تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در اصفهان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در اصفهان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در اصفهان ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

چکیده تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در اصفهان:

به منظور بررسی چند كشتي همزمان لگوم‌های مختلف و كاربرد کولتیواتور بر عملکرد ذرت علوفه‌اي رقم ۷۰۴ در سال ۱۳۹۲ در شرایط مزرعه‌اي واقع در منطقه ورزنه (اصفهان) مطالعه‌اي صورت پذیرفت. این مطالعه به صورت استریپ بلوک و در قالب طرح بلوك‌هاي کامل تصادفی در سه تکرارانجام گرفت. وکولتیواتور به عنوان فاکتور اصلی با سطوح ۳۰، ۶۰ سانتی‌متری ذرت وعدم کولتیواتور و چند کشتی ذرت با لگوم‌های مختلف به عنوان فاکتور فرعی، با کشت‌های مخلوط سویا + ذرت، ماش + ذرت، لوبیا چشم بلبلی + ذرت، یونجه + ذرت و کشت خالص ذرت در نظر گرفته شد.

نتایج نشان داد که کولتیواتور بر روی ارتفاع بوته، ارتفاع ساقه، طول پانیکول، ارتفاع بلال از سطح زمین و تعداد بلال در بوته مؤثر بوده و بالاترین عملکرد مربوط به عدم کولتیواتور می باشد اما در صفت‌های ارتفاع بوته و ساقه بالاترین عملکرد مربوط به کولتیواتور در ۳۰ سانتیمتری ذرت می باشد. اما چند کشتی هم بر روی این پنج صفت مؤثر نبوده و ذرت خالص بیشترین عملکرد را دارا می باشد. عملکرد‌تر علوفه و عملکرد خشک علوفه و همچنین وزن خشک دانه‌ها کولتیواتور روی آنها مؤثر بوده به صورتی که بیشترین عملکرد مربوط به کولتیواتور در ۳۰ سانتیمتری ذرت می باشد. اما چند کشتی بر روی عملکرد‌های‌تر علوفه و خشک علوفه و وزن خشک دانه‌ها مؤثر نبوده و بالاترین عملکرد را ذرت خالص دارا بود. در اکثر صفات، بالاترین عملکرد در فاکتور اصلی(کولتیواتور) مربوط به عدم کولتیواتور و در فاکتور فرعی(چند کشتی) مربوط به ذرت خالص بوده است و همچنین کمترین عملکرد در کولتیواتور نیز در اکثر صفات مربوط به کولتیواتور در ۶۰ سانتی‌متری ذرت است.

کولتیواتور بر صفات درصد نیتروژن و درصد پروتئین تأثیری نداشته اما چند کشتی برروی درصد نیتروژن و درصد پروتئین اثر داشته که بیشترین عملکرد مربوط به کشت‌های مخلوط ذرت با ماش می باشد. در مورد صفات تعداد برگ سبز در بوته و قطر ساقه، فاکتور‌های کولتیواتور و چند کشتی اثری نداشته با این وجود بیشترین عملکرد به ترتیب مربوط به کولتیواتور در ۳۰ سانتیمتری و ذرت خالص می باشد. کولتیواتور بر صفات تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بدون تأثیر بوده به صورتی که کمترین عملکرد را کولتیواتور دیر هنگام و بیشترین عملکرد را عدم کولتیواتور داراست. اما چند کشتی بر صفت‌های تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و تعداد بلال در متر مربع اثر داشته که بیشترین عملکرد در تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بلال مربوط به کشت مخلوط ذرت با لوبیا اما کمترین عملکرد را ذرت خالص دارا بود. در مورد صفات وزن هزار دانه و تعداد بلال در متر مربع نیز بیشترین عملکرد مربوط به ذرت خالص بوده است. کولتیواتور بر روی شاخص برداشت بلال مؤثر بوده ولی چند کشتی تأثیر نداشته و بیشترین عملکرد هم مربوط به کشت ذرت خالص و عدم کولتیواتور بوده است اما در مورد شاخص باروری بوته برعکس کولتیواتور بدون تأثیر و چند کشتی تأثیر داشته و بیشترین عملکرد هم مربوط به ذرت خالص و عدم کولتیواتور بوده است.

فاکتور اصلی بر صفات مقدار کلروفیل، طول برگ، عرض برگ، مساحت برگ اثر نداشته و کمترین عملکرد را در همه این صفات مربوط به کولتیواتور در ۶۰ سانتیمتری و اما چند کشتی بر صفات مقدار کلروفیل، عرض سطح برگ و مساحت برگ بلال مؤثر بوده که بالاترین عملکرد در مقدار کلروفیل مربوط به کشت مخلوط ذرت و یونجه با ۸۶/۲۶ می باشد ودر عرض سطح برگ بیشترین میانگین مربوط به ذرت و سویا با ۳۱/۸ سانتی‌متر می باشد و همچنین بیشترین مساحت برگ مربوط به کشت ذرت خالص با ۵/۴۲۰ سانتی‌متر مربع می باشد. با توجه به مطالعه‌ی انجام شده به نظر می‌رسد عملکرد صفات در کشت مخلوط به دلیل محدود شدن رطوبت و عناصر غذایی جواب عکس می‌دهد وهمچنین کولتیواتور دیر هنگام نیز باعث کاهش عملکرد می شود وبهتر است در صورت استفاده از کولتیواتور، در اوایل رشد ذرت(۳۰ سانتیمتری) کولتیواتور زده شود.

