پایان نامه ارشد با موضوع بررّسی و تحلیل آداب نماز و نیایش

پایان نامه ارشد با موضوع بررّسی و تحلیل آداب نماز و نیایش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A با موضوع بررّسی و تحلیل آداب نماز و نیایش در ۲۶۰ صفحه با فرمت Word نگارش شده است .

 قسمتهایی از پایان نامه ارشد با موضوع بررّسی و تحلیل آداب نماز و نیایش :

چکیده:

انسان از ابتدای خلقت نیاز به ارتباط با موجودی ماورایی را در خود احساس نموده است و این نیاز باعث شده که رو به سوی نماز و نیایش بیاورد. نماز محکم­ترین رشته­ی الفت بین خداوند و بندگان است و نیایش نیز عبادتی است که از روح نیازمند انسان به آستان بلند خدا سرچشمه می­گیرد. نماز و نیایش راز و نیاز با دلداری دل­آرام و والاترین تجلّی عاشقانه بین بنده و معبود است.

این فریضه­ی الهی در همه­ی ادیان وجود داشته و به شیوه­­ها و اشکال متفاوت صورت پذیرفته است. خداوند نماز و نیایش را برای پاکی دل و تندرستی جسم قرار داده و نماز و نیایش، پالاینده­ی آلودگی­ها، تیرگی­ها، ظلمت­ها و شست­و­شو دهنده­ی دل و جان آدمی است.

در این پژوهش نماز و نیایش در اندیشه­ی هشت شاعر برجسته­ی معاصر از جمله: شهریار، سبزواری، مشیری، سپهری، فرخزاد، صفارزاده، هراتی و امین­پور به صورت تحلیل محتوا بررّسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش در اشعار این هشت شاعر، با توجّه به بینش و جهان­بینی آنان متفاوت است و از سوی دیگر از جریانات سیاسی و اجتماعی نیز تأثیر پذیرفته است.

بدین ترتیب نماز و نیایش ­گاه جلوه­ای عرفانی پذیرفته، گاه حاصل گره خوردگی عاطفه و احساس شاعر بوده و گاهی با الهام از طبیعت معنا پذیرفته است.

کلیدواژه­ ها: نماز، نیایش، شهریار، سبزواری، مشیری، سپهری، فرخزاد، صفارزاده، هراتی، امین­ پور،تحلیل آداب نماز

 

سوالات تحقیق

۱- آیا نیایش ممکن است به صورت یک سیر روحانی و یک مکاشفه­ی درونی درآید؟

۲- فرم نیایش چگونه در اندیشه­ی شاعران شکل گرفته است؟

۳- اثرات نیایش که در روح و جسم ما نمود پیدا می­کند به چه عواملی بستگی دارد؟

 

اهداف تحقیق

۱- بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسأله­ی نماز و نیایش.

۲- ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه­ی شاعران معاصر.

۳- جریانات تأثیرگذار بر نماز و نیایش شاعران.

 

 فرضیه ­های تحقیق

۱- احساس عرفانی غالباً در نیایش تجلّی می­کند نیایش در نهایت، وضوح یک پدیده­ی روحی است و حقیقت نیایش را یک حالت پرگدازی مجسّم می­کند که در آن دل به خدا جذب می­شود.

۲- فرم یعنی محتوای نگاه داشته شده در روبرو و فرم­های نیایش، فرمول­های حفظی­اند که به طور غیر­ارادی بیان می­شود و به صورت فطری و غریزی در سرشت­ها نهفته­اند و تا حدودی عوامل بیرونی بر آن تأثیر می­گذارند.

۳- اثرات نیایش به عواملی مانند کیفیّت، شدّت و تواتر نیایش بستگی دارد. شناختن تواتر و شدّت نیایش آسان است اما کیفیّت آن سرزمین ناشناخته­ای است؛ زیرا ما وسیله­ای برای سنجش ایمان و میزان عشق دیگران در دست نداریم .

