بررسی و تحليل پالئوژئومورفولوژی کوير دق سرخ :دانلود پايان نامه دکتری رشته جغرافيای طبيعی گرايش ژئومورفولوژی

بررسی و تحليل پالئوژئومورفولوژی کوير دق سرخ :دانلود پايان نامه دکتری رشته جغرافيای طبيعی گرايش ژئومورفولوژی

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی فروشگاه مسترداک  معرفی میگردد با عنوان بررسی و تحليل پالئوژئومورفولوژی کوير دق سرخ از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع دکتری(PH.D) میباشد. این پایان نامه با گرایش  ژئومورفولوژی  در ۲۸۳ صفحه با فرمت word (قابل ویرایش ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی و تحليل پالئوژئومورفولوژی کوير دق سرخ:

درياچه هاي حوضه هاي انتهايي، سطوحي بسيار هموار و کم شيب در مناطق خشک محسوب مي گردند. اين چاله هاي فرورفته که معمولاً محل تجمع آب هاي سطحي مي باشند به عنوان يکي از مهمترين واحدهاي ژئومورفولوژيک مناطق خشک، اطلاعات پالئوژئومورفيکي و پالئوکليماتولوژي ارزشمندي را در خود نهفته اند.

کوير دق سرخ در ايران مرکزي از جمله پلاياهايي مي باشد که در اين تحقيق سرگذشت محيط ديرينه آن به همراه تغيير و تعويض شرايط محيطي اش گويا و بارزسازي شده است. بدين ترتيب که درياچه قديمي دق سرخ در دوره هاي پرپارش گذشته با درياچه نمک در حوضه مجاور ارتباط هيدرولوژيکي داشته است. اثبات اين امر علاوه بر يافتن تراس هاي موجود در رقوم ۹۵۰ متر در هر دو حوضه، توسط تکنيک ها و نرم افزار هاي RS و GIS تاييد شده است.

در واقع هدف اصلي اين پژوهش علاوه بر شناسايي، تفکيک و طبقه بندي واحد هاي فرمي پلاياي دق سرخ بر اساس نظريه سلسله مراتبي، کشف روابط استاتيک ديرينه درياچه قديمي دق سرخ با درياچه نمک مي باشد، چرا که، شرايط کنوني يک پلايا نتيجه و برايند عوامل مختلف موثر در محدوده و خارج از پلايا مي باشد، لذا براي درک بهتر و رديابي حوادث و شرايطي که بر پلايا گذشته، بايد تحليل علمي جامعي از ويژگيهاي ژئومورفيک پلايا نمود. بدين منظور علاوه بر بهره گيري از علوم مرتبط نظير زمين­شناسي، اقليم­شناسي، هيدرولوژي، رياضيات، آمار از ابزار فيزيکي تحقيق مانند نقشه هاي توپوگرافي ۲۵۰۰۰/۱، ۵۰۰۰۰/۱، ۲۵۰۰۰۰/۱، نقشه هاي زمين شناسي، DEM، تصاوير ماهواره اي IRS، ETM+ ، SID ، استفاده گرديد. همچنين سعي شد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تکنيک سنجش از دور و فشردگي چشم انداز و مناظر ژئومورفولوژي به مدلسازي مورفولوژيک، هيدرولوژيک و راديولوژيک پرداخته و با تقويت تصور و تفکر مورفولوژيک امکان تشخيص و تحليل فرم ها و رخساره هاي مختلف زمين را در يک نظام مختصات سه بعدي فراهم آوريم.

نتایج این پژوهش وجود تراس هاي درياچه اي دق سرخ را در سه سطح و رقوم ارتفاعي ۹۲۰، ۹۵۰ و ۱۰۶۷ متري  را به اثبات می رساند. علاوه بر این، سطح تراس در درياچه نمک در ارتفاع ۹۵۰ متري رديابي شده است که دقيقاً با سطح تراسي که در حاشيه پلاياي دق سرخ ديده شده هم ارز مي باشد، در نتيجه با توجه به قانون ظرف هاي مرتبط اين دو درياچه در اين سطح می توانسته با يکديگر ارتباط هيدرولوژيکي سطحي داشته باشند.

بررسي وضعيت هيدرولوژيکي و نوع تغيير شکل شبکه زهکشي در در هر دو پلایا نشان داد که در سطح ۹۵۰ متر آبراهه ها تغيير جهت داده که نشان دهنده رسيدن اين شبکه زهکشي به سطح پايه قديمي مي باشد.

واژگان كليدي: پلاياي دق سرخ، پالئوژئومورفولوژي، روابط استاتيک، چشم­اندار،مدلسازي

 

اهميت و ارزش تحقيق

پلاياها و کويرها به عنوان يکي از اجزاي تشکيل دهنده محيط زيست همواره مورد توجه دانشمندان علوم زمين بوده است و اکثر محققين در پي يافتن راهها و تکنيک هايي نوين جهت مطالعه اين نواحي بوده اند، چرا که دسترسي به اين مناطق به علّت شرايط خاص آن مشکل و محدود بوده است. پلاياها به عنوان يکي از واحد هاي ژئومورفولوژيکي مناطق خشک سرگذشت پيچيده و متفاوت اقليمي- محيطي را در کواترنر سپري کرده اند. در اين قلمروها فرم هاي ديرينه از تنوع زيادي برخوردارند، لذا شناخت تحوّلات ژئومورفولوژيکي دوران چهارم و بيان علّت و چگونگي رخدادهاي آن موجب شناخت هر چه بهتر محيط و درک چگونگي شکل گيري آن در گذشته خواهد شد که خود بهره برداري معقولانه و پايدار از محيط را بدنبال خواهد داشت.

در اين ميان بررسي و تحليل پالئوژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي ديرينه) حوضه دق سرخ ضروري به نظر مي رسد زيرا درک بهتر از حوضه و تحوّلاتي که در گذشته در آن به وقوع پيوسته، موجبات شکل گيري وضعيت کنوني حوضه را فراهم آورده است و علاوه بر آن ما را در بهره برداري بهينه، اصولي و صحيح از امکانات محيط طبيعي ياري مي نمايد که در جهت برنامه ريزي آينده سودمند خواهد بود.

با توجه به اين که بستر همه فعاليّتهاي انسان سطح زمين مي باشد و از طرفي شناخت زمين و ويژگيهاي اشکال سطحي آن از نظر ژئومورفولوژي، ديناميک دروني و بيروني و مخاطرات طبيعي آن بدون بررسي تحولات گذشته امکان پذير نيست، بررسي و مطالعه اشکال و عوارض به جا مانده از محيط هاي مورفوکليماتيک گذشته و تبين چشم اندازهاي فعلي سطح زمين براي برنامه ريزي هاي عمراني ضروري به نظر مي رسد.

اهداف تحقيق

۱- بررسي ژئومورفولوژيکي و پالئوژئومورفولوژيکي چاله دق سرخ.

۲- بررسي چگونگي ارتباط پلاياي دق سرخ و درياچه نمک.

۳ – تفکيک واحدها، تيپ ها و رخساره هاي ژئومورفيک کوير دق سرخ با استفاده از تکنيک سنجش از دور و .GIS

۴ – رديابي تراس هاي ديرينه پلاياي دق سرخ و ارتباط هيدرولوژيکي آنها با درياچه نمک.

۵- تعيين ميزان فعاليت هاي تکتونيکي حوضه دق سرخ به کمک شاخص هاي ژئومورفيک.

۶- کاربردي نمودن بيشتر مطالعات ژئومورفولوژي بيابانها از طريق RS و .GIS

۷- تهيه نقشه­هاي ژئومورفولوژي منطقه به استفاده از تکنيک­هاي موجود.

فرضيه تحقيق

۱- پلاياي دق سرخ با درياچه نمک در گذشته ارتباط هيدرولوژيکي داشته اند.

۲-با استفاده از تکنيک سنجش از دور و GIS مي توان به تفکيک واحد ها، تيپ ها و رخساره هاي ژئومورفيک و تهيه لايه هاي رقومي مختلف ژئومورفولوژيکي کوير دق سرخ دست يافت.

