تحليل نظريه مقداري پول : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

تحليل نظريه مقداري پول : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( تحليل نظريه مقداري پول ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده پایان نامه تحليل نظريه مقداري پول

حجم پول يکي از متغيرهاي مهم اقتصاد کلان و نيز يکي از ابزارهاي اصلي سياست­هاي کنترل تقاضا به­شمار مي­رود. با اين حال اختلاف ريشه­ داري بين مکاتب اقتصادي در مورد نحوه به­ کارگيري و ميزان تأثير بخشي آن برمتغيرهاي واقعي وجود دارد.

در طول تاريخ اقتصاد، بسياري از انديشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظايف، اهميت، انواع، عوامل تعيين­ کننده تقاضا، و آثار آن بر متغيرهاي اقتصادي، تحقيقاتي نموده و نظريه­ هاي مختلفي ارائه­ کرده ­اند. به جرأت مي­توان گفت نظريه مقداري پول، معروف­ترين نظريه­اي است که در اين زمينه توسط انديشمندان مختلف ارائه­ شده  ­است، به ­طوري که قبل از دهه ۱۹۳۰، نظريه مقداري پول، نظريه مسلط در اقتصاد کلان بود.

هرچند مي­توان بزرگ­ترين و مهم­ترين پيام نظريه فوق را رابطه حجم پول و سطح قيمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه اين رابطه، ثبات و متغير بودن آن و عوامل مؤثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طي ساليان درازي بيان و بررسي شده­است.

در اين پژوهش با تکيه بر مقاله « بيان مجدد نظريه مقداري پول » موريس اله (۱۹۶۶) سعي شده تا با بررسي عوامل موثر بر  تقاضاي پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنين ثبات يا عدم ثبات اين نسبت در طول زمان مورد بررسي قرار گرفته است. به عبارت ديگر با توجه به پيام­هاي نظريه مقداري پول و همچنين روش اله براي بيان اين نظريه، تفاوت ديدگاه ­ها در مورد تقاضاي پول، مسئله شکل ­گيري ذهنيت، و ريشه تورم مورد بررسي قرار گرفته ­است.

داده ­هاي مورد استفاده در اين مطالعه، از اطلاعات سري زماني بانک مرکزي استخراج گرديده­است و از نرم افزار Excel براي محاسبات رياضي داده­ ها و به­طور بسيار محدودي از نرم افزار MATLAB براي رسم نمودار استفاده­ شده ­است.

نتايج اين پژوهش نشان مي­دهد در هر زمان معين، يک رابطه نسبي بين سطح قيمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضريب اين نسبت، ثابت نيست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­هاي رشد مخارج اسمي کل گذشته بستگي دارد.

سرعت گردش پول ثابت نمي­باشد، اما تابع ثابتي از نرخ رشد مخارج اسمي کل گذشته ­است. بنابراين تنها در شرايط سکون، نسبت  (ضريب کمبريج) ثابت است. رشد توليدات تأثيري مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثيري منفي بر تقاضاي نسبي پول دارد. رشد قيمت­ها (نرخ تورم) تاثيري مثبت بر سرعت گردش پول و تأثيري منفي بر تقاضاي نسبي پول دارد. نرخ بهره خالص تأثيري مثبت بر تقاضاي نسبي پول و تأثيري منفي بر سرعت گردش پول دارد. هر­چه نرخ رشد مخارج اسمي در طول زمان، بزرگ­تر باشد، تأثير حجم پول بر سطح قيمت­ها بيشتر خواهد­بود.

 

کليد واژه ها: نظريه مقداري پول، اصل نسبيتي، اصل موروثي، اصل منطقي بودن، نرخ رشد روان­شناختي

 

