بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم: پایان نامه مديريت بازرگانی گرايش تحول اداری

بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم: پایان نامه مديريت بازرگانی گرايش تحول اداری

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش تحول  و با عنوان بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم  با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم:

امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان قم بررسی و با توجه به اهمیت آنها اولویت‌بندی مي‌نماییم.

جامعه آماری شامل دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های استان قم به تعداد۶۱۰۰ نفر، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تعداد نمونه آماری تحقیق ۳۴۹ نفر می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش بر گرفته از یک پرسشنامه ۳۲ سؤالی است که پایایی آن بوسیله روش آلفای کرونباخ به مقدار ۸۱۳/۰ محاسبه و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم تأیید شده است.

پژوهش حاضر، مشتمل بر هشت فرضیه فرعی در قالب دو بخش کلی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی بوده که با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، مشخص گردید که دلایلی برای رد متغیرهای مستقل مطرح شده در فرضیات به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت، یافت نشد.

کلمات کلیدی:  تجاری‌سازی دانش، انتقال فناوری، دفاتر انتقال فناوری، مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانش.

اهميت و ضرورت موضوع

بنا به گفته لسترتارو اقتصاددان معروف، امروزه مبناي ثروت آفريني و اقتصاد كشورها، دانش است. تارو از انقلابي خبر مي‌دهد كه نيروي حركت خود را از مغزها مي‌گيرد و ارزش مغزها را بالا مي‌برد. جهان بيش از هر عصر ديگري ميدان مسابقه اقتصادي شده و صنعت بيش از هر زمان ديگر به علم و دانش و فكر متكي شده است. با ظهور سومين انقلاب صنعتي، دانش به منشأ منحصر به فرد مزيت رقابتي تبديل شده است (ابراهيمي، ۱:۱۳۸۶).

در دنياي امروز رابطه مستقيمي ميان توسعه فناوري و پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشورها برقرار است. به طوريكه مي‌توان گفت، دانش و فناوري عاملي اساسي براي ايجاد ثروت، توانايي و دانايي كشورها بوده و وسیله‌ای قدرتمند در توسعه ملي تلقي مي‌گردد. بنابراين اتخاذ راهبردهاي انتشار دانش و فناوري مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور جزء ضروريات بازسازي و توسعه اقتصادي يك كشور محسوب مي‌گردد (نوروزي و شاهمیری، ۵۴:۱۳۸۷).

تا چندي پيش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاری‌سازی  پژوهش، امتناع مي‌كردند و رسالت اصلي خود را صرفاً توليد دانش بدون عطف نظر به كاربرد آن در عرصه توليد، مي‌دانستند. اين وضع بتدريج به خاطر فشار بر دانشگاه‌ها براي مشاركت در توسعه اقتصادي و فرصت‌هايي براي ايجاد ثروت، تغيير يافت (Etzkowitz et al,2003:35). تا اينكه دانش به منشأ منحصر به فرد مزيت رقابتي تبديل شد
( ابراهيمي، ۱:۱۳۸۶) و بتدريج دگرگوني‌هاي شتابان جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و فناوري در سراسر جهان، دانشگاه را هم درهم نورديد؛ زيرا دانشگاه‌ها در پيشينه انزوايشان، به ناچار دوران‌هاي دشواري را پشت سر گذاشتند و بتدريج با تهديدهاي سياسي و نيز دگرگوني‌ها و فشارهاي فناوري و اقتصادي مواجه شدند؛ به طوري‌كه شيوه اجرای رسالت آنها و حتي تعريف آنها نيز به چالش طلبيده شد (ابويي اردكان و همكاران،۱۳۸۷: ۳۰). تهديدها و فشارها، در بيانيه‌هاي كنفرانس‌هاي جهانی آموزش عالي (از سال ۱۹۹۸ به بعد) انعكاس مي‌يافت. بنابراين دانشگاه‌ها ملزم به رقابت در سطح جهاني و منطقه‌اي شدند.

