بررسی و تحليل شواهد ژئومورفيك زمين ساخت فعال : دانلود پايان نامه دكتری رشته جغرافيا گرايش ژئومورفولوژی

بررسی و تحليل شواهد ژئومورفيك زمين ساخت فعال : دانلود پايان نامه دكتری رشته جغرافيا گرايش ژئومورفولوژی

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی  مسترداک  معرفی میگردد با عنوان بررسی و تحليل شواهد ژئومورفيك زمين ساخت فعال از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع دکتری(PH.D) میباشد. این پایان نامه با گرایش  ژئومورفولوژی  در ۴۱۰  صفحه با فرمت word (قابل ویرایش ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی و تحليل شواهد ژئومورفيك زمين ساخت فعال :

کمربند کوهزايي زاگرس، به عنوان بخشي از رشته کوههاي آلپ-هيماليا، يک منطقه جوان است که در اثر برخورد صفحات عربي و ايران مرکزي دچار کوتاه شدگي، ضخيم شدگي و جابجايي افقي شده است. اين در حالي است كه هنوز حركات كوهزايي آلپ پاياني (پاسادنين)خاتمه نيافته و به عبارت ديگر، تعادل نهايي بر قرار نشده اســت؛ بنابر اين،  جنبش هاي زمين ساخت فعال ادامـه دارد.  پژوهش حاضر بر اين اساس که بررســي و تحليل شواهد ژئومورفيــک زمين ساخت فعال مي تواند نقشي مهمي در شناخت و تحليل اين حرکات، شناسايي گسل هاي موثر، تفسير تحـولات رخ داده  وهمچنين مديريت و برنامه ريزي محيطي  در اين محدوده داشته  باشد، سازماندهي و اجرا  گرديده است.

به اين منظور، ابتدا مطالعه جامعي در مورد روش ها، شواهد وشاخص هاي ژئومورفولوژي بکار گرفته شده در مطالعات زمين ساخت فعال صورت گرفت و زير بناي نظري پژوهش فراهم شد. سپس، محدوده اي به وسعت۱۵۶۴۱کيلومتر مربع از محدوده زاگرس مياني که شامل سرشاخه هاي مرزي رودخانه هاي دز، زاينده رود و کارون مي شود، انتخاب شده و  يك مدل رقومي ارتفاع از داده هاي توپوگرافيSRTM  با دقت ۹۰ متر براي آن تهيه شد.  آنگاه در محيط هاي نرم افزار آرك مپ، آرك ويو و گلوبال مپر، ترسيم آبراهه ها، تقسيم بندي زير حوضه ها، اندازه گيري شاخص هاي ژئومورفيک زمين ساخت فعال، رقومي كردن نقشه هاي زمين شناسي و تلفيق داده ها انجام گرفته و نتايج به دست آمده نمايش داده شد. سپس، در محيط نرم افزار SPSS بين شاخص هاي محاسبه شده همبستگي برقرار شده و ۷ شاخص که همبستگي بهتري با ساير شاخص ها داشته اند،  انتخاب شده و در تعيين شاخص نسبي زمين ساخت فعال مشارکت داده شدند و پس از انجام اصلاحات لازم، پهنه بندي منطقه بر اساس اين شاخص تلفيقي صورت گرفت. آنگاه،  با استناد به نتايج به دست آمده، شواهد استخراج شده از داده هاي توپوگرافيSRTM ، نقشه هاي زمين شناسي و بازديد هاي ميداني، اطلاعات لرزه شناسي و پژوهش هاي قبلي، عملکرد گسل هاي اصلي موجود تحليل شده و نقــش آن ها در تحولات دوره کواترنر منطقه تشريح شد. در پايان، روابط متقابل بين انسان و محيط در اين منطقه مورد تامل قرار گرفت.

نتايج به دست آمده نشان دهنده ي آن است که اين منطقه را مي توان به ۴ بخش بسيار فعال،فعال،نيمه فعال و با فعاليت کم تقسيم کرد که در آن، محدوده زون  زاگرس بلند نسبت به زون سنندج-سيرجان و به ترتيب سرشاخه هاي دز، کـــارون و زايــنده رود نسبـت به يکديگــر فعال تر تشخيــص داده شده اند. همچنــين، آشکار شده اســت که شاخص هاي تقارن عرضي حوضه در محدوده زاگرس بلند کارايي نداشته و استفاده از آن ها موجب ابهام در تفسير اطلاعات خواهد شد. گسل هاي بلند وجوان زاگرس( با حرکات رورانده و امتداد لغز) و گسل هاي اصلي، رخ  و داران ( با حرکات رورانده) مهمترين گسل هايي بوده اند که در تغيير سيما، بروز ناپايداري ها و تاثير در روند تحولات دوره کواترنر در اين منطقه نقش اساسي داشته اند. علاوه بر اين گسل هاي طولي، گسل هاي عرضي-برشي نيز وجود داشته اند که  به صورت متقاطع با گسل هاي فوق عمل کرده اند. فعاليت اين گسل ها از سمت خاور به باختر و از سمت جنوب به شمال افزايش محسوسي را نشان مي دهد. اين گسل ها با عملکرد خود موجب فرايش کوه ها و فرونشست دشت ها (دشت هاي شلمزار، جونقان، فارســان، اردل و چند دشت ديگر)، جابجايي آبراهه ها (در سرشاخه هاي دز و کارون)، اسارت رودخانه ها(رودخانه هاي بهشت آباد و دورک)، گسترش کارست (به خصوص در محدوده کوه هاي زرآب و سالــداران)، تشکيل و نابودي درياچــه ها (درياچه هاي کاکلستان، زاينده رود و اردل)، ايجاد سيکـــل تجديد فرسايــش، ناپايداري دامنه اي و افزايش فرسايش خاک شده اند.

مخاطرات طبيعـــي مختلفي مانند زمين لــرزه، رانش زمين و بهمن ازجمله بلايــايي بوده اند که در اثر عملکـــرد زمين ساخـت فعال در اين منطـقه ايجـاد شده و جان و مال انسان ها را مورد تـهديد قرار داده اند. اين وقايع در آينـده نيز مي توانند براي سکونت گاه ها، شريان هاي حياتي، سد ها، تونل هاي انتقال آب، جاده ها، پل ها و ساير تاسيسات  موجود در اين منطقه خطر ساز باشند. بر اين اساس، پيشنهاداتي در مورد مکان گزيني اين سازه ها، شيوه هاي مديريت و همچنين در مواردي جابجايي روستا ها ارائه شده است.

 

اهميت و كاربرد نتايج تحقيق

هدف از تحقيق حاضر، بررسي حركات زمين ساختي فعال در محدوده زاگرس مرکزي، به استناد شواهد ژئومورفولوژي مي باشد. نتايج حاصل از اين تحقيق  مي تواند  از چند  نظر حائز اهميت  باشد:

نتايج نظري

-نتايج به دست آمده از اين پژوهش مي تواند در خلاء زماني چند هزار ساله بين مطالعات لرزه شناسي و ژئودزي باکاوش هاي زمين شناسي قرار گرفته و ضعف اطلاعات تاريخي و باستان شناسي موجود در مورد فعاليت هاي زمين ساختي فعال را جبران نمايد.

-نتايج اين بررسي با در نظر گرفتن شرايطي قابل تعميم به ساير بخش هاي زاگرس نيز مي باشد.اين موضوع  مي تواند  به درك بهتر وضعيت زمين ساخت فعال در ايران و تشريح و تفسير چگونگي حرکت صفحات و جنبش هاي پوسته هاي زمين كمك كند.

-مقايسه کميت هاي به دست آمده براي شاخص هاي ژئومورفيک در اين منطقه با ساير مناطق کشور و جهان، اين امکان را فراهم مي سازد تا از يک سو شرايط مقايسه وضعيت ژئومورفيک اين منطقه با ساير مناطق  فراهم آيد و از سوي ديگر، امکان ارزيابي شاخص هاي به کار رفته در تشخيص زمين ساخت فعال و تاييد يا تصحيح آن ها فراهم گردد.

-علم ژئومورفولوژي در ايران نسبتا” جوان بوده و متاسفانه تاحدود زيادي ناشناخته مانده است[زمرديان،۱۳۸۱]. اين مطالعه كه با استناد به شواهد ژئومورفولوژي سازماندهي شده است، مي تواند به شناخت ظرفيت هاي اين علم كمك كرده و با اثبات کارايي ها و قابليت هاي  اين علم در شناخت محيط، به تثبيت جايگاه آن در بين علوم مرتبط كمك شاياني بكند.

-اين پژوهش  در نوع خود مي تواند به عنوان مدل و الگويي براي ساير دانشجويان و پژوهشگران مطرح باشد تا مطالعات مشابه ديگري در ساير مناطق کشور نيز به اجرا درآيد.

 

اهداف تحقيق

-جمع آوري شواهد و شاخص هاي ژئومورفيك معرفي شده براي شناخت مناطق فعال از منابع مختلف و بكارگيري آن ها به منظور بررسي منطقه.

-پهنه بندي  منطقه با استفاده  از  شاخص هاي مختلف ژئومورفيک زمين ساخت فعال .

–  مشخص کردن گسل ها ي فعال منطقه.

–  بررسي سهم زمين ساخت فعال بر تکوين شکل  رودخانه ها و ساير لند فرم هاي سطح زمين.

– ارائه  پيشنهاد ها و راهكار هايي براي مديريت  مخاطرات  طبيعي ناشي از زمين ساخت فعال و تنظيم  روابط متقابل بين انسان و محيط.