۳-به نظر مي رسد قسمت هاي شمال غرب و جنوب غرب حوضه دق سرخ از نظر فعاليت هاي نو زمين ساخت بسيار فعال تر از قسمت هاي مرکزي و شرقي باشد.

سوالات تحقيق

۱- ارتباط دق سرخ با درياچه نمک در گذشته چگونه بوده است؟

۲-کدام يک از بخش هاي حوضه آبخيز دق سرخ از فعاليت تکتونيکي و نئوتکتونيکي بيشتري برخوردار است؟

 

فهرست مطالب:

 • فصل اول: کليات پژوهش
 • ۱-۱-مقدمه………………………… ۱
 • ۱-۲- شرح و بيان مسأله پژوهشي……………… ۲
 • ۱-۳-اهميت و ارزش تحقيق…………………… ۴
 • ۱-۴-اهداف تحقيق……………………. ۴
 • ۱-۵- فرضيه تحقيق…………….. ۵
 • ۱-۶-سوالات تحقيق…………………. ۵
 • ۱-۷-پيشينه و سابقه تحقيق…………… ۶
 • ۱-۸-روش تحقيق……………….. ۱۰
 • ۱-۸-۱-مراحل اجرايي تحقيق…………… ۱۱
 • ۱-۸-۲-ابزار تجزيه و تحليل………….. ۱۱
 • ۱-۹-كاربرد نتايج تحقيق……………… ۱۲
 • ۱-۱۰-موقعيت منطقه مطالعاتي……………….. ۱۳
 • ۱-۱۰-۱-موقعيت سياره اي……………… ۱۳
 • ۱-۱۰-۲-موقعيت رياضي و راههاي دسترسي منطقه…………. ۱۴
 • ۱- ۱۰- ۳-موقعيت اداري ـ سياسي…………. ۱۵
 • ۱-۱۰-۴-موقعيت زمين شناسي…………… ۱۵
 • ۱-۱۰-۵-موقعيت هيدرولوژيک …………….. ۱۷
 • ۱-۱۰-۶- موقعيت ژئومورفولوژيکي…… ۱۸
 • ۱-۱۱-پايگاه اطلاعات جغرافيايي منطقه…………… ۲۰
 • ۱-۱۱-۱-پايگاه اطلاعاتي رستري…………….. ۲۰
 • ۱-۱۱-۲-پايگاه اطلاعاتي برداری……………. ۲۲

 

فصل دوم: کليات طبيعي،زمين شناسي، ژئومورفولوژي، اقليم،هيدرولوژي

 • ۲-۱-زمين شناسي منطقه……………… ۲۳
 • ۲-۱-۱- زون زمين ساختي ايران مرکزي…………….. ۲۳
 • ۲-۱-۲- بخش شمال غربي (از رزن تا جيرفت)………. ۲۴
 • ۲-۲-ويژگيهاي چينه شناسي و ليتولوژي منطقه مطالعاتي……………. ۲۶
 • ۲-۲-۱-پرکامبرين پسين………….. ۲۶
 • ۲-۲- ۱- ۱-سازندهاي گهر و سلطانيه (Pek) ………………. 26
 • ۲-۳-پالئوزوئيک………… ۲۶
 • ۲-۳-۱-کامبرين- ارديسين (Cam) ………….. 26
 • ۲-۳- ۱- ۱-سازند لالون (Cl) ……………. 27
 • ۲-۳-۱-۲-سازند ميلا (Cm) ……………… 27
 • ۲-۳-۱-۳- سيلورين – دونين (Sd) ……………. 27
 • ۲-۳-۱-۳-۱-سازند پادها SD………. 27
 • ۲-۳-۱-۳-۲-سازند بهرام Db………… 27
 • ۲-۳-۱-۴- پرمين (Pr) ……
 • ۲-۳-۱-۴-۱-سازند جمال Pr……….
 • ۲-۴-مزوزوئيک…………… ۲۸
 • ۲-۴-۱- ترياس (Tr) ………….. 28
 • ۲-۴-۱-۱- سازند شتري TRsh………………… 28
 • ۲-۴-۱-۲- سازند نايبند TRn………………. 29
 • ۲-۴-۲- ژوراسيک (J) ……………………… 29
 • ۲-۴-۲-۱- سازند شمشک Jsh1 , Jsh2……………… 29
 • ۲-۴-۳-کرتاسه (K) ……………………. 29
 • ۲-۵- سنوزوئيک………………. ۳۰
 • ۲-۵-۱- ائوسن (E) ……………………. 30
 • ۲-۵-۲- اليگوميوسن (Gd) و (Om) ………… 31
 • ۲-۵-۳- ميوپليوسن (Mp) ……………….. 32
 • ۲-۶-کواترنري……………….. ۳۳
 • ۲-۶-۱-تراسهاي قديمي و بلند Qt1………………….. 33
 • ۲-۶-۲-تراسهاي قديمي و متوسط Qt2……………. 33
 • ۲-۶-۳-تراسهاي جوان کم ارتفاع Qt3………………. 33
 • ۲-۶-۲-نهشته هاي جديد……………….. ۳۴
 • ۲-۶-۲-۱-نهشته هاي جوان رودخانه اي Qal……………………… 34
 • ۲-۶-۲-۲-تپه هاي مسطح رسي نمکدار Qf…………… 34
 • ۲-۶-۲-۳-تراورتن Qtr………………. 34
 • ۲-۶-۲-۴-تپه هاي ماسه اي Qs…………….. 34
 • ۲-۷-تکتونيک منطقه……………. ۳۵
 • ۲-۷-۱- فعاليتهاي آتشفشاني…………………. ۳۶
 • ۲-۸-پديده دگرگوني………………….. ۳۷
 • ۲-۸-۱- نوار ترود – مروست……………… ۳۷
 • ۲-۸-۲- نوار دگرگوني ماکو – اصفهان…………………….. ۳۷
 • ۲-۸-۳- نوار آميزه هاي رنگين يا افيوليت ملانژ (کالرملانژ) ……………….. ۳۷
 • ۲-۹-ژئومورفولوژي منطقه………. ۳۷
 • ۲-۱۰- هيدرولوژي محدوده مطالعاتي………… ۴۰
 • ۲-۱۰-۱-هيدرولوژي حوضه اردستان…………. ۴۱
 • ۲-۱۰-۲-وضعيت آب هاي زيرزميني حوضه اردستان………….. ۴۲
 • ۲-۱۰-۲-۱- چاهها…………….. ۴۲
 • ۲-۱۰-۲-۲- چشمه ها…………… ۴۲
 • ۲-۱۰-۲-۳- قنوات…………………. ۴۳
 • ۲-۱۰-۳- هيدررولوژي سطحي حوضه طرق- ابيازن………….. ۴۳
 • ۲-۱۰-۳-۱-رودخانه طار………….. ۴۳
 • ۲-۱۰-۳-۲- رودخانه کشه……
 • ۲-۱۰-۳-۳- رودخانه رنگان……………….. ۴۴
 • ۲-۱۰-۳-۴- رودخانه ماسار …………… ۴۴
 • ۲-۱۰-۳-۵- رودخانه گل آباد………………… ۴۴
 • ۲-۱۰-۴-۱- وضعيت آب هاي زيرزميني حوضه طرق- ابيازن…………… ۴۵
 • ۲-۱۰-۴-۱-۱- چاهها………………….. ۴۵
 • -۱۰-۴-۱-۲- چشمه ها……………… ۴۵
 • ۲-۱۰-۴-۱-۳- قنوات……… ۴۶
 • ۲-۱۰-۴- هيدرولوژي حوضه باد- خالدآباد………. ۴۶
 • ۲-۱۰-۴-۱- رودخانه برزرود………….. ۴۶
 • ۲-۱۰-۴-۲- چيمه رود ………… ۴۶
 • ۲-۱۰-۴-۳- رودخانه هاي اوره و بهشت آباد………………. ۴۶
 • ۲-۱۰-۵- وضعيت آب هاي زير زميني حوضه باد- خالد آباد……………….. ۴۸
 • ۲-۱۰-۵-۱- چاهها……………… ۴۸
 • ۲-۱۰-۵-۲- چشمه ها……. ۴۸
 • ۲-۱۰-۵-۳- قنوات…………. ۴۸
 • ۲-۱۰-۶- هيدرولوژي حوضه دق سرخ………………. ۴۸
 • ۲-۱۰-۶-۱- وضعيت آب هاي زيرزميني حوضه دق سرخ………… ۴۹
 • ۲-۱۰-۶-۱-۱- چاهها………… ۴۹
 • ۲-۱۰-۶-۱-۲- چشمه ها …………. ۴۹
 • ۲-۱۰-۶-۱-۳- قنوات……….. ۴۹
 • ۲-۱۱- وضعيت اقليمي…………… ۴۹
 • ۲-۱۱-۱- دما………….. ۴۹
 • ۲-۱۱-۲- بارش…………… ۵۶
 • ۲-۱۱-۳- تبخير…………….. ۶۴
 • ۲-۱۱-۴- باد…………. ۶۶
 • ۲-۱۱-۵- بررسي وضعيت بادهاي منطقه مورد مطالعه…………. ۶۶