 

مقدمه

ذرت متعلق به تيره يPoaceae  و از غلات مهم مناطق گرمسير و معتدل جهان است كه از نظر توليد جهاني بعد از گندم و برنج مقام سوم را به خود اختصاص داده است. جمعيت رو به افزايش جهان با كمبود عمد‌ه اي در توليدات گياهي و غذاي مورد نياز مواجه است. بنابراين براي تأمين غذا به گياهان زراعي پر محصولي مانند ذرت نياز دارد(Alyri et al., 2000). ذرت یکی از گیاهانی است که به دلیل سازگاري بالا می تواند با گیاهان زیادي به صورت مخلوط کشت شود. گزارش شده است که ۶۰ درصد ذرت کشت شده در مناطق گرمسیري آمریکاي لاتین بصورت مخلوط انجام می شود(Francis and Decoteau, 1993). به طور معمول کشت مخلوط غلات خصوصاً ذرت با حبوبات در سطح وسیعی از جهان انجام شده و تحقیقات زیادي روي آن صورت گرفته(Seran and Brintha., 2010). مطالعات نشان داده است که در کشت مخلوط ذرت و سویا، ذرت عملکرد بیشتری نسبت به سیستم تک کشتی تولید کرده است (Marchiol et al., 1992). ذرت به دليل قدرت سازگاري بالا مي تواند با گياهان زيادي به صورت مخلوط كشت گردد و به علت داشتن مواد قندي، نشاسته و عملكرد علوفه زياد يكي از مهمترين گياهان جهت توليد علوفه سبز، سيلو و دانه محسوب مي شود(Yazdani et al., 2009). 60 درصد کشت ذرت در مناطق گرمسیری آمریکای لاتین به صورت زراعت مخلوط انجام می شود(Francis and Decoteau,1993). كشت مخلوط غلات – بقولات و بويژه كشت ذرت با حبوبات يكي از معمو ل ترين انواع زراعت مخلوط است (مظاهری، ۱۳۷۲). ذرت و لوبيا از جمله گياهاني هستند كه سطح زير كشت بالايي را در كشور دارند و در اكثر مناطق به صورت تك كشتي توليد مي شوند. تحقيقات نشان داده است كه كشت مخلوط اين دو گياه متعلق به دو خانواده بقولات و غلات، موجب افزايش توليد، حداكثر كارايي استفاده از منابع و نيز افزايش بهره وري سيستم كشت مي گردد (Chen et al , 2004).

 

 

اهداف تحقیق تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در اصفهان:

  • بررسی میزان تأثیر کولتیواتور زدن بر عملکرد ذرت.
  • تعیین بهترین گیاه جهت استفاده در چند کشتی همزمان ذرت و لگوم.
  • مقایسه عملکرد و سایر خصوصیات رشدی ذرت در روش تک کشتی و چند کشتی در شرایط آب و هوای اصفهان.
  • استفاه از روش چند کشتی به جای تک کشتی در جهت افزایش پایداری تولید.

 

فرضیه ها

  • استفاده از چندکشتی همزمان باعث افزایش عملکرد ذرت می گردد.
  • استفاده همزمان از کشت مخلوط و كاربرد کولتیواتور باعث افزایش تولید ماده خشک ذرت می شود.
  • استفاده از کولتیواتور در زمان‌های مختلف تأثیر متفاوتی بر روند رشد ذرت دارد.
  • تأثیر گیاهان مختلف از خانواده لگومینوز بر عملکرد گیاه میزبان متفاوت است.

 

نتیجه گیری کلی

به دلیل استفاده کردن گیاه همراه (لگوم) از رطوبت و عناصر غذایی موجود در خاک بهتر است در کشت همزمان از کولتیواتور زود هنگام استفاده شود و از کولتیواتور دیر هنگام خودداری شود زیرا آب وعناصر به اندازه کافی در اختیار گیاه اصلی قرار نمی‌گیرد. همچنین در صورت استفاده از کشت مخلوط، عملکرد محصول اصلی (ذرت) نسبت به کشت خالص کاهش پیدا می کند. و در کل عملکرد ذرت در کشت خالص بیشتر است. پس بهتر است با توجه به اولویت اقتصادی نسبت به نوع کشت اقدام شود.

