تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه ۲ شهر تهران : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه ۲ شهر تهران : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه ۲ شهر تهران در  ۱۷۹صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

چکیده تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه ۲ شهر تهران:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شیوه ها و سبک  های یادگیری (کلب) دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی بود. بدین منظور تعداد ۳۰۰ نفر (دختر و پسر) از دانش آموزان منطقه ۲ شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای سنجش شیوه ها و سبک های یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب استفاده شده است. داده های جمع آوری شده در این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که :

فرضیه اصلی پژوهش تائید شده و فناوری اطلاعات (ICT) برسبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر بوده است.

در خصوص فرضیات فرعی(اول تا چهارم) نیز بررسی ها نشان می دهد که نتایج حاصل از نمرات سبک های مختلف یادگیری کلب تایید شدهاند.

در بررسی فرضیه پنجم فرعی نیز توزيع سبک های يادگيری در بين دانش آموزان پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی تا حدی متفاوت می باشد. یعنی دانش آموزان این دوره به ترتیب در  سبک های جذب کننده ( ۳۱٫۹%)، همگرا( ۳۱٫۹% )، واگرا (۲۶٫۴% ) و انطباق يابنده(۹٫۸%) قرار می گیرند. همچنين تحلیل آماری رابطه معنی دار بين نوع سبک يادگيری و جنسیت نشان داد که بيشترين سبک يادگيری در بين دانش آموزان دختر پایه های پنجم و ششم دوره ابتدایی سبک یادگیری همگرا و در بین پسران سبک جذب کننده است.

ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهش فوق از دو جهت دارای اهمیت و کاربرد است . اول آن که می تواند در تکوین این نظریه که بین فناوری اطلاعات (ICT) با سبک های یادگیری فرضیه های قابل قبولی ارائه دادکه از لحاظ نظری اهمیت دارد و دوم آنکه امید است بتوان پس از تشخیص میزان تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب که از لحاظ عملی اهمیت دارد نیز گام هایی برداشت و در نهایت امید است بتوان ارتباط نظری دو سازه فناوری اطلاعات (ICT) با سبک های یادگیری را توجیه نمود.

 

اهداف پژوهش

 

هدف اصلی تحقيق

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) برسبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پنجم و ششم  دوره ابتدایی آموزش و پرورش  منطقه دو شهر تهران

اهداف فرعی تحقيق

  • بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) برسبک یادگیری واگرا؛
  • بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) برسبک یادگیری جذب کننده؛
  • بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک یادگیری همگرا؛
  • بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک یادگیری انطباق یابنده ؛
  • مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) در دانش آموزان دختر و پسر در پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران با توجه به سبک های مختلف فوق.

 

فرضيه‌هاي تحقيق

فرضیه اصلی

تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب .

فرضیه  های فرعی

  • فناوری اطلاعات (ICT) برسبک یادگیری واگرا در جامعه آماري مورد نظر تاثیر مستقیم دارد.
  • فناوری اطلاعات (ICT) با سبک یادگیری جذب کننده در جامعه آماري مورد نظر تاثیر مستقیم دارد.
  • فناوری اطلاعات (ICT) با سبک یادگیری همگرا در جامعه آماري مورد نظر تاثیر مستقیم دارد.
  • فناوری اطلاعات (ICT) با سبک یادگیری انطباق یابنده درجامعه آماري مورد نظر تاثیر مستقیم دارد.
  • مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) بر هر یک از سبک های فوق در دانش آموزان دختر و پسر در پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران.

فهرست مطالب

فصل اول:…………………………………………………………………كليات تحقيق

مقدمه………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله………………………………………………………………. ۵

۱-۱ ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………… ۷

۱-۲ اهداف پژوهش………………………………………………………………… ۷

۱-۲-۱- هدف اصلی تحقيق……………………………………………………………….. ۷

۱-۲-۲- اهداف فرعی تحقيق……………………………………………………………….. ۷

۱-۳ تعریف مفاهیم نظري……………………………………………………………….. ۸

۱-۳-۱-  متغیر مستقل……………………………………………………………….. ۸

۱-۳-۲- متغیر وابسته………………………………………………………………. ۸

۱-۴ –تعاریف عملیاتی……………………………………………………………….. ۹

۱-۵فرضيه‌هاي تحقيق……………………………………………………………….. ۹

۱-۵-۱- فرضیه اصلی……………………………………………………………….. ۹

۱-۵-۲- فرضیه  های فرعی……………………………………………………………….. ۹

۱-۶ متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………….. ۱۰

۱-۶-۱- متغيرمستقل……………………………………………………………… ۱۰

۱-۶-۲- متغير وابسته………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶-۳- متغیر های مداخله گر یا جانبی……………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………….. ۱۰

۱-۸- چهارچوب نظري تحقيق……………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم:مباني نظري پژوهش

مقدمه………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)…………………………………………………………… 16

۲-۱-۱- تعریف فناوری اطلاعات………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲- تعریف فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)……………………………………………………………… 17

۲-۱-۳- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۴- اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۵-طرح تکفا: استراتژی ایي برای توسعه کشور………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۶- موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۷- محدودیت های ناشی از توسعه فناوری اطلاعات………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۸- توصیه ها و راهکارها……………………………………………………………… ۲۸