 

سوالات تحقيق

بي‌ترديد اقدام در زمينه‌ هر گونه پژوهش علمي، بدون مشخص بودن محور و چهارچوب آن، هيچگاه به انجام نخواهد رسيد. محور هر پژوهش در واقع همان سوالات يا فرضياتي هستند كه بسته به عنوان پژوهش مطرح مي‌شوند و پژوهش در فضاي آن  به پيش مي رود.

در بسياري از علوم با توجه به فرايندهاي تجربي و قابل مشاهده مي‌توان سوالاتي را مطرح ساخت و درجهت تأييد يا رد آن همت گماشت. اما در ژئومورفولوژي اين موضوع كمي پيچيده‌تر است، چرا كه بسياري از فرايندهايي كه در گذشته و در محل بخصوصي عمل مي‌كرده‌اند، امروزه يا ديگر عمل نمي‌كنند و يا اينکه ممکن است به گونه اي ديگر عمل کنند.در چنين شرايطي، با اتكا به شواهد بر جاي مانده و يک تحليل جامع  مي‌توان روند پژوهش را به پيش برد. از اين نظر، لازم است كه ابتدا يك احاطه ذهني كامل نسبت طبيعت منطقه وتحولات آن در طي زمان هاي گذشته ايجاد شود. سپس، در چهارچوب آن سوالات و فرضيه هايي مطرح شده و با روشهاي تحقيق متناسب، مدارك و شواهد لازم فراهم گردد. آنگاه، به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته  و در نهايت به تاييد و يا رد فرضيه ها  اقدام شود. بر اين اساس سوالات زير مطرح شده است:

_آيا شواهد و شاخص هاي ژئومورفيک، وقوع زمين ساخت فعال در اين محدوده را تاييد مي کنند و مي توان  بر اساس آن ها،  اين منطقه را به بخش هايي با فعاليت هاي  زمين ساختي  متفاوت تقسيم کرد؟

–  فعاليت هاي زمين ساختي فعال بيشتر در ارتباط با  کدام گسل ها رخ داده است؟

–  فعاليت هاي جوان زمين ساختي چه تاثيري بر اشکال سطح زمين و تحولات ژئومورفولوژي رخ داده در منطقه داشته اند؟

-آيا لازم است در برنامه ريزي ها ي آينده، امكان وقوع مخاطرات طبيعي ناشي از زمين ساخت فعال را در نظر داشت؟

 

 فرضيه هاي تحقيق

در پاسخ به سوالات مطرح شده، فرضيه هاي زير ارائه شده است:

۱- شواهد و شاخص هاي ژئومورفيک، وقوع زمين ساخت فعال در اين محدوده را تاييــد مي کنند و مي توان  بر اساس آن ها، پهنه بندي  فعاليت هاي زمين ساختي را  انجام داد.

۲-  فعاليت هاي زمين ساختي فعال بيشتر در ارتباط با گسل هاي جوان زاگرس، رخ شمالي و رخ جنوبي واقع شده است.

۳-  فعاليت هاي جوان زمين ساختي باعث تغيير مسير رودخانه ها، ايجاد افزار هاي گسلي و عميق تر شدن رودخانه هاو… شده اند.

۴ – لازم است در برنامه ريزي ها ي آينده براي اين منطقه، امكان وقوع مخاطرات طبيعي ناشي از زمين ساخت فعال  را در نظر داشت.

 

 

 فهرست مطالب :

 • فصل اول:  كليات طرح تحقيق
 • ۱-۱-مقدمه………………….۱
 • ۱-۱-۱-زمين ساخت فعال و روش هاي مطالعه آن …………..  ۲
 • ۱-۱-۱-۱-مطالعات لرزه شناسي………………. ۳
 • ۱-۱-۱-۲-مطالعات ژئودزي……………….. ۳
 • ۱-۱-۱-۳- مطالعات تاريخي………………. ۳
 • ۱-۱-۱-۴-مطالعات باستان شناسي………….. ۴
 • ۱-۱-۱-۵- مطالعات ژئومورفولوژي……………….. ۴
 • ۱-۱-۱-۶-مطالعات زمين شناسي…………………. ۵
 • ۱-۱-۲-زمين ساخت فعال در ايران…………… ۵
 • ۱-۲-شرح و بيان  مساله ………………………. ۷
 • ۱-۳- اهميت و كاربرد نتايج تحقيق …………………. ۹
 • ۱-۳-۱- نتايج نظري……………………….. ۹
 • ۱-۳-۲- نتايج كاربردي………………………… ۹
 • ۱-۴- پيشينه علمي و تاريخي موضوع تحقيق ………………. ۱۰
 • ۱-۴-۱-پيشينه تحقيق در سطح جهان ………………….. ۱۰
 • ۱-۴-۲-پيشينه تحقيق در سطح ايران……………… ۱۲
 • ۱-۴-۳-پيشينه تحقيق در سطح منطقه …………… ۱۴
 • ۱-۵-اهداف تحقيق ……………….. ۱۵
 • ۱-۶-سوالات………………………. ۱۵
 • ۱-۷- فرضيه هاي تحقيق………………… ۱۶
 • ۱-۸- روش و متدولوژي تحقيق …………………… ۱۶
 • ۱-۹-محدوديت ها………………….. ۱۸
 • ۱-۱۰- معرفي منطقه مطالعاتي…………………… ۱۹
 • ۱-۱۰-۱- موقعيت  رياضي …………………….. ۱۹
 • ۱-۱۰-۲- موقعيت سياسي و اداري………………………. ۲۰
 • ۱-۱۰-۳-موقعيت اجتماعي و فرهنگي…………………….. ۲۰
 • ۱-۱۰-۴- موقعيت ارتباطي……………………. ۲۱
 • ۱-۱۰-۵-موقعيت زمين شناسي……………………. ۲۱
 • ۱-۱۰-۶- موقعيت ژئومورفولوژي…………………… ۲۱
 • ۱-۱۰-۷-موقعيت هيدرولوژي…………………… ۲۲
 • ۱-۱۰-۷-۱-حوضه دز………………….. ۲۳
 • ۱-۱۰-۷-۲-حوضه زاينده رود……………… ۲۴
 • ۱-۱۰-۷-۳- حوضه كارون …………………. ۲۴
 • ۱-۱۰-۷-۴-طرح هاي انتقال آب بين حوضه ها ……………… ۲۵
 • ۱-۱۱- منابع و پايگاه هاي اطلاعات مورد استفاده………………… ۲۷
 • ۱-۱۱-۱-منابع مرتبط با پيشينه و روش تحقيق…………………….. ۲۷
 • ۱-۱۱-۱-۱-منابع انگليسي…………………. ۲۷
 • ۱-۱۱-۱-۲-منابع فارسي……………….. ۲۷
 • ۱-۱۱-۲- داده هاي توپوگرافي……………….. ۲۹
 • ۱-۱۱-۲-۱- نقشه هاي توپوگرافي  ۱:۲۵۰۰۰۰ ………………. ۳۰
 • ۱-۱۱-۲-۲- نقشه هاي توپوگرافي ۱:۵۰۰۰۰ …………… ۳۰
 • ۱-۱۱-۲-۳- نقشه هاي تو پوگرافي  ۱:۲۵۰۰۰ ………. ۳۰
 • ۱-۱۱-۲-۴- داده هاي توپوگرافي رقومي ……………… ۳۱
 • ۱-۱۱-۳- داده هاي زمين شناسي……………….. ۳۱
 • ۱-۱۱-۳-۱- نقشه هاي  زمين شناسي۱:۲۵۰۰۰۰ ……….. ۳۱
 • ۱-۱۱-۳-۲-نقشه زمين شناسي ۱:۱۰۰۰۰۰ ………… ۳۳
 • ۱-۱۱-۳-۳-نقشه گسل هاي ايران…………….. ۳۳
 • ۱-۱۱-۴-داده هاي لرزه شناسي ………….. ۳۴
 • ۱-۱۱-۵-داده هاي اقليمي…………… ۳۴

 

فصل  دوم : ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه

 • ۲-۱-مقدمه…………… ۳۵
 • ۲-۲-توصيف ناهمواري هاي منطقه…………. ۳۶
 • ۲-۲-۱-رشته كوه ها و ارتفاعات………………. ۳۶
 • ۲-۲-۲-سرزمين هاي پست و هموار……….. ۴۰
 • ۲-۲-۳-فرورفتگي ها و دره ها……………… ۴۱
 • ۲-۳- فرايند هاي ساختماني و ديناميك دروني……….. ۴۳
 • ۲-۳-۱-زون سنندج –سيرجان ……………… ۴۴
 • ۲-۳-۱-۱- نقش فرايند هاي ساختماني در شکل گيري ناهمواري ها……… ۴۸
 • ۲-۳-۱-۲-نقش ساختار سنگ شناسي در تحول ناهمواري ها…………. ۵۰
 • ۲-۳-۲-زون زاگرس مرتفع…………… ۵۱
 • ۲-۳-۲-۱- نقش فرايند هاي ساختماني در شکل گيري ناهمواري ها ………….. ۵۶
 • ۲-۳-۲-۲-نقش ساختار سنگ شناسي در تحول ناهمواري ها ………… ۵۸
 • ۲-۴-فرايند هاي اقليمي و ديناميك بيروني………………… ۵۹
 • ۲-۴-۱- فرايند هاي اقليمي و ديناميك بيروني  در دوره كواترنر……………. ۶۰
 • ۲-۴-۱-۱-فرايند هاي دوره هاي يخچالي……………… ۶۰
 • ۲-۴-۱-۲-فرايند هاي دوره هاي بين يخچالي…………… ۶۱
 • ۲-۴-۱-۳- فرم ها و اشكال ناهمواري هاي باقي مانده …………………. ۶۲
 • ۲-۴-۲- فرايند هاي اقليمي و ديناميك بيروني درعصر حاضر………… ۶۶
 • ۲-۴-۲-۱-فرايند هاي  اقليمي……………… ۶۶
 • ۲-۴-۲-۲-فعاليت هاي انساني…………… ۶۹

