تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان دانشگاه اصفهان :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان دانشگاه اصفهان :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “ تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان دانشگاه اصفهان ” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در ۱۳۹ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

 

چکیده تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان دانشگاه اصفهان:

ما در محيط جها ني جديدي زندگي مي کنيم  که همه چيز با تکنولوژي پيوند خورده است و ما در هر روز و  دقيقه، در تعامل با آن هستيم. رشد تکنولوژي هاي ارتباطي-اطلاعاتي  از نظر کمي  و کيفي گستره ارتباطات انساني را بسط داده و ارکان مختلف حيات اجتماعي را تحت تاثير قرار داده است. در اين راستا مي توان به کاربرد روز افزون امکانات موجود در اينترنت در بين اقشار مختلف اشاره کرد . اهل علم به طور کلي و دانشجويان به طور خاص، از مصرف کنندگان اصلي اين تکنولوژِي هستند ولي اين پديده در بين دانشجويان از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در چند دهه اخير اين تکنولوژي ها بر موقعيت و عملکرد بسياري از جوامع، سازمانها و افراد اثرات قابل ملاحظه اي گذاشته و به موازات پيشرفت هاي شگرفي که در اين زمينه بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمانها و افراد هر روز بيش از گذشته به اين فناوري مدرن گره مي خورد. بديهي است که در چنين موقعيتي، تاثيرات استفاده از اينترنت بر نگرش و رفتار هاي مشارکتي و آگا هي دانشجويان مي تواند بخش مهمي از پيامدهاي تکنولوژي هاي ارتباطي را آشکار سازد. در اين بررسي ابتدا از بعد توصيفي به اين مقوله نگريسته شده است و سپس تاثير استفاده از وسايل نوين ارتباطي (اينترنت) بر آزادي دانشجويان و جنبه هاي مختلف آن در بعد ذهني و عيني از جمله آزادي بيان، انديشه، مشارکت سياسي و مدني و آگاهي سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. متغير ميزان استفاده از وسايل نوين ارتباطي (اينترنت) به عنوان متغير مستقل انتخاب شده است و در قالب چهار فرضيه تاثير آن بر متغير وابسته از جمله آزادي انديشه، بيان، مشارکت سياسي و مدني، آگاهي سياسي مورد سنجش قرار گرفته است.چارچوب نظري اين پژوهش برگرفته از بحث “تکنولوژي اطلاعات” مانوئل کاستلز مي باشد. بر اساس يافته هاي اين رساله ارتباط نسبتا معناداري بين استفاده از وسايل نوين ارتباطي و متغيرهاي وابسته ياد شده بوده است. چنانکه بيشترين تاثيرپذيري را متغير آزادي انديشه با  ميانگين۶۵/۲ و کمترين آن را نيز آزادي بيان با ۰۴/۲ داشته است. روش مورد استفاده در اين پژوهش ابتدا اسنادي، کتابخانه اي و در مرحله ي بعد پيمايشي است و جهت استخراج و تحليل داده ها از نرم افزار spss 18 استفاده شده است.

 

 

پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق: (مطالعات و تحقيقاتي که در رابطه با اين موضوع صورت گرفته و نتايج حاصل ازآن)

در مورد ادبيات مربوط به فناوريهاي نوين ارتباطي-  اطلاعاتي به شکل عام آن، تاليفات فراواني در قالب کتاب و مقاله به چاپ رسيده است. اما در باب ادبيات موجود در مورد اين فناوريها و مشارکت شهروندان به نمونه اي از کارهاي انجام گرفته داخلي و خارجي اشاره و از پرداختن به تمامي آنها صرفنظر مي شود:

