بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان در ۱۵۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان در سال ۱۳۹۲ می باشد (۲۴۷۰ =N) که به روش نمونه گيري تصادفی خوشه ای تعداد ۱۶۰ نفر از آن­ ها به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز و پرسشنامه کارآفريني سازمانی است که ضريب پايايي آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۱/۰و ۸۷/۰ برآورد شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از شاخص­های آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون آزمون t تک متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون كمترين تفاوت معنادار: LSD، ضریب رگرسیون) استفاده گردید.

نتايج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی بالاتر از حد متوسط است و ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ۰۵۹/۰ تاثیر مثبت و غیر معنادار دارد. به علاوه، یافته های این تحقیق نشان داد پیچیدگی بر کارآفرینی ۱۵/۰ تاثیر منفی و معکوس، رسمیت بر کارآفرینی ۱۸/۰ تاثیر مثبت و معنادار و تمرکز بر کارآفرینی ۰۹۲/۰ تاثیر مثبت و غیر معنادار دارد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین پیچیدگی و رسمیت رابطه مثبت و معنادار، بین تمرکز و پیچیدگی رابطه مثبت و معنادار و بین تمرکز و رسمیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین میان هر یک از مؤلفه های کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.

کلید واژه: ساختار سازمانی، کارآفرینی سازمانی، کارکنان، بانک

 

اهميت و ارزش تحقيق:

علی رغم اینکه در کشور های پیشرفته از اواخر دهه ۱۹۷۰ توجه جدی به مقوله کارآفرینی شده است اما در کشور ما این موضوع تا شروع اجرای برنامه سوم مورد توجه چندانی نشده بود. اما مشکل بیکاری و پیش بینی حادتر شدن آن موجب شد توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. سازمان ها نیز با توجه به فضای رقابتی موجود، کارآفرینی سازمانی را به عنوان راهبرد مؤثر برای دست یابی به مزایای رقابتی و مواجه شدن با چالش های عصر تکنولوژی و اطلاعات یافتند. در این راستا مرادي و همكاران (۱۳۸۷) زير بناي هر گونه حركت به سوي رشد و توسعه در يك نظام را شناخت دقيق وضعيت موجود، تشخيص صحيح نقاط قوت و ضعف و سپس طرح برنامه هايي سنجيده براي اصلاح جريان مي دانند. از اين رو تحقيقاتي كه با رويكرد ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان انجام مي شوند، مي توانند با برآورد وضعيت اين ويژگي ها در جامعه آماري خود، راهنمايي براي پرورش اين ويژگي ها و توسعه كارآفريني در آن جامعه باشد. در اين زمينه رضایی و رهسپار (۱۳۸۸) معتقدند شناسايي ويژگي­هاي كارآفريني مي­تواند به درك بهتر چگونگي روحيه­ کارآفرینی در افراد كمك نمايد و ضرورت تقويت اين مولفه ها را بر حسب نياز احتمالي تبيين كند.

فيض و صفايي (۱۳۸۸) نيز معتقدند نتايج اين گونه پژوهش ها مي تواند توسط مراكز كارآفريني و طراحان دوره هاي آموزشي در طراحي دوره هاي آموزش كارآفريني و پذيرش افراد مستعد براي ورود به دوره هاي آموزشي كارآفريني و فرايند مشاوره كارآفريني مورد استفاده قرار گيرد. آقاجاني و گنجه خور (۱۳۸۹) نيز اظهار مي­دارند مديران و مسؤولین مي‌توانند با بهره‌گيري و استفاده از نتایج تحقیقات در مورد عوامل روان شناختی مؤثر بر فرآیند کارآفرینی، توسعه كارآفريني و ايجاد اشتغال مولد را در جامعه مورد مطالعه و پيگيري قرار دهند.