 

فصل سوم: معرفي شواهد و شاخص هاي ژئومورفيك زمين ساخت فعال

 • ۳-۱ –مقدمه  ……………….. ۷۱
 • ۳-۲-پستي و بلندي هاي سطح زمين………………. ۷۵
 • ۳-۲-۱-شاخص انتگرال فرازنما (Hi) ……………… 75
 • ۳-۲-۲-شاخص حجم به سطح حوضه (V/A) ………………….. 78
 • ۳-۳-شکل حوضه………………………… ۷۹
 • ۳-۳-۱- شاخص شکل حوضه (Bs )…………………. 79
 • ۳-۳-۲- شاخص نسبت كشيدگي حوضه (Re )……………. 80
 • ۳-۴-تقارن عرضي حوضه ……………….. ۸۰
 • ۳-۴-۱-شاخص عدم تقارن آبراهه ها(AF )…………….. 80
 • ۳-۴-۲-شاخص تقارن توپوگرافي عرضي(T )…………… 82
 • ۳-۵-وضعيت نيم رخ رودخانه………………. ۸۳
 • ۳-۵-۱-شاخص گراديان شيب  رود(SL )………………… 83
 • ۳-۶- دگر شکلى و خميدگى تراس‌هاى آبرفتي…………… ۸۵
 • ۳-۷- پيچ و خم  رودخانه………………………… ۸۵
 • ۳-۷-۱-شاخص پيچ و خم رودخانه(S )……………. 85
 • ۳-۸-آبراهه هاي منحرف شده……………….. ۸۶
 • ۳-۹-آبراهه هاي جابجا شده ………………. ۸۶
 • ۳-۱۰-  چشمه ها……………….. ۸۶
 • ۳-۱۱- خش لغزه هاي سطح گسل…………. ۸۷
 • ۳-۱۲-پشته هاي مسدود كننده ……………… ۸۷
 • ۳-۱۳- استخر هاي فرونشيني ………………. ۸۷
 • ۳-۱۴- پشته هاي فشارشي  و حوضه هاي کششي……….. ۸۷
 • ۳-۱۵-سکوها……….. ۸۸
 • ۳-۱۶- شيب دامنه ها ………….. ۸۸
 • ۳- ۱۶-۱-شيب نوعw-L.S………….. 88
 • ۳- ۱۶-۱-شيب نوع.S T-L ………… 89
 • ۳-۱۷-عدم وجود كوهپايه و يا وسعت بسيار كم آن  …….. ۸۹
 • ۳-۱۸- وضعيت پيشاني کوهستان………………. ۹۰
 • ۳-۱۸-۱-شاخص پيچ و خم  جبهه کوهستان (Smf )………… 90
 • ۳-۱۸-۲- شاخص هاي سطوح امتداد جبهه ي کوهستان…………………… ۹۱
 • ۳-۱۹-شکل دره ……………………. ۹۴
 • ۳-۱۹-۱-شاخص نسبت پهناي دره به عمق آن(Vf )………….. 95
 • ۳-۱۹-۲-شاخص مساحت دره(V )……………… 96
 • ۳-۲۰- دره هاي خطي ………………… ۹۷
 • ۳-۲۱-ويژگي هاي مخروط افكنه ها ……………………. ۹۷
 • ۳-۲۱-۱-شاخص وسعت مخروط افكنه …………….   ۱۰۰
 • ۳-۲۲-حرکات دامنه اي……………… ۱۰۰

 

فصل چهارم : بررسي و ارزيابي شاخص هاي ژئومورفيك زمين ساخت  فعال                                                                                                              

 • ۴-۱-مقدمه……………………. ۱۰۱
 • ۴-۲- شاخص هاي پستي و بلندي سطح زمين……………… ۱۰۹
 • ۴-۲-۱-شاخص انتگرال فرازنما(Hi) ………………… 109
 • ۴-۲-۲-شاخص حجم به سطح حوضه(V/A ……
 • ۴-۳-شاخص هاي شکل حوضه ………………… ۱۲۳
 • ۴-۳-۱-شاخص شکل حوضه (Bs )  …………………. ۱۲۳
 • ۴-۳-۱-شاخص نسبت کشيدگي حوضه (Re)  ……………….. ۱۲۶
 • ۴-۴-شاخص هاي تقارن عرضي حوضه…………………… ۱۲۹
 • ۴-۴-۱-شاخص عدم تقارن آبراهه ها( AF)……………… 129
 • ۴-۴-۲-شاخص تقارن توپوگرافي عرضي(T)……………………. 133
 • ۴-۵-شاخص گراديان شيب رودخانه(SL ) ………………. 137
 • ۴-۶-شاخص پيچ و خم رودخانه (S ) …………………… 143
 • ۴-۷-شاخص هاي وضعيت جبهه ي کوهستان……………… ۱۴۵
 • ۴-۷-۱-شاخص پيچ و خم جبهه کوهستان(Smf )…………….. 147
 • ۴-۷-۲-شاخص درصد سطوح چند وجهي در امتداد جبهه ي کوهستان(Facet% )……… 151
 • ۴-۸-شاخص هاي شکل دره …………….. ۱۵۵
 • ۴-۸-۱-شاخص نسبت پهناي دره به عمق آن(Vf )…………. 156
 • ۴-۸-۲-شاخص مساحت دره(V ) ……………… 159
 • ۴-۹-مقايسه ميانگين شاخص ها …………………. ۱۶۳
 • ۴-۹-۱- مقايسه ميانگين شاخص ها در سه حوضه …………………. ۱۶۳
 • ۴-۹-۲-  مقايسه ي ميانگين شاخص ها در زون هاي زمين شناسي …………….. ۱۶۵
 • ۴-۱۰- بررسي همبستگي بين شاخص ها…………….. ۱۶۶
 • ۴-۱۰-۱- بررسي همبستگي بين دو شاخص معرف ويژگي خاص…………. ۱۸۳
 • ۴-۱۰-۱-۱- همبستگي بين شاخص هاي پستي و بلندي سطح زمين………… ۱۸۳
 • ۴-۱۰-۱-۲-همبستگي بين شاخص هاي شکل حوضه…………… ۱۸۳
 • ۴-۱۰-۱-۳-همبستگي بين شاخص هاي تقارن  عرضي حوضه ……….. ۱۸۴
 • ۴-۱۰-۱-۴-همبستگي بين شاخص هاي جبهه ي کوهستان………… ۱۸۶
 • ۴-۱۰-۱-۵-همبستگي بين شاخص هاي شکل دره………… ۱۸۷
 • ۴-۱۰-۲-بررسي  همبستگي بين شاخص هاي  معرف ويژگي خاص با ساير شاخص ها….. ۱۸۸
 • ۴-۱۰-۲-۱-بررسي ارتباط بين شاخص هاي معرف پستي و بلندي هاي حوضه با ساير شاخص ها……… ۱۸۸
 • ۴-۱۰-۲-۲-بررسي ارتباط بين شاخص هاي معرف شکل  حوضه با ساير شاخص ها………… ۱۸۹
 • ۴-۱۰-۲-۳-بررسي ارتباط بين شاخص هاي معرف تقارن عرضي حوضه با ساير شاخص ها……… ۱۹۰
 • ۴-۱۰-۲-۴-بررسي ارتباط بين شاخص گراديان شيب رودخانه با ساير شاخص ها…………… ۱۹۲
 • ۴-۱۰-۲-۵-بررسي ارتباط بين شاخص  معرف پيچ و خم رودخانه با ساير شاخص ها………… ۱۹۲
 • ۴-۱۰-۲-۶-بررسي ارتباط بين شاخص هاي جبهه ي کوهستان با ساير شاخص ها………. ۱۹۳
 • ۴-۱۰-۲-۷-بررسي ارتباط بين شاخص هاي  شکل دره با ساير شاخص‌ها………… ۱۹۴
 • ۴-۱۱- تعيين شاخص نسبي زمين ساخت فعال(Iat )…………… 194
 • ۴-۱۱-۱-انتخاب شاخص هاي مطلوب……………… ۱۹۵
 • ۴-۱۱-۲- ترکيب شاخص ها و محاسبه شاخص نسبي زمين ساخت فعال(Iat ) …………… 196
 • ۴-۱۱-۳-اصلاح شاخص نسبي زمين ساخت فعال…………. ۱۹۹
 • ۴-۱۲-مقايسه شاخص نسبي اصلاح شده زمين ساخت فعال با داده هاي لرزه شناسي………… ۲۰۲

 

