تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان ، بر اساس مدل SWIPE : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان ، بر اساس مدل SWIPE : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی  مسترداک  معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان ، بر اساس مدل  SWIPE   مطالعه موردی (‌خودرو مرسدس بنز در شهر تهران‌)   در ۱۴۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان ، بر اساس مدل SWIPE :

هدف اصلی این پژوهش، تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE خودرو مرسدس بنز در شهر تهران سال۱۳۹۳است. پژوهش حاضر از حیث هدف تحقیق، کاربردی و از حیث موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می‌باشد. ابزار جمع‌آوري اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود كه بر اساس مقياس پنج درجه‌ای ليكرت درجه‌بندی شدند. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مشتریان مرسدس بنز در شرکت ستاره ایران بود.

برای تعیین حجم نمونه به فرمول شارل کوکران استناد شد. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه‌گیری در دسترس (اتفاقی) استفاده شد. تعداد ۳۸۴ پرسشنامه برای تحلیل جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با بهره­گیری از فنون آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون کلوموگرف- اسمیرنف، رگرسیون خطی دو متغیره و تحلیل واریانس فریدمن)  صورت گرفت. نتیجه آزمون رگرسیون نشان داد که بازاریابی حسی و ابعاد آن بر خرید مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که بین ابعاد بازاریابی حسی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان ، بر اساس مدل SWIPE

با توجه به آنکه مفهوم و رویکرد بازاریابی حسی، یک رویکرد نوین در بازاریابی می‌باشد، و همچنین فرهنگ آن و پیاده سازی آن در مقالات و تحقیقات مورد بحث قرار نگرفته است از این حیث یک مبحث جدید می‌باشد، همچنین تحقیقات قبلی که در شرکت مرسدس بنز انجام شده بر پایه مفاهیمی مانند وفاداری مشتری، رضایتمندی مشتری و ارزش برند می‌باشد و تاکنون چنین مفهمومی مورد تحقیق وتفحص قرار نگرفته است. نتایج این تحقیق می تواند یک دریچه جدیدی برای استراتژی‌های بازاریابی این شرکت محسوب شود و موجب مزیت رقابتی در این شرکت گردد.

اهداف تحقیق تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان ، بر اساس مدل SWIPE

بررسی تأثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران

بررسی تأثیر تجربه از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران

بررسی تأثیر قیمت از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران

بررسی تأثیر تعامل از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران

بررسی تأثیر چیدمان از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران

بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران

سوالات پژوهش

 پرسش اصلی

آیا بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران، تاثیر گذار است؟

 پرسش‌های فرعی

آیا تجربه از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران، تاثیر گذار است؟

آیا قیمت از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران، تاثیر گذار است ؟

آیا تعامل از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران، تاثیر گذار است؟

آیا چیدمان از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران، تاثیر گذار است؟

آیا تبلیغات دهان به دهان از عناصر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان خودرو مرسدس بنز در شهر تهران، تاثیر گذار است؟

 

 فهرست مطالب تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان ، بر اساس مدل SWIPE

