بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک : پایان نامه ارشد کشاورزی

بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک ” با گرایش مهندسي منابع طبیعی-آبخیزداري و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک:

اين پژوهش باهدف بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر ويژگي­هاي فيزيکي و شيميايي خاک و فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک در منطقه چاه افضل واقع در کویر سیاه کوه استان یزد انجام گرفت. تيمارهاي كاربري مورد بررسي شامل: ۱) زمين‌هاي شور دست‌نخورده حاشيه كوير ۲) اراضي زراعي ۳) اراضی پسته زار خواهد بودند. در هر يك از كاربري‌هاي اراضي، سه پروفيل خاك (به عنوان سه تكرار) و از افق‌های ۰-۲۰، ۲۰-۴۰ و ۴۰-۶۰ سانتی‌متری‌ یک نمونه خاك تهيه گردید. نتايج در قالب طرح بلوک کامل تصادفی تجزيه و تحليل گردیدند. مقايسه ميانگين خواص فيزيکی و شيميايي و فرسایش پذیری خاك با استفاده از آزمون دانكن تعيين گردید.

نتایج نشان داد که تغییر کاربری از اراضی حاشیه کویر به سمت اراضی زراعی و پسته زار سبب کاهش در میزان شن خاک، افزایش میزان سیلت خاک و عدم تفاوت معنی‌داری در میزان رس خاک گردیده است و همچنین تغییر محسوسی در بافت خاک حاصل نشده بطوریکه بافت خاک از نوع متوسط بوده و در کلاس لومی شنی قرار می‌گیرد. میزان هدایت الکتریکی در اراضی حاشیه کویر نسبت به اراضی زارعی و پسته زار بیشتر بوده است و دلیل این امر را هم می‌توان به شور بودن بیش از حد زمین‌های حاشیه کویر نسبت داد که پس از تغییر کاربری برای زراعت و پسته زار مقدار شوری آن‌ها پایین آمده است.

بین میزان اسیدیته، آهک خاک و جرم مخصوص حقیقی خاک در کاربری‌های مختلف و همچنین عمق‌های مختلف خاک اختلاف معنی‌داری وجود نداشته است. هرچه از اراضی حاشیه کویر به سمت اراضی زراعی و پسته زار می‌رویم شاخص‌های جرم مخصوص ظاهری، میزان مواد آلی، ازت کل، فسفر قابل‌جذب، پتاسیم قابل‌جذب و میزان رطوبت خاک افزایش پیدا می‌کنند. تخلخل خاک در اراضی حاشیه کویری بیشتر بوده است و این تفاوت تنها در عمق ۰-۲۰ سانتی‌متری در کاربری اراضی حاشیه کویر نسبت به دو کاربری دیگر مشاهده گردید. هرچه از اراضی حاشیه کویر به سمت اراضی زراعی و پسته زار می‌رویم میزان کلسیم و منیزیم، سدیم، نسبت جذبی سدیم و همچنین شاخص فرسایش پذیری بادی کاهش پیدا می‌کنند.

 

ضرورت انجام تحقیق

تغيير كاربري يقيناً مهم‌ترین عاملي است كه حفاظت از اكوسيستم­هاي طبيعي را تحت تأثیر قرار می‌دهد (ویتوسک[۱]، ۱۹۹۷). الگوي كلي تغير كاربري به طور وسيع مي­تواند در دو گروه اصلي جاي گيرد: گروه اول شامل افزايش اراضي كشاورزي در پي تخريب اكوسيستم­هاي طبيعي و به ويژه جنگل به دليل رشد جمعيت و افزايش نياز جهاني به غذا؛ و گروه دوم، بهبود و بازيافتن اكوسيستم­هايي كه تحت تأثیر اراضي كشاورزي حاشیه‌ای خطرناك قرار دارند (ایزکوریدو [۲]و ریکاردو[۳]، ۲۰۰۹). خاک‌هاي اراضي حاشیه کویر به علت دارا بودن مواد آلي بسیار کم و ساختمان نامناسب، مورد توجه نبوده‌اند، ولي تغيير در مديريت و كاربري آن‌ها و اعمال خاك ورزي، عموماً تأثیر عمده‌ای بر ميزان ماده آلي و ديگر ویژگی‌های فيزيكي و شيميايي خاك می‌گذارد.

