دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحليل موضوعی شعر وحشی بافقی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحليل موضوعی شعر وحشی بافقی

پايان نامه‌ي کارشناسي ارشد در رشته‌ي زبان و ادبيات فارسي با عنوان تحليل موضوعی شعر وحشی بافقی در۱۷۳ صفحه با فرمت word نگارش شده است. در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه آورده شده است:

 

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد تحليل موضوعی شعر وحشی بافقی:

تنوع موضوعی از ابتدای شکل گیری ادب فارسی به اشکال گوناگون وجود داشته است و هر چه از آغاز شعر فارسی مي‌گذرد بر وسعت و عمق آن افزوده مي‌شود و باید گفت که در قرن دهم  نیز مانند قرن‌هاي پیش از آن شاعران از موضوعات دینی چون توحید و نعت پیامبر(ص) گرفته تا عشق و عرفان طبع آزمایی کرده‌اند وحشی بافقی یکی از شاعران بزرگ مکتب وقوع و مبدع طرز واسوخت در این قرن است و به دلیل اینکه ویژگی شعر مکتب وقوع تغییر در معانی شعری است ما نیز، ابتدا ضمن مطالعه‌ی دقیق دیوان وحشی بافقی تمامی ابیاتی که در حوزه‌ی موضوعات شعری مطرح بود را استخراج و یادداشت برداری کردیم و بعد موضوعات شعری به پنج دسته شامل موضوعات دینی، فردی، اجتماعی، ادبی، اخلاقی تحلیل وطبقه بندی شد. وحشی بافقی در اشعارش مضامین اخلاقی و حکمت آمیزی مانند گذرا بودن عمر، غنیمت شمردن فرصت، بی وفایی دنیا و… را بازگو می‌کند، و یکی از مهمترین ویژگی‌هاي شعر وحشی این است که عشق در اشعار  او جلوه خاصی دارد. در جهان عشق و عاشقي، سخنش سوز و گدازي دارد و در درونش عشقي آتشين مي‌جوشدوبه همین دلیل تمام جهان را طُفيلِ وجود عشق مي‌داند.

واژه‌های کلیدی: تحليل موضوعی شعر ، وحشی بافقی، تحلیل موضوعی، مکتب وقوع، مکتب واسوخت.

 

 اهداف تحقيق

كلي‌ترين اهداف اين پژوهش عبارتند از:

۱- شناساندن بهتر شخصيت شعري وحشي بافقي

۲- استخراج، دسته‌بندي و تحليل موضوعات رايج در اشعار وحشي بافقي و بررسي توانمندي‌هاي او در بيان موضوعات متنوع شعري

۳- آشنايي بيشتر با شعر مكتب وقوع و واسوخت و موضوعات شعري آن‌ها

۴- شناخت جامعه‌ي عصر شاعر و انعكاس رويدادهاي آن در شعر وحشی بافقی

 

 سؤال‌های تحقيق

اصلي‌ترين سوال‌هايي كه اين پژوهش به دنبال جوابگويي به آن‌ها است عبارتند از:

سوال اصلی

بسامد موضوعات مختلف در شعر وحشي بافقی چگونه است؟

سوال‌های فرعی

۱- اصلي‌ترين درون مايه‌ي شعر وحشي بافقي چيست؟

۲- كدام يك از موضوعات مطرح در شعر وحشي بافقي برگرفته از زندگي اوست و جنبه‌ي شخصي دارد؟

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه تحليل موضوعی شعر وحشی بافقی:

 

 • فصل اول: کلیات و تعاریف
 • ۱-۱٫ بیان مسأله ۲
 • ۱-۲٫ ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. ۲
 • ۱-۳٫ اهداف تحقيق. ۲
 • ۱-۴٫ سؤال‌های تحقيق. ۳
 • ۱-۴-۱٫ سوال اصلی. ۳
 • ۱-۴-۲٫ سوال‌های فرعی. ۳
 • ۱-۵٫ پيشينه تحقیق. ۳
 • ۱-۶٫ شرح روش تحقیق. ۴
 • ۱-۷٫ جامعه آماری. ۴
 • ۱-۸٫ تعاریف.. ۵
 • ۱-۸-۱٫ انواع ادبی. ۵
 • ۱-۸- ۲٫ موضوع. ۶
 • ۱-۸-۳٫ مکتب وقوع و واسوخت.. ۶
 • ۱-۸-۳-۱٫ خاستگاه مکتب وقوع. ۸
 • ۱-۸-۳-۲٫ ویژگی‌های شعر وقوعی. ۸
 • ۱-۹٫ زندگی، آثار و ویژگیهای شعر وحشی بافقی. ۹
 • ۱-۱۰٫ اوضاع ادبی و اجتماعی عصر شاعر ۱۴

 

