تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران کاراته کا : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران کاراته کا : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران کاراته کا ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران کاراته کا

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ۶ هفته  تمرین ترکیبی (پلایومتریک – سرعتی) بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران کاراته کا بود. بدین منظور، ۳۶ نفر از پسران رشته کاراته (سن: ۳۵/۱ ± ۱۶ سال ، وزن: ۰۹/۱۲ ± ۶۱ کیلوگرم و قد: ۰۱/۸ ± ۱۶۸ سانتی­متر)  به عنوان آزمودنی در پژوهش حاضر انتخاب شدند. همه آزمودنی­ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند.

گروه شاهد در این مدت فقط به تمرینات عادی کاراته پرداختند. اما گروه تجربی تمرینات عادی کاراته را همراه با تمرینات ترکیبی (شامل پرش ها، لی لی کردن ها و دویدن های سرعتی) به مدت ۶ هفته و هر هفته ۳ جلسه با زمان تعیین شده ۳۰ تا ۴۵ دقیقه انجام دادند. قدرت، سرعت، توان انفجاری و چابکی با استفاده از آزمون های پرس پا، دوی ۴۵ متر سرعت، پرش سارجنت و تست ایلینوی، قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی اندازه گیری شد..

از آزمون های t همبسته و مستقل در سطح معنی داری ۰۵/۰ جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که قدرت، توان و چابکی بازیکنان کاراته پس از ۶ هفته تمرین ترکیبی افزایش معنی داری داشته است. همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه تجربی و شاهد مشاهده شد.  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ورزشکاران رشته کاراته می توانند به منظور افزایش قدرت، توان و چابکی از تمرینات ترکیبی (پلایومتریک – سرعتی) استفاده کنند.

کلید واژه ها : تمرینات ترکیبی، پلایومتریک- سرعتی، قدرت، توان، چابکی.

 

اهداف پژوهش

 • هدف کلی

بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت، سرعت،  توان و چابکی پسران کاراته کا.

۱-۴-۲٫    اهداف جزئی

 1. تاثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت پسران کاراته کا.
 2. تاثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر سرعت پسران کاراته کا.
 3. تاثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر توان پسران کاراته کا.
 4. تاثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر چابکی پسران کاراته کا.

 

 • فرضیه های پژوهش
 1. یک دوره برنامه تمرین ترکیبی باعث افزایش قدرت پسران کاراته کا می شود.
 2. یک دوره برنامه تمرین ترکیبی باعث افزایش سرعت پسران کاراته کا می شود.
 3. یک دوره برنامه تمرین ترکیبی باعث افزایش توان پسران کاراته کا می شود.
 4. یک دوره برنامه تمرین ترکیبی باعث افزایش چابکی پسران کاراته کا می شود.

 

 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر مستقل: تمرینات ترکیبی (پلایومتریک-سرعتی)
 • متغیر وابسته: قدرت، سرعت، توان  و چابکی

 

 • روش پژوهش

جامعه آماری شامل ۱۲۵ نفر از پسران کاراته کا ۱۴ تا ۱۸ ساله می باشد که ۳۶  نفر از آنها را  به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت دادیم و به طور تصادفی به دو گروه تمرینات عادی کاراته (۱۸ نفر) و تمرینات ترکیبی (پلایومتریک-سرعتی)  (۱۸ نفر) تقسیم شدند و بعد ار ۶ هفته تمرین، تاثیر تمرینات ترکیبی(پلایومتریک-سرعتی)،  بر قدرت، سرعت، توان و چابکی آنها سنجیده شد. از کلیه آزمودنی ها اطلاعات مربوط به سن، قد و وزن آنها  قبل از تمرینات ورزشی اندازه گیری شد.