لذا تغيير كاربري زمین‌های حاشیه کویر به اراضي كشاورزي و پسته زار موجب افزایش درصد ماده آلي خاك می‌شود. ماده آلي تأثیر عمده‌ای در افزايش توليد محصول دارد و بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي خاك نيز تأثیر مستقيمي بر جاي می‌نهد. ماده آلي خاك مانع از فروپاشي خاک دانه (عمادی[۴] و همکاران، ۲۰۰۹)، کاهش فرسایش پذیری خاک (کای[۵]، ۲۰۰۰ و سلیک[۶]، ۲۰۰۵)، افزايش ظرفيت نگهداري آب (رومپل[۷]، ۲۰۰۹)، افزايش نفوذپذيري خاك (مولین[۸] و همکاران، ۲۰۰۷)، بهبود ساختمان خاك و ممانعت از تشكيل سله (کاسترو فیلهو[۹] و همکاران، ۲۰۰۲) و بسياري عوامل ديگر خواهد شد كه نتيجه نهايي آن‌ها در خاك، كاهش فرسايش (یوسفی فرد[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۴ و بهوپیندرپال[۱۱]، ۲۰۰۷) است. از اين رو تخريب خصوصيات فيزيكي خاك به دنبال كاهش ماده آلي روي می‌دهد.

لذا با توجه به موارد مذکور و با توجه به اين که زمین‌های شور بخش عظيمي از قسمت­هاي مرکزي ايران را در بر گرفته‌اند و تاکنون پژوهشي در مورد اثر احياء و تغيير كاربري اراضي شور بر فرسایش پذیری و منحني رطوبتي خاك در این مناطق انجام نشده است این تحقیق جهت بررسی اثر تبدیل اراضی منطقه چاه افضل واقع در حاشیه کویر سیاه کوه به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک انجام شد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

 • تعيين رطوبت خاك در مكش‌هاي مختلف و فرسایش پذیری بادي اراضي منطقه مطالعاتي
 • شناسايي و معرفي شاخص‌هاي كيفي خاك اراضي محدوده مطالعاتي كه حساس به تغيير كاربري هستند.
 • تعيين اثر تغيير كاربري اراضي شور بر حساسيت به فرسايش بادي و منحني رطوبتي خاك.

اهداف فرعي

 • بررسی رابطه خصوصیات خاک با ویژگی رطوبتی آن
 • بررسي رابطه خصوصيات خاك با فرسایش پذیری بادي

فرضیات تحقیق

 • تغییر کاربری اراضی شور حاشيه كوير می‌تواند بر فرسایش پذیری بادي و منحني رطوبتي خاك اثر مثبتی داشته باشد.
 • احیاء اراضی شور حاشیه کویر می‌تواند باعث بهبود شاخص‌های کیفی خاک شود.

 

