ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه:

به منظور ارزیابی اثر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه آزمايشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ در شهرستان خرم آباد انجام شد. تیمارهای این تحقیق شامل سیستم‌های کودی (کود نیتروژن، کود بیولوژیک نیتروکسین، ۵۰ درصد کود نیتروژن + ۵۰ درصد کود نیتروکسین و شاهد بدون مصرف کود) و دو رقم نخود (ارقام آرمان و آزاد)، بود.

نتایج نشان داد که کاربرد تیمار تلفیقی ۵۰ درصد کود نیتروژن + ۵۰ درصد کود نیتروکسین در رقم آزاد باعث بیشترین مقدار در اجزای عملکرد دانه از قبیل تعداد غلاف در بوته (۱۷/۴۱) و وزن صد دانه (۱۱/۳۰) نخود شد. رقم آزاد به طرز معنی‌داری در تمامی صفات از رقم آرمان برتر بود. تیمارهای مصرف کود نیتروژن در رتبه دوم و کود نیتروکسین در رتبه سوم قرار گرفت. کاربرد کود نیتروکسین در کنار کود نیتروژن به صورت ترکیبی بیشترین اثر داشت به طوری که بیشترین (۹۸/۲۷ درصد) درصد پروتئین، مقادیر کلروفیل a (334/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ) و b (112/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ)، در این تیمار حاصل شد. در نهایت بیشترین (۴۷/۱۳۸۵ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه نخود در تیمار  ۵۰ درصد کود نیتروژن + ۵۰ درصد کود نیتروکسین به همراه رقم آزاد به دست آمد.

 

مقدمه

 نخود

نخود (Cicer arietinium L.)، بزرگترین لگوم غذایی در جنوب آسیا و پس از نخود فرنگی و لوبیا، سومین لگوم مهم جهان محسوب می‌گردد (ایکریست[۱]، ۲۰۱۰). همچنین محصولی است که از سطح کشت قابل توجهی در ایران برخوردار بوده و نقش زیادي در رژیم غدایی مردم دارد. در زبان فارسى به اين گياه نخود زراعي، نخود سفيد، نخود ايرانى و يا نخود اطلاق مى‌شود و در زبان انگليسى آن را Chick pea مى‌نامند. نخود يکى از گونه‌هاى جنس Cicer است. ميزان توليد جهانى آن در سال ۲۰۰۴ در حدود ۷ ميليون تن است که بخش اعظم آن مربوط به هندوستان (۴/۵ ميليون تن) مى‌باشد. اگر اين گياه به‌طور متوسط داراى ۲۴ درصد پروتئين باشد، نزديک به ۶/۱ ميليون تن از پروتئين توليد شده در دنيا را به خود اختصاص داده است. ميزان درصد پروتئين آن تحت‌تأثير عمل متقابل واريته و محيط قرار مى‌گيرد و مى‌تواند بين ۴/۱۲ تا ۱/۲۸ متغير باشد (محمودي و همکاران، ۱۳۸۴).

اين گياه نمونه گياه گرمسيرى است. ۹۰ درصد از سطح زير کشت جهانى آن در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير آسيا، ۳ درصد در آمريکا و ۲ درصد هم در اروپا قرار گرفته است. متوسط عملکرد جهانى آن در هر هکتار ۶۵۰ کيلوگرم است و ۷۰ الى ۸۰ درصد سطح زير کشت جهانى آن در هندوستان قرار دارد. نخود از جمله حبوباتي است که از ساليان دراز در خاورميانه و خاوردور به مقدار فراوان موارد مصرفي داشته، مخصوصا فرم‌هاي وحشي آن در سوريه و ترکيه به وفور يافت مي‌شود. فرم‌هاي وحشي موجود در افغانستان و ايران از لحاظ خيلي از خصوصيات مورفولوژيکي با فرم‌هاي زراعي متفاوت بوده و بعضي از محققين گونه‌هاي وحشي نخود موجود در مصر و فلسطين را به عنوان انواع وحشي نخود زراعي طلقي مي‌کنند ولي با عرض يابي منطقه و با علم به مشکلات توليد نخود در مناطق مذکور اين تئوري غير ممکن به نظر مي‌رسد. کشت نخود در اکثر نقاط جهان از جمله در غرب، اتيوپي، يونان در آسياي صغير، ترکيه، ايران، عراق، سوريه و قفقاز، در شرق، آسياي ميانه کوه‌هاي هيماليا و افغانستان ادامه داشته و ارقام نخود زراعي از اين نواحي به ساير نقاط  دنيا گسترش پيدا کرده است (مجنون حسینی، ۱۳۸۸).

 

اهداف تحقیق ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه:

  • مشخص شدن نقش کودهای بیولوژیک و کود نیتروژن و تلفیق آنها بر صفات ارقام نخود زراعی
  • تشویق کشاورزان به منظور ترویج و استفاده از کودهای بیولوژیک در مزارع نخود و کاهش استفاده از کودهای شیمیایی
  • حبوبات از جمله گیاهانی هستند که با استفاده از باکتری‌های موجود در سطح گره‌های خود قادر به تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هستند. به همین منظور استفاده از کودهای نیتروژن تا حدی در حبوبات کمتر است. با توجه به اثرات تخریبی کودهای شیمیایی بر خاک‌های زراعی و غیره به نظر می‌رسد با ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک از جمله نیتروکسین، مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داد.