 

 • نمونه آماری

این پژوهش از نوع میدانی و نیمه تجربی می باشد .به منظوردستیابی وشناخت از تمرینات ترکیبی (پلایومتریک – سرعتی) بر روی متغیرهای وابسته این پژوهش انجام شد. متغیرهای مورد پژوهش در دو مرحله پیش و پس از اعمال متغیرهای مستقل سنجیده شدند که بدین منظور ۳۶نفر از پسران کاراته کا  که در آکادمی کاراته شهر رشت مشغول به تمرین بودند را به  عنوان آزمودنی به طور تصادفی به  دو گروه مساوی، یک گروه تجربی و یک گروه شاهد تقسیم شدند. که گروه شاهد تمرینات  عادی کاراته را انجام دادنند و گروه تجربی علاوه بر تمرینات عادی کاراته ،تمرینات ترکیبی( پلایومتریک_ سرعتی ) را به مدت ۶ هفته و هر هفته ۳ جلسه و با زمان تعیین شده ۴۵ دقیقه انجام دادند.  که ابتدا گروه تجربی ۱۰ دقیقه گرم کردند، ۳۰ دقیقه بدنه اصلی تمرین را انجام دادند و ۵ دقیقه نیز شروع به سرد کردن کردند.

 

 • محدودیت های پژوهش

۱-۹-۱٫ محدودیت های قابل کنترل پژوهش

 • آزمودنی ها فقط ازآکادمی کاراته شهر رشت گزینش شدند.
 • آزمودنی ها تنها جنس پسر بودند.
 • آزمودنی هااز سلامت جسمانی برخوردار بودند.
 • آزمودنی ها در گروه های سنی تقریبا یکسانی بودند.
 • نوع تمرین برای افراد گروه تجربی ثابت و مشخص بود.
 • زمان و تعداد جلسات تمرین منتخب یکسان بود.
 • برای به حداقل رساندن خطا شکل درست حرکات آموزش داده شود.

 

۱-۹-۲٫  محدودیت های غیر قابل کنترل پژوهش

 • عدم کنترل دقیق فعالیت های بدنی روزانه آزمودنی ها
 • عدم کنترل دقیق رژیم غذایی آزمودنی ها در طول دوره تمرین ها
 • عدم کنترل شرایط روحی آزمودنی ها، به ویژه در زمان اجرای آزمون های اولیه و نهایی.

