تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “ تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان و علوم پزشکی اصفهان ” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در۲۲۸  صفحه تقدیم کاربران میگردد.

 

چکیده تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان و علوم پزشکی اصفهان :

سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته­ای است که در سال­های اخیر به طور روزافزونی مورد توجه صاحب­نظران حوزه­های مختلف علوم، بویژه حوزه علوم سیاسی، جامعه­شناسی، مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. یکی از حوزه­های که به نظر می­رسد سرمایه اجتماعی بر روی آن تاثیر دارد، مشارکت سیاسی است که می­تواند از طریق تقویت و گسترش علاقه­مندی افراد به مسائل سیاسی باعث بهبود فعالیت­های سیاسی آنان گردد.

از این رو هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر اصفهان می­باشد. روش پژوهش، ترکیبی از روش­های همبستگی، علی-مقایسه­ای و مدلسازی معادلات ساختاری می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ می­باشد. روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ای است که برای بررسی این پژوهش از حجم نمونه ۳۸۳ نفر استفاده شد. ابزار گردآوری داده ­ها و اطلاعات شامل دو پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی است که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ تعیین شده است.

در این پژوهش با تقسیم سرمایه اجتماعی به سه بعد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و شبکه­ های اجتماعی و مشارکت سیاسی به ۵ مولفه شرکت در انتخابات، ظرفیت سیاسی، اعتراض سیاسی، مصرف­ گرایی سیاسی و مشارکت پست مدرن از روش رگرسیون OLS مبتنی بر کوواریانس و مدلسازی معادلات ساختاری با روش PLS مبتنی بر واریانس برای بررسی فرضیات اصلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه­ های اصلی حاکی از آن است که:

 1. سرمایه اجتماعی بر میزان شرکت در انتخابات تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.
 2. سرمایه اجتماعی بر میزان ظرفیت سیاسی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.
 3. سرمایه اجتماعی بر میزان اعتراض سیاسی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.
 4. سرمایه اجتماعی بر میزان مصرف­گرایی سیاسی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.
 5. سرمایه اجتماعی بر میزان مشارکت پست مدرن تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.
 6. سرمایه اجتماعی بر کل مشارکت سیاسی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.

 

 اهداف پژوهش

برخلاف انگيزش­ها و مقاصد شخصي پژوهشگر در بر عهده گرفتن يک پروژه تحقيقاتي، اهداف پژوهش به انواع معرفت توليد شده در تحقيق مربوط مي­شود. پژوهش اجتماعي مي­تواند چند هدف داشته باشد که از اهداف نسبتاً ساده تا اهداف بسيار پيچيده را شامل شود و هم پژوهش­هاي کاربردي را در بر مي­گيرد و هم پژوهشهاي بنيادي را. اهداف پژوهش شامل اکتشاف، توصيف، تبيين، فهم، پيش بيني، تغيير، ارزشيابي و برآورد تأثير مي­شود. يک پروژه تحقيقاتي مي­تواند فقط مي­تواند يکي از اين اهداف يا شايد چند هدف را به ترتيب تعقيب کند کانون توجه پژوهش بنيادي بر پنج هدف اول متمرکز است (بليکي، ۱۳۸۴: ۱۰۲).

در این راستا، هدف از این پژوهش بررسی میزان، نوع و نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان می­باشد. یکی از معضلات مهم جامعه امروز، بی­تفاوتی سیاسی دانشجویان در مقایسه با گذشته می­باشد که متاسفانه مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است، در این پژوهش سعی می­شود به روش پیمایشی رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. سپس با مرور ادبیات نظری و پژوهشی، راهکارهایی برای ارتقای سطوح سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی متناسب با بافت و جامعه پژوهش ارائه خواهد شد. به طور کلی اهداف مبتنی بر نتایج جمعیت­ شناختی پژوهش

اهداف فرعی و اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:

اهداف مبتنی بر نتایج جمعیت­ شناختی پژوهش

 1. تبیین رابطه سن افراد با ابعاد مختلف مشارکت سیاسی
 2. تبیین ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین مردان و زنان
 3. تبیین ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
 4. تبیین ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین رشته­های انسانی، پزشکی، فنی و مهندسی، هنر و علوم پایه
 5. تبیین ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین قومیت­های مختلف
 6. تبیین ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین سطوح درآمدی مختلف
 7. تبیین ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین افراد شیعه و سنی
 8. تبیین ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین افراد شاغل و بیکار
 9. تبیین ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین افراد شیعه و سنی