سردارنيا(۱۳۸۸) در مقاله اي تحت عنوان «تاثير اينترنت بر درگيرشدگي مدني شهروندان» پس از بيان اجمالي درباره تاثير اينترنت بر درگيرشدگي يا مشارکت سياسي شهروندان در جوامع دموکراتيک، به سه رويکرد نظري خوشبينان، مخالفان، و ترديدکنندگان در اين قالب پراخته است و به اين نتيجه مي رسد که اينترنت با  قابليت هايي همچوون وب سايت ها، وبلاگها، سايت هاي خبري، انتخاباتي و دپارتمان هاي حکومتي و … از يک سو به افزايش آگاهي سياسي و اشاعه نگرش هاي مدني و دموکراتيک در کاربران مي انجامد و از سوي ديگر موجب بسيج ومشارکت سياسي کاربران مي شود و افراد و گروههاي در حاشيه مانده سياسي را در فعاليت هاي سياسي و اعتراضي درگير مي سازد. اين پژوهش از اين جهت با اين مقاله متفاوت است که محدود به اينترنت و تاثيرات آن بر شهروندان نيست و ديگر تکنولوژي هاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي اعم از ماهواره، تلويزيون هاي کابلي، تلفن همراه و …  و تاثيرات آنها بر حاکميت دولتها و آزادي دانشجويان را مورد بررسي قرار مي دهد و همه شهروندان مورد بحث آن نخواهد بود. و هم اينکه به صورت  پيمايشي انجام خواهد شد.

سردارنيا(۱۳۸۶)، در مقاله اي تحت عنوان آثار سياسي فناوريهاي تازه ارتباطي- اطلاعاتي تحت سه عنوان اثرات اين فناوريها را مورد اشاره قرار مي دهد:

با گسترش اين فناوريها، مرزهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي رنگ مي بازد و دولتها مانند گذشته توان کنترل مرزها و اطلاعات را ندارند . دومين تاثير، درگيرسازي مدني يا مشارکت افراد و گروهها و تعامل و ارتباط آنها با يکديگر است. و سرانجام به اشاعه اطلاعات سياسي از طريق اين فناوريها اشاره مي کند و معتقد است با گسترش اين فناوريها، نوعي حوزه عمومي مجازي با حضور گروههاي سياسي و اجتماعي بي شمار شکل گرفته  و اطلاعات سياسي و اجتماعي در آن، در گردش است و بازيگران فردي، گروهي و جهاني از طريق اين فناوريها، اطلاعات سياسي و اجتماعي را در سطح جهاني، پوشش مي دهند. اما اولا بيشتر به صورت کلي بحث کرده و اثرات آها را در يک مورد خاص بررسي نکرده است. و ثانيا تاثيرات آنها را در بخش هاي مختلف به صورت مصداقي مورد توجه قرار نداده است و شواهد تجربي و آماري جهت اثبات ادعاي خود مطرح نمي کند.

ميناوند( ۱۳۸۵) در مقاله اي تحت عنوان «اينترنت و توسعه سياسي: حوزه عمومي در فضاي سايبرناتيک» پس از طرح سوالي در اين زمينه که آيا ارتباطات رايانه اي در اينترنت مي تواند زمينه توسعه سياسي و تقويت دموکراسي را از طريق احياي  حوزه عمومي فراهم سازد؟ به اين نتيجه مي رسد مطالعه درباره اينترنت، سياست، مردم سالاري،  و توسعه سياسي جرياني بسيار سرزنده و فعال است و شايد بتوان گفت از فعالترين حوزه هاي تحقيق و مطالعه در ارتباطات سياسي به شمار مي آيد و اينکه بسياري از پژوهشگران اينترنت را با توجه به ويژگيهايي چون تعاملي بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جايي بودن، فقدان کنترل مرکزي، فقدان مالکيت بر شبکه و سانسورگريزي، فضاي مناسبي براي احياي ابعاد از دست رفته مشارکت سياسي و دموکراسي در جوامع پيشرفته و تقويت مردم سالاري جوان در جوامع در حال توسعه مي دانند. ويژگيهاي اينترنت احتمالا بسياري از شرايط لازم براي  ايجاد حوزه عمومي در فضاي سايبرناتيک را دارد. اين اثر با محدود شدن به مفهوم حوزه ي عمومي هابرماس صرفا ابعاد و تاثيرات سياسي و اجتماعي اينترنت را بررسي کرده است.

