رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره (Hordeum spontaneum koch) و خردل وحشی (Brassica kaber ( DC.)) تحت تاثیر سطوح نیتروژن در گندم : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.دیجی لود در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره (Hordeum spontaneum koch) و خردل وحشی (Brassica kaber ( DC.)) تحت تاثیر سطوح نیتروژن در گندم” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره (Hordeum spontaneum koch) و خردل وحشی (Brassica kaber ( DC.)) تحت تاثیر سطوح نیتروژن در گندم:

به منظور ارزیابی تاثیرات سطوح نیتروژن بر رشد و نمو جو دره (Hordeum spontaneum Koch)و خردل وحشی (Brassica kaber (DC.))رشد یافته در گندم، یک آزمایش مزرعه­ای درسال زراعی۹۰-۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب انجام شد. آزمایش با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی و بصورت فاکتوریل با آرایش ۲× ۴ تیمارها و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل نیتروژن به میزان (۰، ۶۰ ،۱۲۰ و۲۴۰ کیلوگرم در هکتار) و دو نوع علف هرز (جو دره و خردل وحشی) بود. کود نیتروژن در سه مرحله رشد محصول ( کاشت، پنجه زنی و ساقه رفتن) و در هر مرحله بصورت یک سوم به کرتهای آزمایشی اضافه شد .بذرهای جو دره وخردل وحشی با الگوی مربع و فاصله ۶۰×۶۰ سانتی متربین آنها کاشته شدند . با افزایش نیتروژن از ۰تا۲۴۰کیلوگرم در هکتار ارتفاع، تعداد پنجه و وزن خشک در جو دره وطول نهایی خورجین ، طول کل شاخه ها و وزن خشک در خردل وحشی به طور معنی داری افزایش یافت (۰٫۰۵p<). با افزایش سطح نیتروژن، تعداد و وزن بذر در هر دو علف هرز به طور معنی داری، به ترتیب ۱۱۶٪و ۱۵۲٪افزایش یافت. با افزایش نیتروژن، زمان رسیدگی و زمان پراکنش بذر در جو دره به تعویق افتاد. با افزایش نیتروژن، محتوای نیتروژن درکاه وکلش و بذرجو دره به طور معنی داری، به ترتیب ۹۱ ٪ و ۳۹ ٪ افزایش یافت. علاوه بر این، در خردل وحشی همچنان که مصرف نیتروژن افزایش یافت، نیتروژن بذر به طور معنی داری تا ۳۱٪ افزایش نشان داد. با افزایش سطح نیتروژن، مقدار جذب کل نیتروژن در بوته جو دره و خردل وحشی، به ترتیب ۲۲۷٪ و ۱۸۳٪ افزایش یافت. با افزایش سطح نیتروژن، جوانه زنی بذر در جو دره و خردل وحشی، به ترتیب ۳ ٪ و ۱۸۷٪ افزایش نشان داد. درکل این تغییرات به ایجاد تصمیم گیری­های مناسب در مدیریت علف های هرز کشاورزی در سامانه های زراعی کمک خواهد کرد.

 

 

نگرشی بر علفهای هرز

مجموعه فاکتورهای محیطی و بیولوژی علفهای هرز تعیین کننده میزان رقابتی است که این گیاهان ناخواسته می توانند در مقابل گیاه زراعی از خود نشان دهند. خصوصیاتی نظیر توانایی تولید مثل سریع، رشد سریع از مرحله گیاهچه ای تا تولید مثل، انعطاف پذیری فنوتیپی، تحمل زیاد نسبت به گوناگونی محیط همگی بستگی به گونه علف هرز دارند (بیکر،۱۹۷۴).