 اهداف فرعی

 1. تبیین رابطه ابعاد اعتماد اجتماعی با شرکت در انتخابات
 2. تبیین رابطه ابعاد اعتماد اجتماعی با ظرفیت سیاسی
 3. تبیین رابطه ابعاد اعتماد اجتماعی با اعتراض سیاسی
 4. تبیین رابطه ابعاد اعتماد اجتماعی با مصرف­گرایی سیاسی
 5. تبیین رابطه ابعاد اعتماد اجتماعی با مشارکت پست­مدرن
 6. تبیین رابطه ابعاد هنجارهای اجتماعی با شرکت در انتخابات
 7. تبیین رابطه ابعاد هنجارهای اجتماعی با ظرفیت سیاسی
 8. تبیین رابطه ابعاد هنجارهای اجتماعی با اعتراض سیاسی
 9. تبیین رابطه ابعاد هنجارهای اجتماعی با مصرف­گرایی سیاسی
 10. تبیین رابطه ابعاد هنجارهای اجتماعی با مشارکت پست­مدرن
 11. تبیین رابطه ابعاد شبکه­های اجتماعی با شرکت در انتخابات
 12. تبیین رابطه ابعاد شبکه­های اجتماعی با ظرفیت سیاسی
 13. تبیین رابطه ابعاد شبکه­های اجتماعی با اعتراض سیاسی
 14. تبیین رابطه ابعاد شبکه­های اجتماعی با مصرف­گرایی سیاسی
 15. تبیین رابطه ابعاد شبکه­های اجتماعی با مشارکت پست­مدرن
 16. تبیین تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر میزان شرکت در انتخابات
 17. تبیین تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر ظرفیت سیاسی
 18. تبیین تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر اعتراض سیاسی
 19. تبیین تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مصرف­گرایی سیاسی
 20. تبیین تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مشارکت پست­مدرن

اهداف اصلی

 1. تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر شرکت در انتخابات
 2. تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر ظرفیت سیاسی
 3. تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر اعتراض سیاسی
 4. تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مصرف­گرایی سیاسی
 5. تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت پست­مدرن
 6. تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر کل مشارکت سیاسی

اهميت و ارزش پژوهش

مفاهيم سرمايه اجتماعي و مشارکت سیاسی از مفاهيم اساسي و پايه­اي هستند که نه تنها در کشورهاي پيشرفته بلکه در کشورهاي جهان سوم نیز براي انديشمندان به مساله­ ای مهم تبدیل شده است. مفهوم سرمايه اجتماعي به اشکال مختلف در دنياي جديد اهميت پيدا مي­کند. خيلي از متفکران از قبيل پوتنام، بورديو و فوکوياما بر اين باورند که جامعه براي اينکه بتواند در مسير پيشرفت(در عرصه­ هاي مختلف) درست و کم هزينه گام بردارد نيازمند سرمايه­گذاري درازمدت در زمينه سرمايه­اجتماعي مي­باشد زیرا درحالیکه انجام سرمايه ­گذاري­هاي کلان توسط دولت­ها و سازمان­هاي رسمي پر­هزينه مي­باشد اما از طريق شبکه ­ها، اعتماد اجتماعي و غيره که منجر به مشارکت داوطلبانه مردم مخصوصا در حوزه ­های سیاسی مي­شوند اين هزينه ­ها به حداقل مي­رسد. بنابراين سرمايه ­اجتماعي پيش­­­نياز توسعه صحیح و کم هزينه در بخش هاي مختلف جامعه از جمله عرصه ­های سیاسی و مخصوصا مشارکت سیاسی محسوب مي­شود.

امروزه مشارکت سیاسی به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی ملت­ها به امری گریزناپذیر تبدیل شده است. این امر در کشورهای جهان سوم که گذار از سنت به مدرنیته را تجربه می­کنند به شکلی حساس­تر خود را نشان می­دهد. دولت­ها نیز ناچارند برای کسب مشروعیت به مشارکت سیاسی تن در دهند. از طرف دیگر میزان بالای مشارکت سیاسی مردم در زمینه تصمیمات و خط مشی ­های سیاسی بر فرهنگ توسعه­ یافته و توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی آن جامعه دلالت دارد.

از منظر دینی، مشارکت سیاسی فعال و حساسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه، نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف حتمی و ضروری و ارزشی مطلوب برای دانشجویان و عموم جامعه است. از این رو بررسی نقش، جایگاه و کارکردهای دانشجویان در نظام سیاسی و ضرورت بهره­مندی جامعه از توانمندی­های دانشجویان در اداره امور می­تواند یکی از شرایط اجتناب­ ناپذیر توسعه سیاسی و اجتماعی باشد.