قابل تأمل است كه تجاری‌سازی دانش باعث حفظ سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي دانشگاهي و نخبگان ملي مي‌شود و همچنين توان استفاده از فناوري‌هاي جديد را افزايش داده و موجب بهبود استانداردهاي كيفي بين‌المللي مي‌شود.

در مجموع، شرايط كنوني جهان از جمله جهاني شدن، افزايش رقابت مبتني بر فناوري بين كشورها، افزايش هزينه‌هاي ملي و جهاني و ايجاد شرايطي كه دانشگاه‌ها را وادار به خودكفايي‌ مالي و ايفاي نقش‌هاي جديد در جوامع مي‌سازد، اهميت پژوهش در زمينه كارآفريني دانشگاهي و روش‌ها و الزامات تجاری‌سازی دانش توليد شده در دانشگاه‌ها را با حفظ نقش‌ها و رسالت‌هاي سنتي آنها آشكار مي‌سازد  ( نديرخانلو، ۵:۱۳۸۷).

اتزكویتز و همكارانش (۳۱۴,۲۰۰۰) معتقدند كه بتدريج بين دانشگاه و جامعه، رابطه‌اي دو طرفه مبتني بر دانش ايجاد شده است و دانشگاه‌ها توانسته‌اند نقشي فعال را در توسعه اقتصادي ايفا كنند. قابل تأمل است كه همكاري دانشگاه و صنعت، حوزه نظريه‌پردازي در دانشگاه‌ها را غني مي‌سازد.

تجاری‌سازی نتايج تحقيق يكي از گام‌هاي مهم نظام نوآوري است كه پايداري و استمرار امر تحقيق را تضمين مي‌كند و متناسب با آن علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، رشد اقتصادي دانش محور جامعه را نيز تسريع مي‌نمايد. « تجاری‌سازی تحقيق فرآيندي است كه هنگام ورود به بازار مي‌تواند ايجاد درآمد كند و در مرحله‌ي توسعه از نظر درآمدزايي هيچگونه ارزشي ندارد. فن‌آوري اگر در قفسه بماند (وارد بازار نشود) هيچ درآمدي ايجاد نمي‌كند».

اين موضوع در مورد فن‌آوري‌هايي كه از طريق تحقيق داخلي بدست مي‌آيد به مراتب براي حمايت كننده‌ي آن از اهميت بيشتري برخوردار است. «علم زيربناي توسعه فن‌آوري را فراهم مي‌كند و توسعه فناوري به سهم خود بازارهاي جديدي خلق مي‌كند».

بديهي است علم به خودي خود و بدون در نظر گرفتن چارچوب و فرآيندي كارآمد در چرخه توسعه فناوري، نخواهد توانست بازار جديدي را خلق نمايد (بايركتار ۱۹۹۰).

تحقيقات بسياري در كشورهاي پيشرفته صنعتي در موضوع تجاری‌سازی نتايج تحقيق صورت گرفته است. مگنوس كارلسون (۲۰۰۴) در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت در موضوع تجاري‌سازي نتايج تحقيق در آمريكا بيان مي‌كند: «مشاركت دانشگاه‌ها و صنعت در آمريكا داراي سابقه طولاني است كه عوامل اصلي آن قانون موريل (۱۸۶۲) مبني بر اعطاي تأسيس سيستم كالج، دفاع مبتني بر تحقيق و توسعه در طول جنگ جهاني دوم و رقابت با اتحاد جماهیر شوري در طول سال‌هاي جنگ سرد است. در سال ۱۹۸۰ با تصويب قانون باي‌دال كه در آن نقش صنعت دانشگاه و دولت به وضوح مشخص شد انتقال فناوري نيز تسريع شد.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی

عنوان صفحه
فصل اول – كليات تحقيق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بيان مسئله ۸
۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق ۱۳
۱-۴- اهداف تحقيق ۱۸
۱-۴-۱- هدف اصلي تحقيق ۱۸
۱-۴-۲- اهداف فرعي تحقيق ۱۸
۱-۵- سؤال‌هاي تحقیق ۱۹
۱-۶- فرضيات تحقیق ۲۰
۱-۶-۱- فرضيه اصلي ۲۰
۱-۶-۲- فرضيه‌هاي فرعي ۲۱
۱-۷- پيشينه تحقيق ۲۲
۱-۸- متغيرهاي تحقيق ۲۴
۱-۸-۱- متغير مستقل ۲۴
۱-۸-۲- متغير وابسته ۲۴
۱-۹- روش تحقيق ۲۵
۱-۱۰- قلمرو تحقيق ۲۵
۱-۱۱- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي طرح ۲۶
۱-۱۲- تعاريف عملياتي پژوهش ۲۷
فصل دوم – ادبیات تحقیق ۲۹
۲-۱- مقدمه ۳۰
۲-۲-  مفهوم و تعاريف تجاري‌سازي ۳۳
۲-۳- تاريخچه تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي ۴۱
۲-۴- اهميت تجاري‌سازي نتايج تحقيق . ۴۵
۲-۵- روند تجاري‌سازي دانش ۴۷
۲-۶- فرآيند تجاری‌سازی ۴۹
۲-۷- انواع تجاری‌سازی ۶۶
۲-۸- روش‌هاي تجاری‌سازی ۶۶
۲-۹- مدل‌ها و الگوهاي تجاری‌سازی ۶۹
۲-۱۰-  مراحل تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي ۸۶
۲-۱۱-  موانع انتقال تجاري‌سازي ۹۲
۲-۱۲-  ساختار نوآوري ۱۰۵
۲-۱۳- كارآفريني ۱۰۹
۲-۱۴- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته ۱۱۲
۲-۱۵- بررسي روند تجاري‌سازي در بخش دانشگاهي كشور ايران ۱۲۱
فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق ۱۲۴
۳-۱- مقدمه ۱۲۵
۳-۲- روش تحقيق ۱۲۶
۳-۳- جامعه آماري ۱۳۰
۳-۴- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه ۱۳۰
۳-۴-۱- تعيين حجم نمونه ۱۳۱
۳-۵- روش جمع‌آوري اطلاعات ۱۳۱
۳-۶- ابزارهاي گردآوري ۱۳۲
۳-۶-۱- پرسشنامه ۱۳۲
۳-۶-۲- مقياس ليكرت ۱۳۲
۳-۷- متغيرهاي پژوهش ۱۳۳
۳-۷-۱- متغير مستقل در پژوهش حاضر ۱۳۳
۳-۷-۲- متغير وابسته در پژوهش حاضر ۱۳۴
۳-۸- روايي ۱۳۴
۳-۹- پايايي ۱۳۵
۳-۱۰- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۱۳۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۳۸
۴-۱- مقدمه ۱۳۹
۴-۲- تجزيه و تحليل يافته‌ها ۱۴۰
۴-۲-۱- آمار توصيفي ۱۴۰
۴-۳- آمار استنباطي ۱۵۹
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها ۱۹۹
۵-۱- مقدمه ۲۰۰
۵-۲- خلاصه تحقيق ۲۰۱
۵-۳- نتايج به دست آمده از آمار توصيفي ۲۰۲
۵-۳-۱-نتايج مبتني بر ويژگي‌هاي جمعيت شناختي ۲۰۲
۵-۳-۲- نتايج بدست آمده از پاسخ به فرضيه‌ها ۲۰۳
۵-۳-۲-۱- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل درون سازماني ۲۰۳
۵-۳-۲-۲- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل برون سازماني ۲۰۴
۵-۴- نتايج به دست آمده از آمار استنباطي ۲۰۵
۵-۴-۱- بررسي رابطه عوامل درون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني ۲۰۵
۵-۴-۲- بررسي رابطه عوامل برون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني ۲۰۵
۵-۴-۳- نتايج مبتني بر فرضيات تحقيق ۲۰۶
۵-۵- پيشنهادهاي محقق در راستاي موضوع پژوهش ۲۱۲
۵-۶- محدوديت‌هاي تحقيق ۲۱۵
پيوست ۲۱۶
منابع و مآخذ ۲۳۱
فهرست فارسي ۲۳۲
فهرست انگليسي ۲۳۵

