تاثیرطرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

تاثیرطرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان تاثیرطرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم  با گرایش برنامه ریزی درسی  در  ۱۳۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده پایان نامه تاثیرطرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم

به طور کلي هدف از اين پژوهش بررسي  تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم  مي باشد.بدین منظور بر اساس چارچوبهای نظري ، مهارتهای فرایندی مطابق کتاب مبانی نظری و مهارتهای آموزش علوم احصاء و از میان آنها مهارتهایی که بدون نیاز به آزمون عملکردی و تنها با انجام یک آزمون مداد کاغذی قابل سنجش بودند و ضمنا در دوره ی ابتدایی بیشتر مورد نظر بودند فهرست شد

:۱- نتیجه گیری و تفسیر داده ها

۲-  پیش بینی

۳- فرضیه سازی

۴-  استنباط کردن

۵- طراحی آزمایش

۶-  برقراری ارتباط

۷- تشخیص و کنترل متغیرها

سپس در  یک پژوهش شبه آزمایشی دو گروه از دانش آموزان کلاس پنجمی دو  مدرسه ابتدایی دولتی پس از گمارش بر اساس نمره تست ریون  در دو گروه  شاهد و آزمایش طبقه بندی و در پیش آزمون شرکت داده شدند . سوالات این آزمون از آخرین سوالات قابل انتشار آزمون تیمز ۲۰۰۷ از درس علوم انتخاب شدند  .

پایایی آزمون نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه پایایی آن برای آزمون مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با ۷۸ صدم  مي باشد. سپس به مدت شش ماه گروه آزمایش در یک کاربست مربوط به انجام پروژه علمی شرکت داده شد و هر دانش آموز حداقل دو پروژه علمی از نوع آزمایش را در این مدت به انجام رساند .

در پایان کاربست مجددا هر دو گروه در پس آزمونی که مشتمل بر همان سوالات پیش آزمون می شد شرکت نموده و پس از تصحیح هر دو آزمون جدول داده ها برای هریک از سوالات هجده گانه آزمون و برای تک تک دانش آموزان تهیه شد . سپس با یک تحلیل آماری روی داده های مذکور ، اثر معنی دار انجام پروژه علمی روی پیشرفت دانش آموزان در کسب مهارتهای فرایندی درس علوم مشخص شد .

با استفاده از سوالات استاندارد آزمون تیمز، فهرست مهارتهای فرایندی درس علوم و با نمونه گيري به صورت در دسترس از طریق معرفی دو مدرسه دولتی عادی توسط اداره آموزش و پرورش منطقه ۷ تهران و انجام یک کاربست ۶ ماهه روی گروه  آزمایش  و تحلیل نتایج با استفاده از آزمونهای آماری نظیرt  مستقل (مقایسه تفاضل میانگین ها ) و آزمون کوواریانس می توان نتیجه گرفت که در  میزان عملکرد دانش آموزان در  مهارتهای فرایندی درس علوم به طور کلی و به طور خاص در مهارتهای برقراری ارتباط ، استنباط کردن ، مهارت طراحی تحقیق مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها مهارت پیش بینی مهارت فرضیه سازی بین دو گروه شاهد و آزمایش  تفاوت معنی داری وجود دارد بنابر این طرح پروژه های علمی بر عملکرد دانش آموزان در مهارتهای فرایندی درس علوم اثر مثبت دارد ..

 

هدفهاي تحقيق:

هدف کلی:

به طور کلي هدف اصلي اين پژوهش بررسی تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم مي باشد.

اهداف ویژه:

 • بررسی تاثیر طرح پروژه علمی بر مهارتهای فرایندی
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت پیش بینی
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت فرضیه سازی
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت استنباط کردن
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت طراحی تحقیق
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت برقراری ارتباط
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت تشخیص متغیرها

فرضیه های تحقيق:

 • طرح پروژه علمی باعث رشد مهارتهای فرایندی می شود.
 • طرح پروژه علمی باعث رشد مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها می شود.
 • طرح پروژه علمی باعث رشد مهارت پیش بینی می شود.
 • طرح پروژه علمی باعث رشد مهارت فرضیه سازی می شود .
 • طرح پروژه علمی باعث رشد مهارت استنباط کردن می شود.
 • طرح پروژه علمی باعث رشد مهارت طراحی تحقیق می شود.
 • طرح پروژه علمی باعث رشد مهارت برقراری ارتباط می شود.
 • طرح پروژه علمی باعث رشد مهارت تشخیص متغیرها می شود.