صدوقي(۱۳۸۴)  در کتاب«تکنولوژي اطلاعاتي و حاکميت ملي» نظري اجمالي به مناظره اي نوپا ميان قرون وسطاگرايان جديد که معتقد بودند تکنولوژي اطلاعاتي موجب جابجايي قدرت از دولت ملي به بازيگران غير دولتي فراملي و فروملي و شکستن انحصار کنترل و مديريت دولت ها بر حجم عظيم اطلاعات مي شود و فرادولت گرايان که قائل به پايان عمر«دولت- ملتها» نيستند، داشت. اما معتقد بود هر دو رويکرد داراي نارسايي هايي هستند. بر اين اساس، ضمن بررسي تاريخ IT به مفهومي سازي آن ها پرداخته است و با اين نتيجه مي رسد که هر کدام از مولفه هاي شبکه هاي الکترونيکي بر مولفه هاي حاکميت ملي در بخش هاي مختلف تاثير گذار بوده اند. که در بخش اقتصادي تجارت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي موارد کاربردي مهم بودند و در بخش نظامي به جنگ اطلاعاتي که هدف آن فروريختن انديشه ها و تصورات موجود در جامعه و جايگزين ساختن انواع جديدي به جاي آنهاست. و در بخش سياسي هم عوامل مختلفي از جمله معماري شبکه و شرايط دولتي تسهيل ساز يا منع کننده پرداخته بود و در پايان هر قسمت راهکارهاي پيشنهادي خود را براي برخورد با تحولات و شرايط نوظهور ارائه مي دهد. تفاوت اين پژوهش با اين اثر به اين جهت است که در اينجا  در کنار بحث از حاکميت دولتها عمدتا تاثيرات اين تکنولوژي ها را با نمونه آماري بر دانشجويان مورد بررسي قرار مي دهد حال اينکه در اثر ياد شده صرف حاکميت ملي و مديريت دولتها بر اطلاعات و ارتباط متقابل بين آنها مد نظر مي باشد.

منتظر قائم(۱۳۸۱) در مقاله اي تحت عنوان«دموکراسي ديجيتالي وحکومت الکترونيکي: سياست و حکومت درعصرتکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي ( Icts)»پس از شرح خلاصه و ويژگي ها و قابليتهاي تکنولوژي هاي ارتباطي- اطلاعاتي(Icts) به بررسي تعامل بين ارتباطات و اطلاعات با سياست و حکومت مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد که بدون وجود همزمان دو عامل اراده سياسي براي تقويت دموکراسي مستقيم و انتخاباتي از سوي حکومت و مطالبه مدني براي افزايش قدرت مشارکتي از سوي مردم، حکومت الکترونيکي به راه اندازي سايت هاي اينترنتي انباشته از تبليغات و عاري از اطلاعات آگاهي بخش و امکان ارتباط دوسويه محدود مي شود. در اين مقاله بيشتر به تبيين رابطه بين سياست و حکومت و تکنولوژي هاي ارتباطي- اطلاعاتي در بستر توصيفي کلي مي پردازد و موردي بحث نشده است.

ب) خارجي         

کارتر[۱] (۲۰۰۶) در مطالعه خود درباره اينترنت  و مشارکت شهروندان بيان مي دارد که آن دسته از شهروندان ايالات متحده که در منزل به اينترنت دسترسي دارند(۵۵ درصد شهروندان)، ۱۲ درصد بيشتر از بقيه راي مي دهند. هرچه ميزان اعتماد افراد به سايت مورد نظر بيشتر باشد، احتمال راي دادن و شرکت در نظر خواهي کاربر اينتر نتي بيشتر خواهد بود.که از اين جهت با اين رساله متفاوت است که صرفا محدود به بررسي اينترنت و رفتار راي دهي مي باشد.

نتايج مطالعه پيمايشي ژيگانگ[۲] (۲۰۰۵) درباره تاثير سرمايه اجتماعي و ارتباطات رسانه اي بر درگير شدگي شهروندان نشان ميدهدکه سرمايه اجتماعي با دو شاخص عضويت در گروها و انجمن هاي مدني و اعتماد و همکاري متقابل، تاثير مهم و قوي بر درگير شدگي شهروندان داشته است. تاثير اينترنت بر درگير شدگي شهروندان بيشتر از رسانه هاي محلي (تلويزيون و روزنامه ها) بوده، اما تاثير هر دو نسبت به سرمايه اجتماعي فرعي و کمتر مهم بوده است. در اين پژوهش، تاثير اينترنت و رسانه هاي ديگر در درگير شدگي سياسي شهروندان، غير مستقيم و از طريق ميانجي گري ارتباطات فردي، فعالان و عضويت در نهاد هاي مدني نشان داده شده است که از حيث متغير مستقل و بررسي تاثير آنها بر آزادي دانشجويان متفاوت از اين پژوهش مي باشد.