فصل پنجم :تحليل شواهد و شاخص هاي ژئومورفولوژيک زمين ساخت فعال

 • ۵-۱-مقدمه………….. ۲۰۴
 • ۵-۲- بررسي فعاليت گسل هاي منطقه ……………… ۲۰۵
 • ۵-۲-۱-گسل هاي فعال و ويژگي هاي آن ها……………. ۲۰۵
 • ۵-۲-۲-شواهد فعاليت گسل هاي منطقه…………… ۲۰۷
 • ۵-۲-۲-۱-گسل داران (دالان کوه……………… ۲۰۷
 • ۵-۲-۲-۲-گسل رخ……………………. ۲۱۱
 • ۵-۲-۲-۳-گسل  اصلى زاگرس……………….. ۲۱۹
 • ۵-۲-۲-۴-گسل جوان زاگرس………………….. ۲۲۴
 • ۵-۲-۲-۵-گسل زاگرس مرتفع ……………….. ۲۴۲
 • ۵-۲-۲-۶-گسل هاي عرضي منطقه…………… ۲۵۲
 • ۵-۲-۳-چگونگي عملکرد گسل ها در منطقه……………… ۲۵۴
 • ۵-۲-۳-۱-نوع عملکرد گسل ها…………… ۲۵۴
 • ۵-۲-۳-۲-لرزه خيزي گسل ها…………….. ۲۵۶
 • ۵-۲-۳-۳-نحوه ظهور گسل ها در سطح زمين……………… ۲۶۰
 • ۵-۳-تاثير زمين ساخت فعال بر تکوين اشکال سطح زمين…………… ۲۶۱
 • ۵-۳-۱-فرايش كوه ها و فرونشست دشت ها………………. ۲۶۲
 • ۵-۳-۲-جابجايي افقي سطح زمين و اشکال وابسته به آن ………………. ۲۶۳
 • ۵-۳-۳-گسترش كارست…………………. ۲۶۳
 • ۵-۳-۴-تشکيل درياچه ها…………………. ۲۶۶
 • ۵-۳-۴-۱-معرفي درياچه ها………………… ۲۶۶
 • ۵-۳-۴-۲-چگونگي تشکيل درياچه ها………… ۲۷۳
 • ۵-۳-۵- گسيختگي درياچه‌ها …………………….. ۲۷۶
 • ۵-۳-۵-۱-تاثيرات گسل هاي محلي بر گسيختگي درياچه زاينده رود………………….. ۲۷۷
 • ۵-۳-۵-۲-تاثيرات گسل جوان زاگرس بر گسيختگي درياچه کاکلستان………….. ۲۷۷
 • ۵-۳-۵-۳-تاثيرات گسل زاگرس مرتفع بر گسيختگي درياچه اردل…………. ۲۸۳
 • ۵-۳-۶-ايجاد سيکل تجديد فرسايش و نابودي دشت ها……………… ۲۸۵
 • ۵-۳-۷-ناپايداري دامنه ها و فرسايش خاک……………………. ۲۸۸
 • ۵-۴- زمين ساخت فعال و برنامه ريزي محيطي…………………. ۲۸۹
 • ۵-۴-۱-مخاطرات طبيعي ناشي از زمين ساخت فعال…………………… ۲۹۰
 • ۵-۴-۱-۱-زمين لرزه………………. ۲۹۰
 • ۵-۴-۱-۲-حرکات دامنه اي……………….. ۲۹۳
 • ۵-۴-۱-۳-فرونشست و آبگونگي زمين……………….. ۲۹۸
 • ۵-۴-۱-۴-سقوط بهمن……………….. ۳۰۰
 • ۵-۴-۲-مناطق مستعد خطر……… ۳۰۱
 • ۵-۴-۲-۱-سکونت گاه ها……………….. ۳۰۶
 • ۵-۴-۲-۲-شريان هاي گاز و نفت…………………. ۳۱۰
 • ۵-۴-۲-۳-سد ها و شبکه هاي انتقال آب(تونل ها و کانال ها) ……………….. ۳۱۲
 • ۵-۴-۲-۴-جاده ها………………………. ۳۱۷
 • ۵-۴-۲-۵-تاسيسات کشاورزي و صنعتي……………. ۳۱۹
 • ۵-۴-۳-مديريت و برنامه ريزي محيطي…………………………. ۳۲۰
 • ۵-۴-۳-۱-بررسي هاي بيشتر و شناسايي مناطق مستعد خطر……………. ۳۲۱
 • ۵-۴-۳-۲-آگاه نمودن مسولان و مردم…………………. ۳۲۴
 • ۵-۴-۳-۳- دقت در مکان يابي و طراحي پروژه ها……………….. ۳۲۵
 • ۵-۴-۳-۴- ايجاد ساختمان ها و سازه هاي  مقاوم……………………. ۳۲۶
 • ۵-۴-۳-۵-انتقال روستا ها……………………………….. ۳۳۱
 • ۵-۴-۳-۶-آمادگي براي مديريت مخاطرات طبيعي…………………….. ۳۳۳
 • ۵-۴-۳-۷-هشدار به موقع……………………… ۳۳۳
 • ۵-۴-۳-۸-واکنش سريع در مواقع بحران………………… ۳۳۴
 • ۵-۴-۳-۹- باز سازي هاي مناسب…………………. ۳۳۴

 

فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات

 • ۶-۱-نتيجه گيري و پاسخ به فرضيات………………. ۳۳۵
 • ۶-۱-۱- فرضيه اول………………….. ۳۳۶
 • ۶-۱-۲- فرضيه دوم………………… ۳۳۸
 • ۶-۱-۳- فرضيه سوم……………………… ۳۳۸
 • ۶-۱-۴- فرضيه چهارم……………… ۳۴۱
 • ۶-۲-پيشنهادات…………………….. ۳۴۳
 • ۶-۲-۱-پيشنهادات نظري……………… ۳۴۳
 • ۶-۲-۲-پيشنهادات کاربردي…………….. ۳۴۶
 • منابع و مآخذ……………….. ۳۴۹

 