فهرست مطالب بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی

عنوان صفحه
چکیده فارسی ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
مدل مفهومی تحقیق ۱۰
اهميت و ارزش تحقيق ۱۱
اهداف تحقيق ۱۲
فرضیه های تحقیق ۱۲
 تعاريف نظري واژه ها ۱۳
 تعاريف عملياتي متغيرها ۱۴
فصل دوم: مبانی نظری و تجربی تحقیق
مقدمه ۱۷
۲-۱) ساختار سازماني ۱۸
۲-۲) ابعاد ساختار سازماني ۱۹
۲-۲-۱) پیچیدگی ۲۰
۲-۲-۱-۱) تفکیک افقی ۲۰
۲-۲-۱-۲) تفکیک عمودی ۲۱
۲-۲-۱-۳) تفکیک جغرافیایی ۲۱
۲-۲-۲) رسمیت ۲۲
۲-۲-۳) تمرکز ۲۳
۲-۳) تعيين كننده هاي ساختار ۲۴
۲-۳-۱) استراتژی ۲۴
۲-۳-۲) اندازه سازمان ۲۵
۲-۳-۳) تکنولوژی ۲۵
۲-۳-۴) محیط ۲۶
۲-۳-۵) قدرت – کنترل ۲۶
۲-۴)انواع سازماندهی ۲۶
۲-۴-۱) سازماندهی بر مبنای وظیفه ۲۶
۲-۴-۲)سازماندهی بر مبنای محصول ۲۷
۲-۴-۳) سازماندهی بر مبنای مشتری(ارباب رجوع ۲۷
۲-۴-۴) سازماندهی بر مبنای ناحیه جغرافیایی ۲۸
۲-۴-۵) سازماندهی بر مبنای فرایند ۲۸
۲-۵) انواع ساختار سازماني ۲۸
۲-۵-۱) ساختار مكانيكي ۲۹
۲-۵-۲)ساختارهاي ارگانيكي ۲۹
۲-۶) مفهوم کارآفرینی ۳۰
۲-۷)مفهوم کارآفرین ۳۵
۲-۸) اهمیت کارآفرینی ۳۶
۲-۹)انواع کارآفرینی ۴۰
۲-۱۰)سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی ۴۳
۲-۱۰-۱) دوره اول: ( قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی، صاحبان پروژه های بزرگ……. ۴۴
۲-۱۰-۲) دوره دوم: قرن ۱۷ میلادی، مخاطره پذیری ۴۴
۲-۱۰-۳) دوره سوم: (قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی و اوایل قرن بیستم متمایز کارآفرینان از دیگر بازرگان صحکه اقتصاد ۴۴
۲-۱۰-۴) دوره چهارم: (دهه های میانی قرن بیستم میلادی- نوآوری ۴۵
۲-۱۰-۵) دوره پنجم:دوران معاصر( از ۱۹۸۰ تا کنون) رویکرد چند جانبه…. ۴۵
۲-۱۱)نظریه های کارآفرینی ۴۵
۲-۱۱-۱) نظریه های اقتصادی ۴۶
۲-۱۱-۲)نظریه های اجتماعی و روان شناسی ۴۸
۲-۱۱-۳) نظریه های مدیریت ۴۹
۲-۱۲) ویژگی های کارآفرینان ۵۱
۲-۱۳)ویژگی های روانشناختی ۵۲
۲-۱۳-۱) خلاقيت ۵۴
۲-۱۳-۲) انگیزه پیشرفت ۵۵
۲-۱۳-۳) ریسک پذیری ۵۶
۲-۱۳-۴) کنترل درونی ۵۷
۲-۱۳-۵) استقلال طلبی ۵۸
۲-۱۴) عوامل موثر در ايجاد روحيه کارآفريني در سازمان ها ۵۹
۲-۱۵)موانع کارآفرینی در سازمان ها ۶۰
۲-۱۵-۱) ماهیت سازمان های بزرگ ۶۰
۲-۱۵-۲) فقدان استعداد کارآفرینانه ۶۱
۲-۱۵-۳) شیوه های نادرست پاداش ۶۱
۲-۱۶) ادبیات تحقیق ۶۱
۲-۱۶-۱) تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور ۶۲
۲-۱۶-۲)تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور ۶۸
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۷۳
۳-۱) روش تحقيق ۷۴
۳-۲) جامعه آماري ۷۴
۳-۳) حجم نمونه ۷۴
۳-۴) روش نمونه گيري ۷۶
۳-۵) ابزار اندازه گيري ۷۶
۳-۶) روايي ۷۸
۳-۷) پايايي ۸۰
۳-۸) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها ۸۱
۳-۸-۱) ضريب همبستگي پيرسون ۸۲
۳-۸-۲) آزمون t تک متغيره ۸۲
۳-۸-۳) آزمون تحليل واريانس ۸۲
۳-۸-۴)آزمون كمترين تفاوت معنادار LSD ۸۳
۳-۸-۵) ضریب رگرسیون ۸۳
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه ۸۶
۴-۱) تحلیل توصیفی ۸۷
۴-۱-۱) تحلیل توصیفی نمونه ۸۷
۴-۱-۲)تحلیل توصیفی پرسشنامه ها ۸۹
۴-۲) تحلیل استنباطی ۹۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۱۰۷
۵-۱) خلاصه بحث و روش ها ۱۰۷
۵-۲) یافته های تحقیق ۱۰۸
۵-۳) پیشنهادات کاربردی ۱۱۳
۵-۴) پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ۱۱۴
۵-۵) محدودیت های تحقیق ۱۱۴
فهرست منابع ۱۱۵