 

فصل سوم: شناسايي واحدها،تيپ ها و رخساره هاي محدوده مطالعاتي بر اساس RS&GIS

 • ۳-۱- مشخصات ماهواره IRS هندوستان…………. ۶۹
 • ۳-۱-۱-موقعيت و پايگاه اطلاعات ماهواره اي محدوده مطالعاتي……. ۷۰
 • ۳-۲-تبديل فرمت داده هاي ماهواره اي منطقه مطالعاتي………… ۷۱
 • ۳-۳-پردازش تصاوير ماهواره اي……… ۷۱
 • ۳-۳-۱-تصحيحات راديومتريک……….. ۷۲
 • ۳-۳-۲-تصحيحات هندسي……….. ۷۳
 • ۳-۳-۳-پردازش تصاوير…………….. ۷۴
 • ۳-۳-۳-۱-ترميم تصاوير…………… ۷۴
 • ۳-۳-۳-۲- تقويت خواص بصري تصوير…………… ۷۵
 • ۳-۳-۴- استخراج اطلاعات………….. ۷۵
 • ۳-۳-۵-موزائيک کردن تصاوير ماهواره اي………… ۷۶
 • ۳-۳-۵-۱- عمليات تست صحت موزائيک تصاوير……………. ۷۶
 • ۳-۳-۶- عمليات هم مختصات نمودن تصاوير ماهواره اي …………….. ۷۶
 • ۳-۳-۷-عمليات برش تصاوي…………… ۷۷ر
 • ۳-۳-۸-ايجاد برش نامنظم از منطقه (ROI) …………… 78
 • ۳-۴- تهيه نقشه کاربري اراضي……….. ۷۸
 • ۳-۵-شناسائي اوليه تغييرات …………… ۷۹
 • ۳-۶- انتخاب و جمع آوري نمونه هاي آموزشي………….. ۷۹
 • ۳-۷-تشخيص و شناسايي واحدها، تيپ ها و رخساره هاي محدوده مطالعاتي با GIS&RS………… 80
 • ۳-۷-۱- واحد­هاي کوهستاني حوضه آبي دق سرخ………………… ۸۲
 • ۳-۷-۱-۱- واحد کوهستاني کرکس……………… ۸۲
 • ۳-۷-۱-۲- مورفومتري واحد کوهستاني کرکس………….. ۸۳
 • ۳-۷-۲- واحد کوهستاني طرق- ابيازن………… ۸۳
 • ۳-۷-۲-۱- مورفومتري واحد کوهستاني طرق- ابيازن………. ۸۴
 • ۳-۷-۳- واحد کوهستاني جنوب و جنوب شرقي اردستان…………. ۸۵
 • ۳-۷-۳-۱- مورفومتري واحد کوهستاني جنوب و جنوب شرقي اردستان……….. ۸۶
 • ۳-۷-۴- واحد کوهستاني شمال حوضه آبي دق سرخ……….. ۸۶
 • ۳-۷-۴-۱- مورفومتري واحد کوهستاني شمال حوضه آبي دق سرخ…… ۸۷
 • ۳-۷-۵-۱- مورفومتري واحد کوهستاني شرقي حوضه دق سرخ……………….. ۸۸
 • ۳-۸- پروفيل واحد­هاي کوهستاني منطقه مطالعاتي………………. ۸۸
 • ۳-۸-۱- راستاي پروفيلي شماره۱ تا ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۹
 • ۳-۸-۲- پروفيل شماره۲ ……………… ۹۰
 • ۳-۸-۳- پروفيل شماره ۳ …………… ۹۱
 • ۳-۸-۴- پروفيل شماره ۴ ……………… ۹۲
 • ۳-۸-۵- پروفيل شماره ۵ …………… ۹۳
 • ۳-۹- واحد دشت­سر…………….. ۹۴
 • ۳-۹-۱-تعريف دشت­سر……………….. ۹۴
 • ۳-۹-۲- پروفيل دشت­سر……… ۹۶
 • ۳-۹-۳- انواع دشت سر ……………… ۹۶
 • ۳-۹-۳-۱- تيپ دشت­سر لخت يا فرسايشي……………. ۹۷
 • ۳-۹-۳-۲- تيپ دشت­سر آپانداژ………… ۹۷
 • ۳-۹-۳-۳- تيپ دشت­سر پوشيده يا دشت……… ۹۷
 • ۳-۹-۴- ارتباط دشت­سر با کوهستان……….. ۹۹
 • ۳-۹-۴-۱- محاسبه مرز خط کنيک………. ۹۹
 • ۳-۱۰- واحد پلايا يا چاله…………………… ۱۰۰
 • ۳-۱۰-۱- چگونگي تشکيل پلايا يا چاله­هاي داخلي در ايران……………….. ۱۰۰
 • ۳-۱۱- مورفومتري واحد پلايا در منطقه مطالعاتي…………. ۱۰۲
 • ۳-۱۱-۱- واحد پلاياي دق سرخ………… ۱۰۳
 • ۳-۱۱-۱-۱- مورفومتري واحد پلاياي دق سرخ………………….. ۱۰۳
 • ۳-۱۲-تفکيک و شناسايي واحدها، تيپ ها و رخساره هاي پلاياي دق سرخ…….. ۱۰۳
 • ۳-۱۲-۱-چشم انداز مطالعاتي و مناظر شاخص آن……………….. ۱۰۶
 • ۳-۱۲-۲- منظر ارتفاعات……………… ۱۰۷
 • ۳-۱۲-۲-۱- لندفرمهاي واقع بر تشکيلات آتشفشاني…………….. ۱۰۷
 • ۳-۱۳- لندفرمهاي واقع بر تشکيلات آهکي……… ۱۱۰
 • ۳-۱۳-۱- توده هاي آهکي…………… ۱۱۰
 • ۳-۱۳-۲- توده هاي تراورتن………. ۱۱۲
 • ۳-۱۳-۳- اشکال انحلالي- غارها………….. ۱۱۳
 • ۳-۱۴- دره هاي V شکل…………………….. ۱۱۴
 • ۳-۱۵-دره هاي U شکل…………………….. ۱۱۴
 • ۳-۱۶- سيرک هاي يخچالي………………… ۱۱۴
 • ۳-۱۷- فرمهاي حاصل از فرايند بادي……… ۱۱۵
 • ۳-۱۷-۱ کندوهاي بادي…………… ۱۱۵
 • ۳-۱۷-۲- تافوني………………… ۱۱۶
 • ۳-۱۸- منظر دشت سرها………………. ۱۱۷
 • ۳-۱۸-۱- دشت سر فرسايشي…………………….. ۱۱۸
 • ۳-۱۸-۱-۱- رخساره فرسايش آبراهه اي (نخ آب ها) ………………. ۱۱۸
 • ۳-۱۸-۱-۲- رخساره مخروطه افکنه………….. ۱۱۸
 • ۳-۱۸-۳- مورفوتکتونيک و ارتباط آن با ژئوفرم مخروط افکنه ………….. ۱۲۱
 • ۳-۱۸-۴- مخروط افکنه ها و تشخيص ميزان فعاليت نئوتکتونيکي…………… ۱۲۲
 • ۳-۱۸-۵- روابط کمي بين حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتوتيک فعال ………. ۱۲۳
 • ۳-۱۸-۵-۱- محاسبه حجم مخروط افکنه ها……….. ۱۲۴
 • ۳-۱۸-۵-۱- ۱- محاسبه حجم مخروط افکنه ها در حوضه اردستان……… ۱۲۷
 • ۳-۱۸-۵-۱- ۲- محاسبه حجم مخروط افکنه ها در حوضه باد- خالد آباد…………… ۱۲۹
 • ۳-۱۸-۵-۱- ۳- محاسبه حجم مخروط افکنه ها در حوضه طرق ابيازن…………. ۱۳۱
 • ۳-۱۸-۵-۱- ۴- محاسبه حجم مخروط افکنه ها در حوضه دق سرخ………….. ۱۳۴
 • ۳-۱۸-۶- محاسبه شاخص هاي ژئومورفيک جهت برآورد ميزان فعاليت تکتونيکي محدوده مورد مطالعه……….. ۱۳۶
 • ۳-۱۸-۶-۱- شاخص انتگرال هيپسومتري (منحني واحد) يا منحني بي بعد…………………………………….. ۱۳۶
 • ۳-۱۸-۶-۲- شاخص سينوزيته جبهه کوهستان يا پيچ و خم پيشاني کوهستان (Smf) ……………………….. 137
 • ۳-۱۸-۶-۳- شاخص شکل حوضه (BS) ……………….. 138
 • ۳-۱۸-۶-۴- شاخص حجم به سطح حوضه………………………….. ۱۳۹
 • ۳-۱۸-۶-۵- شاخص تراکم سطحي آبراهه ها (P) ………………….. 140
 • ۳-۱۸-۶-۶- شاخص انشعاب پذيري (Br) ………………… 141
 • ۳-۱۸-۷-۱- رخساره خليج رسوبي……………………….. ۱۴۶
 • ۳-۱۸-۷-۲- رخساره دشت ريگي(REG) ………………. 146
 • ۳-۱۹- تيپ دشت سر آپانداژ (انتهايي شبکه آب) ………………. ۱۴۷
 • ۳-۱۹-۱- رخساره دامنه منظم………………. ۱۴۷
 • ۳-۱۹-۲- رخساره پخش سيلاب…………. ۱۴۷
 • ۳-۱۹-۳- رخساره قنات………………… ۱۴۸
 • ۳-۲۰-دشت سر پوشيده …………….. ۱۴۹
 • ۳-۲۰-۱- اراضي کشاورزي…………… ۱۴۹
 • ۳-۲۰-۲- منطقه حمل يا ترانزيت……….. ۱۵۰
 • ۳-۲۱- واحدپلايا…………….. ۱۵۰
 • ۳-۲۱-۱- اراضي گلي………. ۱۵۰
 • ۳-۲۱-۱-۱- دق يا جلگه رسي……… ۱۵۰
 • ۳-۲۱-۱-۲- پوليگون رسي…………. ۱۵۲
 • ۳-۲۱-۱-۳- تراس درياچه اي…………….. ۱۵۲
 • ۳-۲۱-۱-۴- رخساره سطوح پف کرده………. ۱۵۳
 • ۳-۲۲- اراضي نمکي……………. ۱۵۳
 • ۳-۲۲-۱- پوليگون نمکي ………………. ۱۵۳
 • ۳-۲۲-۲-رخساره شوره زار……… ۱۵۴
 • ۳-۲۳- اراضي ماسه اي…………….. ۱۵۴
 • ۳-۲۳-۱- شنزار………….. ۱۵۴
 • ۳-۲۲-۲- اشکال ماسه اي (پيکان ماسه اي، برخان، سيف) …………. ۱۵۵
 • ۳-۲۲-۳- نبکا ………. ۱۵۵

