بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم (Trifoliumalexanderium) تحت تنش شوری : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم (Trifoliumalexanderium) تحت تنش شوری : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم (Trifoliumalexanderium) تحت تنش شوری ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم تحت تنش شوری:

شبدر برسیم گیاهی یکساله از خانواده بقولات می‏باشد که از لحاظ غذای دام، کود سبز و پوشش گیاهی بسیار حائز اهمیت است.این گیاه نسبت به شوری در گروه گیاهان نسبتا حساس به شوری قرار می‏گیرد و از این رو بهبود رشد و نمو آن در خاک‏های شور مورد توجه قرار گرفته است. سالیسیلیک اسید و ترکیبات وابسته به آن بر جوانه‏زنی بذر و رشد و نمو گیاهان در شرایط تنش تاثیر دارند.

به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه ‏زنی و برخی شاخص‏های رشد شبدر برسیم تحت تنش شوری و تعیین مناسب‏ترین غلظت سالیسیلیک اسید آزمایشی در دو بخش جداگانه آزمایشگاهی و گلدانی با استفاده از رقم کارمل به اجرا در آمد. بخش آزمایشگاهی اين تحقيق به‏ صورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي با ۴ تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل ساليسيليك اسيد در ۵ سطح (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ پی‏پی‏ام) و تیمار شوري در ۵ سطح (۰، ۳، ۶، ۹ و ۱۲ دسی‏زیمنس بر متر) بود. در این بخش خصوصیات جوانه‏ زنی و گیاهچه‏ای اندازه ‏گیری شد.

بخش گلدانی با همین ترکیبات تیماری (به جز سطح شوری ۱۲ دسی‏زیمنس) انجام شد و صفات رشدی و فیزیولوژیک گیاه شبدر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شوری اثرات کاهشی معنی‏داری بر درصد و سرعت جوانه‏زنی، طول ریشه‏چه و ساقه‏ چه، وزن تر و خشک گیاهچه، ارتفاع گیاه، سطح برگ، میزان رنگدانه ‏ها و تجمع یون پتاسیم داشت و در عوض باعث افزایش معنی‏ دار متوسط زمان جوانه ‏زنی، میزان تجمع پرولین و تجمع یون سدیم شد. رابطه رگرسیونی طول ریشه ‏چه، وزن تر و خشک و عدد اسپد با شوری یک رابطه خطی منفی بود، در حالی‏که رابطه درصد جوانه‏زنی با شوری یک رابطه منحنی بود.

رابطه صفات مذکور با سطوح مختلف سالیسیلیک‏ اسید رابطه منحنی بود. اثرات تنش‏ شوری بر صفات مورد مطالعه (به جز درصد جوانه ‏زنی، طول ریشه ‏چه و میزان کلروفیل a) تحت اثر متقابل با سالیسیلیک‏ اسید قرار گرفت و تا حدی تعدیل شد؛ به طوری که بر اساس بر‏ش‏دهی فیزیکی مشخص شد که بهترین سطح سالیسیلیک‏اسید در هر سطح شوری از نظر صفات مورد مطالعه سطح ۱۰۰ پی‏پی‏ام بود که نسبت به سطوح شاهد و سطوح بالاتر از خود کارایی بهتری داشت.

 

بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق

شبدر برسیم

شبدر برسیم یاشبدر مصری[۱] گیاهی است یکساله، بهاره، مقاوم در برابر شرایط نامساعدو از خانواده بقولات می‏باشد. شبدر برسیم یکی از گیاهان خانواده لگومینوز است که پتانسیل نسبتا خوبی برای تثبیت نیتروژن اتمسفر و بنابراین افزایش ذخیره نیتروژن خاک دارد. علاوه بر این، از لحاظ غذای دام، کود سبز و پوشش گیاهی نیز بسیار حائز اهمیت است. كيفيت علوفه شبدر برسيم اغلب مشابه يونجه است وليدر بعضي شرايط ميزان عناصر قابل هضم آن بيشتر و ميزان پروتئين خام آن كمتر از يونجه گزارش شده است.

شبدر برسيم يك گياه علوفه‏اي استکه در مناطق گرم سواحل جنوب و حتی در مناطق معتدل نیز رشد خوبيدارد و بر خلاف ساير شبدرها در مقابل سرما حساس است. این گیاه نسبت به شوری در گروه گیاهان نسبتا حساس به شوری قرار می‏گیرد و از این رو بهبود رشد و نمو آن در خاک‏های شور مورد توجه قرار گرفته است(رووه و فیربرادر، ۲۰۰۳[۲] وانکوویچ و پات[۳]، ۲۰۰۰).