فهرست شكل ها

 • شكل۱-۱: صفحات تشكيل دهنده  كره زمين ………………… ۲
 • شكل۱-۲: انواع حركات صفحات زمين ………………. ۲
 • شكل۱-۳: دامنه زماني مطالعات زمين ساخت فعال در رشته هاي مختلف…………… ۴
 • شكل۱-۴: موقعيت زمين ساختي خرده صفحه ايران در ميان ساير صفحات……… ۶
 • شکل۱-۵: پراکندگي کانون سطحي زمين لرزه هاي رخ داده در ايران………… ۸
 • شكل۱-۶: موقعيت سياسي محدوده مورد مطالعه……….. ۱۹
 • شکل۱-۷ : نقشه راه هاي دسترسي به منطقه …………… ۲۱
 • شکل۱-۸ : موقعيت منطقه بر روي رشته کوه زاگرس………………. ۲۲
 • شکل ۱-۹ : جايگاه سه حوضه دز،زاينده رود و کارون در نقشه حوضه هاي آبريز ايران ……….. ۲۴
 • شکل ۱-۱۰: خروجي تونل اول کوهرنگ…………………. ۲۶
 • شکل۱-۱۱: نقشه هاي  توپوگرافي ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰  پوششي منطقه مورد مطالعه ………. ۳۰
 • شکل ۱-۱۲: موقعيت نقشه هاي زمين شناسي ۱:۲۵۰۰۰۰و ۱:۱۰۰۰۰۰  منطقه………………….. ۳۳
 • شكل۲-۱: تقسيم بندي  ناهمواري هاي منطقه به ۳ تيپ عمده……………………. ۳۸
 • شکل ۲-۲ :قسمتي از نوار کوهستاني باجگيران-سياه تخت………… ۳۸
 • شکل۲-۳:  سيرک هاي يخچالي در ارتفاعات  زردکوه …………….. ۴۰
 • شکل۲-۴: دشت هموار شهر کرد  ……………… ۴۱
 • شکل۲-۵: دشت بريده  اردل…………….. ۴۱
 • شکل۲-۶: مسير رودخانه جونقان که فاقد دره هاي عميق است………………… ۴۲
 • شکل۲-۷: مسير  رودخانه وهرگان که داراي دره هاي عميق است …………………. ۴۲
 • شکل۲-۸: نقشه زمين شناسي منطقه …………………….. ۴۵
 • شکل۲-۹: همگرايي صفحات عربي و ايران مرکزي …………………. ۴۶
 • شکل۲-۱۰: بخشي از نوار کوهستاني فريدونشهر-بيدک  ………………….. ۴۹
 • شکل۲- ۱۱: نيم رخ زمين شناسي نقشه۱:۱۰۰۰۰۰ فريدون شهر(بازمانده تکتونيکي)….. ۴۹
 • شکل ۲-۱۲: نيم رخ زمين شناسي نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ فريدونشهر ………….. ۵۰
 • شکل۲-۱۳ : حرکات دامنه اي در طول مسيرمنطقه به فراواني رخ مي دهد ………………. ۵۱
 • شکل۲-۱۴: نيم رخ زمين شناسي از منطقه(اقتباس از نقشه زمين شناسي ۱:۲۵۰۰۰۰ شهر کرد)……… ۵۶
 • شکل۲-۱۵:  نيم رخ زمين شناسي از منطقه(اقتباس از نقشه زمين شناسي ۱:۱۰۰۰۰۰ اردل)  …………. ۵۷
 • شکل ۲-۱۶ : درياچه ي مثلثي شکل چغارخور ……………….. ۵۸
 • شکل ۲-۱۷: باز سازي محدوده يخچال ها و زبانه هاي يخچالي در آخرين دوره يخچالي …………… ۶۲
 • شکل ۲-۱۸: آثار سيرک هاي يخچالي در ارتفاعات شاهان کوه………. ۶۳
 • شکل  ۲-۱۹: دره هايU شکل  مسير حرکت يخچال……………. ۶۴
 • شکل ۲-۲۰: دره هاي ايجاد شده در شيب دامنه کوهستان………………. ۶۴
 • شکل ۲-۲۱: اشکال کارستي ايجاد شده در آهک هاي منطقه ………………. ۶۵
 • شکل ۲-۲۲: عملکرد فرسايش مجاور يخچالي در ارتفاعات شاهان کوه  ……………. ۶۹
 • شکل ۲-۲۳ :دخالت انسان در طبيعت باعث افزايش روند فرسايش  و تغيير محيط شده است……….. ۷۰
 • شكل ۳-۱: سيكل فرسايش ويليام موريس  ديويس……………… ۷۲
 • شكل۳-۲: اشكال مرتبط با گسل هاي راستالغز ………………….. ۷۲
 • شكل ۳-۳ : عدم تعادل فرمي- اقتباس از نقشه چرمهين به شماره ۶۲۵۴ ……………… ۷۳
 • شكل۳ -۴: طرحي از يك حوضه آبريز فرضي و منحني فرازنماي مربوط به آن…………. ۷۶
 • شكل۳-۵: مقايسه منحني هاي فرازنما در حوضه هاي مختلف …………….. ۷۷
 • شکل ۳-۶: رابطه بين حجم و مساحت واقعي در حوضه چگونگي محاسبه آن ……….. ۷۸
 • شکل ۳-۷: چگونگي اندازه گيري اجزاي شاخص شکل حوضه …………… ۷۹
 • شكل۳-۸: حوضه  ي زهكشي متاثر از حركات فرايشي و چگونگي محاسبه شاخص(Af )  ……….. ۸۱
 • شكل۳-۹: کاربرد شاخص عدم تقارن آبراهه ها در اثبات فعاليت هاي زمين ساختي حوضه نيكويا………….. ۸۱
 • شكل ۳-۱۰: يك حوضه آبريز فرضي  و پارامتر هاي لازم جهت محاسبه شاخص(T)…………… .82
 • شكل۳-۱۱: مقطعي از طول مسير يك رودخانه فرضي و پارامتر هاي لازم جهت محاسبه شاخص(SL) …. 84
 • شكل ۳-۱۲: چگونگي اندازه گيري شاخص  پيچ و خم رودخانه(s) ……………… 85
 • شكل ۳-۱۳:ساختار هاي موضعي تراكمي و كششي ………………… ۸۸
 • شکل ۳-۱۴: مقطعي نمادين از موقعيت مکاني منطقه کوهپايه اي……………… ۸۹
 • شکل۳-۱۵: مقطعي افقي و نمادين از يك جبهه كوهستاني فرضي و پارامتر هاي لازم جهت تعيين شاخــص پيچ و خم جبهه کوهستان……………….. ۹۱
 • شكل۳-۱۶: مقطعي افقي و نمادين از يك جبهه كوهستاني فرضي و پارامتر هاي لازم جهت تعييــن شاخـــص تسطيح شدگي يا پخ شدگي جبهه كوهستان……………….. ۹۲
 • شكل۳-۱۷: شاخص قسمت هاي بريده شده جبهه ي كوهستاني…………. ۹۳
 • شكل۳-۱۸: شاخص قسمت هاي بريده نشده جبهه ي كوهستاني…………….. ۶۴
 • شکل ۳-۱۹: مقطع عرضي از يک دره ي واقع در منطقه فعال مشهور به دره هاي جام گونه……… ۹۵
 • شكل۳-۲۰ : چگونگي محاسبه نسبت پهناي كف دره به ارتفاع دره………. ۹۶
 • شكل۳-۲۱: مقطعي قائم از يك دره فرضي و پارامتر هاي لازم جهت محاسبه شاخص»V …………. 97
 • شكل ۳-۲۲:مقادير مختلف شاخص مورفومتريك(V)و رابطه آن با شكل دره  …….. ۹۸
 • شكل ۳-۲۳: مورفولوژي مخروط افكنه ها در ارتباط با تكتونيك فعال ………….. ۹۹
 • شکل۴-۱: زير حوضه هاي حوضه دز ………………. ۱۰۴
 • شکل۴-۲ : نقشه زير حوضه هاي رودخانه زاينده رود……………….. ۱۰۵
 • شکل۴ – ۳: نقشه زير حوضه هاي رودخانه کارون…………………… ۱۰۷
 • شکل ۴-۴: نمودار مقايسه  ميزان شاخص  در زير حوضه هاي منطقه ……………. ۱۰۹
 • شکل ۴-۵: پهنه بندي  منطقه با توجه به شاخص انتگرال  فراز نما (Hi) ……….. 115
 • شکل ۴-۶: مقايسه ميزان شاخص  در کل زير حوضه هاي منطقه…………….. ۱۱۶
 • شکل ۴-۷:  پهنه بندي منطقه با توجه به شاخص حجم به سطح حوضه(V/A )……….. 123
 • شکل۴-۸: مقايسه  شاخص  شکل حوضه(Bs ) در زير حوضه هاي منطقه……………….. ۱۲۴
 • شکل  ۴-۹: پهنه بندي منطقه با توجه به شاخص کشيدگي حوضه(Bs)…………….. 126
 • شکل ۴-۱۰: مقايسه ميزان شاخص نسبت کشيدگي (Re) در زير حوضه هاي منطقه……. ۱۲۷