 

فصل چهارم: بررسي تحولات پالئوژئومورفولوژيکي و ژئومورفولوژيکي  دق سرخ

 • ۴-۱- روش تهيه نقشه ژئومورفولوژي………… ۱۵۸
 • ۴-۲- ارکان نمادين در نقشه­هاي ژئومورفولوژي…………… ۱۶۰
 • ۴-۲-۱- سطوح ارضي……….. ۱۶۱
 • ۴-۲-۱-۱-  سطوح مستوي…………… ۱۶۱
 • ۴-۲-۱-۲- سطوح محدب………. ۱۶۱
 • ۴-۲-۱-۳- سطوح مقعر…………….. ۱۶۲
 • ۴-۲-۱-۳-۱- فرم سطوح ارضي در حوضه آبي دق سرخ…………. ۱۶۲
 • ۴-۲-۲- ژئوفرم­هاي حوضه آبي دق سرخ………………. ۱۶۵
 • ۴-۲-۳- مواد مادري در حوضه آبي دق سرخ…………… ۱۶۶
 • ۴-۲-۴- فرايندهاي مسلط در تشکيل فرمهاي حوضه آبي دق سرخ………. ۱۶۷
 • ۴-۲-۴-۱- فرايندهاي زمين ريختي سيستم شکل زاي حرارتي…………… ۱۶۸
 • ۴-۲-۴-۲- فرايندهاي فيزيکي………… ۱۶۸
 • ۴-۲-۴-۲-۱- دما شکافتگي………… ۱۶۸
 • ۴-۲-۴-۲-۲- نمک شکافتگي……………. ۱۶۸
 • ۴-۲-۴-۳- فرايند آبي……………………. ۱۶۸
 • ۴-۲-۴-۴- فرايند بادي……………….. ۱۶۹
 • ۴-۲-۴-۵- فرايند ساحلي……………….. ۱۶۹
 • ۴-۲-۵- زمان………………. ۱۶۹
 • ۴-۶- ترکيب و تلفيق نقشه ها و تهيه نقشه نهايي ژئومورفولوژي………………… ۱۷۳
 • ۴-۷- پالئوژئومورفولوژي و تغييرات محيطي بلند مدت در حوضه مطالعاتي………….. ۱۷۴
 • ۴-۷-۱- فازهاي ماگماتيسم و تأثير آن در تحولات پالئوژئومورفولوژي دره ابيانه ………….. ۱۷۴
 • ۴-۷-۲- وضعيت ديرينه بقاياي گياهي (پليوپليئستوسن) و انطباق آن با شرايط اقليمي دره ابيانه ………………. ۱۷۸
 • ۴-۸- شواهد يخچالي و مجاور يخچالي در حوضه مطالعاتي ………. ۱۸۰
 • ۴-۸-۱- تعيين و تحليل خط مرز برف دائمي در حوضه………………. ۱۸۰
 • ۴-۸-۲- سيرک هاي يخچالي حوضه مطالعاتي…………….. ۱۸۰
 • ۴-۸-۲-۱- نقش يخچالها در تشکيل دره هاي U شکل در حوضه ابيانه………….. ۱۸۱
 • ۴-۸-۲-۲- وضعيت تابشي دره ابيانه در ارتباط با تشکيل کانون هاي يخساز……….. ۱۸۲
 • ۴-۸-۲-۳- انطباق پروفيل مورفوراديومتريک عرضي دره ابيانه با شواهد يخچالي ……………….. ۱۸۵
 • ۴-۸-۲-۴- جابه جايي سيستم هاي مورفوکليمتايک گذشته و فعلي در دره ابيانه…………. ۱۸۶
 • ۴-۸-۲-۵- نيمرخ مورفوکليمتايک گذشته و فعلي در دره ابيانه…………… ۱۸۸
 • ۴-۸-۳- تهيه نقشه ژئومورفولوژي دره ابيانه……………… ۱۸۹
 • ۴-۸-۳-۱- سطوح موجود دره ابيانه………………… ۱۸۹
 • ۴-۸-۳-۲- ژئوفرم هاي موجود در دره ابيانه………….. ۱۹۰
 • ۴-۸-۳-۳- مواد مادري موجود در دره ابيانه…………. ۱۹۲
 • ۴-۸-۴-  سنگ هاي سرگردان……….. ۱۹۳
 • ۴-۹- کليه شواهد دوره هاي باراني، سرد و گرم کواترنر در حوضه مطالعاتي ……….. ۱۹۴
 • ۴-۹-۱- دره هنجن………. ۱۹۴
 • ۴-۹-۲- مخروط افکنه عظيم هنجن………….. ۱۹۷
 • ۴-۹-۳- پادگانه هاي رودخانه اي دره ابيانه……. ۱۹۷
 • ۴-۹-۴- تراورتن هاي دره ابيانه……………….. ۲۰۰
 • ۴-۹-۵- تراس هاي درياچه اي دره هنجن…………. ۲۰۰
 • ۴-۹-۶- درياچه قديمي باقرآباد  ……………….. ۲۰۱
 • ۴-۹-۷- در ياچه قديمي طرق  و کشه…………….. ۲۰۳
 • ۴-۹-۸- تحليل اقليم ديرينه در ياچه هاي طرق و کشه توسط نسبت db/P ……. 204
 • ۴-۱۰- تحولات استاتيکي دق سرخ……………… ۲۰۵
 • ۴-۱۰-۱- بازسازي سطح تراس قديمي پلايا دق سرخ…………….. ۲۰۶
 • ۴-۱۰-۲-رديابي تراس هاي درياچه اي پلاياي دق سرخ بر اساس تصاوير ماهوارهاي……………. ۲۰۸
 • ۴-۱۰-۴- نقش تپه هاي ماسه اي نوار ريگ بلند در انقطاع درياچه هاي نمک و دق سرخ از يکديگر…………….. ۲۱۳
 • ۴-۱۱- تاريخ تحول کانون هاي مدني در ارتباط با عوامل طبيعي حوضه آبي دق سرخ…………… ۲۱۷
 • ۴-۱۱-۱- نقش عامل ناهمواري و جهت آن در گسترش و زوال تمدّن در چشم انداز مطالعاتي………… ۲۱۸
 • ۴-۱۱-۲- نقش واحد گلاسي و شبکه هيدروگرافي در تکامل تمدّن اريسمان……………. ۲۱۹
 • ۴-۱۱-۳- عامل گسل و نقش تمّدن زايي آن در منطقه مطالعاتي………… ۲۲۰
 • ۴-۱۱-۴- تاثير واحد هاي رسوبي سه گانه در تمّدن اريسمان…………. ۲۲۳
 • ۴-۱۱-۴-۱- واحد رسوبي ژيپسايت ها……………. ۲۲۳
 • ۴-۱۱-۵- شيب و نقش آن در ايجاد جريان متمرکز………… ۲۲۴
 • ۴-۱۱-۶- بادها….. ۲۲۵
 • ۴-۱۱-۷- پوشش گياهي………………. ۲۲۶
 • ۴-۱۱-۸- عامل آب(چشمه و قنات) ……………….. ۲۲۶
 • ۴-۱۱-۸-۱- اريسمان……………… ۲۲۷
 • ۴-۱۱-۸-۲- سوچن سرآسياب ………… ۲۳۰
 • ۴-۱۱-۸-۵- ميلاجرد………………. ۲۳۰
 • ۴-۱۱-۸-۶- هل آباد………….. ۲۳۰
 • ۴-۱۱-۹- تنوع سنگها ………….. ۲۳۱
 • ۴-۱۱-۱۰- بيوستازي و رگزيستازي و ارتباط آن با ظهور و افول تمدّن اريسمان.. ۲۳۲