علفهای هرز اغلب بعنوان تهدید جدی در تولید محصولات کشاورزی ارگانیک شناخته شده اند(پنفولد و همکاران،۱۹۹۵؛ استون هس و همکاران،۱۹۹۶؛کلارک و همکاران،۱۹۹۸). بیم از کنترل غیر موثر علف هرز همواره بعنوان یکی از موانع اصلی در پذیرش تبدیل کشاورزی سنتی به ارگانیک توسط کشاورزان بوده است(بوریدج و نایلور،۱۹۹۹). علفهای هرز فقط یک درصد از کل گیاهان کره زمین را تشکیل می دهند با این حال زیان اقتصادی سنگینی وارد میسازند. زیمدال (۲۰۰۷)زیانهای علف هرز را به نه گروه تقسیم کرده است:رقابت با گیاهان زراعی، افزایش هزینه تولید،کاهش کیفیت محصولات زراعی و دامی، افزایش هزینه فرآوری، ایجاد مشکلات در مدیریت آبها، ایجاد مشکلات برای سلامت انسان،کاهش ارزش اراضی، کاهش گزینه های گیاهان زراعی برای کشت و کاهش ارزش زیباشناسی.مقاومت علفهای هرز به علفکش ها و تغییر گونه ای جمعیت علف های هرز امروزه تبدیل به چالش جدید برای کشاورزی شده است. بدلیل پیچیدگی در جمعیت علف های هرز، رهیافتهای تلفیق شده در مدیریت علف هرز به کاهش اثرات اقتصادی و بهبود شیوه های کنترل علف هرز کمک میکند(بوهلر،۲۰۰۲). در این راستا شناخت دقیق عکس العمل های رشدی علفهای هرز به مدیریت هر چه بهتر آنها منجر خواهد شد.

امروزه اغلب دانشمندان بر این باورند که درک کاملی از سامانه های بیولوژیک پیچیده مانند اکوسیستمهای زراعی نیازمند یک رهیافت جامع میباشد(کانوی،۱۹۸۷؛ایکرد،۱۹۹۳). برهمکنش های گیاه زراعی و علف هرز و پویایی جامعه علفهای هرز تا حد زیادی میتواند تحت تاثیر استراتژِی مصرف عناصر غذایی در مزرعه باشد.رهاسازی سریع عناصر غذایی، اغلب به سود علفهای هرزی است که قادرند این مواد مغذی را در مراحل اولیه رشد سریعتر و کارآمدتر از گیاه زراعی مصرف کنند (جورنسگارد،۱۹۹۶؛لیبمن و دیویس،۲۰۰۰). مدیریت کاربرد عناصر غذایی به نحوی که گیاه زراعی در مقایسه با علف هرز سود بیشتری ببرد احتمالا رقابت پذیری

گیاه زراعی را برای سایر منابع که از جهات دیگر برای علفهای هرز فراهم است بهبود می بخشد(کرکلند و بکی، ۱۹۹۸).

 

 

هدف از اجرای پژوهش

گرچه در خصوص تاثیر عناصر غذایی بر فنولوژی گیاهان زراعی قبلا مطالعاتی انجام شده است (کتکارت و اسوانتن، ۲۰۰۴) ولی بررسی منابع علمی نشان می دهدکه تاثیر آن (مشخصاً نیتروژن) بر رشد و نمو علف های هرز و نهایتاً پراکنش بذر دقیقا مشخص نمی باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی دقیق عکس العمل های رشدی از علف هرز جو دره
(Hordeum spontaneum  Koch.) و خردل وحشی (Brassica kaber (DC.)) به سطوح نیتروژن در سامانه زراعی گندم می باشد. به همین منظور فرضیه های زیر مورد آزمون قرار گرفت:

(۱) نیتروژن بر مراحل رشد علفهای هرز جو دره و خردل وحشی و نهایتا پراکنش بذر آنها تاثیر می گذارد؛ با افزایش میزان نیتروژن بلوغ و رسیدگی بذر به تاخیر می افتد و لذا پراکنش بذر دیرتر اتفاق می افتد.

(۲) علف های هرز با خصوصیات رشدی متفاوت (پهن برگ و باریک برگ) در یک سامانه زراعی (مزرعه گندم) رفتارهای رشدی متفاوتی از خود نشان می دهند؛ این موضوع موجب بروز توانایی های متفاوت آنها در جذب عناصر غذایی مثل نیتروژن می شود.

(۳) توانایی علف های هرز مختلف در جذب نیتروژن متفاوت است و گیاهان زراعی که دارای خصوصیات رشدی یکسانی با علفهای هرز هستند ممکن است در عرصه رقابت خسارت بیشتری را متحمل شوند.