 • شکل  ۴-۱۱: پهنه بندي منطقه با توجه به شاخص نسبت کشيدگي حوضه(Re) ………… 129
 • شکل ۴-۱۲:نمودار مقايسه شاخص عدم تقارن آبراهه ها( AF) در زير حوضه هاي منطقه……. ۱۳۱
 • شکل  ۴-۱۳: پهنه بندي بندي  منطقه با توجه به شاخص عدم تقارن آبراهه ها(|Af-50|)….. 133
 • شکل ۴-۱۴: مقايسه ميزان شاخص تقارن توپوگرافي عرضي(T ) در  زير حوضه هاي منطقه………………… ۱۳۴
 • شکل  ۴-۱۵: تقسيم بندي توجه به شاخص تقارن توپوگرافي عرضي(T )…………………… 136
 • شکل ۴-۱۶: ميانگين  در زير حوضه هاي منطقه  ……………………… ۱۳۷
 • شکل ۴-۱۷: پهنه بندي منطقه با استفاده از ميانگين شاخص گراديان شيب رودخانه(SL )……….. 138
 • شکل ۴-۱۸: شاخص در مسير رودخانه هاي اصلي منطقه(SL )……………………….. 139
 • شکل ۴-۱۹: تاثير گسل داران بر شاخص گرايان شيب رودخانه دامنه ……………. ۱۴۰
 • شکل۴-۲۰: تاثير گسل جوان زاگرس(قطعه قالي کوه) بر گراديان شيب رودخانه هاي منطقه……….. ۱۴۲
 • شکل ۴-۲۱: پهنه بندي منطقه با توجه به مقدار ميانگين شاخص گراديان شيب رودخانه(SL ) و اصلاحـــات   صورت گرفته در آن …….. ۱۴۲
 • شکل ۴-۲۲: شاخص پيچ و خم رودخانه (S ) ……….. 143
 • شکل ۴-۲۳: پهنه بندي منطقه بر اساس شاخص  پيچ و خم رودخانه (S )…………. 145
 • شکل ۴-۲۴: نقشه پراکندگي جبهه هاي کوهستاني در منطقه مورد مطالعه …………… ۱۴۶
 • شکل ۴-۲۵: چگونگي اندازه گيري اجزاء شاخص پيچ و خم جبهه کوهستان(Smf ) …………… 147
 • شکل ۴-۲۶: مقايسه  شاخص پيچ و خم جبهه کوهستان(Smf ) در زير حوضه هاي منطقه ………. ۱۴۹
 • شکل ۴-۲۷: پهنه بندي منطقه بر اساس شاخص پيچ و خم جبهه کوهستان(Smf )……. 151
 • شکل ۴-۲۸: چگونگي اندازه گيري  شاخص سطوح چند وجهي در امتداد جبهه ي کوهستان……… ۱۵۱
 • شکل ۴-۲۹:مقايسه  شاخص پيچ و خم جبهه کوهستان(Smf ) در زير حوضه هاي منطقه …. ۱۵۲
 • شکل ۴-۳۰: پهنه بندي منطقه بر اساس شاخص سطوح چند وجهي در امتداد جبهه ي کوهستان………. ۱۵۵
 • شکل ۴-۳۱: محل  اندازه گيري شاخص هاي شکل دره اصلي در فاصله  ۷۰۰ متر ازجبهه ي کوهستان… ۱۵۶
 • شکل ۴-۳۲: نمودار مقايسه شاخص Vf در زير حوضه هاي منطقه ……………… ۱۵۷
 • شکل ۴-۳۳: پهنه بندي منطقه بر اساس شاخص نسبت پهناي دره به عمق آن(Vf ) ………… 159
 • شکل ۴-۳۴: مقايسه مقادير  شاخص مساحت دره(V ) در زير حوضه هاي منطقه مورد مطالعه……… ۱۶۰
 • شکل ۴-۳۵: پهنه بندي منطقه بر اساس شاخص مساحت دره(V ) …………….. 163
 • شکل ۴-۳۶ :مقايسه ميانگين شاخص ها در سه حوضه واقع در منطقه………… ۱۶۴
 • شکل ۴-۳۷ : مقايسه ميانگين شاخص هاي ژئومورفيک زمين ساخت فعال در دو زون  سننـــدج-سيرجـــان و زاگرس بلند            ……. ۱۶۵
 • شکل ۴-۳۸: مقايسه دو حوضــه که مقادير شاخـــص|Af-50| در آن ها يکســان و مقادير شاخــــص  T متفاوت است               ۱۸۶
 • شکل ۴-۳۹: مقايسه دو منطقه از نظر درجه آزادي رودخانه ها…………….. ۱۹۱
 • شکل ۴-۴۰: پهنه بندي منطقه بر اساس  شاخص نسبي زمين ساخت فعال(Iat )………….. 197
 • شکل۴-۴۱: مقايســه و رتبه بندي سه حوضــه بر حسب ميانگيــن شاخص نسبـــي زمين ساخت فعال(Iat) و مقادير  اصلاح شده ي آن ……. ۲۰۰
 • شکل۴-۴۲: مقايسه و رتبه بندي دو زون زمين شناسي بر حسب ميانگين شاخص نسبي زمين ساخت فعال                    ۲۰۱
 • شکل ۴-۴۳: نمودار مقايسه زير حوضه هاي منطقه بر اساس شاخص نسبي زمين ساخت فعال …………… ۲۰۱
 • شکل ۴-۴۴ : نمودار مقايسه زير حوضه هاي منطقه بر اساس شاخص اصلاح شده  نسبي زمين ساخت فعال                    ۲۰۲
 • شکل ۴-۴۵: پهنه بندي منطقه بر اساس شاخص نسبي اصلاح شده زمين ساخت فعال(Iat )  با حذف(T )        ۲۰۳
 • شكل ۴-۴۶: پراکندگي مرکر سطحي زمين لرزه هاي منطقه ……………….. ۲۰۳
 • شکل ۵-۱: گسل هايي که فعاليت فرايشي آن ها منجر به انحراف رودخانه ها شده است……… ۲۰۹
 • شکل۵-۲:  يکپارچگي دالان کوه در امتداد جبهه ي کوهستاني انالوجه ……… ۲۱۰
 • شکل ۵-۳ : گسل رخ شمالي در آهک هاي کرتاسه………….. ۲۱۲
 • شکل ۵-۵: گسل رخ جنوبي در مرز آهک هاي کرتاسه زيرين و بالايي…………………….. ۲۱۴
 • شکل۵-۶: قطعات گسل رخ و زمين لرزه هاي ثبت شده در امتداد آن………………. ۲۱۴
 • شکل ۵-۷: رسوبگذاري در راس مخروط افکنه بزمه در امتداد قطعه گسل دهسور…………………… ۲۱۷
 • شکل ۵-۸: تصوير سه بعدي از مسير قطعه گسل دهسور و مخروط افکنه بزمه در امتداد آن …………… ۲۱۷
 • شکل ۵-۹: سطح گسل دهسور……………………… ۲۱۸
 • شکل ۵-۱۰: مرکز سطحي زمين لرزه هاي رخ داده در مجاورت قطعات گسل رخ…………….. ۲۱۹
 • شکل ۵-۱۱: رشته کوه برآفتاب در امتداد گسل اصلي زاگرس ……………….. ۲۲۰
 • شکل ۵-۱۲ مهمترين زمين لرزه هاي ثبت شده در راستاي گسل اصلي زاگرس……………… ۲۲۱
 • شکل ۵-۱۳: سطح صاف و هموار گسل اصلي زاگرس که نشــان دهنده ي فرايش فعـال در امتداد اين گسل مي‌باشد                      ۲۲۲
 • شکل ۵-۱۴: تجزيه و تحليل ساختماني گسل جوان زاگرس بين عرض جغرافيايي ۳۳ تا ۳۵ درجه شمال                       ۲۲۵
 • شکل ۵-۱۵: قطعات گسل جوان زاگرس  و زمين لرزه هاي رخ داده در امتداد آن ها در منطقه مورد مطالعه           ۲۲۷
 • شکل ۵-۱۶: موقعيت سد و نيروگاه رودبار در مجاورت قطعه گسل قالي کوه از گسل جوان زاگرس ……….. ۲۲۸
 • شکل ۵-۱۷ : گسل ماله صدرا……………………. ۲۲۹
 • شکل۵-۱۸: قطعه گسل هايي از گسل جوان زاگرس که  در مسير تونل سوم کوهرنگ شناسايي شده اند…..                      ۲۳۰
 • شکل ۵-۱۹: جابجايي راستگرد در مسير گسل جوان زاگرس………….. ۲۳۴
 • شکل ۵-۲۰: جابجايي راستگرد در مسير گسل اردل…………… ۲۳۴
 • شکل۵-۲۱: خش لغزه هاي سطح قطعه گسل قالي کوه از گسل جوان زاگرس………. ۲۳۵
 • شکل۵-۲۲ : آبگير فرو نشسته در امتداد قطعه گسل قالي کوه…………………. ۲۳۵
 • شکل ۵-۲۳: دره خطي  در امتداد قطعه خسرو آباد در پشتکوه فريدون شهر……………… ۲۳۷
 • شکل ۵-۲۴: تراس هاي رودخانه اي اطراف رودخانه نعل اشکنان………… ۲۳۷
