تبیین فقهی وحقوقی نحوه اجرای احکام حد زنا : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

تبیین فقهی وحقوقی نحوه اجرای احکام حد زنا : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ”  تبیین فقهی وحقوقی نحوه اجرای احکام حد زنا ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۰۱ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان ن‏امه تبیین فقهی وحقوقی نحوه اجرای احکام حد زنا :

یکی ازاصول کلی برای اجرای حدوداصل لزوم اجرای حد می باشدیعنی اگرکسی مرتکب جرمی شودباتوجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است بایدحدرابراوجاری کرد.روایتی ازامام صادق که مؤکداین اصل استایشان فرمودند:درکتاب حضرت  علی (ع)ٱمده است که ایشان باشلاق یانصف آن یابعض آن حدرااجرا می کردند  واگرخدمتکاری پیش اومی آوردند که هرچند درکی نداشت حدی ازحدودالهی راتعطیل نمی کرد،به اوگفته شدچگونه شلاق می زد?

فرمود:شلاق راازوسط یا ثلث آن به دست می گرفت وبراساس سن به اوشلاق میزدوهرگزحدی ازحدودالهیراباطل نمی  کردازموارددیگری که باید دراجرای حدبه آن اشاره کرداین است که حدودالهی بایدسریعاًاجراشودوتأخیردراجرای حدجایزنیست که بازهم ازحضرت علی(ع)سفارش شده است که می فرمود:{لیس في الحدودنظرساعة} یعنی دراجرای حدتأخیر روانیست وآخرین عاملی که دراجرای حدجایز نیست عبارتست ازشفاعت وکفالت.

زنا یکی ازاموری است که هرجامعه ای اعم ازکوچک یابزرگ،عقب مانده یا پیشرفته، فقیریاغنی بدان مبتلا وکم وبیش آن راتجربه می کند به گونه ای که میتوان گفت علل وریشه  بسیاری ازمشکلات جوامع شیوع زنا درآن میباشد.هرچندجامعه ازافراد مختلف ومتفاوت بوجودآید این أمربازهم سیروسلوک خودرادرپیش می گیرد ودامن گیربسیاری ازافراد جامعه میشود وآن جامعه رادر کام مرگ  فرو میبرد این امردرهرزمان ومکانی ودرهرقوم ومللی جایگاه خود راحفظ میکندواشخاص زیادی راقربانی دسیسه های پلید خودقرارمیدهدوجودامیال وخواسته های فرد از یکسو وعوامل تحریک آمیز ازجانب دیگران ازسوی دیگردست به دست هم داده واورادررسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.یکی ازعواملی که ازوقوع چنین جرمی جلوگیری میکند وجودابزارقدرتمندی به نام قانوناست که درجوامع مختلف خودنمایی میکند ،به همین دلیل هرجامعه ای برای پیشبرد اهداف خوددرمسیرسالم ازوجود قانون بی بهره نیست همه ی دانشمندان وعلما صرف نظراز افکار وعقایدخاص خود دراین نکته یعنی درمورد لزوم وضرورت قوانین ومقررات با هم اتفاق نظردارندبنابراین باید باتکیه براصل الزامی بودن قانون  ومقررات  ازانجام این عمل ناپسنددوری کنیم.

مادراین پایان نامه برآن شده ایم که دررابطه با حدزنا،انواع واقسام آن وراههای ثبوت وسقوط  آن توضیحاتی بیان کنیم.

واژگان کلیدی:حد،زنا،استیفاء،اجرای حکم

 

سؤلات تحقیق:

۱-آیا دراجرای حدزنا بین زن و مرد تفاوت قائل می شود؟

۲-آیااجرای احکام حدزنافوری می باشد؟

فرضیه تحقیق:

۱-دراجرای مجازات های حدی به ویژه حدزنامی توان درکیفیت وکمیت برای زن و مرد تبعیض قائل شد.

۲-باتوجه به آیات وارده می توان گفت اجرای حدود مخصوصا حد زنا،فوری و تأخیردرآن جایزنیست.