 • چکیده ۱
 • فصل ۱  ۲
 • کلیات تحقیق   ۲
 • مقدمه  ۳
 • ۱-۱ بیان مسأله  ۴
 • ۱-۲ اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق  ۸
 • ۱-۳ اهداف تحقیق  ۸
 • ۱-۴ سوالات پژوهش   ۸
 • ۱-۴-۱ پرسش اصلی  ۹
 • ۱-۴-۲ پرسش‌های فرعی  ۹
 • ۱-۵ روش تحقیق  ۱۰
 • ۱-۶ ابزار گردآوری اطلاعات   ۱۰
 • ۱-۷ تحلیل داده‌ها و ابزارهای مورد استفاده ۱۰
 • ۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۰
 • ۱-۹ مدل مفهومی پژوهش   ۱۴
 • فصل ۲  ۱۵
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش    ۱۵
 • مقدمه  ۱۶
 • ۲-۱تاریخچه و مراحل تکامل بازاریابی  ۱۸
 • ۲-۱-۱مرحله اول: محصول گرایی (کالا گرایی) ۱۹
 • ۲-۱-۲ مرحله دوم: بازارگرایی (فروش گرایی) ۲۰
 • ۲-۱-۳ مرحله سوم: مشتری گرایی: ۲۱
 • ۲-۱-۴ مرحله چهارم: رفاه گرایی: ۲۲
 • ۲-۲ زیربنای مفهومی  ۲۳
 • ۲-۳ از آمیخته بازاریابی تا بازاریابی رابطه‌مند ۲۶
 • ۲-۴ چرخه حیات روابط  ۲۷
 • ۲-۵ مدل بازارهای شش‌گانه  ۲۸
 • ۲-۵-۱ بازار مشتریان  ۳۰
 • ۲-۵-۲ بازار مراجعان  ۳۱
 • ۲-۵-۳ بازار داخلی  ۳۱
 • ۲-۵-۴ بازار جذب نیروی انسانی  ۳۲
 • ۲-۵-۵ بازار تأثیرگذاران  ۳۳
 • ۲-۵-۶ بازار عرضه‌کنندگان  ۳۳
 • ۲-۶ مدل کاربردی بازاریابی رابطه‌مند ۳۴
 • ۲-۷ پارادایم بازاریابی رابطه‌مند ۳۵
 • ۲-۸ تعاریف و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند ۳۷
 • ۲-۹ اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند ۴۲
 • ۲-۱۰ آمیزه بازاریابی  ۴۵
 • ۲-۱۱ تحقیقات جاری در مورد بازاریابی حسی  ۴۶
 • ۲-۱۱–۱ تفاوتهای بین تجربه و کالا / خدمت   ۴۶
 • ۲-۱۲ تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی  ۴۹
 • ۲-۱۳مدل SWIPE  ۵۰
 • ۲-۱۳-۱ مبانی نظری مختلف   ۵۱
 • ۲-۱۳-۲ توجه به ابعاد مختلف   ۵۲
 • ۲-۱۳-۳ ارتباطات مختلف بازاریابی  ۵۲
 • ۲-۱۳-۴ نقش متفاوت مشتریان  ۵۲
 • ۲-۱۴ نقش آمیزه بازاریابی ۴P بازاریابی سنتی در بازاریابی حسی  ۵۳
 • ۲-۱۴-۱ محصول  ۵۳
 • ۲-۱۴-۲ قیمت   ۵۴
 • ۲-۱۴-۳ توزیع  ۵۴
 • ۲-۱۴-۴ ترویج  ۵۵
 • ۲-۱۵ عناصر اصلی استراتژی آمیزه بازاریابی حسی  ۵۵
 • ۲-۱۵-۱ تجربه  ۵۵
 • ۲-۱۵-۲ قیمت   ۵۶
 • ۲-۱۵-۳ چیدمان  ۵۶
 • ۲-۱۵-۴ تعامل  ۵۷
 • ۲-۱۵-۵ تبلیغات دهان به دهان  ۵۷
 • ۲-۱۶ بررسی موردی کمپین حسی شرکت گراگم( GERAGEM ) 58
 • ۲-۱۶-۱ تجربه محصول شرکت گراگم( GERAGEM ) 59
 • ۲-۱۶-۲ ارزش تجربه گراگم( GERAGEM ) 60
 • ۲-۱۶-۳ صحنۀ چیدمان گراگم( GERAGEM ) 61
 • ۲-۱۶-۴ تعامل هیجانی گراگم( GERAGEM ) 62
 • ۲-۱۶-۵ تبلیغات دهان به دهان  ۶۲
 • ۲-۱۷ مثالهائی از بازاریابی حسی  ۶۳
 • ۲-۱۸ اجرای موفق بازاریابی حسی  ۶۵
 • ۲-۱۹ مزاياي بازاريابي حسي  ۷۰
 • ۲-۲۰ پیشینه پژوهش   ۷۳
 • فصل ۳  ۷۹
 • روش‌شناسی پژوهش    ۷۹
 • مقدمه  ۸۰
 • ۳-۱ روش‌شناسی پژوهش   ۸۱
 • ۳-۱-۱ روش تحقیق  ۸۱
 • ۳-۱-۲ جامعه آماری‌: (N) 81
 • ۳-۱-۳ نمونه آماری‌: (n) 82
 • ۳-۱-۴ روش یا روش‌های نمونه گیری‌ ۸۲
 • ۳-۱-۵ ابزار گردآوری داده‌ها ۸۲
 • ۳-۱-۵-۱ روایی و پایایی پرسشنامه  ۸۳
 • ۳-۱-۶ ابزار تحلیل داده‌ها ۸۴
 • فصل ۴  ۸۵
 • تجزیه و تحلیل پژوهش    ۸۵
 • مقدمه  ۸۶
 • ۴-۱ ویژگی‌های دموگرافیک جامعه  ۸۷
 • بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش   ۹۱
 • فصل ۵  ۱۰۷
 • بحث و نتیجه‌گیری   ۱۰۷
 • مقدمه  ۱۰۸
 • ۵-۱ خلاصه‌ای از نتایج توصیفی  ۱۰۸
 • ۵-۲ بحث در نتایج  ۱۰۹
 • ۵-۳ پیشنهادات کاربردی   ۱۱۵
 • ۵-۴ پیشنهادهای پژوهشی  ۱۱۶
 • ۵-۵ محدودیتهای پژوهش   ۱۱۷
 • فهرست منابع  ۱۱۹
 • منابع فارسی  ۱۲۰
 • منابع لاتین  ۱۲۱
 • پیوست   ۱۲۳

 

 فهرست جداول

 • جدول۲- ۱: تعاریف بازاریابی رابطه‌مند ۴۰
 • جدول۲- ۲: مقایسه محصول، خدمت و تجربه  ۴۷
 • جدول۲- ۳: تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی  ۵۱
 • جدول۲- ۴: مقایسه ۴P در بازاریابی سنتی و بازاریابی حسی  ۵۳
 • جدول۳- ۱: ترکیب سوالات پرسشنامه  ۸۳

 

فهرست نمودارها

 • نمودار۴- ۱: توزیع فراوانی بر حسب جنسیت   ۸۷
 • نمودار۴- ۲: توزیع فراوانی بر حسب سن  ۸۸
 • نمودار۴- ۳: توزیع فراوانی بر حسب مدت استفاده از اتومیبل بنز  ۸۹
 • نمودار۴- ۴: توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات   ۹۰

 

 فهرست شکلها

 • شکل۱- ۱: مدل مفهومی پژوهش   ۱۴
 • شکل۲- ۱: حوزه بازارهای ششگانه  ۲۹
 • شکل۲- ۲: مدل اجرایی بازاریابی رابطه‌مند ۳۵
 • شکل۲- ۳: اجزای بازاریابی رابطه‌مند ۴۲
 • شکل۲- ۴: استراتژی SWIPE آمیزه بازاریابی حسی در شرکت گراگم( GERAGEM )

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0