 

نتیجه‌گیری

  1. در رابطه با تیمار سیستم‌های کودی مصرف ۵۰ درصدکود نیتروژن + ۵۰ درصد کود نیتروکسین بیشترین مقدار عملکرد دانه و همچنین سایر صفات دیگر را داشت که از اصلی‌ترین دلیل آن می‌توان به نقش مکملی کود نیتروکسین در کنار کود نیتروژن بیان کرد ضمن اینکه در این تیمار مصرف کود نیتروژن نیز کاهش یافت که از اثرات تخریبی آن در خاک زراعی و عواملی نظیر ورود نیترات به آب‌های زیرزمینی کاسته شد.
  2. مصرف کودهای نیتروژن و نیتروکسین به تنهایی نتوانست به اندازه مصرف آنها به صورت تلفیقی باعث افزایش در صفات مورد مطالعه از جمله عملکرد دانه شود.
  3. در بین ارقام مورد استفاده در این تحقیق مشاهده شد که رقم آزاد در حد بسیار بالاتری نسبت به رقم آرمان قرار داشت.
  4. با بررسی صفات نظیر غلظت کلروفیل و درصد پروتئین دانه مشخص شد که نقش کود بیولوژیک نیتروکسین در گیاه نخود بسیار با ارزش است و به نظر می‌رسد که افزایش در مقدار این صفات می‌تواند به دلیل نقش کود نیتروکسین در افزایش حلالیت سایر عناصر موجود در خاک باشد که جذب آنها توسط گیاه افزایش یافته است.
  5. در نهایت استفاده از تیمارهای سیستم‌های کودی مصرف ۵۰ درصدکود نیتروژن + ۵۰ درصد کود نیتروکسین و رقم آزاد با تولید بیشترین مقدار عملکرد دانه به کشاورزان محترم قابل توصیه است.

 

 فهرست مطالب ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه:

فصل اول: مقدمه

۱-۱- نخود  ۳

۱-۲- گياه‌شناسى  ۴

۱-۳- ترکيب شيميايي  ۵

۱-۴- شرايط اقليمى و خاکى  ۶

۱-۵- تناوب زراعي  ۷

۱-۶- کود زیستی نیتروکسین  ۸

۱-۷- اثرات کودهای زیستی بر خصوصیات گیاهی  ۹

۱-۸- کاربرد کودهای شیمیایی  ۱۱

۱-۹- نقش كودهاي بيولوژيك در توليد محصول  ۱۳

۱-۹-۱- مزايا، معايب و محدوديت هاي استفاده از كودهاي بيولوژيك  ۱۴

۱-۱۰- تلفیق کودهای شیمیایی و زیستی  ۱۵

۱-۱۱- اهداف تحقیق  ۱۶

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌ها

۲-۱- مصرف بهينه كود  ۱۸

۲-۲- نقش کودهای زیستی در افزایش کیفی و کمی حبوبات  ۱۹

۲-۲-۱- تاثیر بر ریشه و وزن خشک اندام‌های گیاهی  ۱۹

۲-۲-۲- تاثیر کودهای زیستی بر میزان پروتئین گیاه  ۲۰

۲-۲-۳- اثر بر غلظت کلروفیل برگ  ۲۱

۲-۲-۴- تاثیر بر اجزای عملکرد  ۲۲

۲-۲-۵- وزن هزار دانه  ۲۳

۲-۲-۶- عملکرد بیولوژیک  ۲۴

۲-۳- تاثیر کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای آن در غلات  ۲۵