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه راهکار

 • ۵-۱-پاسخ به سوالات تحقيق…………….. ۲۳۶
 • ۵-۲-اثبات فرضيه ها……………. ۲۳۸
 • ۵-۳-پيشنهادات………….. ۲۴۲
 • منابع و مآخذ…………. ۲۴۴

 

 

فهرست شکل ها

 • شکل۱-۱موقعيت سياره اي حوضه مطالعاتي…………… ۱۳
 • شکل ۱-۲ راههاي ارتباطي منطقه مطالعاتي………….. ۱۴
 • شکل ۱-۳ موقعيت اداري سياسي محدوده مطالعاتي……….. ۱۵
 • شکل ۱-۴ موقعيت منطقه در کلان پهنه­هاي زمين­شناسي- بازسازي نقشه اشتوکلين(۱۹۸۶) …….. ۱۶
 • شکل ۱-۵ موقعيت زمين شناسي منطقه مطالعاتي…………… ۱۶
 • شکل ۱-۶ موقعيت هيدرولوژيکي منطقه مطالعاتي……………… ۱۸
 • شکل ۱-۷ واحدهاي ساختماني-ژئومورفولوژيک ايران و موقعيت محدوده مطالعاتي-همپوشاني تصاوير ماهواره ايSid)) و مدل رقومي ارتفاعي (DEM) ايران…. ۲۰
 • شکل ۱-۸ راهنماي نقشه توپوگرافي محدوده مطالعاتي با مقياس ۱:۲۵۰۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱
 • شکل ۱-۹ راهنماي نقشه توپوگرافي محدوده مطالعاتي با مقياس ۱:۲۵۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲
 • شکل ۲-۱سيماي فضايي منطقه مطالعاتي بر اساس تصوير ماهواره اي IRS و DEM…….. 39
 • شکل ۲-۲ رودهاي اصلي و فصلي محدوده مورد مطالعه…………… ۴۰
 • شکل ۲-۳ رتبه بندي آبراهه ها به روش استرالردر زيرحوضه اردستان…………. ۴۲
 • شکل۲-۴ وضعيت هيدرولوژيکي و مسيل هاي زير حوضه اردستان……………. ۴۲
 • شکل ۲-۵ رتبه بندي آبراهه ها به روش استرالر در در زير حوضه طرق ابيازن ………… ۴۵
 • شکل ۲-۶ وضعيت هيدرولوژي و مسيل هاي زير حوضه طرق ابيازن …………. ۴۵
 • شکل ۲-۷ رتبه بندي آبراهه ها به روش استرالر در حوضه باد- خالدآباد…………. ۴۷
 • شکل ۲-۸ وضعيت هيدرولوژي و مسيل هاي زير حوضه باد- خالدآباد…………. ۴۷
 • شکل۲-۹ ميانگين فصلي دما در منطقه مطالعاتي………….. ۵۰
 • شکل۲-۱۰ ميانگين ماهانه دما در منطقه…………… ۵۰
 • شکل۲-۱۱ ميانگين سالانه دما در حوضه دق سرخ……………. ۵۱
 • شکل۲-۱۲ ميانگين فصلي دما- بهار در حوضه دق سرخ……………….. ۵۱
 • شکل۲-۱۳ ميانگين فصلي دما- تابستان در حوضه دق سرخ…………….. ۵۱
 • شکل۲-۱۴ ميانگين فصلي دما-پائيز در حوضه دق سرخ…………….. ۵۲
 • شکل۲-۱۵ ميانگين فصلي دما- زمستان در حوضه دق سرخ………… ۵۲
 • شکل۲-۱۶ ميانگين ماهانه دما- فروردين در حوضه دق سرخ……….. ۵۲
 • شکل۲-۱۷ ميانگين ماهانه دما- ارديبهشت در حوضه دق سرخ………….. ۵۳
 •  شکل۲-۱۸ ميانگين ماهانه دما- خرداد در حوضه دق سرخ……………… ۵۳
 • شکل۲-۱۹ ميانگين ماهانه دما- تير در حوضه دق سرخ……………….. ۵۳
 • شکل۲-۲۰ ميانگين ماهانه دما- مرداد در حوضه دق سرخ…………… ۵۴
 • شکل۲-۲۱ ميانگين ماهانه دما- شهريور در حوضه دق سرخ…………. ۵۴
 • شکل۲-۲۲ ميانگين ماهانه دما- مهر در حوضه دق سرخ……….. ۵۴
 • شکل۲-۲۳ ميانگين ماهانه دما- آبان در حوضه دق سرخ………… ۵۵
 • شکل۲-۲۴ ميانگين ماهانه دما- آذر در حوضه دق سرخ…………… ۵۵
 • شکل۲-۲۵ ميانگين ماهانه دما- دي در حوضه دق سرخ…………. ۵۵
 • شکل۲-۲۶ ميانگين ماهانه دما- بهمن در حوضه دق سرخ………… ۵۶
 • شکل۲-۲۷ ميانگين ماهانه دما- اسفند در حوضه دق سرخ…………… ۵۶
 • شکل۲-۲۸ توزيع فصلي بارش در حوضه دق سرخ………………… ۵۷
 • شکل۲-۲۹ توزيع ماهانه بارش در حوضه دق سرخ…………….. ۵۸
 • شکل۲-۳۰ شکل توزيع مکاني سالانه بارش در حوضه دق سرخ………….. ۵۸
 • شکل۲-۳۱ توزيع فصلي بارش- بهار در حوضه دق سرخ…………….. ۵۸
 • شکل۲-۳۲ توزيع فصلي بارش- تابستان در حوضه دق سرخ………….. ۵۹
 • شکل۲-۳۳ توزيع فصلي بارش- پائيز در حوضه دق سرخ…………… ۵۹
 • شکل۲-۳۴ توزيع فصلي بارش- زمستان در حوضه دق سرخ……………. ۵۹
 • شکل۲-۳۵ توزيع ماهانه بارش- فروردين در حوضه دق سرخ…………. ۶۰
 • شکل۲-۳۶ توزيع ماهانه بارش- ارديبهشت در حوضه دق سرخ……… ۶۰
 • شکل۲-۳۷ توزيع ماهانه بارش- خرداد در حوضه دق سرخ………….. ۶۰
 • شکل۲-۳۸ توزيع ماهانه بارش- تير در حوضه دق سرخ……………. ۶۱
 • شکل۲-۳۹ توزيع ماهانه بارش- مرداد در حوضه دق سرخ……………. ۶۱
 • شکل۲-۴۰ توزيع ماهانه بارش- شهريور در حوضه دق سرخ ………….. ۶۱
 • شکل۲-۴۱ توزيع ماهانه بارش- مهر در حوضه دق سرخ…………… ۶۲
 • شکل۲-۴۲ توزيع ماهانه بارش- آبان در حوضه دق سرخ…………… ۶۲
 • شکل۲-۴۳ توزيع ماهانه بارش- آذر در حوضه دق سرخ…………….. ۶۲
 • شکل۲-۴۴ توزيع ماهانه بارش- دي در حوضه دق سرخ ………….. ۶۳
 • شکل۲-۴۵ توزيع ماهانه بارش- بهمن در حوضه دق سرخ…………… ۶۳
 • شکل۲-۴۶ توزيع ماهانه بارش- اسفند در حوضه دق سرخ……………. ۶۳
 • شکل۲- ۴۷ ميانگين رطوبت نسبي به درصد در حوضه آبي دق سرخ……….. ۶۴
 • شکل۲-۴۸ ميانگين حداکثر رطوبت نسبي در حوضه آبي دق سرخ……………. ۶۵
 • شکل۲-۴۹ گلباد ايستگاه کاشان………………. ۶۷
 • شکل۲-۵۰ گلباد ايستگاه اردستان………………. ۶۷
 • شکل۲-۵۱ گلباد ايستگاه نطنز…………………. ۶۸
 • شکل ۳-۱ ايندکس تصاوير ماهواره ايIRS  و موقعيت منطقه مطالعاتي………….. ۷۱
 • شکل ۳-۲ عمليات برش و موزائيک تصاوير محدوده مورد مطالعه……………….. ۷۷