 فهرست تحليل نظريه مقداري پول

 • فصل اول: کليات پژوهش
 • ۱-۱- مقدمه. ۱
 • ۱-۲- شرح وبيان مسأله پژوهش ۲
 • ۱-۳- هدف پژوهش ۴
 • ۱-۴- فرضيه­هاي پژوهش ۴
 • ۱-۵- اهميت و ارزش پژوهش ۴
 • ۱-۶- روش پژوهش ۵
 • ۱-۶-۱- داده­ هاي استفاده­شده در پژوهش ۶
 • ۱-۶-۲- ابزار گردآوري و تحليل داده­ها ۶
 • ۱-۷- واژگان کليدي ۷
 • ۱-۸- جمع­بندي فصل ۷
 • فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
 • مقدمه ۸
 • ۲-۱- رهيافت­هاي مختلف در تعريف پول ۹
 • ۲-۱-۱- رهيافت­هاي نظري تعريف پول ۹
 • ۲-۱-۲- رهيافت تجربي تعريف پول ۱۳
 • ۲-۲- وظايف پول ۱۵
 • ۲-۲-۱- پول به عنوان وسيله مبادله ۱۶
 • ۲-۲-۲- پول واحد حساب يا سنجش ۱۶
 • ۲-۲-۳- پول به عنوان ذخيره ارزش ۱۷
 • ۲-۲-۴- پول، وسيله­اي جهت پرداخت­هاي آتي ۱۷
 • ۲-۲-۵- وظيفه و نقش پوياي پول ۱۷
 • ۲-۳- نظريه ­هاي پولي ۱۸
 • ۲-۳-۱- نظريه کلاسيک­ها ۱۸
 • ۲-۳-۱-۱- نظريه مقداري پول کلاسيک­ها ۲۱
 • ۲-۳-۱-۲- نظريه کمبريج ۲۳
 • ۲-۳-۲- نظريه نئوکلاسيک­ها ۲۶
 • ۲-۳-۳- پول­گرايي ۲۷
 • ۲-۳-۴- موريس اله: بيان مجدد نظريه مقداري پول ۳۰
 • فصل سوم: الگوي نظري پژوهش
 • مقدمه ۳۲
 • ۳-۱- اصل نسبيتي ۳۳
 • ۳-۲- اصل موروثي ۳۵
 • ۳-۳- اصل منطقي بودن ۴۰
 • ۳-۴- فرمول­بندي اصول موضوعه ۴۱
 • ۳-۵- تفسير اقتصادي نتايج حاصله ۴۲
 •  فصل چهارم: تجزيه و تحليل الگو بر اساس مشاهدات تجربي
 • مقدمه ۴۴
 • ۴-۱- پارامترهاي ثابت الگو ۴۴
 • ۴-۱-۱- توضيحاتي درباره نرخ بهره خالص ۴۶
 • ۴-۲- مقادير نظري و داده­هاي تجربي ۴۷
 • ۴-۳- معياري براي خوبي برازش ۵۸
 • ۴-۴- جمع­بندي فصل ۵۹
 •  فصل پنجم: نتيجه­ گيري و پيشنهادها
 • ۵-۱- مقدمه ۶۲
 • ۵-۲- نتايج پژوهش ۶۳
 • ۵-۳- آزمون فرضيه­ها ۶۴
 • ۵-۴- محدوديت­هاي پژوهش ۶۵
 • ۵-۵- پيشنهادات ۶۵
 • ۵-۵-۱- پيشنهادات پژوهشي ۶۵
 • ۵-۵-۲- پيشنهادات کاربردي ۶۵
 • پيوست ۶۶
 • منابع و مآخذ ۷۱

 

 

فهرست شکل­ها

 • شکل ۴-۱: تابع تقاضاي نسبي پول   ۴۵
 • شکل۴-۲: مقايسه تقاضاي نسبي پول مشاهده­ شده و محاسبه­ شده به ­ازاي ۵% = F   ۵۰
 • شکل ۴-۳: مقايسه تقاضاي نسبي پول مشاهده ­شده و محاسبه­ شده به ­ازاي ۱۰% = F   ۵۱
 • شکل ۴-۴: مقايسه تقاضاي نسبي پول مشاهده ­شده و محاسبه ­شده به­ ازاي ۱۵% = F  ۵۳
 • شکل ۴-۵: مقايسه حجم پول مشاهده ­شده و محاسبه ­شده به ­ازاي ۵% = F   ۵۴
 • شکل ۴-۶: مقايسه حجم پول مشاهده ­شده و محاسبه­ شده به ­ازاي ۱۰% = F  ۵۵
 • شکل۴-۷: مقايسه حجم پول مشاهده­ شده و محاسبه­ شده به ­ازاي ۱۵% = F   ۵۶
 • شکل ۴-۸: هزينه ناخالص ملي به قيمت­هاي جاري   ۵۷
 • شکل ۴-۹: حجم واقعي پول   ۵۸

 

فهرست جدول­ها

 • جدول ۴-۱: حجم پول محاسبه­ شده و تقاضاي نسبي پول محاسبه­ شده ۴۹
 • جدول ۴-۲: مقدار  به ­ازاي نرخ­هاي فراموشي مختلف   ۵۹

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0