۲-۲- یادگیری……………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۱- تعریف یادگیری……………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۲- سبک های یادگیری……………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲-۳- انواع سبک های یادگیری……………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۴- سبک های یادگیری شناختی……………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۴-۱ سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه:………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۴-۲سبک های تکانشی و تاملی……………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲-۴-۳ سبک های همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده……………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۴-۴ سبک های عمقی و سطحی……………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۴-۵  سبک های محیطی، هیجانی، جامعه شناختی، فیزیولوژیکی و روانشناختی…………………………………………… ۴۷

۲-۲-۵ ماهیت یادگیری……………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۶ مفهوم یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۷ مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب……………………………………………. ۴۹

۲-۲-۸ مدل های مختلف فضاهای یادگیری……………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۸-۱ مدل های یادگیری شبکه ای……………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۸-۲ یادگیری درکلاس های آینده……………………………………………………………… ۵۱

۲-۲-۸-۳- یادگیری ساختاردانش و توانایی حل مشکل……………………………………………………………….. ۵۱

۲-۲-۸-۴- یادگیری مبتنی بر جامعه………………………………………………………………. ۵۲

۲-۳ تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری……………………………………………………………….. ۵۳

۲-۳-۱- توسعه حرفه ای……………………………………………………………….. ۵۴

۲-۳-۲- فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و تأثير آن بر آموزش و يادگيري………………………………………………… ۵۴

۲-۳-۳- نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی…………………………………………… ۵۶

۲-۳-۴- مزیت‌های بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت……………………………………………. ۵۷

۲-۳-۵- انواع آموزش و یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………. ۶۰

۲-۳-۵-۱- خود یادگیری……………………………………………………………….. ۶۰

۲-۳-۵-۲- یادگیری از راه دور………………………………………………………………. ۶۱

۲-۳-۵-۳-  کلاس مجازی……………………………………………………………….. ۶۱

۲-۳-۵-۴- یادگیری گروهی……………………………………………………………….. ۶۲

۲-۳-۶- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش معلم………………………………………………………………. ۶۳

۲-۴ تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………….. ۶۵

۲-۴-۱- کتاب………………………………………………………………… ۶۵

۲-۴-۲- پایان نامه………………………………………………………………. ۶۷

۲-۴-۳- مقالات………………………………………………………………… ۸۸

۲-۵- تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………….. ۱۲۹

۲-۵-۱- کتاب………………………………………………………………………………………………۱۲۹

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه………………………………………………………………. ۱۳۴

۳-۱- جامعه آماري……………………………………………………………….. ۱۳۴

۳-۲- حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. ۱۳۴

۳-۳- روش تحقیق……………………………………………………………….. ۱۳۵

۳-۴- ابزار اندازه گیری……………………………………………………………….. ۱۳۵

۳-۴-۱- پرسشنامه سبک های یادگیری……………………………………………………………….. ۱۳۵

۳-۴-۲- پایایی و روایی پرسشنامه………………………………………………………………. ۱۳۵

۳-۴-۳- روایی آزمون( اعتبار)…………………………………………………………….. ۱۳۶

۳-۴-۴- روش نمره گذاری……………………………………………………………….. ۱۳۷

۳-۵- روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………… ۱۳۷

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۱۳۷

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………. ۱۴۰

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………. ۱۴۸

فرضیه اصلي……………………………………………………………….. ۱۴۸

فرضیه های فرعي……………………………………………………………….. ۱۴۹

پیشنهادها……………………………………………………………… ۱۵۳

منابع و ماخذ………………………………………………………………. ۱۵۴

 

 

فهرست جداول

جدول۱-۳- سبک های یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده……………………………… ۴۴

جدول شماره (۴-۱) جدول توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک گروه نمونه………………………………. ۱۴۰

جدول شماره (۴-۲) آزمونهای چند متغیره برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگینها در گروه های پژوهش………….    ۱۴۲

جدول شماره (۴-۳) میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات(ICT) به تفکیک مقیاس های یادگیری….. ۱۴۲

جدول شماره (۴-۶) خلاصه اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیره…………. ۱۴۵

جدول شماره (۴-۵) آزمون های چند متغیره برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگین ها در گروه های پژوهش ………….   ۱۴۴

جدول شماره (۴-۴) میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در مقیاسهای مختلف یادگیری…………… ۱۴۳

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۳- توزيع سبک های يادگيری در بين دانش آموزان  پسر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی……………………………….. ۱۴۱

نمودار ۴-۲ – توزيع سبک های يادگيری در بين دانش آموزان  دختر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی……………………………….. ۱۴۱

نمودار ۴-۱ – توزيع سبک های يادگيری در بين دانش آموزان پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی……………………………….. ۱۴۱

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل(۱-۳) یکی از سئوال های آزمون سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه………… ۳۶

شکل۳-۳ شیوه های یادگیری و سبک  های یادگیری نظریه ی کلی (کلب، ۱۹۸۴،ص ۲۱)………. ۴۳

شکل ۲-۳ چرخه ی یادگیری تجربه ای…….. ۴۱

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0