 • شکل۳-۳ قلمروهاي مطالعاتي بر روي تصاوير ماهواره اي IRS با RGB=431…………… 78
 • شکل ۳-۴ ترکيبات باندي مختلف جهت بارزسازي رخساره هاي مختلف در حوضه مطالعاتي…………… ۸۰
 • شکل ۳-۵ ترکيبات باندي مختلف جهت بارزسازي رخساره هاي مختلف در حوضه مطالعاتي……….. ۸۱
 • شکل ۳-۶ تصوير سايه روشن(Hillshade) از واحد کوهستاني کرکس………. ۸۲
 • شکل ۳-۷ تصوير سايه روشن(Hillshade) از واحد کوهستاني طرق ابيازن………….. ۸۴
 • شکل ۳-۸ تصوير سايه روشن(Hillshade)  از واحد کوهستاني جنوب و جنوب شرقي اردستان…… ۸۵
 • شکل ۳-۹ تصوير سايه روشن(Hillshade) از واحد کوهستاني شمال حوضه آبي دق سرخ……….. ۸۶
 • شکل ۳-۱۰تصوير سايه روشن(Hillshade)  از واحد کوهستاني شرقي حوضه دق سرخ …………… ۸۷
 • شکل۳-۱۱ موقعيت مکاني خطوط پروفيلي به ترتيب شماره…………….. ۸۸
 • شکل ۳-۱۲ پروفيل شماره يک………………….. ۸۹
 • شکل۳-۱۳پروفيل (جنوب اردستان)- حوضه هيدرولوژيکي اردستان……………….. ۹۰
 • شکل ۳-۱۴ پروفيل شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۱
 • شکل ۳-۱۵ پروفيل شماره ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۲
 • شکل ۳-۱۶ پروفيل شماره ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۳
 • شکل ۳-۱۷واحد ژئومورفولوژيکي دشت سر و اجزاي آن……………. ۹۵
 • شکل۳-۱۸ پروفيل انواع دشت سر(حوضه آبي اردستان) …………….. ۹۶
 • شکل ۳-۱۹ مساحت انواع دشت­سرهاي منطقه مطالعاتي…………………. ۹۸
 • شکل ۳-۲۰ توزيع فضايي دشت سرهاي سه گانه در حوضه دق سرخ……………. ۹۸
 • شکل ۳-۲۱ تعيين مرز خط کنيک در منطقه مطالعاتي………. ۹۹
 • شکل ۳-۲۲ مراحل شکل­گيري پلايا………………… ۱۰۲
 • شکل ۳-۲۳ موقعيت پلاياي دق سرخ و خرده پلاياهاي مجاور آن بر اساس طبقات ارتفاعي….. ۱۰۲
 • شکل ۳-۲۴- فلوچارت چشم انداز مطالعاتي برمبناي الگوي سلسله مراتبي………………. ۱۰۵
 • شکل ۳-۲۵ تلفيق و ترکيب منحنيهاي تراز ارتفاعي بر روي تصوير ماهواره اي چشم انداز مطالعاتيRGB=431…. 106
 • شکل شماره۳-۲۶ پراکندگي تشکيلات آتشفشاني دوران سوم در منطقه مطالعاتي…………. ۱۰۸
 • شکل ۳-۲۷ منظرارتفاعات اطراف ظفرقند و اردستان……………… ۱۰۸
 • شکل ۳-۲۸ منظرارتفاعات در حوضه باد- خالدآباد……………….. ۱۰۹
 • شکل ۳-۲۹ منظر ارتفاعات در قسمت هاي شمالي محدوده مورد مطالعه……………. ۱۰۹
 • شکل ۳-۳۰ تشکيلات آهکي چشم انداز مطالعاتي………………….. ۱۱۰
 • شکل هاي ۳-۳۱ و ۳-۳۲ توده آهکي مسير نطنز- کاشان……………… ۱۱۱
 • شکل ۳-۳۳ نماي نزديک تشکيلات تراورتن ……………. ۱۱۲
 • شکل ۳-۳۴ تشکيلات تراورتن در دره ابيانه………………………. ۱۱۲
 • شکل ۳-۳۵ غار خواصه تراش ۶۰ کيلومتري جاده اصفهان- اردستان، روستاي خواصه تراش ……………. ۱۱۳
 • شکل ۳-۳۶ دره ابيانه بر روي نقشه توپوگرافي……………………. ۱۱۴
 • شکل ۳-۳۷ دره v شکل ابيانه……………….. ۱۱۴
 • شکل ۳-۳۸ پراکنش و توزيع سيرک ها در قلمرو مطالعاتي بر روي تصوير ماهواره اي RGB=431……………… 115
 • شکل ۳-۳۹ ژئوفرم تافوني در چشم انداز مطالعاتي……………… ۱۱۷
 • شکل ۳-۴۰ منظر دشت سر در چشم انداز مطالعاتي………………… ۱۱۸
 • شکل ۳-۴۱ نحوه توزيع و پراکنش مخروط افکنه ها بر روي DEM در چشم انداز مطالعاتي………….. ۱۱۹
 • شکل۳-۴۲ ترکيبات باندي مختلف جهت بارزسازي ژئوفرم مخروط افکنه- مخروط افکنه هنجن………… ۱۲۰
 • شکل ۳-۴۳ و ۳-۴۴ مورفولوژي مخروط افکنه ها در ارتباط با نئوتکتونيک……………. ۱۲۳
 • شکل ۳-۴۵ پارامترهاي مورد نيازجهت محاسبه حجم مخروط افکنه ها به طور شماتيک…………….. ۱۲۶
 • شکل ۳-۴۶ نحوه محاسبه حجم بخش هاي مختلف يک مخروط افکنه…………… ۱۲۶
 • شکل ۳-۴۷ محدوده مخروط افکنه ها و حوضه آبريز آنها – حوضه اردستان…………….. ۱۲۸
 • شکل۳-۴۸ رابطه خطي بين مساحت حوضه بالادست مخروط ها (BA) و
 • حجم مخروط افکنه ها(V) در حوضه اردستان…………….. ۱۲۸
 • شکل ۳-۴۹ محدوده مخروط افکنه ها و حوضه آبريز آنها – حوضه باد خالد آباد………. ۱۳۰
 • شکل ۳-۵۰ رابطه خطي بين مساحت حوضه بالادست مخروط ها(BA) و حجم مخروط افکنه ها(V) ……………. 130
 • شکل ۳-۵۱ محدوده مخروط افکنه ها و حوضه آبريز آنها – حوضه طرق ابيازن……………. ۱۳۲
 • شکل ۳-۵۲ رابطه خطي بين مساحت حوضه بالادست مخروط ها (BA) و حجم مخروط افکنه ها(V) حوضه طرق ابيازن         ۱۳۲
 • شکل ۳-۵۳ محدوده مخروط افکنه ها و حوضه آبريز آنها حوضه دق سرخ………………….. ۱۳۵
 • شکل ۳-۵۴ رابطه خطي بين مساحت حوضه بالادست مخروط ها (BA)
 • و حجم مخروط افکنه ها(V) حوضه دق سرخ……………. ۱۳۵
 • شکل ۳-۵۵ نقشه گسل ها و محدوده حوضه هاي آبريز بالادست محدوده مطالعاتي…………. ۱۴۳
 • شکل ۳-۵۶ پراکندگي انواع گسل ها در حوضه دق سرخ و حوضه هاي مجاور………… ۱۴۵
 • شکل ۳-۵۷ رخساره دشت ريگي در بخش شرقي حوضه مطالعاتي…………….. ۱۴۶
 • شکل هاي ۳-۵۸ و ۳-۵۹ رخساره دامنه منظم در نيمه شمالي حوضه، محوراردکان- يزد……….. ۱۴۷
 • شکل ۳-۶۰ رخساره پخش سيلاب……………… ۱۴۸
 • شکل ۳-۶۰ پراکندگي ژئوفرم قنات در چشم انداز مطالعاتي………….. ۱۴۸