 

فهرست مطالب تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در اصفهان:

۱-۱- مقدمه  ۱۲

۱-۲- تاریخچه و اهمیت اقتصادي.. ۱۳

۱-۳- مشخصات گیاه شناسی.. ۱۵

۱-۴- رشد و نمو ذرت… ۱۶

۱-۴-۱- کاشت تا سبز شدن. ۱۷

۱-۴-۲- سبز شدن تا ظهور گل آذین نر. ۱۹

۱-۴-۳- ظهور گل آذین نر تا رسیدگی.. ۲۲

۱-۵- سازگاری.. ۲۶

۱-۶- انواع ذرت… ۲۷

۱-۷- هیبریدهای ذرت… ۲۹

۱-۸- شناخت کشت مخلوط ونحوه ي بکارگیری آن در سیستم هاي کشاورزی.. ۲۹

۱-۹- کولتیواتور و تأثیر آن بر سیستم زراعی.. ۳۴

۱-۱۰- فرضیه ها ۳۶

۱-۱۱- اهداف تحقیق.. ۳۶

۳-۱-کولتیواتور. ۳۸

۳-۲- چند كشتي همزمان. ۴۱

۳-۳- چند کشتی همزمان با لوبیا ۴۶

۳-۴- چند کشتی همزمان با سویا ۵۰

۳-۵- چند کشتی همزمان با یونجه. ۵۴

۳-۶- چند کشتی همزمان با ماش… ۵۷

۳-۱- موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی محل آزمایش… ۶۱

۳-۲- مشخصات خاك محل آزمایش… ۶۱

۳-۳ متغیرهاي جوي طی فصل رشد گیاه ۶۱

۳-۴- طرح آزمایشی.. ۶۲

۳-۵- خصوصیات ذرت هیبرید ۷۰۴٫ ۶۲

۳-۶- عملیات کاشت و داشت… ۶۳

۳-۷- روش نمونه گیري و صفات اندازه گیري شده ۶۳

۳-۸- تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

۴-۱- ارتفاع بوته. ۶۶

۴-۲- ارتفاع ساقه. ۶۹

۴-۳- طول پانیکول ۷۰

۴-۴- ارتفاع بلال از سطح زمین.. ۷۱

۴-۵- تعداد بلال در بوته. ۷۱

۴-۶- تعداد برگ سبز در بوته. ۷۲

۴-۷- قطر ساقه. ۷۶

۴-۸- عملكرد علوفه ذرت… ۷۷

۴-۹- وزن تر بلال. ۷۸

۴-۱۰- وزن‌تر ساقه و برگ ذرت… ۷۹

۴-۱۱- بيوماس‌ کل ذرت… ۷۹

۴-۱۲- وزن خشک ساقه و برگ ذرت… ۸۴

۴-۱۳- وزن خشک بلال و پوست بلال. ۸۵

۴-۱۴- وزن خشک چوب و پوست بلال. ۸۶

۴-۱۵- عملكرد دانه. ۸۷

۴-۱۶- تعداد ردیف در بلال. ۸۸

۴-۱۷- تعداد دانه در ردیف… ۹۲

۴–۱۸ تعداد دانه در بلال. ۹۳

۴-۱۹- وزن هزار دانه. ۹۴

۴-۲۰- تعداد بلال در مترمربع. ۹۵

۴-۲۱- تعداد دانه در مترمربع. ۹۶

۴-۲۲- شاخص برداشت بلال. ۱۰۰

۴–۲۳ شاخص باروری بوته. ۱۰۲

۴-۲۴- درصد نیتروژن. ۱۰۳

۴-۲۵- درصد پروتئین.. ۱۰۳

۴-۲۶- عملکرد پروتئین.. ۱۰۴

۴-۲۷- عدد کلروفیل متر. ۱۰۸

۴-۲۸- طول سطح برگ… ۱۰۹

۴-۲۹- عرض سطح برگ… ۱۰۹

۴-۳۰- مساحت برگ بلال. ۱۱۰

۵-۱- نتیجه گیری کلی.. ۱۱۲

۵-۲- پیشنهادات… ۱۱۲

بر اساس یافته‌هاي این تحقیق پیشنهادات زیر براي مطالعات آتی ارائه می گردد: ۱۱۲

منابع. ۱۱۴

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول ۳-۱- خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك  ۶۱

جدول۳-۲- متغیرهاي جوي طی فصل رشد گیاه  ۶۲

جدول۴-۱- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش  ۶۷

جدول۴-۲-مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش  ۶۸

جدول۴-۳- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش  ۶۹

جدول۴-۴- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش ۷۴

جدول۴-۵- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش ۷۵

جدول۴-۶- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش ۷۶

جدول۴-۷- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش ۸۲

جدول۴-۸- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش ۸۳

جدول۴-۹- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش ۸۴

جدول۴-۱۰- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش ۹۰

جدول۴-۱۱- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش ۹۱

جدول۴-۱۲- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش ۹۲

جدول۴-۱۳- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش ۹۸

جدول۴-۱۴- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش ۹۹

جدول۴-۱۵- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش ۱۰۰

جدول۴-۱۶- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش ۱۰۶

جدول۴-۱۷- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش ۱۰۷

جدول۴-۱۸- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش ۱۰۸

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0