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه بررّسی و تحلیل آداب نماز و نیایش

 

 • چکیده………………………………………………….۱
 • فصل اول: کلیات تحقیق………………………….۲
 • مقدمه تحقیق………………………………………….. ۳
 • بیان مسئله ………………………………………………۶
 • سوالات تحقیق………………………………………………۸
 • اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………۹
 • اهداف تحقیق……………………………………………..۱۰
 • فرضیه­های تحقیق……………………………………….۱۰
 • تعاریف واژه­های کلیدی………………………………………..۱۱
 • حدود و قلمرو تحقیق………………………………………۱۲

 

 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق……………………………۱۳
 • ۲-۱ نماز…………………………………………………………..۱۴
 • ۲-۱-۱ عبادت و ماهیت آن……………………………….۱۶
 • ۲-۱-۲ نام­های نماز …………………………………………..        ۱۹
 • ۲-۱-۳ تاریخچه­ی نماز و پرستش…………………………………۲۰
 • ۲-۱-۴ اشکال نماز……………………………………………۲۲
 • ۲-۱-۴-۱ نماز در ادیان بدوی………………………………….۲۳
 • ۲-۱-۴-۲ دین زرتشت…………………………………………۲۵
 • ۲-۱-۴-۳ دین یهود…………………………………………..۲۸
 • ۲-۱-۴-۴ دین مسیح……………………………..۳۰
 • ۲-۱-۴-۵ دین اسلام…………………………………………۳۲
 • ۲-۱-۵ نظریه­های نماز…………………………………….۳۴
 • ۲-۱-۶ آداب نماز…………………………………………….۳۷
 • ۲-۱-۷ مفاهیم نماز…………………………………۳۸
 • ۲-۱-۷-۱ تسبیح    ……………………………….۳۸
 • ۲-۱-۷-۲ ذکر………………………………………………..۳۹
 • ۲-۱-۷-۳ توحید……………………………………….۴۱
 • ۲-۱-۸ اهمیت و اسرار نماز………………………۴۲
 • ۲-۲ نیایش……………………………………۴۴
 • ۲-۲-۱ آداب نیایش…………………………….۴۷
 • ۲-۲-۲ اهداف نیایش…………………………….۴۸
 • ۲-۲-۳ مفاهیم نیایش………………………..۴۹
 • ۲-۲-۳-۱ مناجات………………………۴۹
 • ۲-۲-۳-۲ دعا………………………………….۵۰
 • ۲-۲-۳-۲-۱ فوائد دعا………………………….۵۲
 • ۲-۲-۳-۲-۲ آثار دعا……………………..۵۴
 • ۲-۳-نقش نماز و نیایش در اندیشه ی شاعران کهن و معاصر…………..۵۵

 

 • فصل سوم: حوزه­ی تحقیق……….………………….۶۵
 • ۳-۱ محمد حسین شهریار……………………………..۶۶
 • ۳-۱-۱ سبک شعری…………………………۶۷
 • ۳-۱-۲ آثار………………………………۶۸
 • ۳-۲- حمید سبزواری………………………۷۰
 • ۳-۲-۱ شعر و اندیشه………………………….۷۲
 • ۳-۲-۲ تأثیر پذیری……………………………….۷۳
 • ۳-۲-۳ آثار………………………………۷۵
 • ۳-۳-۱ سبک شعری………………………..۷۶
 • ۳-۳-۲ آثار……………………………………..۷۷
 • ۳-۴ سهراب سپهری………………………………….۷۸
 • ۳-۴-۱ مقام شعری و سبک……………………………۷۹
 • ۳-۴-۲ آثار……………………………………………….۸۰
 • ۳-۵ فروغ فرخزاد…………………………………………..۸۱
 • ۳-۵-۱ شعر و اندیشه……………………………..۸۲
 • ۳-۵-۲ آثار……………………………………..۸۳
 • ۳-۶ طاهره صفارزاده……………………………………۸۴
 • ۳-۶-۱ ادوار شعری و آثار…………………………..۸۶
 • ۳-۷ سلمان هراتی……………………………………..۸۷
 • ۳-۷-۱ شعر و اندیشه……………………………۸۸
 • ۳-۷-۲ آثار……………………………………………۸۹
 • ۳-۸ سال شمار زندگی قیصر امین پور…………………….۹۰
 • ۳-۸-۱ ویژگی های شعری و آثار        ………………….۹۳

 