سیاسی بودن دانشجو در حدی که در برابر سرنوشت خود و جامعه حساس باشد؛ نسبت به مسائل داخلی و خارجی و جریان­های موجود از بینش و تحلیل سیاسی برخوردار باشد؛ از جمله ضرورت­های حیات سیاسی دانشجویان و لازمه توسعه سیاسی است. همچنین تبیین کارکردهای دانشگاه به عنوان یکی از بخش­های ساختار فرهنگی کشور و نقشی که دانشجو در این زمینه به عهده دارد به خوبی مبین ضرورت مشارکت سیاسی دانشجویان است. از این رو به نظر می­رسد پرداختن به مقوله مشارکت سیاسی از منظر دانشجویان می­تواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه­ یافتگی باشد.

بنابراین مهم­ترین ضرورت­های این پژوهش نقش بی بدیل سرمایه اجتماعی در سوق دادن به مشارکت سیاسی قشر دانشجو می­باشد. بدون شک سرمایه اجتماعی و بسیج اجتماعی در واقعی و ناب­ترین شکل آن در صحنه انقلاب اسلامی ایران متجلی گردید. براساس مطالعه ­های میدانی انجام شده، روند بازتولید این سرمایه در بین دانشجویان رو به کاهش است و این کاهش سرمایه اگرچه خفیف، اما نگران­ کننده می­باشد. بر اساس مطالعات گوناگون، سرمایه اجتماعی در دهه دوم و سوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به دهه اول کاهش یافته (رنانی، ۱۳۸۵) و در صورت ادامه این روند، تبعات زیانبار آن متوجه نظام و کشور خواهد بود. گسترش سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان زمینه رشد فرهنگ مشارکتی، روحیه داوطلبانه و همکاری و اعتماد اجتماعی فراگیر را فراهم می کند و نوعی پیوند و رابطه محکم را در سطح بین فردی ایجاد خواهد کرد.

ضرورت دیگر این پژوهش شناخت خواسته ­ها و علایق قشر دانشجویان به عنوان قشر توسعه ­خواه کشور می­باشد. با توجه به اینکه درحال حاضر جنگ نرم به عنوان پروژه­اي عظيم عليه جمهوري اسلامي در حال تدوين است و در این میان با توجه بی ­تفاوتی­های سیاسی­ای که در میان دانشجویان در طی سالیان اخیر صورت گرفته است ضرورت شناخت صحیح پدیده آسیب‌ها ـ تجزیه و تحلیل روند آنها و ارائه نسخه‌های کاربردی لازم و عملیاتی نمودن آنها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در جهت مهار و کنترل آسیب‌ها مسئولین کشور را موفق سازد. به نظر می­رسد که این بی ­تفاوتی سیاسی قشر دانشجو به عدم شکل­گیری مطلوب سرمایه اجتماعی در کشور بر می­گردد؛ چرا که سرمايه اجتماعي می­تواند از طريق هنجارهاي دستوري همانند تقويت روحيه گروهي، همكاري، تعاون، رقابت سالم، برقراري كنش­ها و تعاملات اجتماعي مبتني بر اعتماد، صداقت و احترام متقابل و از بين بردن تعارضات و خصومت­ها ميان افراد، به تقويت حس همبستگي و وفاق ملي و نهایت مشارکت مردم در امور مختلف زندگی افراد كمك كند.

تأکيد بر اين نکته الزامي است که تغيير و دگرگوني در ميزان سرمايه اجتماعي نشانگر علائم بيماري يا سلامت جامعه است و جوامعي که ميزان سرمايه اجتماعي آنها به هر دليلي کاهش يابد، گسيختگي­ها و شکاف­هاي ژرفي در ميان گروه­هاي اجتماعي آن پديدار مي­گردد و باعث مي­شود که عوامل واسطه­ پذيري آن که شامل شبکه­ هاي رسمي و غيررسمي سازمان­ها و هنجارهاي اجتماعي مربوط به مشارکت می­باشد، به صورت صحيح عمل نکرده و جامعه را با بحران­هاي گوناگون رو به رو سازد؛ لذا اين امر خود منجر به کاهش و زوال تدريجي مشارکت سیاسی در جامعه مي شود. بنابراين به نظر می­رسد که بررسی سطح و رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی امری ضروری می­باشد.

 

 

فرضیات پژوهش

فرضیات مبتنی بر نتایج جمعیت ­شناختی پژوهش

 1. بین سن افراد با ابعاد مختلف مشارکت سیاسی رابطه­ وجود دارد.
 2. میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین مردان و زنان تفاوت دارد.
 3. میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت دارد.
 4. میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین رشته­های انسانی، پزشکی، فنی و مهندسی، هنر و علوم پایه تفاوت دارد.
 5. میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین قومیت­های مختلف تفاوت دارد.
 6. میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین سطوح درآمدی مختلف تفاوت دارد.
 7. میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین افراد شیعه و سنی تفاوت دارد.
 8. میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین افراد شاغل و بیکار تفاوت دارد.
 9. میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین افراد شیعه و سنی تفاوت دارد.

