دانلود رایگان تحقیق و بررسي تاثير خاک برسازه هاي ايران

دانلود رایگان تحقیق و بررسي تاثير خاک برسازه هاي ايران

این تحقیق  با فرمت PDF و در ۱۸ صفحه با موضوع بررسي اثر شكل پذيري ونوع خاک و زمان تناوب بر ضريب كاهش تسليم سيستم الاستوپلاستيك تحت اثر زلزله هاي ايران نگارش شده است.در ادامه قسمت هایی از این تحقیق آمده است.

 

چكيده تحقیق و بررسي تاثير خاک برسازه هاي ايران

هدف از اين مقاله بررسي اثر عواملي چون نوع خاك , زمان تناوب و ضريب شكل پذيزي بر ضزيب كاهش تسليم
مي باشد. ضريب كاهش تسليم به صورت نسبت تغيير شكل ناشي از زلزله در سيستم خطي به تغيير شكل تسليم
سيستم غيرخطي مي باشد. در اين مقاله براي يك ميرايي ثابت و با فرض رفت ار الاستوپلاستيك , نمودار تغييرات ضريب
كاهش تسليم براي زمان تناوبهاي مختلف بر حسب مقادير متفاوت ضريب شكل پذيري رسم شده است . براي
شتابنگاشتهاي مورد بررسي اين نمودارها تعيين گرديده است و با ميانگين گيري روي انواع خاكها , تغييرات ضريب
كاهش تسليم براساس نوع خاك مشخص شده است . با اين روش تعداد ٢٥٤٤٠ ضريب كاهش مقاومت كه مربوط به
٤٠ زمان تناوب مختلف و براي شش مقدار ضريب شكل پذيري متفاوت و تحت ١٠٦ شتاب نگاشت مورد بررسي
مي باشد, محاسبه شده است . نتايج بدست آمده با توجه به زمان تناوب سيستم , ضريب شكل پذيري مورد نظر و شرايط
بر حسب اين Ry خاك محل ايستگاه ثبت , تحليل و بررسي شده اند.نتايج بدست آمده به صورت تعيين روابطي براي
پارامترها م ي باشد. بررسي ها نشان م ي دهد كه با افزايش ضريب شكل پذيري , ضريب كاهش تسليم افزايش مي يابد.
ميزان اين افزايش به زمان تناوب نيز بستگي دارد . در يك شك ل پذيزي معين , ضرايب كاهش تسليم تغييرات قابل
توجهي را با زمان تناوب به خصوص در زمان تناوبهاي كوتاه نشان مي دهد. براي خاك سخت در زمان تناوبهاي بلند ,
تغييرات ضريب كاهش تسليم كوچك است و حدودا برابر ضزيب شكل پذيري ميباشد.

 

درطراحي ساختمانها در بر ابر زلزله سيستم مجاز به تحمل تغيير شكلهاي غير الاستيك در طول زمين
لرزه هاي شديد مي باشد. بنابراين نيروهاي جانبي طراحي را ميتوان كمتر از آنچه براي حفظ سازه در
محدوده الاستيك لازم است در نظر گرفت . سازه هايي كه ب ر اين اساس طراحي مي شوند رفتار
غيرالاستيك قابل ملاحظه اي از خود نشان مي دهند و نيروها و تغيير شكلهاي آنها را نمي توان با مدلهاي
الاستيك تعيين نمود.

و …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0