تساليکي[۳] (۲۰۰۲) در مطالعه اي تجربي در زمينه تاثير  اينترنت بر تسهيل مشارکت و گفتگوي دمکراتيک در فنلاند، بريتانيا، هلند، اسپانيا و يونان با روش تحليل محتواي تريبون هاي بر خط به اين نتيجه مي رسد که اين تريبون ها ارتباطات دو سويه کسب اطلاعات سياسي  و تنوع نظر ها و فضاي عمومي را در بين کاربران و علاقه مندان سياسي با تجربه پيشين  فعاليت سياسي، تا حد زيادي افزايش داده است، اما تاثيري روي شهروندان نداشته است که اولا معطوف به بررسي اينترنت مي باشد و ثانيا تاثير آن بر شهروندان را خنثي مي بيند.

در مجموع در مطالعات انجام شده بيشترمطالعات به صورت نظري انجام شده  و شواهد عيني و آماري صورت نگرفته است؛ يعني موضوعي که اين رساله به دليل تاکيد بر آن خود را متمايز مي سازد.

 

 اهداف تحقيق:

–  شناسايي فضاي سايبر  و وسايل نوين ارتباطي به مثابه يک موضوع نوپديد، فراگير سياسي و اجتماعي

– تحليل تاثيرات تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر گستره آزادي بيان دانشجويان دانشگاه  اصفهان

– تحليل تاثيرات تکنولوژي  ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر گستره آزادي انديشه دانشجويان دانشگاه  اصفهان

– تحليل تاثيرات تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر گستره آگاهي سياسي دانشجويان دانشگاه  اصفهان

– تحليل تاثيرات تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر درگير شدگي مدني و سياسي دانشجويان دانشگاه  اصفهان

 

اهميت و ارزش تحقيق:

انقلاب کنوني در تکنولوژي اطلاعاتي، ارتباطات انساني را به سطح جديدي ارتقاء داده است. تکنولوژي هاي ارتباطي و اطلاعاتي جديد مهمترين نيروهاي پويا و پيش برنده روند جهاني شدن و دگرگوني هاي در حال وقوع در فضاي فعاليت هاي انساني هستند. با توجه به تاثيرات مستقيم و غير مستقيم اين تکنولوژي ها بر تمام عرصه ها و سطوح حيات فردي و جمعي انسان ها و اينکه تمام سطوح ساختاري جوامع – از تک تک افراد جامعه تا گروهها و جماعت ها و تا همه نهادها و ساز مانها و اساسا کليت ساختار هاي زندگي جمعي – در نتيجه پيامد هاي مستقيم يا با واسطه اين تکنولوژ ي ها  شاهد تغييرات بنيادين در شرايط و عوامل موثر  بر حيات انسان ها بوده و بيش از پيش خواهند بود سوالات متعددي مطرح مي شود از قبيل اينکه آيا مي توان با توجه به تاثيرات فضاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي آن را مستعد پذيرش نظام سياسي دموکراتيک دانست؟ تا چه حدي نهادهاي سياسي تنظيمي و ديوان سالاري دولتي توان همگامي با تحولات سريع عصر حاضر را دارند؟ ضرورت اين پژوهش از بستر پاسخگويي به سوالات  مطرح شده مشخص مي شود. همچنين ضرورت تحقيق در آثار و پيامدهاي رشد و گسترش دسترسي و استفاده از رسانه هاي نوين ارتباطي-اطلاعاتي باعث انتخاب موضوع پژوهش شد. به عبارت ديگر عصر حاضر در پرتو دانش و فناوري؛  شاهد تحولات بي شماري است که گسترش امکانات ارتباطي در راس آنها قرار دارد. در چنين شرايط زماني، اينترنت، ماهواره ها و رسانه هاي گوناگون با انتقال اطلاعات همزمان، معلومات و مبادله افکار و عقايد نقش زيادي در تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دارند. پيشرفت فناوري و در راستاي آن توسعه وسايل ارتباطي- اطلاعاتي، که رابطه مستقيم با مردم دارند و بر افکار عمومي موثرند، بيانگر اهميت آن در تمامي ابعاد جامعه جهاني است. به گفته بيشتر کارشناسان ارتباطات، قرن حاضر، عصر تبادل اطلاعات است. بنابر اين امروزه کشورها براي دستيابي به اهداف و منابع خود در ساير نقاط جهان، از اين فناوريها بهره هاي فراواني را مي برند.

