخصات عملکرد ذرت ، مقادیر آب آبیاری و زهکشی و نیترات آب شویی شده در تیمار کود ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار  ۷۱
 • جدول ۴-۳ مشخصات عملکرد ذرت ، مقادیر آب آبیاری و زهکشی و نیترات آب شویی شده در تیمار کود ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار  ۷۲
 • جدول ۴-۴- مقایسه پارامترهای عملکرد ذرت در تیمارهای مختلف  ۷۳
 • جدول ۴-۵- تحلیل آماری مقدار نیتروژن کل در اندام های گیاه ذرت  ۷۸
 • جدول ۴-۶- تغییرات رطوبت حجمی قبل از آبیاری در تیمارهای زهکشی  ۸۰
 • جدول۴-۷- مقایسه ی آماری مقدار نیترات آبشویی شده ( mg/l) از عمق ۳۰ سانتی متری در تیمارهای مختلف زهکشی     ۸۲
 • جدول ۴-۸ مقایسه ی آماری مقدار نیترات آبشویی شده ( mg/l) از عمق ۶۰ سانتی متری در تیمارهای مختلف زهکشی      ۸۲
 • جدول ۴-۹- مقایسه ی آماری مقدار نیترات آبشویی شده ( mg/l) از عمق ۹۰ سانتی متری در تیمارهای مختلف زهکشی    ۸۳
 • جدول ۴-۱۰- مقایسه ی آماری مقدار نیترات آبشویی شده ( mg/l) از عمق ۱۴۰ سانتی متری در تیمارهای مختلف زهکشی  ۸۳
 • جدول ۴-۱۱- مقایسه ی آماری مقدار نیترات آبشویی شده از کل اعماق در تیمارهای مختلف زهکشی        ۸۹

 

فهرست اشکال و نمودارها

 • شکل ۱الف انواع سیستم های زهکشی زیر زمینی  ۱۱
 • شکل ۱-۱- چرخه ی نیتروژن  ۲۴
 • شکل۳-۱- تیمارهای زهکشی و کود د ۵۶
 • شکل ۳-۲- چگونگی استقرار لایسیمترها   ۵۷
 • شکل ۳-۳ الف مقطع A-B زهکشی آزاد  ۵۸
 • شکل ۳-۳ب مقطع C-D زهکشی آزاد
 • شکل ۳-۳ ج مقطع A-B زهکشی کنترل شده در عمق ۹۰ سانتی متر
 • شکل ۳-۴- الگوی کاشت  ۶۳
 • شکل ۳-۵- الگوی کاشت  ۶۳
 • نمودار ۴-۱- مقایسه ارتفاع گیاه در تیمارهای مختلف کود و زهکشی  ۷۴
 • نمودار ۴-۲- مقایسه وزن خشک گیاه در تیمارهای مختلف کود و زهکشی  ۷۵
 • نمودار ۴-۳-  مقایسه وزن خشک بلال در تیمارهای مختلف کود و زهکشی  ۷۶
 • نمودار ۴-۴- مقایسه وزن هزار دانه در تیمارهای کود و زهکشی  ۷۷
 • نمودار ۴-۵- مقایسه وزن خشک دانه در تیمارهای مختلف کود و زهکشی  ۷۷
 • نمودار ۴-۶- تغییرات رطوبت حجمی قبل از آبیاری در تیمارهای زهکشی  ۷۹
 • نمودار ۴-۷-  مقادیر آبشویی نیترات در عمق ۳۰ سانتی متری از سطح خاک در تیمارهای کودی مختلف     ۸۴
 • نمودار ۴-۸- مقادیر آبشویی نیترات در عمق ۶۰ سانتی متری از سطح خاک در تیمارهای کودی مختلف      ۸۵
 • نمودار ۴-۹- مقادیر آبشویی نیترات در عمق ۹۰ سانتی متری از سطح خاک در تیمارهای کودی مختلف      ۸۷
 • نمودار ۴-۱۰- مقادیر آبشویی نیترات در عمق ۱۴۰ سانتی متری از سطح خاک در تیمارهای کودی مختلف  ۸۸

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0