فهرست مطالب

 • فصل اول کلیات تحقیق   ۱
 • ۱-۱-مقدمه: ۲
 • ۱-۲-بيان مساله: ۳
 • ۱-۳-اهميت موضوع تحقيق وانگيزه انتخاب آن: ۵
 • ۱-۴-هدفهاي تحقيق: ۶
 • ۱-۴-۱-هدف کلی: ۶
 • ۱-۴-۲-اهداف ویژه: ۶
 • ۱-۵-فرضیه های تحقيق: ۶
 • ۱-۶- تعاریف نظری   ۷
 • ۱-۶-۱-پروژه علمی : ۷
 • ۱-۶-۲-مهارتهای فرایندی : ۷
 • ۱-۶-۳- مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها : ۸
 • ۱-۶-۴- مهارت پیش بینی: ۸
 • ۱-۶-۵- مهارت فرضیه سازی: ۸
 • ۱-۶-۶- مهارت استنباط کردن : ۸
 • ۱-۶-۷- مهارت طراحی تحقیق : ۸
 • ۱-۶-۸- مهارت برقراری ارتباط : ۹
 • ۱-۶-۹- مهارت تشخیص متغیرها : ۹
 • ۱-۷-تعاریف عملیاتی   ۹
 • ۱-۷-۱- پروژه علمی: ۹
 • ۱-۷-۲- مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها : ۹
 • ۱-۷-۳- مهارت پیش بینی: ۱۰
 • ۱-۷-۴- مهارت فرضیه سازی: ۱۰
 • ۱-۷-۵- مهارت استنباط: ۱۰
 • ۱-۷-۶-مهارت طراحی تحقیق: ۱۰
 • ۱-۷-۷- مهارت برقراری ارتباط : ۱۰
 • ۱-۷-۸- مهارت تشخیص متغیرها: ۱۰
 • فصل دوم ادبیات تحقیق و مبانی نظری   ۱۱
 • ۲-۱-مقدمه: ۱۲
 • ۲-۲-بخش اول: رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه ۱۲
 • ۲-۳-سوال محوری چیست ؟  ۱۲
 • ۲-۴-راهبردهای­عملی­برای تغییر­جهت­گیری های نظام تعلیم و تربیت به سمت سوال محوری  ؟  ۱۴
 • ۲-۵- پروژه علمی یک الگوی موثر در یادگیری مساله محور  ۱۸
 • ۲-۵-۱- پروژه چیست؟  ۲۱
 • ۲-۵-۲-پروژه چگونه ارائه می شود؟  ۲۱
 • ۲-۵-۳-جشنواره علمی جابر بن حیان  ۲۲
 • ۲-۵-۳-۱- جمع آوری( کلکسیون ) همراه با طبقه بندی   ۲۳
 • ۲-۵-۳-۲- نمایش علمی   ۲۳
 • ۲-۵-۳-۳- آزمایش     ۲۶
 • ۲-۵-۳-۴- طراحی و ساخت    ۲۷
 • ۲-۶- بخش دوم : مهارتهای فرایندی   ۲۸
 • ۲-۷-مهارت های فرایندی چیست ؟  ۲۸
 • ۲-۷-۱- مشاهده  ۲۹
 • ۲-۷-۲- برقراری ارتباط   ۳۰
 • ۲-۷-۳- اندازه گیری و کاربرد ابزار  ۳۲
 • ۲-۷-۴- طبقه بندی   ۳۲
 • ۲-۷-۵-  استنباط کردن  ۳۳
 • ۲-۷-۶- فرضیه سازی   ۳۵
 • ۲-۷-۷-پیش بینی   ۳۷
 • ۲-۷-۸- طراحی تحقیق (تشخیص و کنترل متغیرها)  ۴۰
 • ۲-۷-۹- آزمایش کردن  ۴۱
 • ۲-۷-۱۰- تفسیر داده ها و نتیجه گیری   ۴۱
 • ۲-۸ سنجش مهارتهای فرایندی   ۴۳
 • ۲-۹- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق   ۴۵
 • ۲-۱۰- مطالعات داخلی   ۴۵
 • ۲-۱۱- مطالعات خارجی   ۴۶
 • ۲-۱۲- جمع بندی و نقد و بررسی تحقیقات    ۴۸
 • فصل سوم روش تحقیق   ۵۰
 • ۳-۱-مقدمه  ۵۱
 • ۳-۲- روش تحقيق: ۵۱
 • ۳-۳-جامعه آماري وحجم آن: ۵۲
 • ۳-۴-برآورد حجم نمونه وروش نمونه گيري: ۵۳
 • ۳-۵-روش گرد آوري اطلاعات: ۵۳
 • ۳-۵-۱-آزمون کتبی : ۵۳
 • ۳-۵-۲-مهارتهای فرایندی و شاخص های مرتبط : ۵۴
 • ۳-۶-روایی یا اعتبار  ۵۴
 • ۳-۷-قابلیت اعتماد یا پایایی   ۵۶
 • ۳-۸-روش تجزيه و تحليل داده ها ۵۶
 • فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ۵۷
 • ۴-۱: مقدمه  ۵۸
 • ۴-۲: تحليل داده‌ها: ۵۸
 • ۴-۲-۱: همساني واريانس ها ۵۸
 • ۴-۲-۲- فرضيه اول پژوهش: ۵۹
 • ۴-۳: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت نتيجه گيري و تفسير داده ها ۵۹
 • ۴-۴: مقايسه ميانگين هاي مهارت نتيجه گيري و تفسير دادهها در t دو گروه مستقل   ۶۰
 • ۴-۵: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت نتيجه گيري و تفسير دادهها در دو گروه آزمايش و گواه  ۶۱
 • ۴-۲-۳- فرضيه دوم پژوهش: ۶۲
 • ۴-۶: ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش بيني   ۶۲
 • ۴-۷: نتايج آزمون t دو گروه مستقل در مورد مهارت پيش بيني دانش آموزان  ۶۲
 • ۴-۸: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت پيش بيني در دو گروه آزمايش و گواه  ۶۳
 • ۴-۲-۴- فرضيه سوم پژوهش: ۶۴
 • ۴-۹: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت فرضيه سازي   ۶۴
 • ۴-۱۰: مقايسه ميانگين هاي مهارت فرضيه سازي دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل   ۶۵
 • ۴-۱۱: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت فرضيه سازي در دو گروه آزمايش و گواه  ۶۵
 • ۴-۱۲: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت استنباط   ۶۶
 • ۴-۱۳: مقايسه ميانگين هاي مهارت استنباط دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل   ۶۷
 • ۴-۱۴: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت استنباط در دو گروه آزمايش و گواه  ۶۸
 • ۴-۲-۶-فرضيه پنجم پژوهش: ۶۹
 • ۴-۱۵: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت طراحي آزمايش     ۶۹
 • ۴-۱۶: مقايسه ميانگين هاي مهارت طراحي آزمايش دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل   ۶۹
 • ۴-۱۷: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت طراحي آزمايش در دو گروه آزمايش و گواه  ۷۰
 • ۴-۲-۷-فرضيه ششم پژوهش: ۷۱
 • ۴-۱۸: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت برقراري ارتباط   ۷۱
 • ۴-۱۹: مقايسه ميانگين هاي مهارت برقراري ارتباط دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل   ۷۱
 • ۴-۲۰: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت برقراري ارتباط در دو گروه آزمايش و گواه  ۷۲
 • ۴-۲-۸- فرضيه هفتم پژوهش: ۷۳
 • ۴-۲۱: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت تشخيص متغيرها ۷۳
 • ۴-۲۲: مقايسه ميانگين هاي مهارت تشخيص متغيرها دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل   ۷۴
 • ۴-۲۳ : خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت تشخيص متغيرها در دو گروه آزمايش و گواه  ۷۵
 • ۴-۲-۹- فرضيه اصلي پژوهش: ۷۶
 • ۴-۲۴: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت هاي فرايندي   ۷۶
 • ۴-۲۵: مقايسه ميانگين هاي مهارت هاي فرايندي دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل   ۷۶
 • ۴-۲۶: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت هاي فرايندي در دو گروه آزمايش و گواه  ۷۷
 • ۴-۲-۱۰- بررسی سهم تاثیر هر مؤلفه  ۷۸
 • ۴-۲۷: ميزان تاثير هر مؤلفه در مهارت هاي فرايندي   ۷۸
 • فصل پنجم بحث ونتیجه گیری   ۸۰
 • ۵-۱-مقدمه  ۸۱
 • ۵-۲- جمع بندی فصول گذشته  ۸۱
 • ۵-۳- یافته های پژوهش     ۸۲
 • ۴-۱: ميزان تاثير هر مؤلفه در مهارت هاي فرايندي   ۸۸
 • ۵-۴- بحث ونتیجه گیری   ۸۸
 • ۵-۵- پیشنهاد ها بر اساس یافته ها: ۹۲
 • ۵-۶-پیشنهاد برای پژوهش های آتی   ۹۴
 • ۵-۷-محدودیت ها ۹۴
 • منابع : ۹۵
 • پیوست    ۹۹