فهرست مطالب

۱- فصل اول.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ تعریف مسئله. ۳

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۵

۱-۴-۲ اهداف فرعي.. ۶

۱-۵ فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۶ متغيرهاي مسئله. ۶

۱-۶-۱ متغیرهای مستقل.. ۶

۱-۶-۲ متغیرهای وابسته. ۶

۱-۷ تعاريف و مفاهيم واژه‌های کليدي.. ۶

۱-۷-۱ خاک۶

۱-۷-۲ کیفیت خاک۷

۱-۷-۳ کاربری اراضی.. ۸

۱-۷-۴ کویر. ۸

۱-۸ احياء مناطق فرسايش يافته. ۹

۱-۹ فرسايش بادي.. ۹

۲- فصل دوم. ۱۲

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ پیشینه تحقیق در ایران.. ۱۳

۲-۳ پیشینه تحقیق در جهان.. ۱۶

۳- فصل سوم. ۲۱

۳-۱ مقدمه. ۲۲

۳-۲ روش‌شناسی تحقيق.. ۲۲

۳-۳ معرفی منطقه مطالعاتی.. ۲۲

۳-۴ هواشناسی.. ۲۵

۳-۴-۱ بارندگی.. ۲۵

۳-۴-۲ دما. ۲۶

۳-۴-۳ رطوبت نسبی.. ۲۶

۳-۴-۴ تبخیر و تعرق.. ۲۶

۳-۴-۴-۱ تبخیر و تعرق پتانسیل.. ۲۷

۳-۴-۵ منحنی آمبروترمیک…. ۲۸

۳-۴-۶ باد. ۲۸

۳-۴-۶-۱ بادهای ناحیه‌ای.. ۲۸

۳-۴-۷ اقلیم.. ۳۲

۳-۴-۷-۱ اقلیم نمای آمبرژه. ۳۲

۳-۵ زمین‌شناسی منطقه. ۳۳

۳-۵-۱ کواترنری.. ۳۴

۳-۶ کاربری اراضی.. ۳۴

۳-۷ مطالعات خاک‌شناسی.. ۳۵

۳-۸ تجزیه نمونه‌های خاک۳۶

۳-۸-۱ تعيين بافت خاک۳۷

۳-۸-۲ تعيين جرم مخصوص حقيقي.. ۳۸

۳-۸-۳ تعيين جرم مخصوص ظاهري.. ۳۹

۳-۸-۴ تعیین میزان تخلخل نمونه‌های خاک۳۹

۳-۸-۵ تعيين هدايت الکتريکي (EC) خاک۳۹

۳-۸-۶ تعيين اسيديته (pH) خاک۴۰

۳-۸-۷ تعيين سديم.. ۴۰

۳-۸-۸ تعيين کلسيم و منيزيم.. ۴۱

۳-۸-۹ تعيين نسبت جذبي سديم (SAR). 41

۳-۸-۱۰ تعیین میزان %T.N.V (کلسیم کربنات یا آهک) نمونه‌های خاک۴۱

۳-۸-۱۱ تعيين درصد مواد آلي خاک۴۱

۳-۸-۱۲ اندازه‌گیری ازت (N) کل نمونه‌های خاک۴۲

۳-۸-۱۳ اندازه‌گیری میزان فسفر (P) قابل‌جذب نمونه‌های خاک۴۲

۳-۸-۱۴ اندازه‌گیری میزان پتاسیم (K) قابل‌جذب نمونه‌های خاک۴۲

۳-۹ شاخص فرسایش پذیری بادی خاک (I). 42

۳-۱۰ منحنی رطوبتی خاک۴۳

۳-۱۱ تجزيه و تحليل آماري.. ۴۵

۴- فصل چهارم. ۴۶

۴-۱ مقدمه. ۴۷

۴-۲ بررسی بافت خاک۵۱

۴-۳ بررسی میزان EC، pH و T.N.V.. 55

۴-۴ بررسی میزان جرم مخصوص حقیقی (ρs)، ظاهری (ρb) و تخلخل خاک۵۹

۴-۵ بررسی میزان کلسیم و منیزیم (Ca+Mg)، سدیم (Na) و نسبت جذبی سدیم (SAR). 64

۴-۶ بررسی میزان درصد مواد آلی (OM)، ازت کل (N)، فسفر قابل‌جذب (P) و پتاسیم قابل‌جذب (K). 68

۴-۷ بررسی شاخص فرسایش پذیری بادی (I) و میزان خاک دانه‌های بزرگ‌تر از ۸۴/۰ میلی‌متر (G). 74

۴-۸ بررسی منحنی رطوبت خاک۷۶

۴-۹ ضرایب همبستگی بین شاخص‌های خاک۸۳

۴-۱۰ رگرسیون چندگانه. ۸۵

۴-۱۰-۱ شناسایی هم خطی چندگانه. ۸۶

۴-۱۰-۲ محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل.. ۸۷

۴-۱۱ روابط رگرسیونی مربوط به فرسایش پذیری بادی و منحنی رطوبتی خاک۸۸

۵- فصل پنجم.. ۹۰

۵-۱ بافت خاک۹۱

۵-۲ هدایت الکتریکی.. ۹۱

۵-۳ اسیدیته. ۹۲

۵-۴ آهک…. ۹۲

۵-۵ جرم مخصوص حقیقی، ظاهری و تخلخل خاک۹۲

۵-۶ کلسیم و منیزیم، سدیم و نسبت جذبی سدیم.. ۹۴

۵-۷ مواد آلی، ازت کل، فسفر قابل‌جذب و پتاسیم قابل‌جذب۹۴

۵-۸ شاخص فرسایش پذیری بادی و میزان خاک دانه‌های بزرگ‌تر از ۸۴/۰ میلی‌متر. ۹۵

۵-۹ منحنی رطوبت خاک۹۶

۵-۱۰ نتیجه‌گیری.. ۹۷

۵-۱۱ آزمون فرضیات تحقیق.. ۹۸

۵-۱۱-۱ آزمون فرض اول.. ۹۸

۵-۱۱-۲ آزمون فرض دوم. ۹۸

۵-۱۲ پيشنهادات۹۹

منابع.. ۱۰۰

 