د)اهداف وکاربردها:

هدف از این تحقیق بررسی چگونگی  اجرای مجازات حدزنا برمحکوم وکیفیات آن  می باشد که این أمرخودباعث میشود بااجرای مجازات علیه مجرم،واکنش اجتماعی به صورت یک ابزارسرکوبگرانه یا پیشگیرانه درقبال پدیده بزه، آشکارشود وبه نوعی عدالت درجامعه فراگیرشود .

 

فهرست مطالب

چکیده………..۱

مقدمه…………..۲

الف}بیان موضوع……………۲

ب}سؤلات تحقیق……….۳

ج}فرضیه تحقیق………….۳

د}اهداف وکاربردها………۳

ه}روش تحقیق………..۳

و}معرفی پلان……….۴

فلسفه حرمت زنا……….۴

فصل اول:اقسام حدزنا،راههای اثبات آن وامکان سقوط حدپس ازصدورحکم

۱-۱-واژه شناسی واقسام حدزنا……….۷

۱-۱-۱-واژه شناسی………۷

۱-۱-۱-۱-حد…………..۷

۱-۱-۱-۲-جرم……..۸

۱-۱-۱-۳-زنا…………..۸

۱-۱-۲-انواع حدزناوراههای اثبات آن…………۱۴

۱-۱-۲-۱-حدقتل ومواردآن……….۲۳

۱-۱-۲-۲-حدرجم ومواردآن………….۲۵

۱-۱-۲-۳-حدجلدومواردآن………….۲۸

۱-۱-۲-۴-سایرمجازاتهای حدی برای زنا………..۲۹

۱-۲-امکان سقوط حدزناپس ازصدورحکم……….۳۱

۱-۲-۱-سقوط به سبب توبه پس ازصدورحکم……۳۱

۱-۲-۲-سقوط به سبب انکارپس ازاقرار…….۴۵

۱-۲-۲-۱-سقوط به سبب عوارض دیگر……….۴۸

۱-۲-۲-۱-۱-عفومحکوم ………….۴۸

۱-۲-۲-۱-۲-فرارحین مجازات………..۵۰

۱-۲-۲-۱-۳-فرارشهود…………۵۰

۱-۲-۲-۱-۴-اسلام آوردن مجرم……..۵۱

۱-۲-۲-۱-۵-گذشت بزه دیده……۵۱

فصل دوم:کیفیت اجرای حدرجم وجلد

۲-۱-افرادواجدصلاحیت اجرا………….۵۴

۲-۱-۱-روایات وارده…………..۵۵

۲-۱-۲-فتاوی فقها…………….۵۸

۲-۱-۳-امکان اجرای حد درزمان غیبت………….۶۰

۲-۲-شرایط عمومی اجرای حدزنا………۶۱

۲-۲-۱-علنی بودن………….۶۱

۲-۲-۲-حضورجمعی ازمؤمنین………..۶۸

۲-۳-شرایط اختصاصی حدجلد………….۷۰

۲-۲-۱-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم……………۷۰

۲-۳-۲-کیفیت وحالت اجراومحکوم هنگام اجرا…………۷۱

۲-۲-۲-۱-عدم اجرادرهنگام حمل واستحاضه زن……….۷۱

۲-۲-۲-۲-عدم اجرادرحالت بیماری………..۷۲

۲-۲-۲-۳-وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات…………۷۴

۲-۴-کیفیت اجرا وشرایط اختصاصی حدرجم…………۷۷

۲-۴-۱-شرایط اختصاصی حدرجم……..۷۷

۲-۴-۲-وضعیت اجرای حدرجم درقانون جدید مجازات اسلامی…………۷۹

فصل سوم:کیفیت استیفاءحدقتل وسایرمجازات های حدی زنا

۳-۱-کیفیت استیفاء حدقتل……..۸۲

۳-۲-کیفیت استیفاءسایرمجازات های حدی زنا………۹۰

نتیجه گیری…………۹۳

پیشنهادها…………۹۴

منابع ومأخذ……….۹۵

الف)منابع فارسی……………۹۵

ب)منابع عربی………….۹۶

ج)پایگاههای اینترنتی………۹۷

د)فرهنگ ها………….۹۸

ه)قوانین ولوایح…………..۹۸

خ)مقالات…………..۹۸

چکیده انگلیسی…………۹۹

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0