۲-۴- کود نیتروژن و اجزای عملکرد  ۲۸

۲-۵- استفاده توأم از کودهای زیستی و شیمیایی  ۳۰

۲-۶- نتيجه‌گيری  ۳۱

فصل سوم: مواد و روش‌ها

۳-۱ شرايط اقليمي و مشخصات محل آزمايش  ۳۳

۳-۲- مشخصات و شرایط آب و هوایی محل آزمایش   ۳۳

۳-۳- خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش  ۳۴

۳-۴- طرح آزمايش  ۳۵

۳-۵- کود زیستی نیتروکسین  ۳۶

۳-۶- نیتروژن  ۳۶

۳-۷- تهیه بستر و کاشت  ۳۶

۳-۸- عمليات برداشت  ۳۷

۳-۹- نمونه برداري‌ها  ۳۷

۳-۹-۱- شاخص سطح برگ  ۳۷

۳-۹-۲- ارتفاع گياه  ۳۸

۳-۱۰- نمونه برداري صفات عملکرد نهايي  ۳۸

۳-۱۰-۱- تعداد دانه در شاخه فرعی  ۳۸

۳-۱۰-۲- تعداد دانه در شاخه اصلی  ۳۸

۳-۱۰-۳- تعداد غلاف در بوته  ۳۹

۳-۱۰-۴- تعداد غلاف در شاخه فرعی  ۳۹

۳-۱۰-۵- تعداد غلاف در ساقه اصلی  ۳۹

۳-۱۰-۶- تعداد شاخه فرعی  ۳۹

۳-۱۰-۷- فاصله اولین غلاف از سطح خاک  ۴۰

۳-۱۰-۸- وزن صد دانه  ۴۰

۳-۱۰-۹- عملکرد دانه  ۴۰

۳-۱۰-۱۰- عملکرد بيولوژيک  ۴۰

۳-۱۰-۱۱- شاخص برداشت  ۴۰

۳-۱۰-۱۲- غلظت کلروفیل  ۴۱

۳-۱۰-۱۳- پروتئین دانه  ۴۲

۳-۱۱- تجزيه و تحليل آماري  ۴۲

فصل چهارم: نتایج وبحث

۴-۱- نتایج جدول تجزیه واریانس  ۴۴

۴-۲- ارتفاع بوته  ۴۵

۴-۳- تعداد دانه در شاخه‌های اصلی و فرعی نخود  ۴۷

۴-۴- تعداد غلاف در بوته  ۵۰

۴-۵- تعداد غلاف در شاخه فرعی و اصلی نخود  ۵۲

۴-۶- تعداد شاخه فرعی  ۵۵

۴-۷- فاصله اولین غلاف از سطح خاک  ۵۷

۴-۸- وزن صد دانه  ۵۹

۴-۹- عملکرد دانه  ۶۱

۴-۱۰- عملکرد بیولوژیک  ۶۳

۴-۱۱- شاخص برداشت  ۶۵

۴-۱۲- نتایج حاصل از تجزیه صفات کلروفیل، پروتئین و شاخص سطح برگ نخود  ۶۷

۴-۱۲-۱- غلظت کلروفیل برگ  ۶۸

۴-۱۲-۲- پروتئین دانه  ۷۰

۴-۱۲-۳- شاخص سطح برگ  ۷۳

۴-۱۳- نتیجه‌گیری  ۷۵

۴-۴- پیشنهادات  ۷۶

منابع  ۷۷

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱- آمار هواشناسی منطقه مورد آزمایش  ۳۴

جدول ۳-۲- خواص شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش  ۳۴

جدول ۳-۳- میزان مواد تشکیل دهنده بافت خاک  ۳۵

جدول ۴-۱- تجزيه واريانس (میانگین مربعات) صفات مورفولوژیک و اجزاء عملکرد نخود …….. ۴۴

جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت ارتفاع بوته تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۴۶

جدول ۴-۳- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت تعداد دانه در شاخه فرعی و اصلی تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۴۹

جدول ۴-۴- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت تعداد غلاف در بوته تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۵۱

جدول ۴-۵- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت تعداد غلاف در شاخه فرعی و اصلی تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۵۳

جدول ۴-۶- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت تعداد شاخه فرعی در بوته تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۵۶

جدول ۴-۷- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت فاصله اولین غلاف از سطح خاک تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۵۸

جدول ۴-۸- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت وزن صد دانه تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۶۰

جدول ۴-۹- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت عملکرد دانه تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۶۲

جدول ۴-۱۰- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۶۴

جدول ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت شاخص برداشت تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۶۶

جدول ۴-۱۲- تجزيه واريانس (میانگین مربعات) صفات کلروفیل، پروتئین و شاخص سطح برگ نخود   ۶۷

جدول ۴-۱۳- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت کلروفیل  aو b تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۶۹

جدول ۴-۱۴- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت پروتئین دانه تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۷۲

جدول ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت شاخص سطح برگ تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود  ۷۴

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۴-۱- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر ارتفاع بوته …………………………………. ۴۷

شکل ۴-۲- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد دانه در شاخه فرعی …………….. ۴۹

شکل ۴-۳- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد دانه در شاخه اصلی …………….. ۵۰

شکل ۴-۴- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد غلاف در بوته …………………….. ۵۲

شکل ۴-۵- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد غلاف در شاخه فرعی …………. ۵۴

شکل ۴-۶- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد غلاف در شاخه اصلی …………. ۵۴

شکل ۴-۷- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد شاخه فرعی در بوته ……………. ۵۶

شکل ۴-۸- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر فاصله اولین غلاف از سطح خاک ….. ۵۸

شکل ۴-۹- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر وزن صد دانه ………………………………. ۶۱

شکل ۴-۱۰- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر عملکرد دانه ……………………………… ۶۳

شکل ۴-۱۱- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر عملکرد بیولوژیک ……………………… ۶۵

شکل ۴-۱۲- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر شاخص برداشت ……………………….. ۶۷

شکل ۴-۱۳- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر غلظت کلروفیل a ……………………… 69

شکل ۴-۱۴- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر غلظت کلروفیل b ……………………… 70

شکل ۴-۱۵- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر درصد پروتئین دانه ……………………. ۷۲

شکل ۴-۱۶- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر شاخص سطح برگ ……………………. ۷۴

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0