بررسی تاثير برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي ،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

بررسی تاثير برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي ،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” بررسی تاثير برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي ،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

چکیده بررسی تاثير برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي ،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر

دراین پژوهش تاثيربرنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي، افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر انجام گرفت.  نمونه آماری شامل ۶۰ بيمار مبتلا به جراحی بای پس عروق کرونر(۴۶مرد و ۱۴ زن) در دامنه سني ۳۸ تا ۷۳ سال  و میانگین­های وزن ۵۵/۵  کیلوگرم و  BMI=27.339 kg/m 2   تشکيل مي دهند که داوطلبانه انتخاب شدند. اطلاعات از بیماران با استفاده از پرسشنامه های كيفيت زندگي مک نیو) QLMI  (، افسردگی و اضطراب اسناید(HADS  ) جمع آوري گرديد .هشت هفته بعد از جراحی بیماران تحت آموزش نظري و عملي برنامه توانبخشي قلبي به مدت ۱۲ هفته درمرکز توانبخشی شهید بهشتی همدان قرار گرفتند. پس از تكميل و جمع آوري داده ه، ازآمار توصيفي جهت محاسبه شاخص هاي گرايش مرکزي و پراکندگي استفاده شد و از آمار استنباطي از ازمون تی وابسته استفاده شد.همچنین سطح پذیرش معناداری  ۰۵/۰ فرض گردید.نتايج پژوهش افزايش سطح كيفيت زندگي زنان و مردان پس از انجام توانبخشي قلبي نسبت به قبل از برنامه توانبخشی در هر یک از ابعاد جسماني ، عاطفی،اجتماعی نشان داد (p=0.000). همچنین کاهش معناداری در سطح افسردگی و اضطراب بیماران مشاهده گردید (p=0.000).

يافته هاي پژوهش، نشاندهنده اثر مثبت برنامه توانبخشی برافزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی بیماران جراحی بای پس قلبی می­باشد.

 

اهداف تحقيق:

۱-۳-۱) هدف کلي پژوهش:

بررسي فواید ۱۲ هفته تمرين توان بخشي قلبي بر روي فاکتورهاي­ کيفيت زندگي، افسردگي و اضطراب بيماران قلبی جراحي شده باي پس کرونر ( Grafting  Coronary Artery Bypass) شهرستان همدان مي­باشد.

۲-۳-۱) اهدف جزئي :

بررسي ميزان تغييرات در فاکتورهاي کيفيت زندگي، افسردگي و اضطراب قبل و بعد از ۱۲ هفته تمرين توان بخشي قلبي در گروه شرکت کننده در تمرينات توانبخشي قلبي .

 

۴-۱) پرسش­هاي پژوهش:

۱) وضعیت کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از شرکت در برنامه توانبخشي قلبي چگونه است؟

۲)وضعیت ابعاد کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از شرکت در برنامه توانبخشي قلبي چگونه است؟

۳)وضعیت افسردگی بیماران قبل و بعد از شرکت در برنامه توانبخشي قلبي چگونه است؟

۴)وضعیت اضطراب بیماران قبل و بعد از شرکت در برنامه توانبخشي قلبي چگونه است؟

 

تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق:

توانبخشي قلبي:

توانبخشي قلبي مجموعه  خدمات چند جانبه (جسمانی، روانی و اجتماعی) با حضور و مشارکت متخصصین مختلف از جمله پزشک، پرستار، فیزیوتراپ و متخصص توانبخشی ورزشی  طراحی شده است به منظور تهیه و فراهم نمودن موارد مورد نیاز بیماران قلبی و خانواده هایشان با هدف برگرداندن آنان به زندگی معمولی تا حد امکان(۱۷).

جراحي باي پس عروق کرونري (   Grafting  Coronary Artery Bypass) :

عمل جراحي که عروق خوني از ناحـيه ديـگر بدن به قسمت بالا و پايين کرونر مـسدود شده­ي قلب پيوند مي­شود تا جريان خون کرونر از کنار ناحيه مسدود عبور کند ( ۲۴ ) .

کيفيت زندگي :

مفهومی که در برگیرنده دامنه گسترده­ای از ویژگی­های روانی، جسمانی و محدودیت­هایی که بیانگر توانایی­های فردی برای عملکرد و رضایت از آنچه انجام داده می­باشد. کیفیت زندگی افراد در حال حاضر توسط خودشان مورد ارزیابی قرار می­گیرد تا اینکه توسط متخصصان ارزیابی شود(۲۵).

تعريف عملياتي: :  افرادي از بهترین کیفیت زندگی برخوردار  هستند که از پرسشنامۀ (QLMI) اولدریج و همکاران در مقياس مولفه ها ۷ و افرادي از کمترین کیفیت زندگی برخوردار  هستند نمرۀ ۱ را بدست آورده اند.

اضطراب :

تعريف نظري: يك احساس نگراني ذهني، تنش  و ناراحتی که ممکن است شامل نشانگان جسمانی مانند تپش قلب و تنفس سریع، تعریق کف دست­ها و گیجی می­باشد(۲۶).