 • شکل ۵-۲۵: مخروط افکنه ناغان که در امتداد آبراهه روستاي جمهان به شدت بريده شده است…………… ۲۳۸
 • شکل ۵-۲۶: تاثير قطعه گسل اردل بر روي شيب رودخانه بهشت آباد………… ۲۳۹
 • شکل ۵-۲۷: زمين لغزه قديمي جنوب شلمزار…………………… ۲۴۰
 • شکل ۵-۲۸: زمين لغزه قديمي جنوب دستناء………………. ۲۴۰
 • شکل ۵-۲۹: پراکندگي و بزرگي برخي از زمين لرزه هاي رخ داده در نزديکي شهر هاي اردل و ناغان…….. ۲۴۲
 • شکل  ۵-۳۰: قطعات گسل زاگرس مرتفع و زمين لرزه هاي رخ داده در امتداد آن………. ۲۴۶
 • شکل ۵-۳۱: چشمه آب در امتداد گسل زردکوه………………… ۲۴۸
 • شکل ۵-۳۲:  کوه هاي سبز کوه و کلار در اثر فشار در امتداد گسل هاي امتداد لغز شکل گرفته اند………… ۲۴۹
 • شکل ۵-۳۳ :گسل هاي عرضي منطقه……………………. ۲۵۲
 • شکل ۵-۳۴ : گسل کردان در نزديک تونل باجگيران………………….. ۲۵۳
 • شکل ۵-۳۵:چگونگي عملکرد گسل هاي هم روند با زاگرس……………….. ۲۵۵
 • شكل ۵-۳۶: گسل هاي عرضي – برشي موازي با جهت جابجايي راندگي……. ۲۵۶
 • شکل ۵-۳۷: ساختار زلزله هاي زاگرس………….. ۲۵۷
 • شکل ۵-۳۸ :جايگاه منطقه در نقشه گسل هاي فعال ايران………………. ۲۶۰
 • شکل ۵-۳۹:دشت هاي فشاري فرونشسته در امتداد گسل هاي منطقه………….. ۲۶۳
 • شکل ۵-۴۰:چند مورد از اشکال کارستي موجود در منطقه………………….. ۲۶۴
 • شکل۵-۴۱:  انطباق نقشه آبراهه ها با نقشه گسل ها در محدوده سالدوران و زرآب………….. ۲۶۵
 • شكل۵-۴۲: بازسازي محدوده درياچه هاي كواترنري شناسايي شده در منطقه……… ۲۶۷
 • شکل ۵-۴۳: دو ايده در مورد تحول سرشاخه هاي فعلي زاينده رود………… ۲۶۸
 • شکل ۵-۴۴: پادگانه ۲۲۰۰ متري حاشيه زاينده رود………………. ۲۶۹
 • شكل۵-۴۵: رسوبات نازك لايه و رسي معرف بخش مركزي درياچه اي ها، حوضه زاينده رود………. ۲۶۹
 • شکل ۵-۴۶: رسوبات درياچه اردل……………. ۲۷۰
 • شکل ۵-۴۷: رسوبات درياچه اردل……………….. ۲۷۰
 • شکل ۵-۴۸: پادگانه هاي درياچه اي قديمي……………………. ۲۷۱
 • شكل۵-۴۹:رسوبات متناوب كنگلومرا و مارن  حاشيه درياچه  قديمي……………. ۲۷۲
 • شکل ۵-۵۰: ارتفاعات شاه شهيدان زردکوه که در بيشتر مواقع سال پوشيده از برف است…………. ۲۷۳
 • شكل۵-۵۱:–آبراهه هاي جابجا شده در اثر حركت امتداد لغز راستگرد گسل جوان زاگرس………. ۲۷۴
 • شكل ۵-۵۲: ايجاد درياچه در اثر دو مولفه راستگرد و عمودي گسل ……………. ۲۷۵
 • شکل ۵-۵۳ تاثير دو قطعه از گسل جوان زاگرس(خسـرو آباد و قالي کوه) بر سرشاخه هاي دز……… ۲۷۹
 • شكل۵-۵۴: وضعيت شبكه آبراهه ها در حوضه كاكلستان…………….. ۲۸۰
 • شکل۵-۵۵: بخشي از شبکه آبراهه که دچار تغيير مسير شده است…………… ۲۸۱
 • شکل۵-۵۶: مقايسه مسير سرشاخه هاي دز…………….. ۲۸۲
 • شکل ۵-۵۷: گسل فرعي دوپلان که با فعاليت خود باعث اسارت رودخانه سبز کوه شده است………. ۲۸۴
 • شکل ۵-۵۸:وضعيت شبکه آبراهه هاي سبزکوه……………… ۲۸۵
 • شكل۵-۵۹: متمرکز شدن رودخانه ها در مسير گسل هاي فعال……………. ۲۸۶
 • شكل۵-۶۰: ايجاد سيكل تجديد جواني كه در اثر حركت منفي سطح اساس رودخانه ها…………… ۲۸۷
 • شکل ۵-۶۱: پادگانه هاي درياچه اي در مسير رودخانه  بهشت آباد…………. ۲۸۷
 • شكل ۵-۶۲: تاثيرات گسستگي درياچه بر منحني هاي ميزان…………….. ۲۸۸
 • شکل ۵-۶۳ بسياري از قسمت هاي باختري منطقه داراي زمين لغزه هستند……….. ۲۸۹
 • شکل ۵-۶۴: سکونت گاه روستايي آسيب ديده در اثر زلزله سرخون………….. ۲۹۲
 • شکل ۵-۶۵: زمين لغزه در جنوب باختري روستاي راچه………… ۲۹۴
 • شکل ۵-۶۶: نقشه زمين شناسي محل منطقه چلو…………….. ۲۹۷
 • شکل ۵-۶۷: :زمين لغزه چلو  و درياچه تشکيل شده در پشت آن……………… ۲۹۷
 • شکل ۵-۶۸: نقشه پراکندگي زمين لغزه هاي رخ داده در سه استان اصفهان،چهارمحال بختياري و لرستان            ۲۹۸
 • شکل ۵-۶۹: فرونشست در امتداد قطعه گسل دورود از گسل جوان زاگرس…………… ۲۹۹
 • شکل ۵-۷۰: روانگرايي در امتداد قطعه گسل دورود از گسل جوان زاگرس……….. ۲۹۹
 • شکل ۵-۷۱: بسياري از مناطق برفگير و پرشيب منطقه مستعد وقوع بهمن هستند……… ۳۰۰
 • شکل ۵-۷۲: :تطبيق نقشه شاخص اصلاح شده  نسبي زمين ساخت فعال با نقشه سياسي منطقه……….. ۳۰۳
 • شکل ۵-۷۳: روستا هاي ايجاد شده در شيب کوهستان که با خطر حرکات دامنه اي مواجه هستند………. ۳۰۶
 • شکل۵-۷۴ : مسير خط لوله سراسري گاز که از منطقه مورد مطالعه عبور مي کند……………….. ۳۰۷
 • شکل ۵-۷۵ : بخشي از مسير احداث خط لوله گاز…………………. ۳۰۸
 • شکل ۵-۷۶ : مركز انتقال نفت شهيد جبار زارع ………………. ۳۰۹
 • شکل ۵-۷۷ : تلاش براي رفع آلودگي زيست محيطي ايجاد شده در رودخانه زاينده رود به دليل شکست خط لوله نفت مارون اصفهان …….. ۳۱۰
 • شکل ۵-۷۸ محل احداث سد رودبار………………. ۳۱۳
 • شکل ۵-۷۹:موقعيت زمين شناسي  سد بهشت آباد…………… ۳۱۶
 • شکل ۵-۸۰: وضعيت زمين شناسي تونل هاي انتقال آب کوهرنگ………….. ۳۱۷
 • شکل ۵-۸۱: انهدام جاده در اثر وقوع زمين لغزه ……………. ۳۱۸
 • شکل ۵-۸۲: جاده سازي در شيب تند کوهستان………………… ۳۱۹
 • شکل ۵-۸۳ :  استخر پرورش ماهي در تنگ درکش ورکش که در معرض ريزش سنگ و رانش زمين قرار دارد                    ۳۲۰
 • شکل ۵-۸۴: تصويري از ساختمان آسيب ديده از زمين لغزه در  روستاي چلو……………. ۳۲۲
 • شکل ۵-۸۵ :وجود بافت هاي با مصالح نامرغوب و قرار گرفتن در شيب هاي تند داراي احتمال زميــن لغزه بسياري  از روستاهاي استان را تهديد مي کند…. ۳۳۰
 • شکل ۵-۸۶ :ايجاد ديواره محافظ جاده در مسير جاده شلمزار به ايذه……………….. ۳۳۱
 • شکل ۵-۸۷: بسياري از روستا ها در بين کوه هاي مرتفــــع، دره هاي عميــــق و بر روي زمين هاي مستعـــد زمين لغزه  قرار گرفته اند………… ۳۳۲
 • شکل ۶-۱ :پهنه بندي با استفاده از شاخص کشيدگي حوضه( طبق مقادير  ال همدونــي و همکاران،۲۰۰۸)                   ۳۴۵
 • شکل ۶-۲: پهنه بندي منطقه با استفاده از شاخص کشيدگي حوضه(طبق نظر مولف………. ۳۴۵