 

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد تغییر سطوح نیتروژن باعث تغییر در خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک علف هرز جو دره و خردل وحشی رشد کرده در سامانه زراعی گندم می شود. این تغییرات بین این دو علف هرز حاکی از عکس العمل های متفاوتی است که احتمالا علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ از خود نشان می دهند. مهمترین یافته های این مطالعه به شرح زیر هستند:

افزایش نیتروژن تا ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار باعث افزایش ارتفاع جو دره و خردل وحشی شد. این افزایش در جو دره بصورت معنی دار رخ داد حال آنکه در خردل وحشی تفاوت معنی دار نبود.

تعداد بذر و وزن بذر در تک بوته جو دره و خردل وحشی با افزایش نیتروژن افزایش معنی داری را نشان دادند. این افزایش با تغییر نیتروژن در خردل وحشی درصد بیشتری را به خود اختصاص داد. که نشان دهنده واکنش بیشتر خردل وحشی به افزایش مقادیر نیتروژن است.

تعداد پنجه در جو دره با افزایش نیتروژن افزایش معنی داری را از خود نشان داد. در خردل وحشی تعداد شاخه های فرعی با افزایش نیتروژن تفاوت معنی داری را نشان نداد. اما طول کل شاخه های فرعی خردل وحشی با افزایش نیتروژن افزایش معنی داری یافت.

وزن خشک جو دره و خردل وحشی با افزایش نیتروژن، افزایش معنی داری داشتند و این میزان افزایش در هر دو علف هرز به یک اندازه بود که نشان دهنده واکنش یکسان آنها به افزایش نیتروژن بود.

تغییرات رشد نیام در طی فصل رشد تحت تاثیر مقادیر نیتروژن قرار گرفت و با افزایش نیتروژن تا ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار افزایش معنی دار در دوره رویشی و زمان پایان رشد نیام مشاهده شد.

زمان رسیدگی جو دره و خردل وحشی تحت تاثیر نیتروژن به تاخیر افتاد هر چند این تاخیر در جو دره بصورت معنی دار بود ولی در خردل وحشی معنی دار نبود.

زمان پراکنش بذر در جو دره با افزایش به تاخیر افتاد و مشخص شد که ریزش بذر در جو دره به دلیل تاخیر در زمان رسیدگی بذر آن متعاقبا تحت تاثیر قرار می گیرد.

شاخص سطح برگ در حضور جو دره و خردل وحشی با افزایش نیتروژن افزایش معنی داری از خود نشان دادند. این افزایش در جامعه گیاهی گندم-جو دره و گندم-خردل وحشی متفاوت بود.

تشعشع فعال فتوسنتزی در سطح خاک در حضور جو دره و خردل وحشی با افزایش نیتروژن کاهش معنی دار از خود نشان داد. این کاهش در جامعه گیاهی گندم-جو دره و گندم-خردل وحشی در طی مراحل مختلف متفاوت بود.

درصد جوانه زنی جو دره با افزایش نیتروژن تفاوت معنی داری نداشت اما در خردل وحشی بطور معنی داری افزایش یافت.

غلظت نیتروژن کاه و کلش جو دره و خردل وحشی با افزایش نیتروژن افزایش یافت. این تغییر در جو دره معنی دار بود ولی در خردل وحشی معنی دار نبود.درصد غلظت نیتروژن بذرهای جو دره و خردل وحشی با افزایش نیتروژن از صفر به ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار افزایش معنی داری داشتند، که در جو دره در مقایسه با خردل وحشی بالاتر بود، در حالیکه میزان جذب نیتروژن کل تک بوته در خردل وحشی نسبت به  جو دره افزایش بیشتری داشت.

نویسنده در بخش اهداف مطالعه (۱-۶) سه فرضیه را مطرح نمود که با توجه به نتایج بدست آمده در این قسمت به تشریح و جمع بندی آنها پرداخته می شود:

با توجه به فرضیه اول نتایج مطالعه نشان داد که نیتروژن بر مراحل رشد علف های هرز جو دره و خردل وحشی و نهایتا پراکنش بذر آنها تاثیر می گذارد؛ بنابراین با افزایش میزان نیتروژن بلوغ و رسیدگی بذر به تاخیر می افتد و لذا پراکنش بذر دیرتر اتفاق می افتد.