فرضیات فرعی پژوهش

 1. بین ابعاد اعتماد اجتماعی با شرکت در انتخابات رابطه­ وجود دارد.
 2. بین ابعاد اعتماد اجتماعی با ظرفیت سیاسی رابطه­ وجود دارد.
 3. بین ابعاد اعتماد اجتماعی با اعتراض سیاسی رابطه وجود دارد.
 4. بین ابعاد اعتماد اجتماعی با مصرف­گرایی سیاسی رابطه وجود دارد.
 5. بین ابعاد اعتماد اجتماعی با مشارکت پست­مدرن رابطه­ وجود دارد.
 6. بین ابعاد هنجارهای اجتماعی با شرکت در انتخابات رابطه­ وجود دارد.
 7. بین ابعاد هنجارهای اجتماعی با ظرفیت سیاسی رابطه­ وجود دارد.
 8. بین ابعاد هنجارهای اجتماعی با اعتراض سیاسی رابطه­ وجود دارد.
 9. بین ابعاد هنجارهای اجتماعی با مصرف­گرایی سیاسی رابطه­ وجود دارد.
 10. بین ابعاد هنجارهای اجتماعی با مشارکت پست­مدرن رابطه وجود دارد.
 11. بین ابعاد شبکه­ های اجتماعی با شرکت در انتخابات رابطه­ وجود دارد.
 12. بین ابعاد شبکه ­های اجتماعی با ظرفیت سیاسی رابطه وجود دارد.
 13. بین ابعاد شبکه­ های اجتماعی با اعتراض سیاسی رابطه وجود دارد.
 14. بین ابعاد شبکه ­های اجتماعی با مصرف­گرایی سیاسی رابطه­ وجود دارد.
 15. بین ابعاد شبکه­ های اجتماعی با مشارکت پست­مدرن رابطه وجود دارد.
 16. ابعاد سرمایه اجتماعی بر میزان شرکت در انتخابات تاثیر دارد.
 17. ابعاد سرمایه اجتماعی بر ظرفیت سیاسی تاثیر دارد.
 18. ابعاد سرمایه اجتماعی بر اعتراض سیاسی تاثیر دارد.
 19. ابعاد سرمایه اجتماعی بر مصرف­گرایی سیاسی تاثیر دارد.
 20. ابعاد سرمایه اجتماعی بر مشارکت پست­مدرن تاثیر دارد.

فرضیات اصلی پژوهش

 1. سرمایه اجتماعی بر شرکت در انتخابات تاثیر دارد.
 2. سرمایه اجتماعی بر ظرفیت سیاسی تاثیر دارد.
 3. سرمایه اجتماعی بر اعتراض سیاسی تاثیر دارد.
 4. سرمایه اجتماعی بر مصرف­گرایی سیاسی تاثیر دارد.
 5. سرمایه اجتماعی بر مشارکت پست­مدرن تاثیر دارد.
 6. سرمایه اجتماعی بر کل مشارکت سیاسی تاثیر دارد.

 

فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • ۱-۱٫ شرح و بيان مساله پژوهشی.. ۱
 • ۱-۲٫ اهداف پژوهش…. ۵
 • ۱-۲-۱٫ اهداف مبتنی بر نتایج جمعیت شناختی پژوهش…. ۶
 • ۱-۲-۲٫ اهداف فرعی.. ۶
 • ۱-۲-۳٫ اهداف اصلی.. ۷
 • ۱-۳٫ اهميت و ارزش پژوهش…. ۷
 • ۱-۴٫ كاربرد نتايج پژوهش…. ۸
 • ۱-۵٫ نوآوری پژوهش…. ۹
 • ۱-۶٫ فرضیات پژوهش…. ۱۰
 • ۱-۶-۱٫ فرضیات مبتنی بر نتایج جمعیت شناختی پژوهش…. ۱۰
 • ۱-۶-۲٫ فرضیات فرعی پژوهش…. ۱۰
 • ۱-۶-۳٫ فرضیات اصلی پژوهش…. ۱۰
 • ۱-۷٫ تعریف نظری مفاهیم.. ۱۱
 • ۱-۷-۱٫ سرمايه اجتماعي: ۱۱
 • ۱-۷-۲٫ هنجارهای اجتماعي: ۱۱
 • ۱-۷-۳٫ اعتماد اجتماعي: ۱۲
 • ۱-۷-۴٫ شبکه های اجتماعی: ۱۲
 • ۱-۷-۵٫ مشارکت سیاسی: ۱۲
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • ۲-۱٫ مقدمه. ۱۴
 • ۲-۲٫ مروری بر پژوهش های پیشین.. ۱۵
 • ۲-۲-۱٫ ادبیات پژوهش در منابع داخل کشور. ۱۵
 • ۲-۲-۲٫ ادبیات پژوهش در منابع خارج از کشور. ۲۲
 • ۲-۳٫ مفهوم مشارکت سیاسی.. ۲۹
 • ۲-۴٫ رهیافت انتخاب عقلایی.. ۳۵
 • ۲-۵٫ رهیافت بسیج.. ۳۸
 • ۲-۶٫ رهیافت انگیزش عمومی.. ۴۱
 • ۲-۷٫ حوزه مشارکت سیاسی.. ۴۲
 • ۲-۸٫ سطوح مشارکت سیاسی.. ۴۵
 • ۲-۹٫ تحلیلهای فردگرایانه و جامعه شناسانه از مشارکت سیاسی.. ۵۰
 • ۲-۱۰٫ تبیین منطق اجتماعی فعالیت های سیاسی.. ۵۲
 • ۲-۱۱٫ رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی.. ۵۶
 • ۲-۱۲٫ بنیان های سرمایه اجتماعی.. ۵۸
 • ۲-۱۳٫ مفهوم سرمایه اجتماعی.. ۵۹
 • ۲-۱۳-۱٫ پیر بوردیو و اشکال مختلف سرمایه اجتماعی.. ۶۱
 • ۲-۱۳-۲٫ جیمز کلمن و تبیین سرمایه اجتماعی.. ۶۷
 • ۲-۱۳-۳٫ گرانووتر  و سرمایه اجتماعی شبکه. ۶۹
 • ۲-۱۳-۴٫ دیدگاه بارت در مورد حفره های ساختاری.. ۷۱
 • ۲-۱۳-۵٫ فوکویاما و سرمایه اجتماعی مبتنی بر هنجارها ۷۴
 • ۲-۱۳-۶٫ رهیافت منابع اجتماعی نان لین.. ۷۶
 • ۲-۱۳-۷٫ رهیافت مدنی پوتنام نسبت به سرمایه اجتماعی.. ۷۹
 • ۲-۱۳-۸٫ پورتس و نقد پوتنام. ۸۳
 • ۲-۱۳-۹٫ وولکاک و نارایان و پیوندهای خارج از شبکه. ۸۴
 • ۲-۱۳-۱۰٫ گوشال و ناهاپیت و ابعاد سه گانه. ۸۶
 • ۲-۱۴٫ ابعاد سرمایه اجتماعی.. ۸۶
 • ۲-۱۴-۱٫ اعتماد اجتماعی.. ۸۸
 • ۲-۱۴-۲٫ هنجارهای اجتماعی.. ۹۰
 • ۲-۱۴-۳٫ شبکه های اجتماعی.. ۹۱
 • ۲-۱۵٫ رابطه ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی.. ۹۳
 • ۲-۱۵-۱٫ رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی.. ۹۴
 • ۲-۱۵-۲٫ رابطه هنجارهای اجتماعی و مشارکت سیاسی.. ۱۰۲
 • ۲-۱۵-۳٫ ارتباط شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی.. ۱۰۷
 • ۲-۱۶٫ رابطه متغیرهای زمینه ای و مشارکت سیاسی.. ۱۱۱
 • فصل سوم: روش‌شناسی پژوهشی
 • ۳-۱٫ مقدمه. ۱۱۷
 • ۳-۲٫ روش پژوهش بر اساس هدف… ۱۱۷
 • ۳-۳٫ روش پژوهش بر اساس نحوه گردآوري داده ها ۱۱۸
 • ۳-۴٫ جامعه آماری پژوهش…. ۱۱۹
 • ۳-۵٫ تعداد نمونه و روش نمونه گيري.. ۱۲۰
 • ۳-۶٫ متغيرهاي پژوهش…. ۱۲۱
 • ۳-۷٫ ابزار گردآوري داده ها ۱۲۳
 • ۳-۸٫ ابزار تجزيه و تحليل.. ۱۲۷
 • ۳-۹٫ مدلسازی معادلات ساختاري به روش حداقل مجذورات جزئي PLS-PM… 127
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • ۴-۱٫ مقدمه. ۱۳۳
 • ۴-۲٫ نتایج توصیفی تک متغیره. ۱۳۳
 • ۴-۲-۱٫ یافته های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. ۱۳۴
 • ۴-۲-۱-۱٫ وضعیت جنسی پاسخگویان.. ۱۳۴
 • ۴-۲-۱-۲٫وضعیت دینی پاسخگویان.. ۱۳۴
 • ۴-۲-۱-۳٫وضعیت سطح تحصیلات پاسخگویان.. ۱۳۵
 • ۴-۲-۱-۴٫وضعیت رشته تحصیلی پاسخگویان.. ۱۳۵
 • ۴-۲-۱-۵٫ ترکیب قومی پاسخگویان.. ۱۳۶
 • ۴-۲-۱-۶٫ وضعیت تاهل پاسخگویان.. ۱۳۷
 • ۴-۲-۱-۷٫ وضعیت اشتغال پاسخگویان.. ۱۳۷
 • ۴-۲-۱-۸٫ وضعیت سکونت پاسخگویان.. ۱۳۸
 • ۴-۲-۱-۹٫وضعیت سطح درآمد پاسخگویان.. ۱۳۸
 • ۴-۲-۱-۱۰٫ وضعیت سنی پاسخگویان.. ۱۳۹
 • ۴-۲-۱-۱۱٫ وضعیت تعداد اعضای خانواده پاسخگویان.. ۱۳۹
 • ۴-۲-۲٫ نتایج توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش…. ۱۳۹
 • ۴-۲-۲-۱٫ آماره های توصیفی اعتماد اجتماعی دانشجویان.. ۱۳۹
 • ۴-۲-۲-۲٫آماره های توصیفی هنجارهای اجتماعی دانشجویان.. ۱۴۰
 • ۴-۲-۲-۳٫آماره های توصیفی شبکه های اجتماعی دانشجویان.. ۱۴۱
 • ۴-۲-۲-۴٫آماره های توصیفی مشارکت سیاسی دانشجویان.. ۱۴۱
 • ۴-۳٫ روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی.. ۱۴۲
 • ۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه های جمعیت شناختی پژوهش…. ۱۴۲
 • ۴-۳-۲٫ آزمون فرضیات فرعی پژوهش…. ۱۵۲
 • ۴-۳-۳٫ آزمون فرضیات اصلی پژوهش…. ۱۶۷
 • ۴-۴٫ مدلسازی معادلات ساختاری فرضیات پژوهش… ۱۷۲
 • فصل پنجم: نتیجه‌گیری
 • ۵-۱٫ مقدمه. ۱۷۴
 • ۵-۲٫ نتایج تجربی توصیفی.. ۱۷۷
 • ۵-۳٫ نتایج استنباطی پژوهش…. ۱۷۹
 • ۵-۴٫ محدودیتهای پژوهش…. ۱۹۴
 • ۵-۵٫ پیشنهادات پژوهش…. ۱۹۴
 • ۵-۶٫ پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۹۵
 • منابع و مآخذ..۱۹۶
 • الف. منابع فارسی.. ۱۹۶
 • ب. منابع لاتين.. ۲۰۲

