تبیین و تحلیل رویکرد تفکر انتقادی درعرصه تعلیم وتربیت و ارزیابی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی : دانلود پایان نامه ارشدعلوم تربیتی

تبیین و تحلیل رویکرد تفکر انتقادی درعرصه تعلیم وتربیت و ارزیابی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی : دانلود پایان نامه ارشدعلوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان تبیین و تحلیل رویکرد تفکر انتقادی درعرصه تعلیم وتربیت و ارزیابی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی در  ۲۶۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده پایان نامه تبیین و تحلیل رویکرد تفکر انتقادی درعرصه تعلیم وتربیت و ارزیابی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی:

هدف كلي اين پژوهش تبیین رویکرد تفکر انتقادی در عرصه تعلیم و تربیت و تحلیل تطبیقی مبانی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی است. بنا بر ماهيت موضوع تحقيق از روش تحقيق توصيفي– تحليلي استفاده شده است، و منابع مورد استفاده در اين پژوهش  مشتمل بر قرآن كريم، نهج البلاغه و هچنين كتب تربيتي، روانشناسي، مقاله هاي تربيتي، مجلات و سايت هاي مرتبط بوده است.

روش جمع‌آوري اطلاعات كه محقق در اين پژوهش استفاده كرده است روش كتابخانه اي است.در اين پژوهش محقق دنبال پاسخگویی به این مسأله است که: اصول و مبانی فلسفی، روشی و محتوایی رویکرد تفکر انتقادی در عرصه تعلیم و تربیت چیست و حوزه های اشتراک و افتراق مبانی فلسفی رویکرد آموزش تفکر انتقادی با آموزه های تربیت اسلامی چیست؟

محقق با تدقیق در حوزه اهداف و مبانی فلسفی در حیطه جهان شناسی و انسان شناسی این رویکرد و تطبیق تحلیلی آن با مبانی تربیت اسلامی به این نتیجه رسیده است که تفاوت منظر قابل تأملی در مبانی رویکرد تفکر انتقادی رایج با مبانی جهان شناسی و انسان شناسی در تربیت اسلامی وجود دارد. عدم جامعیت اهداف تربیتی در رویکردتفکر انتقادی، محدودشدن تعریف عالم به جهان مشهود و غفلت از حقایقی که از دایره حواس تجربی ماخارج است و محدود شدن تعریف زندگی انسان به حیات این جهانی و مواردی دیگر در این رویکرد، از جمله تفاوت های اساسی دو منظر تربیتی مذکور می است.

مفاهیم کلیدی : تفکر انتقادی، مبانی فلسفی، آموزه های تربیت اسلامی

 

هدف پژوهش

بنابر آن چه در بیان مسأله گفته شد، در این تحقیق اهداف پژوهشی چندگانه ای به شرح ذیل دنبال خواهد شد.

هدف کلی پژوهش :

تبیین رویکرد تفکر انتقادی در عرصه تعلیم و تربیت و تحلیل تطبیقی مبانی آن  بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی

اهداف جزیی پژوهش حاضر عبارتند از :

۱- بررسی اهداف و مبانی فلسفی رویکرد آموزش تفکر انتقادی در عرصه تعلیم وتربیت

۲- بررسی اهداف و مبانی فلسفی رویکرد تربیت اسلامی

۳- تحلیل تطبیقی اهداف و مبانی فلسفی رویکرد تفکر انتقادی و تربیت اسلامی

۴- تبیین مفهوم تفکر انتقادی در منابع اسلامی

سؤال های پژوهش

برخاسته از اهداف پژوهش و برای دستیابی به اهداف مذکور سؤال های اصلی پژوهش حاضر عبارتند از :

۱- رویکرد تفکر انتقادی در عرصه تعلیم و تربیت چه می باشد و از تحلیل تطبیقی مبانی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی چه نتایجی حاصل می شود؟

سؤالات جزیی پژوهش حاضر بر مبنای اهداف پژوهش عبارتند از :

  • اهداف و اصول و مبانی فلسفی رویکرد تفکر انتقادی در عرصه تعلیم و تربیت چه می باشد ؟
  • اهداف و اصول و مبانی فلسفی رویکرد تربیت اسلامی چه می باشد؟
  • حوزه های اشتراک و افتراق رویکرد آموزش تفکر انتقادی با آموزه های تربیت اسلامی در حیطه مبانی و اهداف کدامند و چه نتایجی از ارزیابی رویکرد تفکرانتقادی بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی حاصل می گردد؟
  • تبیین مفهوم تفکر انتقادی در منابع اسلامی به چه صورت است؟

فهرست مطالب :

عنوان صفحه
فصل اول : كليات پژوهش
۱-۱مقدمه. . . .. . . . ۲
۱-۲- بیان مساله. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲
۱-۳- هدف پژوهش. . . … .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . ۳
۱-۴- سؤالات پژوهش. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
۱-۵- ضرورت پژوهش . . . ۴
۱-۶- تعریف مفاهیم . . ۶
فصل دوم : ادبيات پژوهش
بخش اول: تبیین رویکرد تفکر انتقادی (معنا ، مبانی و …). . .. . . .