 

هدف تحقیق

این آزمایش با هدف بررسی تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‏ زنی وعملکرد وبرخی شاخص‏های رشد شبدر برسیم تحت تنش شوری و تعیین مناسب‏ترین غلظت سالیسیلیک اسید و روش کاربرد آن انجام شد.

فرضیه ‏ها

۱-پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی شبدر برسیم تحت شرایط شوری می تواند موثر باشد.

۲-میزان رشد وعملکرد گیاه تحت شرایط شوری کاهش می یابد.

۳-شوری باافزایش فشار اسمزی خاک باعث ایجاد تنش خشکی در گیاه می شود.

۴-شوری باعث ایجاد عدم تعادل یونی در سطح سلول گیاه می شود

 

فهرست مطالب تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر

عنوان  صفحه

فصل اول  ۳

مقدمه  ۳

بیان مسئله وضرورت اجرای تحقیق ۳

۱-۱-۱شبدر برسیم ۳

۱-۱-۲جوانه‏زنی و تنش شوری ۴

۱-۱-۳پرایمینگ سالسیلیک‏اسید و اثرات آن بر جوانه‏زنی ۵

۱-۲هدف تحقیق ۶

۱-۳فرضیه ‏ها ۶

فصل دوم  ۹

کلیات و مروری بر پژوهش ها  ۹

۲-۱شوری  ۹

۲-۲سالیسیلیک ‏اسید  ۱۰

۲-۲-۱پرایمینگ با سالیسیلیک ‏اسید ۱۱

۲-۲-۲اثر سالیسیلیک‏ اسید بر کاهش اثرات تنش ۱۳

۲-۳اثر شوری و سالیسیلیک‏ اسید بر درصد جوانه ‏زنی ۱۵

۲-۴اثر شوری و سالیسیلیک ‏اسید بر سرعت جوانه‏ زنی و متوسط جوانه ‏زنی  ۱۷

۲-۵ اثر شوری و سالیسیلیک ‏اسید بر طول گیاهچه ۲۱

۲-۶اثر شوری و سالیسیلیک ‏اسید بر وزن تر و خشک گیاهچه  ۲۲

۲-۷ اثر شوری و سالیسیلیک‏ اسید بر پرولین ۲۳

۲-۸اثر شوری و سالیسیلیک‏ اسید بر ارتفاع ۲۳

۲-۹ اثر شوری و سالیسیلیک‏ اسید بر رنگدانه ‏ها  ۲۴

 