 • فصل دوم: موضوعات دینی در شعر وحشی بافقی
 • ۲-۱٫ توحید. ۱۷
 • ۲-۱-۱٫آغاز منظومه‌های وحشی با نام خداوند. ۱۹
 • ۲-۱-۲٫ بر شمردن اوصاف الهی. ۲۰
 • ۲-۱-۳٫ نیایش پروردگار ۲۱
 • ۲-۱-۴٫ لطف پروردگار ۲۳
 • ۲-۱-۵٫ ولایت مطلق پروردگار ۲۴
 • ۲-۱-۶٫ بی نیازی خداوند. ۲۵
 • ۲-۲٫ نبوت.. ۲۶
 • ۲-۲-۱٫ نعت رسول اکرم (ص) ۲۶
 • ۲-۲-۲٫شرع رسول اکرم (ص) ۲۷
 • ۲-۲-۳٫ عزت و شکوه پیامبر (ص) ۲۸
 • ۲-۲-۴٫ معجزات پیامبر ۲۹
 • ۲-۲-۴-۱٫ معراج پیامبر ۲۹
 • ۲-۲-۴-۲٫ شقالقمر ۳۲
 • ۲-۲-۴-۳٫ سایه نداشتن پیامبر ۳۲
 • ۲-۳٫ امامت.. ۳۲
 • ۲-۳-۱٫ منقبت.. ۳۳
 • ۲-۳-۲٫ منقبت امام علی (ع) ۳۴
 • ۲-۳-۳٫ منقبت امام زمان (عج) ۳۸
 • ۲-۳-۴٫ منقبت امام هشتم (ع) ۴۰

 

 • فصل سوم: موضوعات فردی در شعر وحشی بافقی
 • ۳-۱٫ عشق. ۴۳
 • ۳-۱-۱٫ عشق حقیقی. ۴۵
 • ۳-۱-۲٫ عشق مجازی (عشق زمینی) ۵۲
 • ۳-۱-۲-۱٫ عشق درد بی درمان است.. ۵۳
 • ۳-۱-۲-۲٫ عشق و دیوانگی. ۵۴
 • ۳-۱-۲-۳٫ عشق و بی عزتی. ۵۵
 • ۳-۱-۲-۴٫ بی پایانی عشق. ۵۵
 • ۳-۱-۲-۵٫ عقل و عشق. ۵۶
 • ۳-۱-۲-۶٫ عشق و رسوایی. ۵۶
 • ۳-۲٫ عاشق. ۵۷
 • ۳-۲-۱٫ پستی و بلندی مقام عاشق. ۵۷
 • ۳-۲-۲٫عاشق اندوهگین و فراغ زده است.. ۵۸
 • ۳-۲-۳٫ عاشق بیاختیار و مطیع است.. ۵۹
 • ۳-۲-۴٫ عاشق وفادار است.. ۶۰
 • ۳-۲-۵٫ عاشق به وصال رسیده است.. ۶۱
 • ۳-۲-۶٫ عاشق در حال التماس است.. ۶۲
 • ۳-۲-۷٫  عاشق در حال تهدید به ترک معشوق است.. ۶۲
 • ۳-۲-۸٫ عاشق دلزده و پشیمان از عشق ورزی به معشوق  است.. ۶۴
 • ۳-۲-۹٫ عاشق مغرور است.. ۶۵
 • ۳-۲-۱۰٫ عاشق خوار و بی اهمیت است.. ۶۶
 • ۳-۳٫ معشوق. ۶۷
 • ۳-۳-۱٫ ویژگی‌های جسمی و ظاهری معشوق. ۷۰
 • ۳-۳-۱-۱٫ غمزه ۷۰
 • ۳-۳-۱-۲٫ ابرو ۷۱
 • ۳-۳-۱-۳٫ چشم. ۷۱
 • ۳-۳-۱-۴٫ قد. ۷۲
 • ۳-۳-۱-۵٫ رخسار ۷۳
 • ۳-۳-۲٫ جنسیت معشوق. ۷۴
 • ۳-۳-۲-۱٫ معشوق زن. ۷۴
 • ۳-۲-۲-۲٫ معشوق مرد ۷۴
 • ۳-۳-۲-۳٫ معشوق کم سن و سال. ۷۵
 • ۳-۳-۲-۴٫ ویژگی‌های رفتاری معشوق. ۷۶
 • ۳-۳-۳-۱٫ بی وفا ۷۶
 • ۳-۳-۳-۲٫ بی توجه ۷۷
 • ۳-۳-۳-۳٫ پاکدامن. ۷۹
 • ۳-۳-۳-۴٫ تند خو. ۸۰
 • ۳-۳-۳-۵٫  بی رحم و جفاکار ۸۱
 • ۳-۳-۳-۶٫ معشوق متوجه به غیر ۸۲
 • ۳-۳-۴٫ بی اهمیت و بی اعتبارشدن معشوق. ۸۳
 • ۳-۴٫ عرفان. ۸۴
 • ۳-۵٫  مرثیه ۸۷
 • ۳-۶٫ شکواییه ۹۱
 • ۳-۶-۱٫ شکایت از روزگار ۹۲
 • ۳-۶-۲٫ شکایت از زندگی پر درد و رنج. ۹۳
 • ۳-۶-۳٫ شکایت از بیتوجهی ممدوحان. ۹۴

 