 

 

فهرست جداول

 • جدول (۳-۱). جامعه آماری دانشگاه ها و تعداد نمونه آماری هر کدام از آنها ۱۲۱
 • جدول(۳-۲).  ابعاد و شاخص های سرمایه اجتماعی.. ۱۲۲
 • جدول(۳-۳).  ابعاد مشارکت سیاسی.. ۱۲۳
 • جدول(۳-۴). ضرایب محاسبه شده برای هر یک از ابعاد فرعی سرمایه اجتماعی.. ۱۲۴
 • جدول (۳-۵). ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده بر اساس عوامل استخراج شده در پرسشنامه مشارکت سیاسی   ۱۲۶
 • جدول (۳-۶). شاخص های پایایی همسانی درونی ابعاد مشارکت سیاسی.. ۱۲۷
 • جدول (۳-۷). ارزیابی اندازه گیری مدلهای اندازه گیری پژوهش…. ۱۳۰
 • جدول (۳-۸). ماتریس بارهای عاملی متقابل (Cross Loadings)… 132
 • جدول(۴-۱). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… ۱۳۴
 • جدول(۴-۲). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مذهب… ۱۳۴
 • جدول (۴-۳). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات… ۱۳۵
 • جدول (۴-۴). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. ۱۳۵
 • جدول(۴-۵). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت… ۱۳۶
 • جدول(۴-۶). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. ۱۳۷
 • جدول(۴-۷). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.. ۱۳۷
 • جدول(۴-۸). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سکونت… ۱۳۸
 • جدول(۴-۹). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح درآمد.. ۱۳۸
 • جدول(۴-۱۰). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن دانشجویان.. ۱۳۹
 • جدول(۴-۱۱). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای خانواده دانشجویان.. ۱۳۹
 • جدول(۴-۱۲). آمار توصیفی شرکت کنندگان در هر یک ابعاد اعتماد اجتماعی.. ۱۳۹
 • جدول(۴-۱۳). آمار توصیفی شرکت کنندگان در هر یک ابعاد هنجارهای اجتماعی.. ۱۴۰
 • جدول(۴-۱۴). آمار توصیفی شرکت کنندگان در هر یک ابعاد شبکه های اجتماعی.. ۱۴۱
 • جدول(۴-۱۵). آمار توصیفی شرکت کنندگان در هر یک ابعاد مشارکت سیاسی.. ۱۴۱
 • جدول(۴-۱۶). آمار توصیفی ابعاد مشارکت سیاسی در بین افراد میانسال و بزرگسال.. ۱۴۲
 • جدول (۴-۱۷). آزمون تفاوت میانگین مشارکت سیاسی بر حسب سن دانشجویان.. ۱۴۳
 • جدول (۴-۱۸). آمار توصیفی ابعاد مشارکت سیاسی در بین مردان و زنان.. ۱۴۴
 • جدول (۴-۱۹). آزمون تفاوت میانگین مشارکت سیاسی بر حسب جنسیت دانشجویان.. ۱۴۴
 • جدول (۴-۲۰). آمار توصیفی میزان ابعاد مشارکت سیاسی در بین دانشجویان مقاطع مختلف… ۱۴۵
 • جدول (۴-۲۱). آزمون تفاوت میزان ابعاد مشارکت سیاسی در بین دانشجویان سطوح تحصیلی مختلف… ۱۴۵
 • جدول (۴-۲۲). آمار توصیفی ابعاد مشارکت سیاسی در بین رشته های انسانی، پزشکی، فنی و مهندسی، هنر و علوم پایه  ۱۴۶
 • جدول (۴-۲۳). آزمون تفاوت میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین دانشجویان رشته های مختلف… ۱۴۷
 • جدول (۴-۲۴). آمار توصیفی میزان ابعاد مشارکت سیاسی در بین قومیت های مختلف… ۱۴۷
 • جدول (۴-۲۵). آزمون تفاوت میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین قومیت های مختلف… ۱۴۸
 • جدول (۴-۲۶). آمار توصیفی میزان ابعاد مشارکت سیاسی در بین سطوح درآمدی مختلف… ۱۴۹
 • جدول (۴-۲۷). آزمون تفاوت میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین دانشجویان بر حسب سطوح درآمدی مختلف    ۱۴۹