 • شکل ۳-۶۱ رخساره اراضي کشاورزي در چشم انداز مطالعاتي…………………….. ۱۴۹
 • شکل ۳-۶۲ جلگه رسي دق سرخ ……………….. ۱۵۰
 • شکل۳- ۶۳ ترکيبات باندي جهت بارزسازي رخساره دق در محدوده مطالعاتي………… ۱۵۱
 • شکل ۳-۶۴ رخساره پوليگون رسي ……………. ۱۵۲
 • شکل ۳-۶۵ واحد فرمي تراس درياچه اي ورودي دره هنجن…………… ۱۵۳
 • شکل ۳-۶۶ رخساره شوره زار در حوضه آبي دق سرخ………….. ۱۵۴
 • شکل۳-۶۷ پراکندگي رخساره شنزار در محدوده مطالعاتي………….. ۱۵۵
 • شکل ۳-۶۸ رخساره نبکا در کوير اردستان………. ۱۵۶
 • شکل۳-۶۹ ترکيبات باندي جهت بارزسازي رخساره تپه هاي ماسه اي…………….. ۱۵۷
 • شکل۴-۱ فلوچارت مراحل تهيه نقشه ژئومورفولوژي در حوضه مطالعاتي…………. ۱۶۰
 • شکل ۴-۲ فلوچارت استخراج سطوح در حوضه مطالعاتي……………….. ۱۶۲
 • شکل۴-۳ طبقه بندي ارتفاعي سطوح بر روي DEM محدوده مطالعاتي…………… ۱۶۳
 • شکل۴-۴ استخراج انواع سطوح بر اساس Hill shade منطقه مطالعاتي………….. ………. ۱۶۴
 • شکل۴-۷ نقشه نهايي انواع سطوح به کمک نقشه هاي توپوگرافي، DEM و Hillshade حوضه آبي دق سرخ……. ۱۶۵
 • شکل۴-۸ نقشه ژئوفرمهاي محدوده مطالعاتي…………… ۱۶۶
 • شکل۴-۹ نقشه مواد مادري حوضه آبي دق سرخ…………………….. ۱۶۷
 • شکل شماره۴-۱۰ مناظر موجود در چشم انداز مطالعاتي…………………. ۱۷۳
 • شکل ۴-۱۱ نقشه نهايي ژئومورفولوژي از حوضه دق سرخ………………. ۱۷۴
 • شکل۴-۱۲ تناوب رسوبات درياچه اي و رسوبات حاصل از لاهار در دره ابيانه……………. ۱۷۷
 • شکل ۴-۱۳ گورگونيت از مقطع ابيانه بعد از ميوسن………………. ۱۷۸
 • شکل ۴-۱۴ آثار گياهي يافت شده گندميان ني قلم در روستاي نيه نطنز…………. ۱۷۹
 • شکل۴-۱۵ مورفولوژي حاصل از عملکرد يخچالي و آبي در دره ابيانه……………… ۱۸۱
 • شکل ۴-۱۶ نيمرخ U شکل و V شکل دره ابيانه در قسمت فوقاني و پائيني………… ۱۸۲
 • شکل۴-۱۷ مدل سه بعدي تابش مستقيم در دره ابيانه……………. ۱۸۳
 • شکل ۴-۱۸ مدل سه بعدي مدت زمان تابش مستقيم در دره ابيانه………….. ۱۸۳
 • شکل۴-۱۹مدل سه بعدي تابش پراکنده از دره ابيانه……………. ۱۸۴
 • شکل۴-۲۰ پروفيل مورفوراديومتريک عرضي دره ابيانه……………. ۱۸۵
 • شکل۴-۲۱ وضعيت سيستم هاي فرسايشي فعلي در دره ابيانه………………. ۱۸۶
 • شکل۴-۲۲ وضعيت سيستم هاي فرسايشي گذشته در دره ابيانه……………. ۱۸۷
 • شکل۴-۲۳ آرايش فضايي روستاها در ارتباط با فازهاي گسترشي يخچال ها…….. ۱۸۸
 • شکل۴-۲۴ نيمرخ دره ابيانه و وضعيت ارتفاعي سيستم هاي فرسايشي در شرايط کنوني…. ۱۸۹
 • شکل۴-۲۵ نيمرخ دره ابيانه و وضعيت ارتفاعي سيستم هاي فرسايشي در شرايط سرد گذشته………. ۱۸۹
 • شکل۴-۲۶ نقشه خطوط تغيير شيب دره ابيانه…………….. ۱۹۰
 • شکل۴-۲۷ نقشه ژئوفرم هاي موجود در دره ابيانه……………. ۱۹۱
 • شکل۴-۲۸ نقشه جنس و مواد مادري دره ابيانه………… ۱۹۲
 • شکل۴-۲۹ نقشه ژئومورفولوژي نهايي- دره ابيانه…………….. ۱۹۳
 • شکل ۴-۳۰ مقطعي از دره ابيانه که تراس ها در آن کاملاً مشهود است…………. ۱۹۹
 • شکل ۴-۳۱ تراس هاي درياچه اي دره هنجن در حوالي مرکز انرژي هسته اي………… ۲۰۱
 • شکل۴-۳۲ پروفيل درياچه قديمي باقرآباد…………… ۲۰۲
 • شکل ۴-۳۳ پروفيل محل قديم درياچه کشه……………. ۲۰۳
 • شکل ۴-۳۴ پروفيل محل جديد درياچه کشه……………. ۲۰۳
 • شکل۴-۳۵ رديابي تراس درياچه اي دق سرخ بر روي نقشه توپوگرافي……. ۲۰۷
 • شکل ۴-۳۶ رديابي تراس درياچه اي دق سرخ بر روي تصاوير ماهواره اي……………. ۲۰۷
 • شکل۴-۳۷ فلوچارت نحوه استخراج تراس…………… ۲۰۸
 • شکل۴-۳۸ سطوح سه گانه پلاياي دق سرخ………………. ۲۰۹
 • شکل۴-۳۹ سطوح سه گانه تراس ها و عبور پروفيل از خط القعر درياچه …………… ۲۰۹
 • شکل ۴-۴۰ رديابي تراس درياچه اي دق سرخ در تصاوير ماهواره اي IRS – جناح شمال غربي پلايا …. ۲۱۰
 • شکل۴-۴۱ رديابي تراسهاي جديد درياچه اي دق سرخ در تصاوير ماهواره اي IRS – منظر شرقي پلايا…….. ۲۱۰
 • شکل۴-۴۲ وجود تيغه توپوگرافيکي ضعيف بين دو حوضه دق سرخ و درياچه نمک……….. ۲۱۱
 • شکل هاي ۴-۴۳ و ۴-۴۴ تغيير جهت آبراهه در سطح تراز ۹۵۰ متري در حوضه دق سرخ و درياچه نمک…….. ۲۱۲
 • شکل ۴-۴۵ وجود تيغه توپوگرافيکي عظيم بين دو حوضه دق سرخ و سياهکوه………….. ۲۱۳
 • شکل ۴-۴۶ موقعيت و پراکندگي تپه هاي ماسه اي نوار ريگ بلند ميان درياچه هاي نمک و دق سرخ………….. ۲۱۴
 • شکل۴-۴۷ ارتباط هيدرولوژيکي پلاياي دق سرخ با درياچه نمک بر روي DEM منطقه……… ۲۱۵
 • شکل۴-۴۸ رديابي آثار وجود ارتباط بين تراس هاي درياچه دق سرخ با درياچه نمک بر روي تصوير سايه روشن منطقه…… ۲۱۶
 • شکل۴-۴۹ اثبات وجود رابطه هيدرولوژيکي در رقوم ۹۵۰ بين دق سرخ و درياچه نمک و عدم وجود آن در کوير سياهکوه بر مبناي تصوير ماهواره اي…….. ۲۱۷
 • شکل۴-۵۰ نقش پارامترهاي طبيعي در ساختار تمدّن اريسمان…………… ۲۲۲
 • شکل۴-۵۱ مدل عوامل طبيعي پارامترهاي تشکيل دهنده تمدن در اريسمان……….. ۲۲۸
 • شکل۴-۵۲ نقشه پراکندگي محوطه ها و تپه هاي باستاني پيش از تاريخ در شهرستان نطنز………….. ۲۳۵

