تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است.

همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شدید روی میزان پروتئین کبونیل

یکی از روشهای غیر مستقیم برای اندازه گیری استرس اکسایشی، استفاده از پروتئین­های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی  تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شديد (بی هوازی) بر میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال بود.

بدین منظور یک گروه ۲۰ نفره از بدمینتون کاران زن استان فارس با میانگین و انحراف استاندارد سن (۱/۲±۲/۲۱) سال و وزن (۶/۳±۷/۵۲) کیلوگرم انتخاب شدند. سپس ورزشکاران به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=10)  و کنترل (n=10) تقسیم شدند. روز آزمون، ابتدا بدنبال ۱۰ دقیقه استراحت آرام از هر آزمودنی نمونه خونی برای تعیین مقادیر پروتئین کربونیل گرفته شد.

بعد از گرم کردن، آزمون دوچرخه وینگیت تنها از گروه تجربی به عمل آمد و بلافاصله پس از انجام آزمون نمونه خونی دیگری گرفته شد و همزمان با آن ضربان قلب آزمودنی ها  تعیین شد. ۲۴ ساعت پس از آزمون نیز  نمونه خونی دیگری از همه آزمودنی­ها گرفته شد.

از آزمون (ANOVA REPEATED MEASURED) برای بررسی تغییرات درون گروهی استفاده شد. سطح معناداری برای تمام تجزیه و تحلیل ها (۰۵/۰>P) انتخاب شد. آزمون تعقیبی بونفرونی در گروه تجربی نشان داد اختلاف معنی دار میزان پروتئین کربونیل در مراحل پیش و پس آزمون ۱ (۰۱۰/۰ =P) و پس آزمون­های ۱ و ۲  (۰۱۳/۰ =P)  وجود دارد و تفاوت معنی داری در مراحل  پیش و پس آزمون ۲ مشاهده نشد (۰۵/۰ <P) و در گروه کنترل اختلاف معنی داری در بین سه مرحله آزمون مشاهده نشد.

نتایج نشان داد یک جلسه فعاليت ورزشي بی هوازی، باعث افزایش معنی دار در میزان پروتئین کربونیل به عنوان یک متغییر استرس اکسایشی در پلاسمای خون دختران فعال شد و در ۲۴ ساعت بعد به سطح اولیه خود بازگشت.

واژه­های کلیدی: پروتئین کربونیل، فعاليت ورزشي بی­هوازی، دختران فعال، استرس اکسایشی

فهرست تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

 • فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
 • ۱-۱ مقدمه.
 • ۱-۲بيان مسأله
 • ۱-۳ ضرورت و اهميت تحقيق..
 • ۱-۴ اهداف تحقيق
 • ۱-۴-۱ اهداف کلي تحقيق
 • ۱-۴-۲ اهداف اختصاصي
 • ۱-۵ فرضيه‌هاي پژوهش
 • ۱-۶ محدوده و محدودیت های پژوهش
 • ۱-۶-۱ محدوده.
 • ۱-۶-۲ محدودیت ها.
 • ۱-۷ تعریف واژه و اصطلاحات.
 • ۱-۷-۱ فعالیت ورزشی هوازی
 • ۱-۷-۲ پروتئین کربونیل
 • ۱-۷-۳ استرس اکسایشی
 • ۱-۷-۴ پلاسمای خون…
 • ۱-۷-۵ گونه های اکسیژن فعال.
 • ۱-۷-۶ زنان فعال.
 • فصل دوم: زيربناي نظري و ادبيات پژوهش
 • ۲-۱ مقدمه.
 • ۲-۲مبانی نظری
 • ۲-۱-۱گروه کربونیل
 • ۲-۱-۲ساختار گروه کربونیل..
 • ۲-۱-۳واکنش پذیری گروه کربونیل
 • ۲-۱-۴پروتئین کربونیل.
 • ۲-۱-۵کربونیله شدن پروتئین.
 • ۲-۱-۶مکانیسم تشکیل کربونیل.
 • ۲-۱-۷رادیکالهای آزاد.
 • ۲-۱-۸عواملی که موجب افزایش شکل گیری رادیکال های  آزاد می شوند کدامند؟
 • ۲-۱-۹ورزش و رادیکال های آزاد.
 • ۲-۱-۱۰اهداف و مکانیسم اثرتخریبی رادیکال های آزاد.
 • ۲-۱-۱۱توان بی هوازی..
 • ۲-۱-۱۱-۱توان بی هوازی اوج.
 • ۲-۱-۱۱-۲ظرفیت بی هوازی.
 • ۲-۱-۱۱-۳خستگی بی هوازی
 • ۲-۱-۱۱-۴مقاومت..
 • ۲-۳ادبیات پیشینه.
 • ۲-۳-۱ورزش و پروتئین کربونیل..
 • ۲-۳-۲فعالیت بی هوازی و پروتئین کربونیل…
 • ۲-۳-۳فعالیت هوازی و پروتیئن کربونیل
 • ۲-۳-۴ تمرينات مقاومتي و پروتیئن کربونیل..
 • ۲-۳-۵ تمرينات ايزومتريک و پروتئین کربونیل.
 • ۲-۳-۶ تمرينات پرشي و دو سرعت و پروتئین کربونیل.
 • ۲-۳-۷ سازگاري‌هاي استرس اکسايشي ناشي از تمرين بي‌هوازي.
 • ۲-۳-۸ تفاوت‌هاي جنسي در استرس اکسايشي ناشي از تمرينات ورزشي
 • ۲-۳-۹نتیجه گیری کلی
 • فصل سوم: روش تحقيق۴۵
 • ۳-۱ مقدمه.
 • ۳-۲ روش تحقيق.
 • ۳-۳ فرايند تحقيق.
 • ۳-۴ جامعه آماري و انتخاب نمونه.
 • ۳-۴-۱ جامعه آماری
 • ۳-۴-۲ نمونه آماری.
 • ۳-۵ روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
 • ۳-۶ ابزار و وسايل گردآوري اطلاعات
 • ۳-۶-۱ آزمون وینگیت
 • ۳-۶-۲ پرسشنامه سلامت
 • ۳-۶-۳ دستگاه قدسنج.
 • ۳-۶-۴ ترازوي وزن کشي
 • ۳-۶-۵ دوچرخه وينگيت.
 • ۳-۶-۶ کيت پروتئين کربونيل و آزمايش خون
 • ۳-۶-۷ ساعت ضربان سنج..
 • ۳-۷ متغيرهاي تحقيق..
 • ۳-۷-۱ متغير مستقل..
 • ۳-۷-۲ متغير وابسته.
 • ۳-۸ روش‌هاي آماري مورد استفاده..
 • فصل چهارم: یافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
 • ۴-۱ مقدمه
 • ۴-۲ آزمون فرضیه.
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • ۵-۱ مقدمه.
 • ۵-۲ خلاصه تحقیق
 • ۵-۳ بحث و بررسی.
 • ۵-۴ نتیجه گیری کلی.
 • ۵-۵ پيشنهادهاي برخواسته از تحقيق
 • ۵-۶ پيشنهادهاي پژوهشي برای تحقیقات بعدی
 • منابع فارسي.
 • منابع لاتين
 • پیوست

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0