۲-۱۱ اثر شوری و سالیسیلیک‏ اسید بر جذب سدیم و پتاسیم  ۲۶

فصلسوم  ۳۱

موادوروش‏های مورداستفاده ۳۱

۳-۱زمان ومحل اجرای تحقیق  ۳۱

۳-۲مشخصات طرح وتیمار‌های آزمایشی  ۳۱

۳-۳ آزمایش آزمایشگاهی  ۳۲

۳-۴ بخش گلدانی آزمایش ۳۴

۳-۴-۱نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی  ۳۵

۳-۴-۲میزان پرولین  ۳۶

۳-۴-۳میزان سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه ۳۸

۳-۴-۴شاخص کلروفیل (عدد اسپد) برگ  ۳۸

۳-۴-۵میزان کلروفیل ۳۸

۳-۴-۶شاخص سطح برگ  ۴۰

۳-۴-۷پایداری غشای سلولی  ۴۰

۳-۴-۸درصد رطوبت نسبی برگ  ۴۱

۳-۴-۹اندازه‏ گیری ارتفاع بوته  ۴۱

۳-۵محاسبات آماری  ۴۱

فصل چهارم  ۴۵

نتایج وبحث  ۴۵

۴-۱آزمایش آزمایشگاهی  ۴۵

۴-۱-۱درصد جوانه‏ زنی  ۴۷

۴-۱-۲سرعت جوانه ‏زنی ۴۹

۴-۱-۳متوسط زمان جوانه ‏زنی ۵۱

۴-۱-۴طول ریشه ‏چه و ساقه‏ چه ۵۲

۴-۱-۵وزن خشک گیاهچه ۵۵

۴-۲آزمایش گلدانی ۵۸

۴-۲-۱ارتفاع ۶۰

۴-۲-۲سطح برگ ۶۱

۴-۲-۳وزن تر ۶۳

۴-۲-۴ تولید ماده خشک ۶۳

۴-۲-۵عدد اسپد(شاخص کلروفیل)، کلروفیل a و b و کارتنوئید ۶۴

۴-۲-۶تجمع یون‏ها، پتاسیم و سدیم ۶۹

۴-۲-۷پرولین ۷۲

۴-۲-۸محتوای نسبی آب ۷

۴-۲-۹نشت الکترولیت ۷۴

فصل پنجم  ۷۹

نتیجه گیری و پیشنهادها  ۷۹

۵-۱نتیجه گیری  ۷۹

۵-۲پیشنهادها  ۸۲

منابع پایان نامه  ۸۳

فهرست جدول‏ها

‏جدول ۳-۱ پارامترهای هواشناسی محل آزمایش (سال ۹۳- ۹۲)  ۳۴

جدول‏۳‑۲ خصوصیاتفیزیکی وشیمیایی خاک مزرعه آزمایشی درزمان شروع آزمایش (۹۳-۹۲)……….. ۳۵

‏جدول۴‑۱ تجزیه واریانس اثر سالسیلیک اسید و شوری و اثر متقابل آن‏ها بر صفات مورد مطالعه در آزمایشگاه  ۴۶

‏جدول۴-۲ برش‏ دهی سطوح مختلف سالسیلیک اسید در هر سطح شوری  ۴۶

‏جدول۴‑۳ تجزیه واریانس اثر سالسیلیک اسید، شوری و اثر متقابل آن‏ها بر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی  ۵۸

‏‏جدول۴‑۴ تجزیه واریانساثر سالسیلیک اسید، شوری و اثر متقابل آن‏ها برسایر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی  ۵۹

‏جدول۴‑۵ برش ‏دهی سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی  ۵۹

‏جدول۴‑۶ برش ‏دهی سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر سایر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی  ۵۹

فهرست شکل ها

شکل ۳-۱ اندازه گیری طول ریشه ‏چه و ساقه ‏چه  ۳۳

شکل ۳-۲مراحل اندازه ‏گیری کلروفیل ۳۹

شکل ۳-۳اندازه ‏گیری سطح برگ ۴۰

‏شکل ۴-۱ تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر درصد جوانه ‏زنی  ۴۸

‏شکل ۴-۲تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر درصد جوانه ‏زنی  ۴۸

شکل ۴-۳برش ‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر سرعت جوانه ‏زنی ۵۰

‏شکل ۴-۴برش‏ دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر متوسط زمان جوانه ‏زنی ۵۱

‏شکل ۴-۵ تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر طول ریشه‏ چه  ۵۲

‏شکل ۴-۶تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر طول ریشه‏ چه ۵۴

‏شکل ۴-۷برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر میانگین طول ساقه‏ چه  ۵۴

‏شکل ۴-۸تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر طول ریشه‏چه  ۵۶

‏شکل ۴-۹برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر میانگین ارتفاع  ۶۱

‏شکل ۴-۱۰برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر سطح برگ بوته  ۶۲

‏شکل ۴-۱۱ تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر میانگین وزن تر  ۶۳

‏شکل ۴-۱۲ تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر میانگین وزن خشک  ۶۴

‏شکل ۴-۱۳ تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر عدد اسپد ۱  ۶۵

‏شکل ۴-۱۴ تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر عدد اسپد ۱  ۶۵

شکل ۴-۱۵برش ‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر عدد اسپد ۲  ۶۷

شکل ۴-۱۶برش ‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان کلروفیل  ۶۷

شکل ۴-۱۷برش‏ دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر میزان کارتنوئید  ۶۸

شکل ۴-۱۸برش‏ دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان تجمع یون سدیم  ۷۰

شکل ۴-۱۹برش‏ دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان تجمع یون پتاسیم  ۷۱

شکل ۴-۲۰برش ‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان تجمع پرولین  ۷۲

شکل ۴-۲۱برش ‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمحتوای نسبی آب  ۷۴

شکل ۴-۲۲برش‏ دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر نشت الکترولیت  ۷۵

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0