فهرست جداول

 • جدول ‏۳‑۱: آمار هواشناسی منطقه مورد مطالعه (دوره آماری ۱۳۶۷-۱۳۸۷). ۲۷
 • جدول ‏۳‑۲: تعدادي از شاخص آماري رژيم باد ناکی ايستگاه يزد. ۲۹
 • جدول ‏۳‑۳: مشخصات پروفیل‌های خاک… ۳۶
 • جدول ‏۳‑۴: تخمین اولیه پتانسیل فرسایش پذیری خاک بر اساس فراوانی ذرات درشت تر از ۰٫۸۴ میلی‌متر خاک سطحی   ۴۳
 • جدول ‏۴‑۱: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در اعماق و کاربری‌های مختلف… ۴۷
 • جدول ‏۴‑۲: خلاصه آماری ذرات متشکله خاک در کاربری‌های مختلف… ۵۱
 • جدول ‏۴‑۳: خلاصه آماری ذرات متشکله خاک در عمق‌های مختلف… ۵۲
 • جدول ‏۴‑۴: نتایج تجزیه واریانس اثر کاربری‌ها و عمق‌های مختلف اراضی بر فراوانی نسبی ذرات شن، سیلت و رس    ۵۲
 • جدول ‏۴‑۵: مقایسه میانگین شاخص‌های بافت خاک در عمق و کاربری‌های مختلف اراضی در منطقه. ۵۳
 • جدول ‏۴‑۶: خلاصه آماری شاخص‌های EC، pH و T.N.V در کاربری‌های مختلف… ۵۵
 • جدول ‏۴‑۷: خلاصه آماری شاخص‌های EC، pH و T.N.V در عمق‌های مختلف… ۵۶
 • جدول ‏۴‑۷: نتایج تجزیه واریانس اثر کاربری‌ها و عمق‌های مختلف اراضی بر شاخص‌های EC، pH و T.N.V.. 56
 • جدول ‏۴‑۹: مقایسه میانگین شاخص‌های EC، pH و T.N.V در کاربری‌های مختلف اراضی در منطقه. ۵۷
 • جدول ‏۴‑۱۰: خلاصه آماری شاخص‌های جرم مخصوص حقیقی، ظاهری و تخلخل خاک در کاربری‌های مختلف    ۵۹
 • جدول ‏۴‑۱۱: خلاصه آماری شاخص‌های جرم مخصوص حقیقی، ظاهری و تخلخل خاک در عمق‌های مختلف    ۶۰
 • جدول ‏۴‑۱۲: نتایج تجزیه واریانس اثر کاربری‌ها و عمق‌های مختلف اراضی بر جرم مخصوص حقیقی، ظاهری و تخلخل خاک    ۶۰
 • جدول ‏۴‑۱۳: مقایسه میانگین جرم مخصوص حقیقی، ظاهری و تخلخل خاک در کاربری‌ها و عمق‌های مختلف اراضی در منطقه  ۶۱
 • جدول ‏۴‑۱۴: خلاصه آماری میانگین شاخص‌های کلسیم و منیزیم، سدیم و نسبت جذبی سدیم در کاربری‌های مختلف    ۶۴
 • جدول ‏۴‑۱۵: خلاصه آماری میانگین شاخص‌های کلسیم و منیزیم، سدیم و نسبت جذبی سدیم در عمق‌های مختلف    ۶۴