 • فصل چهارم : داده های تحقیق…….……………..۹۵
 • ۴-۱ محمد حسین شهریار…………………………..۹۶
 • ۴-۱-۱ تسبیح……………………………………۱۰۱
 • ۴-۱-۳ دعا…………………………….۱۰۳
 • ۴-۱-۴ ذکر………………………………..۱۰۵
 • ۴-۱-۵ توحید……………………………………..۱۰۸
 • ۴-۱-۶ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش…………۱۱۰
 • ۴-۲ حمید سبزواری………………………….۱۱۴
 • ۴-۲-۱ دعا………………………………….۱۱۶
 • ۴-۲-۲ ذکر……………………………..۱۱۸
 • ۴-۲-۳ تسبیح……………………………………………۱۱۹
 • ۴-۲-۵ مناجات………………………………………۱۲۱
 • ۴-۲-۶ توحید…………………………………………..۱۲۴
 • ۴-۲-۷ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش…………………….۱۲۵
 • ۴-۳ فریدون مشیری………………………۱۲۸
 • ۴-۳-۱ مناجات……………………..۱۲۹
 • ۴-۳-۲ دعا…………………………….۱۳۰
 • ۴-۳-۳ نماز…………………………۱۳۳
 • ۴-۳-۴ توحید…………………………………….۱۳۵
 • ۴-۳-۵ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش………………….۱۳۶
 • ۴-۴ سهراب سپهری………………………………………………۱۳۹
 • ۴-۴-۱ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش………………………۱۶۲
 • ۴-۵ فروغ فرخزاد……………………………………….۱۶۴
 • ۴-۵-۱ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش……………………۱۷۹
 • ۴-۶ طاهره صفارزاده………………………………………۱۸۰
 • ۴-۶-۱ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش……………………۱۹۵
 • ۴-۷ سلمان هراتی………………………………………۱۹۸
 • ۴-۷-۱ نیایش در شعر هراتی………………………………۱۹۸
 • ۴-۷-۱-۱ نیایش واره­ی اول………………………..۱۹۹
 • ۴-۷-۱-۲ نیایش واره­ی دوم…………………….۲۰۰
 • ۴-۷-۱-۳ نیایش واره­ی سوم……………………۲۰۱
 • ۴-۷-۱-۴ نیایش واره­ی چهارم……………………..۲۰۳
 • ۴-۷-۱-۵ نیایش واره­ی پنجم…………………………….۲۰۴
 • ۴-۷-۱-۶ نیایش واره­ی ششم……………………..۲۰۵
 • ۴-۷-۱-۷ نیایش واره­ی هفتم………………………….۲۰۶
 • ۴-۷-۱-۸ نیایش واره­ی هشتم……………………….۲۰۷
 • ۴-۷-۱-۹ نیایش واره­ی نهم…………………………۲۰۸
 • ۴-۷-۱-۱۰ نیایش واره­ی دهم………………………..۲۰۹
 • ۴-۷-۱-۱۱ نیایش واره­ی یازدهم………………….۲۱۰
 • ۴-۷-۱ ۱۲ نیایش واره­ی دوازدهم……………………..۲۱۱
 • ۴-۷-۱-۱۳ نیایش واره­ی سینزدهم……………………………۲۱۲
 • ۴-۷-۱-۱۴ نیایش واره­ی چهاردهم…………………….۲۱۴
 • ۴-۷-۱-۱۵ نیایش واره­ی پانزدهم        ………………………….۲۱۵
 • ۴-۷-۲ مناجات…………………………………….۲۱۶
 • ۴-۷-۳ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش………………۲۱۸
 • ۴-۸ قیصر امین پور………………………..۲۱۹
 • ۴-۸-۱ نماز……………………….۲۱۹
 • ۴-۸-۲ نیایش………………………….۲۲۲
 • ۴-۸-۳ دعا……………………..۲۲۳
 • ۴-۸-۴ توحید…………………..۲۲۵
 • ۴-۸-۵ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش……………..۲۳۲

 

 • فصل پنجم : نتیجه­ی تحقیق و ارائه­ي پيشنهادات ………………۲۳۵
 • نتیجه­ی تحقیق……………………………۲۳۶
 • ارائه­ي پيشنهادات……………………..۲۳۷
 • منابع…………………..۲۴۰

 

 • فهرست نمودارها
 • نمودار ۱٫ فراوانی بسامد واژگان و اجزاء ومفاهیم نماز و نیایش ………………۲۳۸
 • نمودار ۲٫ درصد فراوانی بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش …………….۲۳۹

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل فروشگاه محصولات دانلودی

برای پرداخت، میتوانید از کلیه کارتهای عضو شتاب  استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق  تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0