 

فرضيات تحقيق:      

۱-  بين استفاده ازتکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي و افزايش آزادي انديشه دانشجويان رابطه وجود دارد.

۲-  بين استفاده ازتکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي و  افزايش آزادي بيان دانشجويان رابطه وجود دارد.

۳- بين استفاده ازتکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي و افزايش درگيرشدگي سياسي و مدني دانشجويان رابطه وجود دارد.

۴- بين استفاده از تکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي و افزايش آگاهي سياسي دانشجويان رابطه وجود دارد.

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول:کليات پژوهش

۱-۱) شرح و بيان مساله پژوهشي….۱

۱-۲) کليد واژه ها…….۳

۱-۲-۱) تکنولوژي ارتباطي- اطلاعاتي جديد……۳

۱-۲-۲) آزادي انديشه……..۳

۱-۲-۳) آزادي بيان….۴

۱-۲-۴) آگاهي سياسي……۴

۱-۲-۵) مشارکت سياسي و مدني……….۴

۱-۳) پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق……۴

۱-۴) اهداف تحقيق…….۷

۱-۵) اهميت و ارزش تحقيق……۸

۱-۶)کاربرد نتايج تحقيق…..۸

۱-۷) فرضيات تحقيق……..۹

۱-۸) روش تحقيق…….. ۹

۱-۸-۱) نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها…..۹

۱-۸-۲) جامعه آماري……..۹

۱-۸-۳) روش و طرح نمونه برداري…..۹

۱-۸-۴) ابزار گردآوري داده ها……..۱۰

۱-۸-۵) ابزار تجزيه و تحليل……۱۰

۱-۹) سازمان و قلمرو تحقيق……۱۱

فصل دوم: چاچوب نظري پژوهش

۲-۱) چارچوب نظري……۱۲

۲-۱-۱) گفتار نخست: نظريات  انديشمندان  مهم قبل از وقوع انقلاب ارتباطات و اطلاعات در حوزه آزادي