 • جدول ‏۴‑۱۶: نتایج تجزیه واریانس اثر کاربری‌ها و عمق‌های مختلف اراضی بر کلسیم و منیزیم، سدیم و نسبت جذبی سدیم  ۶۵
 • جدول ‏۴‑۱۷: مقایسه میانگین کلسیم و منیزیم، سدیم و نسبت جذبی سدیم در کاربری‌ها و عمق‌های مختلف اراضی در منطقه  ۶۵
 • جدول ‏۴‑۱۸: خلاصه آماری شاخص‌های درصد مواد آلی، ازت کل، فسفر قابل‌جذب و پتاسیم قابل‌جذب در کاربری‌های مختلف    ۶۸
 • جدول ‏۴‑۱۹: خلاصه آماری شاخص‌های درصد مواد آلی، ازت کل، فسفر قابل‌جذب و پتاسیم قابل‌جذب در عمق‌های مختلف    ۶۹
 • جدول ‏۴‑۲۰: نتایج تجزیه واریانس اثر کاربری‌ها و عمق‌های مختلف اراضی بر درصد مواد آلی، ازت کل، فسفر قابل‌جذب و پتاسیم قابل‌جذب… ۶۹
 • جدول ‏۴‑۲۱: مقایسه میانگین درصد مواد آلی، ازت کل، فسفر قابل‌جذب و پتاسیم قابل‌جذب در کاربری‌ عمق‌های مختلف اراضی در منطقه. ۷۰
 • جدول ‏۴‑۲۲: خلاصه آماری شاخص‌های میزان خاک دانه‌های بزرگ‌تر از ۸۴/۰ میلی‌متر و شاخص فرسایش پذیری بادی در کاربری‌های مختلف… ۷۴
 • جدول ‏۴‑۲۳: نتایج تجزیه واریانس اثر کاربری‌های مختلف اراضی بر میزان خاک دانه‌های بزرگ‌تر از ۸۴/۰ میلی‌متر و شاخص فرسایش پذیری بادی.. ۷۴
 • جدول ‏۴‑۲۴: مقایسه میانگین میزان خاک دانه‌های بزرگ‌تر از ۸۴/۰ میلی‌متر و شاخص فرسایش پذیری بادی در کاربری‌های مختلف اراضی در منطقه. ۷۵
 • جدول ‏۴‑۲۵: خلاصه آماری شاخص رطوبت خاک در مکش‌های مختلف (درصد) در کاربری‌های مختلف… ۷۶
 • جدول ‏۴‑۲۶: خلاصه آماری شاخص رطوبت خاک در مکش‌های مختلف (درصد) در عمق‌های مختلف… ۷۷
 • جدول ‏۴‑۲۷: نتایج تجزیه واریانس اثر کاربری‌ها و عمق‌های مختلف اراضی بر میزان رطوبت خاک (درصد) در مکش‌های مختلف    ۷۹
 • جدول ‏۴‑۲۸: مقایسه میانگین رطوبت خاک (درصد) در مکش‌های مختلف در کاربری‌ها و عمق‌های مختلف اراضی   ۸۰
 • جدول ‏۴‑۲۹: ضرایب همبستگی پارامترهای مورد بررسی در کاربری‌های مختلف… ۸۴
 • جدول ‏۴‑۳۰: مقادیر آماره‌های مدل های رگرسیونی برآوردی.. ۸۹