 

فهرست جدول ها

 • جدول۱-۱: ويژگي هاي ژئومورفولوژي حوضه هاي منطقه مورد مطالعه ……………… ۲۳
 • جدول۱-۲: نقشه هاي توپوگرافي۱:۲۵۰۰۰ پوششي منطقه…………………. ۳۲
 • جدول۲-۱: مقايسه وسعت واحد هاي زمين شناسي منطقه……………………. ۵۲
 • جدول۲-۲: داده هاي هواشناسي چند ايستگاه سينوپتيک در محدوده  مورد مطالعه……………. ۶۷
 • جدول ۲-۳: درصد بارش برف نسبت به كل بارش در منطقه…………… ۶۸
 • جدول ۴-۱ :مشخصات زير حوضه هاي حوضه دز……………………. ۱۰۵
 • جدول۴ -۲:جدول زير حوضه هاي حوضه زاينده رود…………………… ۱۰۶
 • جدول۴ -۳:جدول زير حوضه هاي حوضه کارون…………………………. ۱۰۷
 • جدول ۴-۴: ويژگي هاي آماري مساحت حوضه هاي دز،زاينده رود و کارون ……………….. ۱۰۸
 • جدول۴-۵ : تفکيک زير حوضه هاي واقع در زون سنندج-سيرجان و زاگرس بلند……….. ۱۰۸
 • جدول ۴-۶: انتگرال فرازنما و منحني بي بعد درزير حوضه هاي منطقه…………… ۱۱۲
 • جدول ۴-۷: ويژگي هاي آماري شاخص انتگرال فرازنما(Hi) در سه حوضه اصلي منطقه …………… ۱۱۴
 • جدول ۴-۸: ويژگي هاي شاخص انتگرال فرازنما(Hi) در دو زون سنندج-سيرجان و زاگرس بلند………….. ۱۱۴
 • جدول  ۴-۹: مقايسه شاخص انتگرال فرازنما در حوضه هاي فعال،نيمه فعال و غير فعال……………………….. ۱۱۴
 • جدول ۴-۱۰: ويژگي هاي آماري شاخص حجم به سطح حوضه(V/A) در سه زير حوضه اصلي منطقه …..          ۱۱۶
 • جدول ۴-۱۱: ويژگي هاي آماري شاخص حجم به سطح حوضه(V/A)در دو زون سنندج-سيرجان و زاگرس بلند              ۱۱۶
 • جدول ۴-۱۲:مقادير و نمودار هاي شاخص حجم به سطح حوضه در زير حوضه هاي منطقه…………………. ۱۱۷
 • جدول ۴-۱۳:ويژگي هاي آماري شاخص شکل حوضه(Bs )در سه حوضه اصلي منطقه ………………………. ۱۲۴
 • جدول  ۴-۱۴:شاخص شکل حوضه (Bs )در زيرحوضه هاي دز،زاينده رود و کارون………………………………. ۱۲۵
 • جدول ۴-۱۵:ويژگي هاي  شاخص شکل حوضه(Bs )  در دو زون سنندج-سيرجان و زاگرس بلند ………. ۱۲۵
 • جدول  ۴-۱۶:شاخص نسبت کشيدگي(Re) در زير حوضه هاي دز،زاينده رود و کارون………………………… ۱۲۷
 • جدول ۴-۱۷:ويژگي هاي آماري شاخص نسبت کشيدگي(Re) در سه حوضه اصلي منطقه………………….. ۱۲۸
 • جدول ۴-۱۸:ويژگي هاي شاخص نسبت کشيدگي(Re)در دو زون سنندج-سيرجان و زاگرس بلند………. ۱۲۸
 • جدول  ۴-۱۹:شاخص عدم تقارن آبراهه ها  در زير حوضه هاي منطقه ………………………………………………. ۳۰۶
 • جدول ۴-۲۰:ويژگي هاي آماري شاخص عدم تقارن آبراهه ها(|Af-50|)در سه حوضه اصلي منطقه…….. ۱۳۲
 • جدول ۴-۲۱: ويژگي هاي آماري شاخص عدم تقارن آبراهه ها(|Af-50|) در دو زون سنندج-سيرجان و  زاگرس بلند                     ۱۳۲
 • جدول ۴-۲۲: مشخصات آماري شاخص شاخص تقارن توپوگرافي عرضي(T ) در زير حوضه هاي منطقه……          ۱۳۵
 • جدول ۴-۲۳: ويژگي هاي آماري شاخص تقارن توپوگرافي عرضي(T )در سه حوضه اصلي منطقه ……….. ۱۳۵
 • جدول ۴-۲۴: ويژگي هاي آماري شاخص تقارن توپوگرافي عرضي(T ) در دو زون سننـــدج-سيرجــــان و زاگرس بلند                 ۱۳۶
 • جدول ۴-۲۵: ويژگي هاي آماري شاخص گراديان شيب رودخانه(SL ) در سه حوضه اصلي منطقه………. ۱۳۸
 • جدول ۴-۲۶: ويژگي هاي آماري شاخص گراديان شيب رودخانه(SL ) در دو زون سننـــــدج-سيرجـــان و زاگرس بلند               ۱۳۹
 • جدول ۴-۲۷: ويژگي هاي آماري شاخص پيچ و خم رودخانه (S ……………………………………………………….. 143
 • جدول ۴-۲۸: شاخص پيچ و خم رودخانه (S )در سه حوضه اصلي منطقه…………………………………………… ۱۴۴
 • جدول ۴-۲۹: ويژگي هاي آماري شاخص پيچ و خم رودخانه(S )دردو زون سنندج-سيرجان و زاگرس.. …..          ۱۴۴
 • جدول ۴-۳۰: مشخصات شاخص Smf در جبهه ي کوهستان …………………………………………………………… ۱۴۷
 • جدول ۴-۳۱: ويژگي هاي آماري شاخص پيچ و خم جبهه کوهستان(Smf ) در زير حوضه هاي منطقه …..          ۱۴۸
 • جدول ۴-۳۲: ويژگي هاي آماري شاخص پيچ و خم جبهه کوهستان(Smf ) در سه حوضه اصلي منطقه             ۱۴۹
 • جدول ۴-۳۳: ويژگي هاي آماري شاخص پيچ و خم جبهه کوهستان(Smf )  در دو زون سنندج-سيرجان و زاگرس بلند                 ۱۵۰
 • جدول ۴-۳۴: شاخص پيچ و خم جبهه کوهستان(Smf ……………………. 150
 • جدول ۴-۳۵: ويژگي هاي آماري شاخص  سطوح چند وجهي در امتداد جبهه ي کوهستان…………………. ۱۵۲
 • جدول ۴-۳۶:  شاخص درصد سطوح چند وجهي در امتداد جبهه ي کوهستان(Facet% )………………… 153
 • جدول ۴-۳۷: ويژگي هاي آماري شاخص درصد سطوح چند وجهي در امتداد جبهه ي کوهستان(Facet% ) در سه حوضه اصلي منطقه……….. ۱۵۳
 • جدول ۴-۳۸: ويژگي هاي آماري  شاخص درصد سطوح چند وجهي امتداد جبهه ي کوهستان (Facet% ) در دو زون سنندج-سيرجان و زاگرس بلند………. ۱۵۴
 • جدول  ۴-۳۹: شاخص نسبت پهناي دره به عمق آن(Vf ) در زير حوضه هاي دز،زاينده رود و کارون ….. ۱۵۷
 • جدول ۴-۴۰: ويژگي هاي آماري شاخص نسبت پهناي دره به عمق آن(Vf )در سه حوضه اصلي منطقه                          ۱۵۸
 • جدول ۴-۴۱ : ويژگي هاي  شاخص نسبت پهناي دره به عمق  در دو زون …………………. ۱۵۸
 • جدول  ۴-۴۲: شاخص مساحت دره در زير حوضه هاي دز،زاينده رود و کارون……………….. ۱۶۰
 • جدول ۴-۴۳: ويژگي هاي آماري شاخص مساحت دره(V )در سه حوضه اصلي منطقه…………. ۱۶۱
 • جدول  ۴-۴۴: نمونه هايي از دره هاي موجود در منطقه و شاخص(V ) محاسبه شده براي آن ………. ۱۶۲
 • جدول ۴-۴۵: ويژگي هاي آماري شاخص مساحت دره(V )  در دو زون سنندج-سيرجان و زاگرس بلند…….          ۱۶۲
 • جدول ۴-۴۶ :مقايسه ميانگين شاخص هاي ژئومورفيک زمين ساخت فعال در سه حوضه اصلي…………… ۱۶۵
 • جدول ۴-۴۷ : مقايسه  شاخص هاي ژئومورفيک زمين ساخت فعال در دو زون …………………. ۱۶۶
 • جدول ۴-۴۸ : مقادير مختلف  ضريب همبستگي  و درجات همبستگي متناظر با آن ها…………… ۱۶۹
 • جدول ۴-۴۹: ميزان  و درجه همبستگي  بين شاخص هاي ژئومورفيک زمين ساخت فعال…………… ۱۶۹
 • جدول ۴-۵۰: ميزان ضريب خطاي استاندارد بين شاخص هاي ژئومورفيک زمين ساخت فعال……………… ۱۷۰
 • جدول ۴-۵۱: شماره رابطه و ميزان ضريب تشخيص  بين شاخص هاي ژئومورفيک زمين ساخت فعال….. ۱۷۱
 • جدول ۴-۵۲:  نمودار و روابط همبستگي بين شاخص هاي ژئومورفيک زمين ساخت فعال…………………… ۱۷۲
 • جدول ۴-۵۳:  همبستگي شاخص هاي پستي و بلندي با شاخص هاي ديگر………………….. ۱۸۸
 • جدول ۴-۵۴: همبستگي شاخص هاي شکل حوضه با شاخص هاي ديگر…………….. ۱۸۹
 • جدول ۴-۵۵: همبستگي شاخص هاي معرف تقارن عرضي حوضه با شاخص هاي ديگر…………. ۱۹۰
 • جدول ۴-۵۶: همبستگي شاخص  گراديان شيب رودخانه با شاخص هاي ديگر……………. ۱۹۲
 • جدول ۴-۵۷: همبستگي شاخص هاي پستي و بلندي با شاخص هاي ديگر…………. ۱۹۲
 • جدول ۴-۵۸: همبستگي شاخص هاي  معرف جبهه ي کوهستان با شاخص هاي ديگر……….. ۱۹۳
 • جدول ۴-۵۹: مقايسه بين همبستگي شاخص هاي پستي و بلندي با شاخص هاي ديگر………….. ۱۹۴
 • جدول ۴-۶۰: شاخص هاي انتخاب شده براي تعيين شاخص نسبي زمين ساخت فعال…….. ۱۹۶
 • جدول ۴-۶۱:  روش محاسبه شاخص نسبي زمين ساخت فعال …………………… ۱۹۸
 • جدول ۴-۶۲: طبقه بندي درجه فعاليت برحسب شاخص نسبي زمين ساخت فعال ……………… ۱۹۹
 • جدول ۴-۶۳ : مقايسه سه حوضه بر حسب ميانگين شاخص نسبي زمين ساخت فعال(Iat) ………………. 200
 • جدول۴-۶۴: مقايسه و رتبه بندي دو زون زمين شناسي بر حسب شاخص نسبي زمين ساخت فعال  …. ۲۰۰
 • جدول ۵-۱: مشخصات زمين لرزه هاي ثبت شده در امتداد گسل رخ……………… ۲۱۸
 • جدول ۵-۲: مهمترين زمين لرزه هاي رخ داده در امتداد گسل اصلي زاگرس…………… ۲۲۳
 • جدول ۵-۳: سن يابي صورت گرفته و نتايج آن در محدوده سد و نيروگاه رودبار………………. ۲۳۶
 • جدول ۵-۴: مشخصات زمين لرزه هاي  رخ داده  در امتداد گسل زاگرس بلند……………… ۲۴۱
 • جدول ۵-۵: مشخصات برخي از مهمترين زمين لرزه هاي در امتداد گسل زاگرس مرتفع…………… ۲۵۱
 • جدول ۵-۶ : بزرگي زمين لرزه هاي رخ داده در سنندج-سيرجان و زاگرس……………… ۲۵۸
 • -جدول۵-۷: ويژگي هاي درياچه هاي زاينده رود،كاكلستان و اردل در زمان پلئيستوسن…………… ۲۳۹
 • -جدول۵-۸: مشخصات شهرستان هاي واقع در منطقه و مشخصات لرزه خيزي آن ها   ……….. ۲۶۸
 • جدول ۵-۹ : مهمترين مخاطرات طبيعي استان چهار محال و بختياري……………. ۳۲۱
 • جدول ۵-۱۰ : متغير هاي موثر بر آسيب پذيري شهر ها………….. ۳۲۸
 • جدول۶-۱: مقادير در نظر گرفته شده براي پهنه بندي براساس شاخص شکل حوضه(Bs)…………………… 344

 

فهرست رابطه ها

 • رابطه۳-۱: چگونگي محاسبه انتگرال فرازنما……………….. ۷۶
 • رابطه۳-۲: چگونگي محاسبه شاخص حجم به سطح حوضه ………….. ۷۸
 • رابطه۳-۳: چگونگي محاسبه شاخص شکل حوضه…………………. ۷۹
 • رابطه۳-۴: چگونگي محاسبه شاخص نسبت کشيدگي حوضه……………… ۸۰
 • رابطه۳-۵: چگونگي محاسبه شاخص عدم تقارن توپوگرافي عرضي …………….. ۸۰
 • رابطه۳-۶: چگونگي محاسبه شاخص تقارن توپوگرافي عرضي…………… ۸۲
 • رابطه۳-۷: چگونگي محاسبه شاخص گراديان شيب…………………. ۸۳
 • رابطه۳-۸: چگونگي محاسبه شاخص پيچ و خم رودخانه………………… ۸۵
 • رابطه۳-۹: چگونگي محاسبه شاخص پيچ و خم  جبهه کوهستان  ……………. .۹۰
 • رابطه۳-۱۰: چگونگي محاسبه شاخص درصد سطوح چند وجهي در امتداد جبهه ي کوهستان …………….. ۹۲
 • رابطه۳-۱۱:چگونگي محاسبه شاخص شاخص درصد قسمت هاي بريده شده جبهه كوهستان………………. ۹۳
 • رابطه۳-۱۲: چگونگي محاسبه شاخص شاخص درصد قسمت هاي بريده نشده جبهه كوهستان……………. ۹۳
 • رابطه۳-۱۳: چگونگي محاسبه شاخص نسبت پهناي دره به عمق آن……… ۹۵
 • رابطه۳-۱۴: چگونگي محاسبه شاخص مساحت دره…………………… ۹۷
 • رابطه۳-۱۵: رابطه بين وسعت حوضه زهکشي و وسعت مخروط افکنه ……………… ۱۰۰
 • رابطه۳-۱۶: مربوط به جبهه هاي کوهستاني فعال…………… ۱۰۰
 • رابطه۳-۱۷: مربوط به جبهه هاي کوهستاني غير فعال …………………….. ۱۰۰
 • رابطه۴-۱: چگونگي محاسبه ميانگين حسابي……………… ۱۰۲
 • رابطه۴-۲: چگونگي محاسبه واريانس ……………………. ۱۰۲
 • رابطه۴-۳: چگونگي محاسبه انحراف معيار……………….. ۱۰۲
 • رابطه۴-۴: چگونگي محاسبه ضريب تغييرات………………………. ۱۰۲
 • رابطه۴-۵: چگونگي محاسبه ضريب همبستگي پيرسون بين دو گروه داده…………… ۱۶۷
 • رابطه۴-۶: چگونگي محاسبه ضريب تشخيص(تعيين) ………………. ۱۶۸
 • رابطه۴-۷: چگونگي محاسبه خطاي استاندارد

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0