در مورد فرضیه دوم، مشخص شد علف های هرز با خصوصیات رشدی متفاوت (پهن برگ و باریک برگ) در یک سامانه زراعی (مزرعه گندم) رفتارهای رشدی متفاوتی از خود نشان می دهند؛ و این موضوع موجب بروز توانایی های متفاوت آنها در جذب عناصر غذایی مثل نیتروژن می شود.

و در نهایت در مورد فرضیه سوم میتوان بیان کرد که توانایی علف های هرز مختلف در جذب نیتروژن متفاوت است و گیاهان زراعی که دارای خصوصیات رشدی یکسانی با علفهای هرز هستند ممکن است در عرصه رقابت خسارت بیشتری را متحمل شوند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:مقدمه

۱-۱-نگرشی بر علفهای هرز  ۲

۱-۲-نقش نیتروژن در رشد و نمو گیاه ۳

۱-۳-پراکنش بذر ۳

۱-۴-خردل وحشی ۴

۱-۵- جو دره  ۶

۱-۶-گندم  ۸

۱-۷-هدف از اجرای پژوهش ۸

 

فصل دوم :مروری بر پژوهش های انجام شده

۲-۱-اثر نیتروژن بر رشد و نمو علف های هرز ۱۱

۲-۲-اثر نیتروژن بر پراکنش بذر علفهای هرز ۱۳

۲-۳-تاثیر حضور گیاه زراعی بر رشد و نمو و پراکنش بذر علف­های هرز ۱۴

۲-۴-برهمکنش نیتروژن و گیاه زراعی ۱۶

 

فصل سوم:مواد و روش ها

۳-۱- مشخصات محل اجرای آزمایش ۱۹

۳-۲- بارندگی و دما ۱۹

۳-۳-عملیات زراعی ۲۱

۳-۴- طرح آزمایشی ۲۴

۳-۵-اندازه گیری های طی فصل رشد ۲۵

 