 

فهرست شکل­ها

 • شکل ‏۳‑۱: نقشه جانمایی اراضی حاشیه کویر سیاه کوه در ایران و استان. ۲۳
 • شکل ‏۳‑۲: نقشه خطوط تراز و آبراهه اراضی حاشیه کویر سیاه کوه ۲۴
 • شکل ‏۳‑۳: نقشه شیب اراضی حاشیه کویر سیاه کوه ۲۴
 • شکل ‏۳‑۴: منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه. ۲۸
 • شکل ‏۳‑۵: گلباد سالانه ايستگاه يزد. ۳۰
 • شکل ‏۳‑۶: گلباد فصل بهار ايستگاه يزد. ۳۰
 • شکل ‏۳‑۷: گلباد فصل تابستان ايستگاه يزد. ۳۱
 • شکل ‏۳‑۸: گلباد فصل پاییز ايستگاه يزد. ۳۱
 • شکل ‏۳‑۹: گلباد فصل زمستان ايستگاه يزد. ۳۲
 • شکل ‏۳‑۱۰: نمایش اقلیم منطقه مورد مطالعه به روش آمبرژه ۳۳
 • شکل ‏۳‑۱۱: نقشه کاربری اراضی حاشیه کویر سیاه کوه ۳۵
 • شکل ‏۳‑۱۲: مثلث بافت خاک (USDA). 38
 • شکل ‏۴‑۲: مقایسه درصد ذرات خاک در عمق ۰ – ۲۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی   ۵۴
 • شکل ‏۴‑۳: مقایسه درصد ذرات خاک در عمق ۲۰ – ۴۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی   ۵۴
 • شکل ‏۴‑۴: مقایسه درصد ذرات خاک در عمق ۴۰ – ۶۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی   ۵۵
 • شکل ‏۴‑۴: مقایسه شاخص‌های EC، pH و T.N.V در عمق ۰ – ۲۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی   ۵۸
 • شکل ‏۴‑۵: مقایسه شاخص‌های EC، pH و %T.N.V در عمق ۲۰ – ۴۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی   ۵۸
 • شکل ‏۴‑۶: مقایسه شاخص‌های EC، pH و T.N.V در عمق ۴۰ – ۶۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی   ۵۹
 • شکل ‏۴‑۷: مقایسه شاخص‌های جرم مخصوص حقیقی و ظاهری در عمق ۰ – ۲۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف    ۶۲
 • شکل ‏۴‑۸: مقایسه شاخص‌های جرم مخصوص حقیقی و ظاهری در عمق ۲۰ – ۴۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف    ۶۲
 • شکل ‏۴‑۹: مقایسه شاخص‌های جرم مخصوص حقیقی و ظاهری در عمق ۴۰ – ۶۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف    ۶۳
 • شکل ‏۴‑۱۰: مقایسه شاخص‌ تخلخل خاک در عمق‌های مختلف خاک و در کاربری‌های مختلف… ۶۳
 • شکل ‏۴‑۱۱: مقایسه شاخص‌های کلسیم و منیزیم، سدیم و نسبت جذبی سدیم در عمق ۰ – ۲۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۶۶
 • شکل ‏۴‑۱۲: مقایسه شاخص‌های کلسیم و منیزیم، سدیم و نسبت جذبی سدیم در عمق ۲۰ – ۴۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۶۷
 • شکل ‏۴‑۱۳: مقایسه شاخص‌های کلسیم و منیزیم، سدیم و نسبت جذبی سدیم در عمق ۴۰ – ۶۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۶۷
 • شکل ‏۴‑۱۴: مقایسه شاخص‌های فسفر قابل‌جذب و پتاسیم قابل‌جذب در عمق ۰ – ۲۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۷۱
 • شکل ‏۴‑۱۵: مقایسه شاخص‌های درصد مواد آلی و ازت کل در عمق ۰ – ۲۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۷۱
 • شکل ‏۴‑۱۶: مقایسه شاخص‌های فسفر قابل‌جذب و پتاسیم قابل‌جذب در عمق ۲۰ – ۴۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۷۲
 • شکل ‏۴‑۱۷: مقایسه شاخص‌های درصد مواد آلی و ازت کل در عمق ۲۰ – ۴۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۷۲
 • شکل ‏۴‑۱۸: مقایسه شاخص‌های فسفر قابل‌جذب و پتاسیم قابل‌جذب در عمق ۴۰ – ۶۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۷۳
 • شکل ‏۴‑۱۹: مقایسه شاخص‌های درصد مواد آلی و ازت کل در عمق ۴۰ – ۶۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۷۳
 • شکل ‏۴‑۲۰: مقایسه میانگین میزان خاک دانه‌های بزرگ‌تر از ۸۴/۰ میلی‌متر و شاخص فرسایش پذیری بادی در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۷۵
 • شکل ‏۴‑۲۱: منحنی رطوبتی خاک برای سه کاربری مختلف در عمق ۰-۲۰ سانتی‌متری خاک… ۷۸
 • شکل ‏۴‑۲۲: منحنی رطوبتی خاک برای سه کاربری مختلف در عمق ۲۰-۴۰ سانتی‌متری خاک… ۷۸
 • شکل ‏۴‑۲۳: منحنی رطوبتی خاک برای سه کاربری مختلف در عمق ۴۰-۶۰ سانتی‌متری خاک… ۷۹
 • شکل ‏۴‑۲۴: مقایسه شاخص رطوبت خاک (درصد) در مکش‌های مختلف در عمق ۰ – ۲۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۸۲
 • شکل ‏۴‑۲۵: مقایسه شاخص رطوبت خاک (درصد) در مکش‌های مختلف در عمق ۲۰ – ۴۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۸۲
 • شکل ‏۴‑۲۶: مقایسه شاخص رطوبت خاک (درصد) در مکش‌های مختلف در عمق ۴۰ – ۶۰ سانتی‌متری خاک و در کاربری‌های مختلف مورد بررسی.. ۸۳

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0