 

 فهرست اشکال

 • شکل ۲-۱- فرآیند یاد دهی – یادگیری علوم با تکیه بر عوامل فرآیندی   ۱۷
 • شکل۲-۲- انواع مشاهده  ۳۰
 • شکل۲-۳- انواع برقراری ارتباط   ۳۲
 • شکل ۲-۴-  استنباط   ۳۵
 • شکل ۲-۵ استنباط   ۳۵

فهرست  جداول

 • جدول ۲-۱- مقایسه ی روش های سنتی آموزش با روش آموزش مبتنی بر پروژه  ۱۹
 • جدول ۴-۱ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف    ۵۸
 • جدول ۴-۲ : نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس ها ۵۹

فهرست نمودار

 • نمودار۴-۱: میزان مهارت نتيجه گيري و تفسير داده هاي دانش‌آموزان در دو گروه گواه و آزمايش    ۶۱
 • نمودار۴-۲: میزان مهارت پيش بيني دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش    ۶۴
 • نمودار۴-۳: میزان مهارت فرضيه سازي دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش    ۶۶
 • نمودار۴-۴: میزان مهارت استنباط دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش    ۶۸
 • نمودار۴-۵: میزان مهارت طراحي آزمايش دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش    ۷۰
 • نمودار۴-۶: میزان مهارت برقراري ارتباط دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش    ۷۳
 • نمودار۴-۷: میزان مهارت تشخيص متغيرها دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش    ۷۵
 • نمودار۴-۸: میزان مهارت هاي فرايندي دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش    ۷۸

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0