تحقیق مباني نظري رفتار خودزني

دانلود تحقیق مباني نظري رفتار خودزني

 

فهرست مطالب
تعریف خود آسیب رسانی ۶
اصطلاحات علمی خود آسیب رسانی ۷
تاریخچه مطالعات خود آسیب رسانی ۹
شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی ۱۳
طبقه بندی انواع رفتارهای خود آسیب رسانی ۱۵
ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در پژوهش های کیفی ۲۱
شباهت ها و تفاوت های خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم ۲۵
خود جرحی و طبقات تشخیصی ۲۶
خود جرحی در نسخه جدید DSM 31
خودآسیب رسانی در نوجوانان گروه های خاص ۳۳
مدل های علت شناسی ۳۴
الف)مدل تحولی خودجرحی ۳۵
ب)مدل تنظیم هیجانی ۳۷
پ)مدل اجتناب از تجربه ۴۱
ت) مدل محیطی خود جرحی ۴۲
ث ) مدل روابط موضوعی ۴۳
ج) مدل تلفیقی شروع و تداوم خودجرحی ۴۴
چ)مدل تجزیهای ۴۷
ح) مدل خود تنبیهی خودجرحی ۴۷
خ)مدل کارکردی خودجرحی بدون خودکشی ۴۹
د)مدل اجتماعی خود جرحی ۴۹
ذ)مدل مازوخیسمی ۵۲
ر)مدل ضد خودکشی ۵۳
عوامل خطر و محافظت کننده خود جرحی ۵۴
عوامل خطر روان شناختی ۵۵
الف)تصور از خویشتن و خود جرحی ۵۵
عوامل همسالان ۵۸
الف)عوامل همسالان و خودجرحی ۵۸
انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم ۶۳
رابطه خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی ۶۷
۱٫نظریه دروازهای ۷۱
۲٫نظریه بین فردی خودکشی ۷۲
۳٫مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی ۷۴
۴٫نظریه متغیر سوم ۷۵
تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی ۷۶
منابع ۸۰

تعریف خود آسیب رسانی
خود آسیب رسانی در منابع علمی به شیوه ها¬ی متفاوتی تعریف شده است. برخی از این تعاریف بدین شرح است:
• آسیب عمدی به خود که معمولاً نشانه ای از یک اختلال روان شناختی یا روانپزشکی است (فرهنگ لغات آکسفورد).
• عملی است غیرکشنده که در آن یک فرد آگاهانه رفتاری غیرعادتی را بدون مداخله دیگران انجام می¬دهد که نتیجه¬اش آسیب به خود خواهد بود یا فرد آگاهانه مقدار زیادی مواد یا دارو بیشتر از مقدار طبیعی یا بیشتر از میزان تجویز شده مصرف می¬کند و هدفش از این کار ایجاد تغییراتی است که فرد می¬خواهد از طریق اثرات جسمانی واقعی یا انتظاری به آنها برسد (سازمان جهانی بهداشت،۱۹۹۲).
• خود آسیب رسانی شامل خود مسموم سازی یا خودجرحی است و لزومی ندارد در تعریف این رفتارها به انگیزه آشکار یا ظاهری عمل توجه کنیم (موسسه ملی عالی بالینی انگلستان NICE، ۲۰۰۴).
• خود آسیب¬رسانی شامل رفتارهایی مانند موارد زیر است که هر چند منجر به آسیب بدنی می شوند؛ اما غیرکشنده هستند: ۱)رفتاری که با هدف آسیب به خود به صورت مستقیم انجام شود مانند خودزنی یا پرش از بلندی ؛۲)مصرف مواد بیش از حد تجویز شده یا بالاتر از سطوح درمانی؛۳) مصرف یک ماده تفریحی یا غیرقانونی که از نظر شخص به عنوان خود آسیب رسانی تلقی می-شود؛۴)مصرف کردن یا وارد کردن یک ماده یا شی غیر قابل مصرف(انجمن بین المللی خودآسیب رسانی کودکان و نوجوانان اروپا، ۲۰۰۸).
• خودآسیب رسانی از نوع خودجرحی بدون خودکشی (NSSI) رفتاری است آگاهانه که فرد خودش به بافت¬های بدنش آسیب می¬زند مانند بریدن و سوزاندن بدن اما این رفتار با نیت خودکشی انجام نمی شود و به لحاظ اجتماعی و فرهنگی هم قابل قبول نیست و با هدف اجرای احکام و رسوم اجتماعی انجام نمی شود (انجمن بین المللی مطالعه خودجرحی،۲۰۰۷).
اصطلاحات علمی خود آسیب رسانی
برخی از اصطلاحاتی که تا کنون برای ارجاع به خود آسیب¬رسانی به کار رفته اند عبارتند از: شبه¬خودکشی ، خودجرحی ، خود جرحی بدون خودکشی ، خود آسیب رسانی عمدی (DSH)، نشانگان رگ زنی ، خود زنی ظریف ، خشونت بر خود ، خود¬آزارگری ، خود معیوب¬سازی و خود¬تخریبی، اختلال خود شکست-دهی ، خود آسیب¬رسانی مستقیم و خود آسیب¬رسانی غیر مستقیم.
اصطلاح رفتارهای خودجرحی(SIB) برای اشاره به رفتارهای خودجرحی متداول مانند بریدن، سوزاندن و خط انداختن روی بدن که با شدت خفیف تا متوسط انجام می شوند، به کار می¬رود. خودمعیوب سازی برای اشاره به رفتارهای شدیدی که باعث آسیب یا نقص عضو بدنی میشود مانند اخته کردن یا قطع اندام¬های بدن استفاده می¬شوند (کلیز و وندریکون،۲۰۰۷).
خود¬جرحی، خودجرحی بدون خودکشی (NSSI) و خود آسیب رسانی عمدی سه اصطلاحی هستند که بیش از سایر اصطلاحات استفاده شده¬اند. در حالیکه در برخی تعاریف رفتارهای خودجرحی به صورت کلی و عمومی¬تر دو رفتار اقدام خودکشی و خودجرحی بدون خودکشی را شامل می¬شود (ناک،۲۰۰۷)؛ اما در طبقه بندی های دیگر مثل کلونسکی (۲۰۰۸) خودجرحی تنها شامل خودجرحی بدون خودکشی است. در تعریف خودجرحی ، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در نظر گرفته است؛ زیرا در برخی از فرهنگ¬ها برخی از انواع خود جرحی مثل

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0