تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق دارای اضافه وزن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق دارای اضافه وزن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق دارای اضافه وزن ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

چکیده تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق دارای اضافه وزن:

سابقه و هدف:

استفاده از تمرینات ورزشی به همراه مکمل هاي گیاهی یکی از روشهاي پیشنهاد شده براي کنترل چاقی و عوارض ناشی از آن می باشد که اثر آن به دلیل تنوع برنامه هاي تمرینی و مواد گیاهی مورد استفاده هنوز به روشنی ثابت نشده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات ترکیبی و مصرف مکمل چای سبز بر نیمرخ لیپیدی مردان چاق بود.

مواد و روش ها:

آزمودنی های تحقیق ۲۴ مرد چاق بود. که به صورت تصادفی در یکی از گروه های مکمل چای سبز، دارونما+ تمرینات ترکیبی و چای سبز+ تمرینات ترکیبی قرار گرفتند. گروه دوم و سوم به مدت ۱۰ هفته، ۳ جلسه در هفته به اجرای تمرینات ترکیبی پرداختند. قبل و بعد از دوره تمرینی و مکمل گیری به منظور اندازگیری نیمرخ لیپیدی خونگیری انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف و تحلیل واریانس مکرر ۲×۳ در سطح P≤۰/۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:

پس از ۱۰هفته تمرین ترکیبی و نیز تمرین ترکیبی و چای سبز کاهش معنی دار در ترکیب بدنی(BMI) و غیر معنی-داری در سطوح تری گلیسرید، کلسترول و LDL مشاهده شد، در حالیکه در سطوح HDL افزایش غیر معنی داری مشاهده شد. بعلاوه چای سبز به تنهایی تاثیر معنی داری بر نیمرخ لیپدی و ترکیب بدنی نداشت.

نتیجه گیری:

براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود تمرینات ترکیبی و مصرف چای سبز علی رغم عدم تأثیر معنی دار بر نیمرخ لیپیدي، ممکن است برای کاهش عوامل خطرزای قلبی-عروقی در مردان چاق مفید باشد.

کلید واژه ها:

چای سبز، تمرین ترکیبی، نیمرخ لیپیدی، مردان چاق

 

 اهداف تحقیق

۱-۴-۱٫ هدف کلی تحقیق

بررسی تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر نیمرخ چربی در مردان دارای اضافه وزن.

۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی تحقیق

 1. ۱٫ بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر تری گلیسیرید مردان دارای اضافه وزن.
 2. ۲٫ بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز برکلسترول تام مردان دارای اضافه وزن.
 3. ۳٫ بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر LDL مردان دارای اضافه وزن.
 4. ۴٫ بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر HDL مردان دارای اضافه وزن.

 

فرضیه‌ها‌ی تحقیق

 1. ۱٫ یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز تری‏گلیسیرید مردان دارای اضافه وزن و چاق تأثیر معناداری دارد.
 2. ۲٫ یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز برکلسترول تام مردان دارای اضافه وزن تأثیر معنی-داری دارد.
 3. ۳٫ یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر LDL مردان دارای اضافه وزن تأثیر معنی داری دارد.
 4. ۴٫ یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر HDL مردان دارای اضافه وزن تأثیر معناداری دارد.

 

 پیش فرض هاي تحقیق

براي کسب نتایج دقیق در تجزیه و تحلیل آماري داده‏هاي تحقیق پیش فرض‏هاي زیر در نظر گرفته شده است:

 1. ۱٫ آزمودنی‏ها در جلسات تمرین به طور منظم شرکت می کنند.
 2. ۲٫ تمام جلسات تمرین مطابق برنامه از پیش تعیین شده برگزار شد.
 3. ۳٫ سعی شده از آزمون‏ها و وسایل اندازه گیري با اعتبار و روایی بالا استفاده شود.
 4. ۴٫ شیوه تمرینی هر دو گروه تمرینی یکسان بود.

 

محدودیت هاي تحقیق

محدودیت‏هایی که در این تحقیق وجود داشته را می‏توان در دو قسمت شامل محدودیت‏هاي غیر قابل کنترل و محدودیت‏هاي قابل کنترل طبقه بندي کرد که در ادامه آنها را بیان خواهیم کرد:

۱-۷-۱٫ محدویت های خارج از کنترل محقق

۱٫ ویژگی های ارثی و سازه های ژنتیکی آزمودنی ها

۲٫ میزان و نوع فعالیت های روزمره آزمودنی ها

۳٫ عدم امكان كنترل وضعيت روحي و رواني آزمودني ها در هنگام اجراي فعالیت های تمرینی

۴٫ نحوه و روش تغذیه آزمودنی های تحقیق، همچنین میزان خواب، استراحت و نحوه سپری کردن اوقات فراغت از حیطه کنترل محقق خارج بوده است.

