تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت دولتی   و با عنوان تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل در ۸۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل :

سازمان ها برای حفظ بقاء و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند . این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل که بنابر آمار۹۱ شرکت بود، تشکیل می داد. از این تعداد، ۵۲ شرکت با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدین صورت که اسم همه شرکت ها نوشته شد و داخل کیسه ای انداخته شد و ۵۲ شرکت با چشم های بسته انتخاب شدند.

اطلاعات مورد نیاز از  طریق پرسشنامه های یادگیری سازمانی باکر،سینکولاونوردویر ، پرسشنامه پویایی محیطی میلر و پرسشنامه عملکرد هسو، جمع آوری شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرارگرفته و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۷/.، ۸۳/.، ۹۰/. به دست آمد، سپس داده‌ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین یادگیری سازمانی و پویایی محیطی با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که یادگیری سازمانی و پویایی محیطی پیش بین معنادار عملکرد سازمانی می باشند .

 

اهداف تحقیق

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با توجه به پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

فهرست مطالب

 • چکیده ……………………..۱
 •  فصل اول: كليات تحقیق
 • ۱-۱- مقدمه………۳
 • ۱-۲- بيان مساله………۳
 • ۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق……………..۵
 • ۱-۴- اهداف تحقيق………………..۶
 • ۱-۵- چارچوب نظری تحقیق…………….۷
 • ۱-۶- فرضیات تحقیق………۸
 • ۱-۷- تعاریف مفهومي و عملياتي متغیرهای تحقيق……………۸
 • ۱-۸- قلمرو انجام تحقيق ……..۹
 •  فصل دوم: پيشينه‌ تحقیق
 • ۲-۱- مقدمه…………۱۱
 • ۲-۲- بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی………..۱۱
 • ۲-۲-۱- تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی………..۱۱
 • ۲-۲-۲- تعریف سازمان یادگیرنده……….۱۲
 • ۲-۲-۳- تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده…………..۱۳
 • ۲-۲-۴- انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها………..۱۴
 • ۲-۲-۵- سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه ……۱۶
 • ۲-۲-۶- قابلیت یادگیری سازمانی………۱۶
 • ۲-۲-۷- عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیتر سنگه………۱۸
 • ۲-۲-۸- روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ…………۱۸
 • ۲-۲-۹- مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور……….۱۹
 • ۲-۲-۱۰- مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین……..۱۹
 • ۲-۲-۱۱- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون……………۱۹
 • ۲-۲-۱۲- مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران………۲۰
 • ۲-۲-۱۳- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه………….۲۱
 • ۲-۲-۱۴- مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه………۲۲
 • ۲-۳- بخش دوم: مبانی نظری پویایی محیطی……..۲۳
 • ۲-۳-۱- پویایی محیطی…………..۲۴
 • ۲-۳-۲- پویایی گروهی…………۲۴
 • ۲-۳-۳- مدیریت محیط سازمانی………..۲۷
 • ۲-۳-۴- پیچیدگی محیطی…………۲۸
 • ۲-۳-۵- رابطه محیط و ساختار ………۲۹
 • ۲-۳-۶- تحقیقات امری و تریست درباره ی محیط …….۳۰
 • ۲-۴- بخش سوم: مبانی نظری عملکردسازمانی…………۳۲
 • ۲-۴-۱- معنای عملکرد…….۳۲
 • ۲-۴-۲- عملکرد سازمانی …………۳۳
 • ۲-۴-۳- موافقت نامه های عملکرد……….۳۴
 • ۲-۴-۴- استاندارد های عملكرد…………۳۴
 • ۲-۴-۵- معیارهایی برای سنجش عملکرد………۳۵
 • ۲-۴-۶- عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف…….۳۵
 • ۲-۴-۶-۱-عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری……..۳۶
 • ۲-۴-۶-۲-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل…….۳۷
 • ۲-۴-۶-۳-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی…..۳۷
 • ۲-۵- سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق……..۳۹
 • ۲-۵-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور……۳۹
 • ۲-۵-۲-تحقیقات انجام شده در خارج کشور……..۴۱
 • ۲- ۵-۳- جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق ………۴۲
 • فصل سوم: روش اجرای تحقيق
 • ۳-۱- مقدمه………..۴۴
 • ۳-۲- روش تحقيق……..۴۴
 • ۳-۳- جامعه آماري………..۴۴
 • ۳-۴- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………۴۵
 • ۳-۵- روش و ابزار جمع آوري داده های تحقیق…..۴۵
 • ۳-۶- روایی و پایایی ابزار تحقیق……۴۶
 • ۳-۷- روش  تجزیه و تحلیل آماری داده ها……۴۶
 • فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
 • ۴-۱- مقدمه…………۴۸
 • ۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه …۴۸
 • ۴-۲-۱- داده های جمعیت شناختی مدیران شرکت کننده در تحقیق……۴۸
 • ۴-۳- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات تحقیق……۵۲
 • فصل پنجم: نیتجه گیری تحقیق
 • ۵-۱- مقدمه …………۵۶
 • ۵-۲-نتایج آمار توصیفی………….۵۶
 • ۵-۲-۱-توصیف متغیر یادگیری سازمانی……………۵۶
 • ۵-۲-۲-توصیف متغیر پویایی محیطی……….۵۶
 • ۵-۲-۳-متغیر عملکرد سازمانی………..۵۶
 • ۵-۳- یافته­های استنباطی…………۵۷
 • ۵-۴- پیشنهادهای کاربردی ……….۵۸
 • ۵-۵- محدودیت­ها……….۵۹
 • ۵-۶- پیشنهادهای پژوهشی………۵۹
 • فهرست منابع ………..۶۰
 • پیوست­ها و ضمائم……..۶۶

 

فهرست جداول

 • جدول (۲-۱) سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده………………..   ۱۳
 • جدول (۲-۲) محیط های چهارگانه اصلی و ساختار آنها………..    ۲۹
 • جدول (۳- ۱): میزان آلفای بدست آمده برای پرسشنامه های مورد استفاده……………………..۴۶
 • جدول شماره (۴-۱): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران……………………….              ۴۸
 • جدول شماره (۴-۲): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران…………………………..        ۴۹
 • جدول (۴-۳): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران……………………………………..     ۴۹
 • جدول(۴-۴): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران……………………….        ۵۰
 • جدول(۴-۵): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران………………………….         ۵۱
 • جدول(۴-۶)آزمون کولموگرف- اسمیرنوف برروی  یادگیری سازمانی ، پویایی محیطی و عملکرد….    ۵۲
 • جدول (۴-۷): ماتریس همبستگی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی…………………………………          ۵۳
 • جدول (۴-۸): ماتریس همبستگی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی…………………………………….     ۶۳
 • جدول(۴-۹): پيش‌بيني تاثیر یادگیری سازمانی و پویایی محیطی بر عملکرد سازمانی……………………..            ۵۴

 

فهرست نمودار

 • نمودار(۱-۱): مدل تحقیق…………….۸
 • نمودار(۲-۱): مدل کاریسون…………………….۱۴
 • نمودار (۲-۲): صورتهای دوگانه پویایی گروه………………..۲۶
 • نمودار (۲-۳ ): الگوی سه بعدی محیط………………….۲۸
 • نمودار(۲-۴): فرایندهای تیین معیارهای عملکرد………………۳۴
 • نمودار(۴-۱): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران………..۴۸
 • نمودار(۴-۲): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران…………..۴۹
 • نمودار(۴-۳): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران……………….۵۰
 • نمودار(۴-۴): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران………..۵۱
 • نمودار(۴-۵): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران………۵۲

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0