تبيين زمينه های تربيت اخلاقی در دوره كودكی بر اساس ديدگاه اسلام : دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

تبيين زمينه های تربيت اخلاقی در دوره كودكی بر اساس ديدگاه اسلام : دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان تبيين زمينه های تربيت اخلاقی در دوره كودكی بر اساس ديدگاه اسلام را در ۱۳۳ صفحه با گرایش تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

چکیده پایان نامه تبيين زمينه های تربيت اخلاقی در دوره كودكی بر اساس ديدگاه اسلام :

این پژوهش با هدف تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام انجام شده است و از نوع کیفی است که با روش توصیفی –  تحلیلی انجام شده است. تحقیقات زیادی در زمینه تربیت و به خصوص تربیت اخلاقی در دوره کودکی انجام شده است که بیشتر بر چگونگی محتوا و روش تاکید نموده اند اما در این پژوهش زمینه ها ی درونی و بیرونی به گونه ای مورد بررسی قرار گرفته که زمینه های درونی، مبنایی برای زمینه های بیرونی است یعنی بدون توجه به زمینه های درونی نمی توان به زمینه های بیرونی که اساساً تربیتی است پرداخت. براساس این پژوهش گرایش عاطفی به عنوان مهمترین زمینه درونی و فطری که نقش عمده ای در ایجاد ارتباط کودک با دنیای پیرامون خود دارد، بررسی شده است.

براساس این زمینه عاطفی، کودک خودش را دوست دارد به عبارتی حب ذات دارد و این خود دوستی در شرایط مناسب تربیتی به دیگر دوستی انتقال می یابد و این زمینه ای برای گرایش به خوبی­ها خواهد بود. سپس چگونگی توجه به این گرایش در تعلیم و تربیت کودک، باعث دیگردوستی می شود که مبنای اخلاق به شمار می آید. از این نظر خانواده مهم می باشد. نقش اساسی خانواده به عنوان زمینه بیرونی در تعلیم و تربیت کودک مبتنی بر عاطفه شکل می گیرد.

انجام این مسئولیت تربیتی مستلزم سلامت عاطفی هریک از والدین از یک طرف و از سوی دیگر رابطه درست والدین با همدیگر است. علاوه بر این در ابراز محبت به عنوان عامل عاطفه اگربدون افراط و تفریط باشد باعث ایجاد احساس امنیت و اعتماد به نفس و دوری از ترس های منفی، احساس حقارت و خود کم بینی در کودک شده،که در نتیجه کودک ارزش و اهمیت خویش را در می یابد و به طور نا آگاهانه به سمت اعمال و رفتار های خوب سوق داده می شود. این نوع گرایش به خوبی در دوره کودکی زمینه ای برای گرایش آگاهانه او به اخلاقیات در دوره بزرگسالی خواهد بود.

کلید واژگان : تربیت، اخلاق، کودک، عاطفه، خانواده، زمینه های تربیت اخلاقی

هدفهای تحقیق

هدف کلی

تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

اهداف جزیی

تبیین نقش عاطفه به عنوان زمینه درونی(فطری) در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام

تبیین نقش خانواده به عنوان زمینه بیرونی(اجتماعی) در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام

سوال های تحقیق:

عاطفه به عنوان زمینه درونی (فطری) چه نقشی در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام دارد ؟

خانواده به عنوان زمینه بیرونی (اجتماعی) چه نقشی در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام دارد؟