فصل چهارم : نتایج و بحث

۴-۱- تاثیر سطوح نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژیک ۳۱

۴-۱-۱- ارتفاع جو دره ۳۱

۴-۱-۲- ارتفاع خردل وحشی  ۳۱

۴-۱-۳- ارتفاع گندم ۳۲

۴-۱-۴-تعداد پنجه در جو دره ۳۵

۴-۱-۵- تعداد شاخه های فرعی در خردل وحشی  ۳۶

۴-۱-۶- طول کل شاخه های فرعی در خردل وحشی ۳۶

۴-۱-۷- طول نهایی خورجین در خردل وحشی ۳۸

۴-۲- تاثیر سطوح نیتروژن بر برخی اجزاء عملکرد ۳۹

۴-۲-۱-تعداد بذر در بوته جو دره ۳۹

۴-۲-۲-تعداد بذر در بوته خردل وحشی ۴۰

۴-۲-۳- تعداد بذر در بوته گندم ۴۱

۴-۲-۴-وزن بذر در بوته جو دره  ۴۴

۴-۲-۵-وزن بذر در بوته خردل وحشی  ۴۴

۴-۲-۶-وزن بذر در بوته گندم  ۴۶

۴-۳- تاثیر سطوح نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیک ۴۹

۴-۳-۱-شاخص سطح برگ ۴۹

۴-۳-۲- تشعشع فعال فتوسنتزی ۵۰

۴-۳-۳- وزن خشک تک بوته جو دره ۵۲

۴-۳-۴- وزن خشک تک بوته خردل وحشی  ۵۳

۴-۳-۵- وزن خشک تک بوته گندم ۵۴

۴-۴- تاثیر سطوح نیتروژن بر خصوصیات فنولوژیک ۵۸

۴-۴-۱-تاریخ گلدهی خردل وحشی ۵۸

۴-۴-۲-رشد نیام در خردل وحشی  ۵۸

۴-۴-۳- زمان رسیدگی جو دره ۵۹

۴-۴-۴-زمان رسیدگی خردل وحشی  ۶۰

۴-۴-۵- زمان رسیدگی گندم ۶۱

۴-۴-۶ زمان پراکنش بذر در جو دره ۶۴

۴-۴-۷- زمان پراکنش بذر در خردل وحشی  ۶۶

۴-۵-تاثیر سطوح نیتروژن بر محتوای نیتروژن بافت ها ۶۶

۴-۵-۱- درصد نیتروژن کاه و کلش جو دره ۶۶

۴-۵-۲- درصد نیتروژن کاه و کلش خردل وحشی ۶۷

۴-۵-۳-درصد نیتروژن کاه و کلش گندم ۶۷

۴-۵-۴- درصد نیتروژن بذر جو دره ۷۰

۴-۵-۵-درصد نیتروژن بذر خردل وحشی ۷۰

۴-۵-۶- درصد نیتروژن بذر گندم ۷۱

۴-۵-۷-جذب نیتروژن کل در تک بوته (کاه وکلش + بذر) گندم، جو دره و خردل

وحشی  ۷۳

۴-۶-تاثیر نیتروژن بر خصوصیات بذر علف هرز در نسل بعد ۷۶

۴-۶-۱- درصد جوانه زنی بذر جو دره  ۷۶

۴-۶- ۲- درصد جوانه زنی بذر خردل وحشی  ۷۷

نتیجه گیری ۸۰

نیازهای پژوهشی ۸۲

فهرست منابع ۸۳

 

 

فهرست جدول ها

جدول۳-۱- دمای بیشینه،کمینه و میانگین ماهیانه در دوره رشد گیاه………………………… ۱۹

جدول ۴- ۱- مقایسه غلظت نیتروژن در کاه و کلش گندم، جو دره و خردل وحشی

تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن ۶۹

جدول ۴- ۲- مقایسه غلظت نیتروژن بذر گندم، جو دره و خردل وحشی تحت تاثیر

سطوح مختلف نیتروژن ۷۳

 

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱- بوته خردل وحشی  Sinapis arvensis L.))(الف)- ریشه (ب) –میوه

(ج) – بذر (د ۵

شکل ۱-۲- بوته جو دره ((Hordeum spontaneum Koch……………………………… 7

شکل ۱-۳- بذر جو دره ۷

شکل۳-۱- نقشه یک کرت آزمایشی و محل کاشت بذر علفهای هرز ۲۱

شکل شماره ۳-۲- نقشه کامل طرح آزمایشی  ۲۲

شکل ۳-۳-نمایی کلی از طرح آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

و منابع طبیعی داراب ۲۶

شکل۳-۴-مراحل اندازه گیری درصد جوانه زنی بذرهای علف هرز در نسل بعد………….. ۲۷

شکل ۳-۵- نحوه اندازه گیری تشعشع فعال فتوسنتزی  (PAR)وشاخص سطح

برگ (LAI) با استفاده از دستگاه Canopy analyzerمدلCI-110, CIDTM… 28

شکل ۳-۶- مراحل اندازه گیری درصد نیتروژن بافت های گیاهی به روش کلدال………. ۲۹

شکل۴-۱- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر ارتفاع نهایی جو دره………………………………….. ۳۱

شکل۴-۲- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر ارتفاع نهایی خردل وحشی……………………….. ۳۲

شکل۴-۳- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر ارتفاع نهایی گندم…………………………………….. ۳۳

شکل۴-۴- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر ارتفاع نهایی گندم در شرایط رشد با جو

دره و خردل وحشی     ۳۳

شکل۴-۵- تاثیر نوع علف هرز (جو دره/ خردل وحشی) بر ارتفاع نهایی گندم…………….. ۳۴

شکل۴-۶- مقایسه روند تغییرات ارتفاع نهایی گندم، جو دره و خردل وحشی در سطوح

مختلف نیتروژن.  ۳۴

شکل۴-۷-برازش معادله روند تغییرات ارتفاع نهایی در گندم، جو دره و خردل

وحشی در سطوح مختلف نیتروژن…………………………………………………………………………………….. ۳۵

شکل۴-۸- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد پنجه جو دره……………………………………. ۳۵

شکل۴-۹- برازش معادله تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد پنجه جو دره……………. ۳۶

شکل۴-۱۰- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد شاخه فرعی خردل وحشی………….. ۳۶