تعريف عملياتي: افرادي كه عادي و نرمال هستند از پرسشنامۀ (HADS) زيگموند و اسنايت در مقياس اضطراب نمرۀ ۰ تا ۷ و حالت مرزي اين اختلال نمرۀ ۸ تا ۱۰ و كساني كه داراي اضطراب شديد هستند نمرۀ ۱۱ و بيشتر را بدست آورده­اند.

افسردگي:

تعريف نظري: افسردگي يك بيماري جسمي و روحي است كه علائم روحی آن شامل احساس غم و ناراحتي، کاهش هیجان و انگیزه زندگی، افکار منفی(همچون احساس ناامیدی یا عزت نفس پایین ) و علائم جسمی آن شامل اختلالات خواب، خستگی مزمن و کاهش انرژی و اشتها می­باشد(۲۶).

تعريف عملياتي: افرادي كه حالت عادي  و نرمال دارند از پرسشنامه (HADS) زيگموند و  اسنايت در مقياس افسردگي نمرۀ ۰ تا ۷ و حالت مرزي نمرۀ ۸ تا ۱۰ و كساني كه داراي اضطراب شديد هستند نمرۀ ۱۱ و بيشتر را بدست آورده­اند.

فهرست بررسی تاثيربرنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر

 • –  فصل اول : طرح تحقیق. .۱
 • ۱-۱- مقدمه   . ۲
 • ۲-۱-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش ۴
 • ۳-۱- اهداف تحقیق  ۸
 • ۱-۴-۱-هدف کلی .۹
 • ۲-۴-۱- اهداف اختصاصی ۹
 • ۵-۱-پرسشهای تحقیق ۹
 • ۷-۱- تعاریف واژه¬ها و اصطلاحات .۹
 • ۲- فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق .  ۱۲
 • ۱-۲-اناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق ۱۳
 • ۱-۱-۲- قلب. .  .۱۳
 • ۲-۱- ۲- بیماریهای ایسکمیک قلب  ۱۵
 • ۳-۱- ۲ بیماریهای عروق کرونر  .۱۸
 • ۲۰ ۴-۱-۲-استراتژیهای بالینی دربیماران عروق کرونر .
 • ۲-۲-  برنامه توانبخشی قلبی. ۲۴
 • ۱-۲-۲- هدفها ونتایج توانبخشی قلبی ۲۴
 • ۲-۲-۲- اثر فعالیت بدنی بر عروق کرونری. ۲۶
 • ۳-۲-۲- آزمون ورزشی. . ۲۸
 • ۳-۲- کیفیت زندگی .۳۵
 • ۱-۳-۲- کیفیت زندگی و ابعاد ان .  ۳۵
 • ۲-۳-۲- کیفیت زندگی و توانبخشی قلبی.  ۳۷
 • ۴-۲- افسردگی. . ۳۸
 • ۱-۴-۲- اختلال افسردگی و ابعاد ان  ۳۸
 • ۲-۴-۲- اپیدمیولوژی افسردگی . .  ۳۹
 • ۵-۲- اضطراب . .۴۰
 • ۱-۵-۲-  مفهوم اضطراب   .۴۰
 • ۳-۵-۲- اضطراب و سیستم قلبی و عروقی ۴۱
 • ۴-۵-۲- اضطراب و توانبخشی قلبی  . . ۴۲
 • ۶-۲- مرور تحقیقات انجام شده. . . .۴۳
 •  ۱-۶-۲- تحقیقات انجام شده داخلی . . ۴۳
 • ۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده خارجی. . ۴۴
 • ۳- فصل سوم : روش شناسی- بررسی تاثير برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي .    .۴۸
 • ۱-۳- مقدمه ۴۹
 • ۲-۳-  جامعه آماری ، گروه نمونه و روش نمونه گیری .۴۹
 • ۳-۳- ابزار گردآوری داده ها .۵۰
 • ۴-۳-  روش تحقیق ۵۳
 • ۵-۳-روش اماری   . ۵۵
 • ۶-۳-محدودیتهای حقیق  .۵۵
 • ۴- فصل چهارم : یافته های تحقیق .  .۵۶
 • ۱-۴- مقدمه ۵۷
 • ۲-۴- نتایج توصیفی تحقیق ۵۷
 • ۳-۴ – نتایج استنباطی تحقیق .۶۱
 •  بررسی تاثير برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي
 • ۵- فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۶۷
 • ۱-۵- مقدمه ۶۸
 • ۲-۵- بحث و نتیجه گیری از یافته های تحقیق .۶۹
 • ۳-۵-  نتیجه گیری نهایی . ۷۴
 • ۴-۵- پیشنهادات .۷۶
 • ۱-۴-۵ پیشنهادهایی برای مطالعات بیشتر.۷۶
 • ۶- فهرست منابع .۷۸
 • ۷- پیوست – بررسی تاثير برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي ۸۹

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0