۲-۱-۱-۱) مقدمه……..۱۳

۲-۱-۱-۲) جان لاک بنيانگذار ليبرالسم (۱۷۰۴-۱۶۳۲)….۱۳

۲-۱-۱-۲-۱) وضع طبيعي……….۱۴

۲-۱-۱-۲-۲) حق مالکيت….۱۴

۲-۱-۱-۲-۳) سنجش و ارزيابي نظريه لاک…..۱۵

۲-۱-۱-۳) ژان ژاک روسو و آزادگي انسان (۱۷۷۸-۱۷۱۲)……..۱۵

۲-۱-۱-۴) جان استوارت ميل (۱۸۷۳-۱۸۰۶)….۱۷

۲-۱-۱-۵) آيزيا برلين (۱۹۹۷-۱۹۰۷)…..۱۹

۲-۱-۲) گفتار دوم: انقلاب ارتباطات و اطلاعات: عوامل موثر در آن

۲-۱-۲-۱) مقدمه…….۲۰

۲-۱-۲-۲) جهاني شدن……….۲۱

۲-۱-۲-۳) نظريه يا حکمراني شبکه اي……..۲۳

۲-۱-۳) گفتار سوم: نظريات و متفکران در ارتباط با فناوري نوين ارتباطي-اطلاعاتي

۲-۱-۳-۱) ارتباطات و تحولات مفهومي آن …..۲۸

۲-۱-۳-۱-۱) نظريه هاي عام ارتباطات………۲۸

۲-۱-۳-۲ ) نظريه انتشار اطلاعات ………۳۴

۲-۱-۳-۳) نظريه اشاعه نوآوري ها…….۳۷

۲-۱-۳-۴) رسانه ها و جامعه پذيري سياسي ……….۳۸

۲-۱-۳-۵) نظريه سلطه رسانه ها……………۴۰

۲-۱-۳-۶) نظريه مارپيچ سکوت( عقيده سازي): اليزابت نوئل نيومن (۱۹۸۰-۱۹۷۰ )……….۴۱

۲-۱-۳-۷) نظريه رسانه هاي جمعي………۴۲

۲-۱-۳-۸) نظريه برجسته سازي ( تعيين دستور کار )………۴۳

۲-۱-۴) گفتار چهارم: تکنولوژي نوين ارتباطي اطلاعاتي ( اينترنت) و تاثيرات آن

۲-۱-۴-۱) مقدمه……..۴۴

۲-۱-۴-۲) اينترنت……..۴۵

۲-۱-۴-۳) تاريخچه اينترنت ( Arpanet)………45

۲-۱-۴-۴) فعاليتهاي شبکه اينترنت…….۴۶

۲-۱-۴-۵) ساختار نظارتي و مالي شبکه اينترنت…….۴۷

۲-۱-۴-۶) بودجه اينترنت…………۴۷

۲-۱-۴-۷) بازيابي اطلاعات در اينترنت…….۴۷

۲-۱-۴-۸) تاثيرات اينترنت…….۴۹

۲-۱-۴-۹) اينترنت در نهادها………۵۰

۲-۱-۴-۱۰) اينترنت در ايران………..۵۰

۲-۱-۴-۱۱) اينترنت و دانشجويان…….۵۱

۲-۱-۴-۱۲)کارکردهاي اينترنت………۵۲

۲-۱-۴-۱۳) کارکردهاي سياسي اينترنت با تاکيد بر وجوه آزادي………….۵۳

۲-۱-۴-۱۳-۱) گسترش تساهل و آموزه هاي جامعه مدني….۵۳                                                                                                                     

الف) آزادي انديشه…….۵۳

ب) آزادي بيان…………۵۴

ج) کارويژه هاي جامعه مدني………..۵۶

۲-۱-۴-۱۳-۲) اشاعه اطلاعات و آگاهي سياسي………۵۸

۲-۱-۴-۱۳-۳) گسترش مشارکت سياسي و مدني…..۶۲

۲-۱-۵) جمع بندي……۶۷

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱) مقدمه…….۶۸

۳ -۲) تعريف نظري و عملياتي مفاهيم…..۶۹

۳-۳) روش تحقيق………۷۲

۳-۴) تکنيک تحقيق……..۷۲

۳-۵) ابزار جمع آوري داده ها…….۷۳

۳-۶)پايايي…….۷۴

۳-۷) اعتبار ….۷۵

۳-۸) جامعه آماري………..۷۶

۳-۹) واحد تحليل…..۷۶

۳-۱۰) قلمرو زماني و مکاني تحقيق……۷۶

۳-۱۱) حجم نمونه و شيوه نمونه گيري……….۷۶

۳-۱۲) فنون تحليل داده ها…..۷۷

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱) مقدمه……۷۸

۴-۲ ) آمار توصيفي…….۷۹

۴-۳ ) آمار استنباطي……۸۴

فصل پنجم: نتيجه گيري…….۸۷

محدوديت تحقيق….۹۲

ضميمه……۹۳

منابع و مأخذ………۹۶

 

 

فهرست جدول ها

جدول ۱-۳: ميزان آلفاکرونباخ گويه ها……….۷۵

 

جدول ۲-۴: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس……………۷۹

 

جدول۳-۴: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت سن………………۸۰

 

جدول۴-۴: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته ي تحصيلي…………….۸۱

 

جدول۵-۴: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سطح تحصيلات………..۸۲

 

جدول۶-۴: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد ترم هاي گذرانده…………….۸۳

 

جدول۷-۴: آزمون فرضيه ي اول………..۸۴

 

جدول ۸-۴: آزمون فرضيه ي دوم……….۸۵

 

جدول۹-۴: آزمون فرضيه ي سوم……۸۵

 

جدول۱۰-۴: آزمون فرضيه ي چهارم…..۸۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0