شکل۴-۱۱- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر طول کل شاخه فرعی خردل وحشی…….. ۳۷

شکل۴-۱۲-برازش معادله تاثیر سطوح نیتروژن بر طول کل شاخه های فرعی خردل

وحشی ۳۷

شکل۴-۱۳- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر طول نهایی خورجین خردل وحشی……… ۳۸

شکل۴-۱۴- برازش معادله تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر طول نهایی خورجین

خردل وحشی  ۳۸

شکل۴-۱۵-تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد بذر در بوته جو دره………………………… ۳۹

شکل۴-۱۶- برازش معادله تعداد بذر در بوته جو دره در سطوح مختلف نیتروژن……….. ۴۰

شکل۴-۱۷- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد بذر در بوته خردل وحشی……………. ۴۱

شکل۴-۱۸- برازش معادله تعداد بذر در بوته خردل وحشی در سطوح مختلف

نیتروژن ۴۱

شکل۴-۱۹- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد بذر در بوته گندم………………………….. ۴۲

شکل۴-۲۰- برازش معادله تعداد بذر در بوته گندم در سطوح مختلف نیتروژن………….. ۴۲

شکل۴-۲۱- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد بذر در بوته گندم در شرایط رشد با

جو دره  و خردل  ۴۳

شکل۴-۲۲- تاثیر نوع علف هرز (جو دره/خردل وحشی) بر تعداد بذر در بوته گندم….. ۴۳

شکل۴-۲۳- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن بذر در بوته جو دره.………………………… ۴۴

شکل۴-۲۴- تاثیر سطوح نیتروژن بر وزن بذر در بوته خردل وحشی……………………………. ۴۵

شکل۴-۲۵- مقایسه روند تغییرات وزن بذر در بوته جو دره و خردل وحشی تحت تاثیر

سطوح مختلف  ۴۶

شکل۴-۲۶- برازش معادله روند تغییرات وزن بذر در بوته  جو دره و خردل وحشی در

سطوح مختلف نیتروژن ۴۶

شکل۴- ۲۷- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن بذر در بوته گندم…………………………… ۴۷

شکل۴- ۲۸- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن بذر در بوته گندم در شرایط رشد با

جو دره و خردل وحشی ۴۸

شکل۴-۲۹- تاثیر نوع علف هرز (جو دره/ خردل وحشی) بر وزن بذر در بوته گندم…… ۴۸

شکل۴-۳۰- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر شاخص سطح برگ جامعه گیاهی گندم.

داده ها مربوط به اثرات کلی هر دو علف هرز هستند ۴۹

شکل۴-۳۱-  شاخص سطح برگ در جامعه گیاهی گندم- جو دره در سطوح مختلف

نیتروژن ۵۰

شکل۴-۳۲- شاخص سطح برگ در جامعه گیاهی – خردل وحشی در سطوح مختلف

نیتروژن ۵۰

شکل۴-۳۳- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر تشعشع فعال فتوسنتزی دریافت شده جامعه گیاهی گندم.داده ها مربوط به اثرات کلی هر دو علف هرز هستند ۵۱

شکل۴-۳۴- تشعشع فعال فتوسنتزی دریافت شده در جامعه گیاهی گندم- جو دره در

سطوح مختلف نیتروژن.  ۵۲

شکل۴-۳۵- تشعشع فعال فتوسنتزی دریافت شده در جامعه گیاهی گندم- خردل وحشی

در سطوح مختلف  ۵۲

شکل ۴-۳۶- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن خشک تک بوته جو دره………………… ۵۳

شکل۴-۳۷- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن خشک تک بوته خردل وحشی………. ۵۴

شکل۴-۳۸- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن خشک تک بوته گندم…………………….. ۵۵

شکل۴-۳۹- تاثیر نوع علف هرز ( جو دره- خردل وحشی) بر وزن خشک تک بوته

گندم  ۵۵

شکل۴-۴۰- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و نوع علف هرز بر وزن خشک تک بوته

گندم ۵۶

شکل۴-۴۱-برازش معادله تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن خشک تک بوته گندم