 • فصل چهارم: موضوعات اجتماعی در شعر وحشی بافقی
 • ۴-۱٫ مدح. ۹۷
 • ۴-۱-۱٫ مدح غياث‌الدين محمد ميرميران. ۹۸
 • ۴-۱-۲٫در مدح شاه تهماسب صفوی. ۱۰۳
 • ۴-۱-۳٫ در مدح عبدالله خان اعتمادالدوله ۱۰۵
 • ۴-۱-۴٫ در مدح شاهزادهی آزاده شاه خلیل اللّه ۱۰۶
 • ۴-۱-۵٫ مدح خان احمد. ۱۰۷
 • ۴-۱-۶٫ مدح ولی سلطان. ۱۰۸
 • ۴-۱-۷٫ مدح عباس بیگ گردون قدر ۱۰۹
 • ۴-۱-۸٫ مدح بکتاش بیگ حکمران کرمان. ۱۱۰
 • ۴-۲٫ انتقاد ۱۱۳
 • ۴-۲-۱٫ انتقاد از زاهدان ریایی. ۱۱۳
 • ۴-۲-۲٫ انتقاد از ریاکاران. ۱۱۴
 • ۴-۲-۳٫ انتقاد از یاران ریایی. ۱۱۴

 

 • فصل پنجم: موضوعات ادبی
 • ۵-۱٫  طنزو هجو در دیوان وحشی. ۱۱۷
 • ۵-۱-۱٫ هجو ده بافق. ۱۱۹
 • ۵-۱-۲٫ هجو خر گدا ۱۱۹
 • ۵-۱-۳٫ هجو خواجه ۱۱۹
 • ۵-۱-۴٫هجو مطبخ خواجه ۱۲۰
 • ۵-۱-۵٫ هجو غضنفر گله جاری. ۱۲۰
 • ۵-۱-۶٫ هجو کیدی. ۱۲۰
 • ۵-۱-۷٫ هجو ملا فهمی. ۱۲۱
 • ۵-۱-۸٫ حروف شراب.. ۱۲۱
 • ۵-۱-۹٫  استر گرسنه ۱۲۱
 • ۵-۱-۱۰٫  مانده‌ي بابا ۱۲۲
 • ۵-۱-۱۱٫ستور فقیر ۱۲۲
 • ۵-۲٫ مفاخره و خودستایی. ۱۲۲
 • ۵-۲-۱٫ تفاخر به معروف بودن  شعرش.. ۱۲۳
 • ۵-۲-۲٫  تفاخر به قانع بودن. ۱۲۴
 • ۵-۲-۳٫ تفاخر به قدرت شاعری. ۱۲۴
 • ۵-۲-۴٫  تفاخر به یگانه بودنش… ۱۲۶
 • ۵-۳٫  وصف.. ۱۲۶
 • ۵-۳-۱٫ وصف مرغزار ۱۲۷
 • ۵-۳-۲٫ وصف غار ۱۲۷
 • ۵-۳-۳٫ وصف کاخ میرمیران. ۱۲۷
 • ۵-۳-۴٫ وصف اسب امام علی. ۱۲۸
 • ۵-۳-۵٫ وصف فصل بهار ۱۲۸
 • ۵-۳-۶٫ وصف شب.. ۱۲۹
 • ۵-۳-۷٫ وصف جمال. ۱۲۹
 • ۵-۳-۷-۱٫ وصف جمال امام علی (ع) ۱۲۹
 • ۵-۳-۷-۲٫ وصف جمال میر میران. ۱۳۰
 • ۵-۳-۷-۳٫ وصف جمال شاهزادهی آزاد شاه خلیل الله. ۱۳۰
 • ۵-۳-۷-۴٫ وصف معشوق. ۱۳۱
 • ۵-۳-۷-۵٫  وصف شاهزاده منظور ۱۳۱

 

 • فصل ششم: موضوع اخلاقی
 • ۶-۱٫پند و موعظه ۱۳۴
 • ۶-۱-۱٫ توصیه به تواضع و فروتنی. ۱۳۵
 • ۶-۱-۲٫ نکوهش کبر و غرور ۱۳۵
 • ۶-۱-۳٫ نکوهش حرص و طمع. ۱۳۶
 • ۶-۱-۴٫ نکوهش گفتن راز ۱۳۷
 • ۶-۱-۵٫ نکوهش حسد ورزی. ۱۳۸
 • ۶-۱-۶٫ توصیه به قانع بودن و دوری از زیاده خواهی. ۱۳۸
 • ۶-۱-۷٫ ستایش علم و دانش… ۱۳۹
 • ۶-۱-۸٫ توصیه به خاموشی و سکوت و نکوهش زیاده‌گویی. ۱۳۹
 • ۶-۱-۹٫ اغتنام فرصت.. ۱۳۹
 • ۶-۱-۱۰٫ نکوهش تنهایی و توصیه به یار وفادار گُزیدن. ۱۴۰
 • ۶-۱-۱۱٫ جهان سرای جهان سرای مکافات است.. ۱۴۰
 • ۶-۱-۱۲٫ نکوهش مال اندوزی. ۱۴۱
 • نتیجه‌گیری. ۱۴۲
 • منابع و مآخذ. ۱۴۵

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0