 • جدول (۴-۲۸). آمار توصیفی میزان ابعاد مشارکت سیاسی در بین افراد شیعه و سنی.. ۱۵۰
 • جدول (۴-۲۹). آزمون تفاوت میانگین ابعاد مشارکت سیاسی بر حسب نوع مذهب دانشجویان.. ۱۵۰
 • جدول (۴-۳۰). آمار توصیفی میزان ابعاد مشارکت سیاسی در بین افراد شاغل و بیکار. ۱۵۱
 • جدول(۴-۳۱). آزمون تفاوت میانگین ابعاد مشارکت سیاسی بر حسب وضعیت اشتغال دانشجویان.. ۱۵۱
 • جدول (۴-۳۲). همبستگي ابعاد اعتماد اجتماعی و شرکت در انتخابات… ۱۵۲
 • جدول (۴-۳۳). همبستگي ابعاد اعتماد اجتماعی و ظرفیت سیاسی.. ۱۵۳
 • جدول (۴-۳۴). همبستگي ابعاد اعتماد اجتماعی و اعتراض سیاسی.. ۱۵۳
 • جدول (۴-۳۵). همبستگي ابعاد اعتماد اجتماعی و مصرف گرایی سیاسی.. ۱۵۴
 • جدول (۴-۳۶). همبستگي ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت پست مدرن.. ۱۵۴
 • جدول (۴-۳۷). همبستگي ابعاد هنجار اجتماعی و شرکت در انتخابات… ۱۵۵
 • جدول (۴-۳۸). همبستگي ابعاد هنجار اجتماعی و ظرفیت سیاسی.. ۱۵۶
 • جدول (۴-۳۹). همبستگي ابعاد هنجار اجتماعی و اعتراض سیاسی.. ۱۵۶
 • جدول (۴-۴۰). همبستگي ابعاد هنجار اجتماعی و مصرف گرایی سیاسی.. ۱۵۷
 • جدول(۴-۴۱). همبستگي ابعاد هنجار اجتماعی و مشارکت پست مدرن.. ۱۵۸
 • جدول (۴-۴۲). همبستگي ابعاد شبکه های اجتماعی و شرکت در انتخابات… ۱۵۹
 • جدول (۴-۴۳). همبستگي ابعاد شبکه های اجتماعی و ظرفیت سیاسی.. ۱۶۰
 • جدول (۴-۴۴). همبستگي ابعاد شبکه های اجتماعی و اعتراض سیاسی.. ۱۶۰
 • جدول (۴-۴۵). همبستگي ابعاد شبکه های اجتماعی و مصرف گرایی سیاسی.. ۱۶۱
 • جدول (۴-۴۶). همبستگي ابعاد شبکه های اجتماعی و مشارکت پست مدرن.. ۱۶۲
 • جدول (۴-۴۷). همبستگي ابعاد سرمایه اجتماعی و شرکت در انتخابات… ۱۶۲
 • جدول(۴-۴۸). ضـرايب رگرسيـون به ازاي رگرسيـون هـر بعـد از سـرمایه اجتماعـی بر میزان شـرکت در انتخابات    ۱۶۲
 • جدول (۴-۴۹). همبستگي ابعاد سرمایه اجتماعی و ظرفیت سیاسی.. ۱۶۳
 • جدول(۴-۵۰). ضـرايب رگرسيـون به ازاي رگرسيـون هـر بعـد از سـرمایه اجتمـاعی بر میـزان ظـرفیت سیاسی   ۱۶۳
 • جدول (۴-۵۱). همبستگي ابعاد سرمایه اجتماعی و اعتراض سیاسی.. ۱۶۴
 • جدول(۴-۵۲). ضـرايب رگرسيـون به ازاي رگرسيـون هـر بعـد از سرمایـه اجتمـاعی بر میـزان اعتـراض سیاسی   ۱۶۴
 • جدول (۴-۵۳). همبستگي ابعاد سرمایه اجتماعی و مصرفگرایی سیاسی.. ۱۶۵
 • جدول(۴-۵۴). ضـرايب رگرسيـون به ازاي رگرسيـون هـر بعـد از سرمایـه اجتمـاعی بر میـزان مصرفـگرایی سیاسی   ۱۶۵
 • جدول (۴-۵۵). همبستگي ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت پست مدرن.. ۱۶۶
 • جدول(۴-۵۶). ضـرايب رگرسيـون به ازاي رگرسيـون هـر بعـد از سرمایـه اجتمـاعی بر میـزان مشارکت پست مدرن   ۱۶۶
 • جدول(۴-۵۷). ضرايب رگرسيون به ازاي رگرسيون سرمایه اجتماعی بر میزان شرکت در انتخابات… ۱۶۷
 • جدول(۴-۵۸). ضرايب رگرسيون به ازاي رگرسيون سرمایه اجتماعی بر میزان ظرفیت سیاسی.. ۱۶۷
 • جدول(۴-۵۹). ضرايب رگرسيون به ازاي رگرسيون سرمایه اجتماعی بر میزان اعتراض سیاسی.. ۱۶۸
 • جدول(۴-۶۰). ضرايب رگرسيون به ازاي رگرسيون سرمایه اجتماعی بر میزان مصرفگرایی سیاسی.. ۱۶۹
 • جدول(۴-۶۱). ضرايب رگرسيون به ازاي رگرسيون سرمایه اجتماعی بر میزان مشارکت پست مدرن.. ۱۶۹
 • جدول(۴-۶۲). ضرايب رگرسيون به ازاي رگرسيون سرمایه اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی.. ۱۷۰
 • جدول(۴-۶۳). مدل ارتباط سرمایه اجتماعی با ابعاد مشارکت سیاسی.. ۱۷۲

