تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی دیجی لود. دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و  شاخص قیمت سهام ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده پایان نامه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی :

بدون شک کارآمدی نظام مالی به عنوان زیرمجموعه­ای از نظام اقتصادی یک کشور و با توجه به روابط متقابل با دیگر اجزا می­تواند تاثیر بسزایی بر کارآیی نظام اقتصادی داشته باشد و بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعه­ای از نظام مالی، دارای جایگاه ممتازی بوده و تاثیر متقابل مولفه های اقتصاد کلان بر روند بازارسرمایه موضوعی است که به برنامه ریزی دقیق اقتصادی واجتناب ازسیاستهای غلط اقتصادی می انجامد.

هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش کلی که آیامی توان ازشاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نماگر پیشرو اقتصادی در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی بهره جست، صورت گرفته است.

جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده­ ی دوره ای ۱۶ساله با استفاده از داده های فصلی اقتصاد کلان برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی-نرخ ارز- حجم نقدینگی و نرخ تورم منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم ­افزارهای اطلاع ­رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

جهت آزمون فرضیه اول تحقیق، ارتباط میان شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران و مجموعه چهارگانه­ ای از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از آزمون هم­ انباشتگی چند متغیره جانسن مورد بررسی قرار گرفته، مضافا اینکه به منظور آزمون فرضیه دوم از احتمال حداکثر درست­نمایی و علیت گرنجر بهره گرفته شده است و برای مقایسه نتایج روش‌های مختلف، مفروضات تحقیق بوسیله مدل خودرگرسیون وقفه توزیعی یا ARDL و همچنین روش ساده خطی تخمین زده شده است.

این اتفاقات با اتکا به نرم افزار اقتصاد سنجی EViews عملی خواهد شد.

يافته ‏ها دلالت بر آن دارد که بیشترین ارتباط و بهترین رابطه بین نرخ تورم و شاخص قیمتی بازار سهام وجود داشته و ارتباط بین این شاخص قیمتی با وقفه پیشین خود نیز تایید می گردد و از سوی دیگر ارتباطی بین تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی و نرخ ارز با متغیر وابسته نشان داده نشد.

اهميت موضوع

از آنجائیکه ضرورت دارد تا شاخص­ها میزان و جهت حرکت بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد ملی را بدرستی نشان ­دهند و بعبارتی تغییرات شاخص، نشان دهنده جهت و میزان دسترسی به سرمایه توسط شرکتهای بورسی به عنوان نماینده شرکتهای فعال در اقتصاد ملی است در واقع جهت و سمت وسوی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور با تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار قابل شناسایی است، لزوم مطالعه و بررسی آن از جنبه ­های مختلف بیش از پیش احساس می­شود. تاثیر متقابل مولفه های اقتصاد کلان بر روند بازار سرمایه موضوعی است که به برنامه ریزی دقیق اقتصادی و اجتناب از سیاستهای غلط اقتصادی می انجامد.

همچنانکه می­دانیم میزان ریسک و بازده، مهمترین معیارهای تصمیم­ گیری در هر سرمایه­ گذاری می­باشند، بنابراین شناخت عواملی که موجب افزایش بازده و یا کاهش ریسک می­گردند از اهمیت بسیاری برخوردارند. توان شناخت شرایط اقتصادی کشور در حال و آینده از جمله عواملی است که می­تواند در افزایش بازده و کاهش ریسک به سرمایه­ گذار کمک کند.

همچنین از منظر مبانی نظری و نیز در عرصه عمل، شرایط اقتصادی کشور را با استفاده از شاخص­ها بیان می­کنند، که به نوبه خود می­توانند پیشرو، همزمان و یا تاخیری باشند. شاخص­های پیشرو اولین شاخص­هایی هستند که بروز تغییرات اقتصادی را نشان می­دهند.