فهرست تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران کاراته کا

 • چکیده ..  .۱
 •   فصل اول  – تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی    .۲
 • ۱-۱ مقدمه – تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی           ۳
 • ۱-۲ بیان مسئله     ۴
 • ۱- ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش        ۷
 • ۱-۴ اهداف پژوهش            ۸
 • ۱-۵ فرضیات پژوهش         ۸
 • ۱-۶ متغیرهای پژوهش        ۹
 • ۱-۷ روش پژوهش             ۹
 • ۱-۸ نمونه آماری   ۹
 • ۱-۹ محدودیت های پژوهش ۱۰
 • ۱- ۱۰ تعریف واژه ها         ۱۰
 •   فصل دوم           ۱۲
 • ۲-۱ مقدمه           ۱۳
 • ۲-۲ تاریخچه پلایومتریک    ۱۳
 • ۲-۳ تعریف پلایومتریک      ۱۵
 • ۲-۴ مبانی نوروفیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک          ۱۶
 • ۲-۴-۱ بازتاب کششی          ۱۶
 • ۲-۴-۲ واکنش حسی – عمقی             ۱۷
 • ۲-۴-۳ دوک  عضلانی        ۱۸
 • ۲-۴-۴ اندام وتری گلژی      ۱۸
 • ۲-۴-۵ چرخه کشش-کوتاه شدن          ۱۸
 • ۲-۵ اصول کلی تمرینات پلایومتریک ۱۹
 • ۲-۶ رهنمود های اجرایی تمرینات پلایومتریک   ۱۹
 • ۲-۷ ویژگی های مکانیکی حرکات پلایومتریک   ۲۱
 • ۲-۸ مزایای تمرین پلایومتریک          ۲۱
 • ۲-۹ معایب تمرین پلایومتریک          ۲۲
 • ۲-۱۰ سازگاری بدن نسبت به تمرینات پلایومتریک          ۲۳
 • ۲-۱۱ ملاحظات حاکم بر تمرینات پلایومتریک    ۲۳
 • ۲-۱۲ تاریخچه تمرینات سرعتی         ۲۴
 • ۲-۱۳ تعریف تمرینات سرعتی           ۲۴
 • ۲-۱۴ مبانی نوروفیزیولوژیکی تمرینات سرعتی             ۲۵
 • ۲-۱۵ملاحظات حاکم بر تمرینات سرعتی          ۲۵
 • ۲-۱۶ قدرت عضلانی و اهمیت آن      ۲۵
 • ۲-۱۶-۱ چگونگی افزایش قدرت وحفظ آن         ۲۶
 • ۲-۱۶-۲ انواع قدرت           ۲۷
 • ۲-۱۷ عوامل موثر بر قدرت             ۲۸
 • ۲-۱۸ انواع انقباض های عضلانی      ۳۰
 • ۲-۱۹ سرعت و اهمیت آن    ۳۱
 • ۲-۲۰ ویژگی های سرعت    ۳۲
 • ۲-۲۱ عوامل موثر بر سرعت            ۳۲
 • ۲-۲۲ توان و اهمیت آن       ۳۳
 • ۲-۲۳ عوامل موثر بر توان   ۳۳
 • ۲-۲۴ چابکی و اهمیت آن     ۳۵
 • ۲- ۲۵ ویژگی های چابکی    ۳۵
 • ۲-۲۶ تقسیم بندی چابکی      ۳۶
 • ۲-۲۷ عوامل موثر بر چابکی            ۳۶
 • ۲-۲۸ مروری بر پژوهش های پیشین   ۳۷
 • ۱-۲-۲۸ پژوهش های داخلی ۳۷
 • ۲-۲-۲۸ پژوهش های خارجی            ۴۰
 • ۲-۲۹ جمع بندی پژوهش      ۴۶
 •   فصل سوم          ۴۷
 • ۳-۱ مقدمه           ۴۸
 • ۳-۲ جامعه آماری ۴۸
 • ۳-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۸
 • ۳-۴ روش اندازه گیری و ویژگی های بدنی و آزمون های عملی       ۴۹
 • ۳-۴-۱ وسایل و لوازم مورد استفاده در پژوهش   ۴۹
 • ۳-۴-۲ اندازه گیری قد و وزن            ۵۰
 • ۳-۴-۳ اندازه گیری قدرت     ۵۰
 • ۳-۴-۴ اندازه گیری سرعت   ۵۱
 • ۳-۴-۵ اندازه گیری توان      ۵۱
 • ۳-۴-۶ اندازه گیری چابکی   ۵۲
 • ۳-۵ پروتکل تمرینات ترکیبی            ۵۳
 • ۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     ۶۵
 •   فصل چهارم        ۶۶
 • ۴-۱ مقدمه           ۶۷
 • ۴-۲ بررسی نرمال بودن متغیرها        ۶۷
 • ۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی     ۶۸
 • ۴-۴ آزمون فرضیه های پژوهش        ۶۹
 • ۴-۴-۱ فرضیه اول ۶۹
 • ۴-۴-۲ فرضیه دوم ۷۱
 • ۴-۴-۳ فرضیه سوم            ۷۲
 • ۴-۴-۴ فرضیه چهارم          ۷۴
 •   فصل پنجم          ۷۶
 • ۵-۱ مقدمه           ۷۷
 • ۵-۲ خلاصه پژوهش           ۷۷
 • ۵-۳ بحث وبررسی ۷۸
 • ۵-۳-۱ تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر قدرت    ۷۸
 • ۵-۳-۲ تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر سرعت  ۸۰
 • ۵-۳-۳ تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر توان     ۸۱
 • ۵-۳-۴ تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر چابکی  ۸۵
 • ۵-۴ جمع بندی      ۸۶
 • ۵-۵ پیشنهادات      ۸۷
 • ۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی   ۸۷
 • ۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی   ۸۷
 • منابع      ۸۸
 • پیوست – تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی   ۹۷
 • چکیده انگلیسی  – تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی    ۹۸

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0