فهرست مطالب 

 • عنوان.. صفحه
 • فصل اول: کلیات
 • ۱-۱- مقدمه. ۱
 • ۱-۲- بیان مساله. ۲
 • ۱-۳- هدف های تحقیق. ۵
 • هدف کلی.. ۵
 •  اهداف جزئی.. ۵
 • ۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۵
 • ۱-۵- سوال های تحقیق ۷
 • ۱-۶-تعریف مفاهیم. ۸
 • الف) تعاريف مفهومي…… ۸
 • ب) تعاريف عملياتي … ۱۱
 • ۱-۷-روش اجرای تحقیق. ۱۲
 • فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • مقدمه… ۱۴
 • ۲-۱- مبانی نظری ۱۴
 • ۲-۱-۱- تاریخچه اخلاق در اسلام ۱۴
 • ۲-۱-۲- تربیت.. ۱۶
 • ۲-۱-۳-تربیت در دوره کودکی.. ۱۷
 • ۲-۱-۴- تربیت اخلاقی.. ۱۹
 • ۲-۱-۵- ضرورت تربیت اخلاقی.. ۲۱
 • ۲-۱-۶- رویکرد های اخلاقی در تربیت.. ۲۲
 • ۲-۱-۶-۱- رویکرد مکتب فضیلت گرایی به تربیت اخلاقی.. ۲۲
 • ۲-۱-۶-۲- رویکرد مکتب وظیفه گرایی به تربیت اخلاقی.. ۲۵
 • ۲-۱-۶-۳-رویکرد منفعت گرایی به تربیت اخلاقی.. ۲۶
 • ۲-۱-۶-۴- رویکرد غمخواری… ۲۹
 • ۲-۱-۷- تربیت اخلاقی کودک… ۳۱
 • ۲-۱-۸-زمان آغاز تربیت اخلاقی کودک از نظر روانشناسان و برخی از اندیشمندان اسلامی.. ۳۳
 • فصل سوم : عاطفه به زمینه درونی در تربیت اخلاقی کودک
 • مقدمه ..۵۲
 • ۳-۱- فطرت ۵۲
 • ۳-۱-۱- گرایش به خیر اخلاقی.. ۵۴
 • ۳-۱-۲- گرایش به خدا ۵۷
 • ۳-۱-۳- گرایش عاطفی در دوره کودکی و ارتباط آن با تربیت اخلاقی.. ۶۰
 • ۳-۱-۳-۱ عاطفه.. ۶۴
 • ۳-۱-۳-۲- حب ذات.. ۶۵
 • ۳-۱- ۳-۳- اعتماد به نفس… ۶۶
 • ۳-۱-۳-۴- حس خود کم بینی یا عقده حقارت.. ۶۸
 • ۳-۱-۳-۵- ترس. ۷۰
 • ۳-۱-۳-۶- خشم….. ۷۱
 •  ۳-۱-۳-۷- حسادت…. ۷۲
 • ۳-۱-۳-۸- لجبازی…. ۷۳
 • ۳-۱-۳-۹- امید و ناامیدی…. ۷۴
 • فصل چهارم: خانواده به عنوان زمینه بیرونی در تربیت اخلاقی کودک
 • مقدمه… ۷۷
 • ۴-۱- نقش محیط به عنوان زمینه بیرونی در تربیت اخلاقی کودک… ۷۷
 • ۴ -۲- خانواده و ویژ گی های آن. ۸۰
 • ۴-۳- جایگاه فرزند در کانون خانواده ۸۲
 • ۴-۴- اسلام و حقوق فرزند. ۸۳
 • ۴-۴-۱- کیفیت وقت گذراندن با فرزندان. ۸۶
 • ۴-۵- نقش خانواده در تربیت اخلاقی کودک… ۸۸
 • ۴-۶- وظایف والدین درخانواده… ۸۹
 • ۴-۶-۱- محبت به فرزند و  نقش آن در پایه ریزی شخصیت.. ۹۲
 • ۴-۶-۲- مضرات افراط و تفریط در محبت.. ۹۷
 • ۴-۶-۳- تکریم شخصیت کودک… ۱۰۱
 • ۴-۶-۴- نقش خانواده و ضرورت آموزش نظم به کودک… ۱۰۵
 • ۴-۶-۵- نقش خانواده در بیداری گرایش کودک به خداوند. ۱۰۶
 • ۴-۶-۵-۱- آموزش خداشناسی به کودکان با توجه به فطرت آنها ۱۰۶
 • ۴-۶-۵-۲- تربیت عملی ۱۰۶
 • ۴-۶-۵-۳- کمک گرفتن از طبیعت.. ۱۰۷
 • ۴-۶-۵-۴- استفاده از تجارب خود کودکان و بیان داستانهای مناسب دینی.. ۱۰۸
 • ۴-۶-۵-۵- آموزش قرآن. ۱۰۸
 • ۴-۶-۵-۶- ارائه پاسخ های درست و ساده به پرسش های دینی کودک… ۱۰۹
 • فصل پنجم:نتیجه گیری
 • مقدمه. ۱۱۱
 • ۵-۱- نتیجه گیری.. ۱۱۱
 • ۵-۲-پیشنهادهای کاربردی: ۱۲۰
 • ۵-۳- پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۲۱
 • ۵-۴- محدودیت های  پژوهش… ۱۲۲
 • منابع و ماخذ. ۱۲۳

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0