فهرست مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و  شاخص قیمت سهام

فصل اول: کلیات۱-۱-بیان مسئله…………. ۲۱-۲-

اهمیت موضوع………………… ۳

۱-۳- سوالات و فرضیه های تحقیق……….. ۴

۱-۳-۱- سوال مورد تحقیق…….. ۴

۱-۳-۲- فرضیه های تحقیق……. ۴

۱-۴- توضیحاتی در مورد متغیر های تحقیق۴٫٫٫٫٫٫

۱-۴-۱- شاخص کل قیمتی……… ۵

۱-۴-۲- عوامل کلان اقتصادی……….. ۶

۱-۵- اهداف تحقیق………… ۷

۱-۶- روش تحقیق……… ۸

۱-۷- نوع طرح و تحقیق………… ۹

۱-۸- منابع آماری تحقیق ………. ۹

۱-۹- منابع علمی تحقیق………. ۱۰

۱-۱۰- مشکلات و تنگناهای تحقیق……. ۱۰

۱-۱۱- سوابق مربوط به تحقیق……… ۱۰

فصل دوم:  ادبیات موضوع

۲-۱- مقدمه………… ۱۳

۲-۲ نقش نظام مالی در فرآیند توسعه اقتصادی………… ۱۴

۲-۳- توسعه بازار مالی پیش نیاز رشد اقتصادی با ثبات…….. ۱۷

۲-۴- نقش بازار های مالی در تشکیل سرمایه ثابت……… ۱۹

۲-۵- پس انداز-سرمایه گذاری عامل توسعه بازار های مالی…… ۲۰

۲-۶- توسعه بازار مالی………… ۲۲

۲-۷- ارتباط میان متغیر های کلان اقتصادی و بازده سهام……. ۲۶

۲-۸- شاخص های ارزیابی بازار سهام………. ۳۴

۲-۸-۱- تعریف شاخص………. ۳۵

۲-۸-۲- شاخص های ارزیابی بازار سهام…….. ۳۸

۲-۸-۲-۱- موارد استفاده عام……….. ۳۹

۲-۸-۲-۲- موارد استفاده خاص………. ۳۹

۲-۸-۳- کاربرد شاخص های قینتی سهام……… ۴۴

۲-۸-۴- شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران…….. ۴۶

۲-۸-۴-۱- محاسبه شاخص قیمت سهام در سطح شرکت، صنعت و کل…. ۴۷

۲-۸-۴-۲- محاسبه شاخص کل قیمت سهام………. ۴۷

۲-۸-۴-۳- نحوه تعدیل پایه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران…. ۵۱

۲-۸-۴-۴- تعدیل شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران……… ۵۳

۲-۸-۵- بررسی تاثیر متغیر های خرد اقتصادی بر شاخص قیمت سهام……. ۵۴

۲-۸-۵-۱- رفتار و انتظارات سرمایه گذاری………. ۵۴

۲-۸-۵-۲- اثر پرداخت سود نقدی بر شاخص قیمت سهام…… ۵۵

۲-۹- بورس اوراق بهادار…… ۵۸

۲-۹-۱- نگاه بنیادین به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران……. ۶۲

مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه…….. ۶۸

۳-۲- پرسش و فرضیه های تحقیق…….. ۶۹

۳-۳- جامعه آماری…… ۷۰

مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام ….. ۷۰

۳-۴- روش گرد آوری داده ها……. ۷۰

۳-۵- محدودیت تحقیق….. ۷۱

۳-۶- متغیر های تحقیق……. ۷۱

۳-۷- تصریح مدل…… ۷۷

۳-۷-۱- آزمون مانایی متغیر های الگو……… ۸۰

۳-۷-۲- رهیافت گریز از مانایی…… ۸۲

۳-۷-۳- امتیازات و نکات مورد توجه در مدل های

۳-۷-۵- کاربرد مدل های خود رگرسیون برداری در بررسی های اقتصادی……….. ۸۶

۳-۸- گام دوم تحقیق: سنجش ارتباط میان متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمتی بورس از طریق آزمون علیت گرنجر..

۳-۹- گام سوم تحقیق: سنجش ارتباط میان متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمتی بورس از طریق آزمون ۹۱

فصل چهارم:بر آورد و تجزیه و تحلیل الگو

۴-۱-مقدمه۹۴

۴-۲- طبقه بندی اطلاعات مورد استفاده در آزمون فرضیه ها۹۱

۴-۳- فرآیند تحلیل مدل۱۰۱

۴-۴- اجرای الگو۱۰۵

۴-۴-۱- بررسی مانایی متغیر های اصلی مدل۱۰۵

۴-۴-۲- آزمون هم انباشتگی یوهانسن۱۰۵

۴-۴-۳- آزمون مدل از طریق تصحیح خطا۱۰۸

۴-۴-۴- استنتاج ضرایب مدل خود رگرسیون برداری از مدل تصحیح خطای برآورد شده….. ۱۱۰

۴-۴-۵- آزمون های بعد از تخمین۱۱۱

۴-۴-۵-۱- آزمون نرمال بودن۱۱۱

۴-۴-۵-۲- آزمون خود همبستگی۱۱۱

۴-۴-۵-۳- عکس العمل آتی با استفاده از مدل تصحیح خطا۱۱۲

مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام ۱۱۲

۴-۵- نتیجه گیری۱۱۵

۴-۶- گام دوم۱۱۶

۴-۷- گام سوم۱۱۸

۴-۷-۱- اجرای مدل خود رگرسیمن وقفه توزیعی۱۱۸

۴-۷-۲- تصحیح خطای الگوی بالا۱۱۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- خلاصه ای از ادبیات تحقیق۱۲۲

۵-۲- نتایج اجرای الگوی تحقیق و آزمون فرضیه ها۱۲۸

۵-۲-۱- بهترین نتیجه تخمین. ۱۲۸

۵-۳- پیشنهاد های کاربردی۱۳۰

۵-۴- پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده۱۳۰

منابع۱۳۱

پیوست۱۳۶

چکیده انگلیسی۱۵۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0