 

فهرست جداول

جدول (۳ -۱) : توزيع سوال هاي پرسشنامه ساختار سازمانی برحسب ابعاد ۷۷
جدول ( ۳ -۲) : توزيع سوال هاي پرسشنامه کارآفريني برحسب ابعاد ۷۷
جدول ( ۳-۳) تحلیل ساختاری هر یک از متغیرها ۸۰
جدول (۳-۴) پایایی هر یک از مولفه ها ۸۱
جدول (۴-۱) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب سن ۸۷
جدول (۴-۲) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب جنس ۸۷
جدول (۴-۳) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب تحصیلات ۸۸
جدول (۴-۴) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب ۸۸
جدول (۴-۵) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه پیچیدگی)  

۸۹

جدول (۴-۶) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه رسمیت)  

۹۰

جدول (۴-۷) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه تمرکز)  

۹۱

جدول (۴-۸) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه نوآوری)  

۹۲

جدول (۴-۹) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی            (مؤلفه ریسک پذیری)  

۹۳

جدول (۴-۱۰) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی                 (مؤلفه انگیزه پیشرفت)  

۹۴

جدول (۴-۱۱) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه کنترل درونی  

۹۵

جدول (۴-۱۲) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه استقلال  

 

۹۶

جدول (۴-۱۳) تحلیل توصیفی مؤلفه های ساختار سازمانی ۹۷
جدول (۴-۱۴) آزمون t جهت مقایسه هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی ۹۷
جدول (۴-۱۵) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های کارآفرینی سازمانی ۹۸
جدول (۴-۱۶) آزمون t جهت مقایسه هر یک از مؤلفه های کارآفرینی سازمانی ۹۸
جدول (۴-۱۷) ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ۹۹
جدول (۴-۱۸) ضریب همبستگی بین مؤلفه های ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی  

۹۹

جدول (۴-۱۹) تحلیل مسیر متغیر ها ۱۰۱
جدول (۴-۲۰) ضرایب رگرسیون هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی ۱۰۱
جدول (۴-۲۱) ضریب همبستگی بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی ۱۰۲
جدول (۴-۲۲) ضریب همبستگی بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی ۱۰۲
جدول (۴-۲۳) مقایسه وضعیت ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی بر حسب گروه های سنی کارکنان  

۱۰۳

جدول (۴-۲۴) مقایسه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی بر حسب جنس ۱۰۳
جدول (۴-۲۵) مقایسه دیدگاه کارکنان زن و مرد در مورد ساختار سازمانی وکارآفرینی سازمانی بر حسب مدارک تحصیلی  

۱۰۳

جدول (۴-۲۶) مقایسه دیدگاه کارکنان زن و مرد در مورد ساختار سازمانی وکارآفرینی سازمانی بر حسب سابقه خدمت  

۱۰۴

جدول (۴-۲۷) آزمون lsd  جهت مقایسه میانگین نظرات ۱۰۵

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار۳-۱)  تحلیل ساختاری هر یک از متغیرها ۷۹
نمودار ۴-۲)  تحلیل مسیر متغیرها ۱۰۰

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0