 

فهرست اشکال

 • شکل(۳-۱). نمودار سنگ ریزه برای بررسی تعیین تعداد عامل­های مشارکت سیاسی.. ۱۲۶
 • شکل (۴-۱). جدول فراوانی مردان و زنان به تفکیک جنسیت… ۱۳۴
 • شکل (۴-۲). توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مذهب… ۱۳۴
 • شکل (۴-۳). فراوانی دانشجویان به تفکیک سطوح تحصیلی.. ۱۳۵
 • شکل (۴-۴). تعداد فراوانی دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی.. ۱۳۶
 • شکل (۴-۵). فراوانی افراد به تفکیک قومیت… ۱۳۶
 • شکل (۴-۶). فراوانی وضعیت تأهل دانشجویان به تفکیک متاهل و مجرد. ۱۳۷
 • شکل (۴-۷). وضعیت اشتغال دانشجویان به تفکیک شاغل و بیکار. ۱۳۷
 • شکل (۴-۸). محل سکونت دانشجویان به تفکیک شهری و روستایی.. ۱۳۸
 • شکل (۴-۹). وضعیت سطح درآمد دانشجویان.. ۱۳۹
 • شکل (۴-۱۰). مدل معـادلات ساختـاری مربـوط به تاثیـر سرمایـه اجتماعی بر ابعـاد مختلف مشـارکت سیاسی..۱۷۱
 • شکل (۴-۱۱). مدل معادلات ساختاری مربوط به تاثیر کل متغیرهای پژوهش بر ابعاد مشارکت سیاسی.۱۷۲

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0