 

محدودیت های تحت کنترل محقق

۱٫ غیر ورزشکار بودن آزمودنی‌ها با توجه به خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیکی و عدم اجرای مداوم فعالیت‏های ورزشی به مدت یک سال.

۲٫ برخورداری از سلامت نسبی و عدم ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و عدم استفاده از دارو و دخانیات و … با توجه به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه.

۳٫ مکان، شرایط و ایمنی وسایل برگزاری آزمون.

۴٫ میزان و نوع مکمل های مصرفی آزمودنی ها.

۵٫ اجرای مانور تست برای همه آزمودنی ها توسط فرد محقق و متخصص انجام گرفته است.

۶٫ در طول تحقیق، زمان انجام تست برای همه آزمودنی ها یکسان بوده است.

۷٫ قرارگیری افراد در یک دامنه سنی کم و نزدیک به هم.

۸٫ دمای محیط تمرین.

۹٫ تعداد هفته های تمرین و تعداد جلسات در هر هفته.

۱۰٫ زمان و مدت برگزاری هر جلسه.

 

 فهرست تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق دارای اضافه وزن

 • چکیده.. ۱
 • فصل اول.. ۲
 • کلیات تحقیق.. ۲
 • ۱-۱٫ مقدمه.. ۳
 • ۱-۲٫ بیان مسئله.. ۳
 • ۱-۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴
 • ۱-۴٫ اهداف تحقیق.. ۵
 • ۱-۵٫ فرضیه‌ها‌ی تحقیق.. ۵
 • ۱-۶٫ پیش فرض هاي تحقیق.. ۶
 • ۱-۷٫ محدودیت هاي تحقیق.. ۶
 • ۱-۸٫ تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها.. ۷
 • فصل دوم.. ۹
 • ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۹
 • مقدمه.. ۱۰
 • ۲-۱٫ لیپیدها (چربی ها( ۱۰
 • ۲-۱-۱٫ ماهیت چربی ها.. ۱۰
 • ۲-۱-۲٫ اهمیت زیست پزشکی چربی ها.. ۱۰
 • ۲-۲٫ انواع چربی ها.. ۱۱
 • ۲-۳٫ لیپوپروتئین های خون.. ۱۴
 • ۲-۴٫ شیلومیکرون ها.. ۱۶
 • ۲-۵٫ لیپوپروتئین با چگالي خیلي کم (VLDL) 16
 • ۲-۶٫ لیپوپروتئین با چگالي کم (LDL) 17
 • ۲-۷٫ LP (a) 17
 • ۲-۸٫ لیپوپروتئین با چگالي زياد (HDL) 17
 • ۲-۹ تري گلیسريدها.. ۱۸
 • ۲-۱۰٫ کلسترول.. ۱۸
 • ۲-۱۱٫ چای سبز.. ۲۱
 • ۲-۱۲٫ تاثیر چای سبز بر روی دیابت نوع ۲: ۲۲
 • ۲-۱۳٫ پیشینه تحقیق.. ۲۲
 • فصل سوم.. ۲۹
 • روش شناسی تحقیق.. ۲۹
 • ۳-۱٫ مقدمه.. ۳۰
 • ۳-۲٫ روش شناسی تحقیق.. ۳۰
 • ۳-۲-۱٫ جامعه آماری.. ۳۰
 • ۳-۲-۲٫ نمونه آماری و انتخاب نمونه.. ۳۰
 • ۳-۲-۳٫ متغیرهای تحقیق.. ۳۱
 • ۳-۲-۴٫ ابزار و وسایل اندازه گیری.. ۳۱
 • ۳-۲-۷٫ روش جمع آوری اطلاعات.. ۳۳
 • ۳-۲-۸٫ روش های آماری.. ۳۳
 • ۳-۲-۹٫ ملاحظات اخلاقی.. ۳۴
 • فصل چهارم.. ۳۵
 • یافته های تحقیق.. ۳۵
 • ۴-۱٫ مقدمه.. ۳۶
 • ۴-۲٫ یافته های توصیفی.. ۳۶
 • ۴-۳٫ یافته های مربوط به فرضیات تحقیق.. ۳۷
 • فصل پنجم.. ۴۶
 • بحث و نتیجه گیری.. ۴۶
 • ۵-۱٫ مقدمه.. ۴۷
 • ۵-۲٫ خلاصه تحقیق.. ۴۷
 • ۵-۳٫ بحث و بررسی.. ۴۸
 • ۵-۴٫ نتیجه گیری کلی.. ۴۹
 • ۵-۵٫ پیشنهادات.. ۵۰
 • ۵-۵-۱٫ پیشنهادات برگرفته از تحقیق.. ۵۰
 • ۵-۵-۲٫ پیشنهادات برای سایر محققین و تحقیقات آینده.. ۵۰
 • فهرست منابع.. ۵۱
 • پیوست ها   ۵۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0