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
۲-۱- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته ۱۱۹
۳-۱- ترتيب امتيازبندي پرسشنامه ۱۳۲
۳-۲- ترتيب سؤالات پرسشنامه براساس هر يك از متغيرهاي تحقيق ۱۳۳
۳-۳- آماره پايايي ۱۳۶
۴-۱- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان بر حسب جنسيت ۱۴۱
۴-۲- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات ۱۴۲
۴-۳- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي ۱۴۴
۴-۴- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه پشتيباني مالي و انساني دانشكده از محققين ۱۴۵
۴-۵- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه وجود اهداف و برنامه‌هاي مدون در دانشگاه ۱۴۷
۴-۶- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد رابطه مؤثر بين محققين و بازار ۱۴۸
۴-۷- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه آموزش تخصصي پژوهشگران ۱۴۹
۴-۸-  فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تدوين قوانين و مقررات حمايتي از پژوهش ۱۵۰
۴-۹- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد فرهنگ كارآفريني هماهنگ با تجاري‌سازي ۱۵۱
۴-۱۰- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تشويق و ترغيب بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري ۱۵۲
۴-۱۱- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه حفاظت و صيانت دولت از دارايي‌هاي فكري پژوهشگران ۱۵۴
۴-۱۲- ميانگين و انحراف معيار متغيرها (فرضيه‌هاي فرعي عوامل درون سازماني ۱۵۵
۴-۱۳- ميانگين و انحراف معيار متغيرها ( فرضيه‌هاي فرعي عوامل برون سازماني ۱۵۶
۴-۱۴- ميانگين سؤالات پرسشنامه ۱۵۸
۴-۱۵- بررسي توزيع داده‌ها توسط آزمون كولموگوروف- اسميرنوف و شاپيرو- ويلك ۱۶۰
۴-۱۶- ارزش‌گذاري و ميانه پاسخ به سؤالات ۱۶۱
۴-۱۷- نرماليتي با آزمون كولموگورف- اسميرنوف تك نمونه‌اي ۱۶۲
۴-۱۸- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان ۱۶۳
۴-۱۹- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني ۱۶۴
۴-۲۰- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان ۱۶۵
۴-۲۱- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني ( آزمون كروسكال‌وايس ۱۶۶
۴-۲۲- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان ۱۶۷
۴-۲۳- آمار آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني ۱۶۸
۴-۲۴- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان ۱۶۹
۴-۲۵-  آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني ۱۷۰
۴-۲۶- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان ۱۷۱
۴-۲۷-  آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني ۱۷۲
۴-۲۸-  رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان ۱۷۳
۴-۲۹- آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني ۱۷۴
۴-۳۰- تست نرماليتي ۱۷۵
۴-۳۱- رتبه‌ها ۱۷۶
۴-۳۲- آماره آزمون ۱۷۷
۴-۳۳- تست نرماليتي ۱۷۸
۴-۳۴- رتبه‌ها ۱۷۹
۴-۳۵- آماره آزمون ۱۸۰
۴-۳۶- تست نرماليتي ۱۸۱
۴-۳۷- رتبه‌ها ۱۸۲
۴-۳۸- آماره آزمون ۱۸۳
۴-۳۹- تست نرماليتي ۱۸۴
۴-۴۰- رتبه‌ها ۱۸۵
۴-۴۱- آماره آزمون ۱۸۶
۴-۴۲- تست نرماليتي ۱۸۷
۴-۴۳- رتبه‌ها ۱۸۸
۴-۴۴- آماره آزمون ۱۸۹
۴-۴۵- تست نرماليتي ۱۹۰
۴-۴۶- رتبه‌ها ۱۹۱
۴-۴۷- آماره آزمون ۱۹۲
۴-۴۸- تست نرماليتي ۱۹۳
۴-۴۹- رتبه‌ها ۱۹۴
۴-۵۰- آماره آزمون ۱۹۵
۴-۵۱- تست نرماليتي ۱۹۶
۴-۵۲- رتبه‌ها ۱۹۷
۴-۵۳- آماره آزمون ۱۹۸