در حضور جو دره و خردل وحشی ۵۶

شکل۴-۴۲- مقایسه روند تغییرات وزن خشک تک بوته گندم، جو دره و خردل وحشی

در سطوح مختلف نیتروژن ۵۷

شکل۴-۴۳-برازش معادله روند تغییرات وزن خشک تک بوته گندم، جو دره و خردل

وحشی درسطوح مختلف نیتروژن ۵۷

شکل۴-۴۴- تاثیر سطوح نیتروژن بر تاریخ گلدهی خردل وحشی ۵۸

شکل۴-۴۵- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر سرعت رشد نیام خردل وحشی…………….. ۵۹

شکل۴-۴۶- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر زمان رسیدگی جو دره……………………………. ۶۰

شکل۴-۴۷- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر زمان رسیدگی خردل وحشی………………… ۶۱

شکل۴-۴۸- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر زمان رسیدگی گندم ۶۲

شکل۴-۴۹- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر زمان رسیدگی گندم در شرایط رشد با

جو دره و خردل وحشی ۶۲

شکل۴-۵۰- مقایسه روند تغییرات زمان رسیدگی در گندم، جو دره و خردل وحشی

در سطوح مختلف نیتروژن.   ۶۳

شکل۴-۵۱- برازش معادله مقایسه روند تغییرات زمان رسیدگی در گندم، جو دره و

خردل وحشی در سطوح مختلف نیتروژن ۶۴

شکل۴-۵۲- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر پراکنش بذر جو دره ۶۵

شکل۴-۵۳- برازش معادله تاثیرسطوح مختلف نیتروژن بر پراکنش بذر جو دره…………. ۶۵

شکل۴-۵۴- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر غلظت نیتروژن کاه و کلش جو دره……….. ۶۶

شکل۴-۵۵- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر غلظت نیتروژن کاه و کلش خردل

وحشی ۶۷

شکل۴-۵۶- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر غلظت نیتروژن کاه و کلش گندم………….. ۶۸

شکل۴-۵۷- مقایسه روند تغییرات غلظت نیتروژن کاه و کلش گندم، جو دره و خردل

وحشی در سطوح مختلف نیتروژن ۶۸

شکل۴-۵۸- برازش معادله مقایسه روند تغییرات غلظت نیتروژن کاه و کلش گندم،

جو دره و خردل وحشی در سطوح مختلف نیتروژن ۶۹

شکل۴-۵۹ تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر غلظت نیتروژن بذر جو دره ۷۰        شکل۴-۶۰- تاثیرسطوح مختلف نیتروژن بر غلظت نیتروژن بذر خردل وحشی ۷۱

شکل۴-۶۱- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر غلظت نیتروژن بذر گندم ۷۲

شکل۴-۶۲- مقایسه روند تغییرات غلظت نیتروژن بذر گندم، جو دره و خردل وحشی

در سطوح مختلف نیتروژن ۷۲

شکل۴-۶۳- برازش معادله مقایسه روند تغییرات درصد نیتروژن بذر گندم، جو دره و

خردل وحشی در سطوح مختلف نیتروژن ۷۳

شکل۴-۶۴-مقایسه تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر جذب نیتروژن کل تک بوته در

مخلوط رقابتی گندم و جو دره.  ۷۵

شکل۴-۶۵-مقایسه تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر جذب نیتروژن کل تک بوته

در مخلوط رقابتی گندم و خردل وحشی ۷۵

شکل۴-۶۶-مقایسه تاثیر سطوح مختلف نیتروژن برجذب نیتروژن کل تک بوته گندم ،

جو دره و خردل وحشی.  ۷۶

شکل۴-۶۷-  اثر سطوح مختلف نیتروژن بر درصد جوانه زنی بذر جو دره در نسل

بعد ۷۷

شکل۴-۶۸- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر درصد جوانه زنی بذر خردل وحشی در نسل

بعد ۷۷

شکل۴-۶۹- مقایسه روند تغییرات درصد جوانه زنی بذر در جو دره و خردل وحشی در

نسل بعد ۷۹

شکل۴-۷۰- برازش معادله روند تغییرات درصد جوانه زنی بذر در جو دره و خردل

وحشی در نسل بعد ۷۹

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0