 

فهرست جدولها

 • جدول ۱-۱ واحد­هاي ژئومورفيک ايران…………….. ۱۹
 • جدول ۱-۲ آدرس تصاوير ماهواره اي  SID منطقه……………. ۲۱
 • جدول۲-۱توزيع فصلي و ماهانه دما در منطقه……………. ۵۰
 • جدول ۱-۳ آدرس تصاوير ماهواره­اي IRS پوشش دهنده منطقه………….. ۲۱
 • جدول ۳-۱- مشخصات سيستم هاي تصوير برداري ماهواره اي IRS……….. 70
 • جدول ۳-۲ نمونه هاي آموزشي منطقه مطالعاتي…………………. ۷۹
 • جدول ۳-۳ موفومتري واحد کوهستاني کرکس……………. ۸۳
 • جدول ۳-۴ مورفومتري واحد کوهستاني طرق- ابيازن…………… ۸۴
 • جدول ۳-۵ مورفومتري واحد کوهستاني جنوب و جنوب شرق اردستان…… ۸۶
 • جدول ۳-۶ مورفومتري واحد کوهستاني شمال دق سرخ……………….. ۸۷
 • جدول ۳-۷ مورفومتري واحد کوهستاني شرقي دق سرخ…………… ۸۸
 • جدول۳-۸ شاخص هاي مورفيک پروفيل شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۹
 • جدول شماره ۳-۹ شاخص هاي مورفيک پروفيل شماره۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۰
 • جدول شماره ۳-۱۰ شاخص هاي مورفيک پروفيل شماره۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۱
 • جدول شماره ۳-۱۱ شاخص هاي مورفيک پروفيل شماره۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۲
 • جدول شماره ۳-۱۲ شاخص هاي مورفيک پروفيل شماره۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۳
 • جدول ۳-۱۳ مورفومتري واحد پلاياي دق سرخ………………. ۱۰۳
 • جدول ۳-۱۴ پارامتر هاي کمي مخروط افکنه هاي زير حوضه اردستان………… ۱۲۷
 • جدول ۳-۱۵ حجم مخروط افکنه و مساحت هر parcel در حوضه اردستان……… ۱۲۸
 • جدول۳-۱۶پارامتر هاي کمي مخروط افکنه هاي زير حوضه باد- خالد آباد………… ۱۲۹
 • جدول۳-۱۷ حجم مخروط افکنه و مساحت هر parcel در زير حوضه بادخالدآباد……… ۱۳۰
 • جدول ۳-۱۸ پارامتر هاي کمي مخروط افکنه هاي زير حوضه طرق ابيازن…………………. ۱۳۱
 • جدول۳-۱۹ حجم مخروط افکنه و مساحت هر parcel در زير حوضه طرق ابيازن…………… ۱۳۲
 • جدول ۳-۲۰ پارامتر هاي کمي مخروط افکنه هاي زير حوضه دق سرخ………… ۱۳۴
 • جدول۳-۲۱ حجم مخروط افکنه و مساحت هر parcel در زير حوضه دق سرخ……….. ۱۳۵
 • جدول ۳-۲۲ انتگرال ارتفاع سنجي بدست آمده براي حوضه هاي مورد مطالعه………… ۱۳۷
 • جدول۳-۲۳ محاسبه شاخص سينوزيته جبهه کوهستان…………. ۱۳۸
 • جدول ۳-۲۴ محاسبه شاخص شکل حوضه………. ۱۳۹
 • جدول ۳-۲۵ مقادير شاخص(VA) در حوضه آبريز دق سرخ……….. ۱۳۹
 • جدول ۳-۲۶ محاسبه شاخص p براي حوضه هاي مورد مطالعه………… ۱۴۰
 • جدول ۳-۲۷ محاسبه شاخص انشعاب پذيري(BR) …………………. 141
 • جدول۳-۲۸ محاسبه شاخص Lat براي محدوده مطالعاتي……………. ۱۴۴
 • جدول شماره ۴-۱ فرايند هاي عامل و رنگ آن…………… ۱۶۹
 • جدول۴-۲ فرايندها و زمان مربوط به هر واحد فرمي در چشم انداز مطالعاتي…….. ۱۷۰
 • جدول شماره ۴-۳ تقسيم بندي واحد هاي فرمي در چشم انداز مطالعاتي………… ۱۷۲
 • جدول شماره ۴-۴ سيستم هاي بهره برداري از آب در دوران پيش از تاريخ در منطقه مطالعاتي…… ۲۳۱
 • جدول۴-۵ تنوع سنگها و کاربرد آنها در محدوده مطالعاتي………….. ۲۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0