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه
۲-۱- نمايش مدل فرآيند تجاري‌سازي ايده‌ها ۵۰
۲-۲- مراحل اصلي فرآيند توسعه فناوري جديد ۵۱
۲-۳- فرآيند نظري انتقال فناوري از دانشگاه به يك شركت ۵۳
۲-۴- فرآيند جهاني ايجاد ارزش از طريق ايجاد شركت‌هاي انشعابي ۵۵
۲-۵- فرآيند انتقال دانش ۵۶
۲-۶- فرآيند خطي تجاري‌سازي دانش ۵۸
۲-۷-  فراگرد تجاري‌سازي محصول ۶۰
۲-۸- مراحل اصلي تجاري‌سازي دستاوردهاي علمي ۶۳
۲-۹-  فرآيند كلان پژوهش و توليد صنعتي ۶۶
۲-۱۰-  نمايش مدل پلكان تجاري‌سازي ۶۹
۲-۱۱- انتقال دانش ۷۰
۲-۱۲- مارپيچ سه‌گانه ۷۶
۲-۱۳- تجاري‌سازي دانش فيشر ۷۷
۲-۱۴- اقتضايي اثربخشي انتقال فناوري ۷۹
۲-۱۵- فعاليت‌‌هاي مرحله‌اي توئيس ۸۰
۲-۱۶- فراگرد تبديلي توئيس ۸۱
۲-۱۷- پوياي بازنگري شده ۸۲
۲-۱۸- تجاري‌سازي زوا براساس ابعاد ۵s ۸۳
۲-۱۹- مدل تركيبي تجاري‌سازي مك‌فادزن و همكاران ۸۴
۲-۲۰- عوامل بازدارنده تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي ۹۴
۲-۲۱- چارچوب مفهومي تجاري‌سازي دانش ۱۱۳

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
۴-۱- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب جنسيت ۱۴۲
۴-۲- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي ۱۴۳
۴-۳- توزيع فراواني و درصد پراكندگي برحسب رشته تحصيلي ۱۴۵
۴-۴- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه پشتيباني مالي و انساني دانشكده از محققين ۱۴۶
۴-۵- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه وجود اهداف و برنامه‌هاي مدون در دانشگاه ۱۴۷
۴-۶- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد رابطه مؤثر بين محققين و بازار ۱۴۸
۴-۷- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه آموزش تخصصي پژوهشگران ۱۴۹
۴-۸-  فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تدوين قوانين و مقررات حمايتي از پژوهش ۱۵۰
۴-۹- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد فرهنگ كارآفريني هماهنگ با تجاري‌سازي ۱۵۲
۴-۱۰- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تشويق و ترغيب بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري ۱۵۳
۴-۱۱- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه حفاظت و صيانت دولت از دارايي‌هاي فكري پژوهشگران ۱۵۴
۴-۱۲- ميانگين و انحراف معيار متغيرها (فرضيه‌هاي فرعي عوامل درون سازماني ۱۵۶
۴-۱۳- ميانگين و انحراف معيار متغيرها ( فرضيه‌هاي فرعي عوامل برون سازماني) ۱۵۷

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0