. ۲-۱- مقدمه. . . . .

۱۰

۱۰

۲-۱-۲- معنا و مفهوم تفکر انتقادی. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . ۱۰
   ۲-۱-۲-۱- مرز تفکر انتقادی و شبه تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . . . ۱۴
   ۲-۱-۲-۲-تفکر انتقادی به عنوان یک محصول یا فرایند. . . . . . . .  . . . . ۱۵
   ۲-۱-۲-۳- تلاش برای یافتن یک تعریف جامع . . . .. . . . . . . . . ۱۸
   ۲-۱-۲-۴- تفاوت رویکردتفکر انتقادی با انواع دیگر رویکردهای تفکر. . . . ۱۹
۲-۱-۳- مبانی تفکر انتقادی. ۲۵
   ۲-۱-۳-۱- مبانی فلسفی. . . … . ۲۵
     ۲-۱-۳-۱-۱- اندیشه های دورۀ کلاسیک. . … . . . . .  . . . . . . . . ۲۵
     ۲-۱-۳-۱-۲- اندیشه های دورۀ رنسانس. . ۲۷
     ۲-۱-۳-۱-۳- عصر روشن گری . .  . .. . ۳۱
     ۲-۱-۳-۱-۴- اندیشه ها ی  معاصر. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . ۳۴
جان دیوئی، پدر تفکر انتقادی مدرن. . . .. . . . . . . . . .

رابرت انیس و تفکر مسئولانه . . .. . . . . . .. . .

نظریه پردازان انتقادی(مکتب فرانکفورت) . . . . . .

لیپمن و کاربری تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به کودکان. . .

مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان. . .. . .

۱- مبانی هستی شناختی . . . . . .

   ۲- مبانی انسان شناختی . . . . . . . .

۳- مبانی معرفت شناختی . . . . . . .

   ۴- مبانی ارزش شناختی . . . .  . . . . . . .

۲-۱-۳-۲- مبانی روانشناختی. . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

۲-۱-۳-۲-۱- دیدگاه شناختی ژان پیاژه. . .. . . . . . . . . . .  .

۲-۱-۳-۲-۲- دیدگاه ویگوتسکی. . .. . . .  . .  . . . . . .  . . . .

۲-۱-۴- مؤلفه ها، ویژگی ها و رویکردها.. .. . . .  . .  . . . . .

۲-۱-۴-۱- مؤلفه های تفکر انتقادی. .. . . . . . . .. . .  . .  . . . . .

۲-۱-۴-۲- ضرورت توجه به هر دو مؤلفۀ تفکر انتقادی.. .  . . . . . . . . .. .

۲-۱-۴-۳- مهارت ها و تمایلات در تفکر انتقادی.. . . . . .  .. . . .

۲-۱-۴-۴- رویکردهای تفکر انتقادی.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

    ۲-۱-۴-۴-۱- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت عام. .   . . . . . . . . .

   ۲-۱-۴-۴-۲- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت در حوزۀ خاص. .   .. . . . . .

۲-۱-۵- آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

۲-۱-۵-۱- تفکر انتقادی در آموزش و پرورش. . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . .

۲-۱-۵-۲- چرا فقدان تفکر انتقادی؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۱-۵-۳-پرورش تفکر انتقادی. . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . .

۲-۱-۵-۳-۱- پرورش مهارت های تفکر انتقادی.  . . . . . . . . . . .

۲-۱-۵-۳-۲- آموزش مبتنی بر دیالوگ. . . . . . . . . . . . .

     ۲-۱-۵-۳-۳- بهره گیری از فنون طرح پرسش. . . . . . . . . . .

۲-۱-۵-۳-۴- یادگیری مبتنی بر همیاری. .. . . . . ..

۲-۱-۵-۳-۵- یادگیری بر مبنای حل مسأله. . .. . . .

۲-۱-۵-۳-۶- آموزش بر مبنای مورد کاوی. . . . . . . . . .

۲-۱-۵-۳-۷- آموزش راهبردهای فراشناختی. . . . . . . .. .

۲-۱-۵-۳-۸- پرورش تمایلات تفکر انتقادی. . . . . . .. .

۲-۱-۵-۳-۸-۱- موانع تفکر انتقادی. . . .. . . . .. .

۲-۱-۵-۳-۸-۲- باورهای معرفتی در تفکر انتقادی. . . .

۲-۱-۵-۳-۹- مؤلفه های کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی. . .  .

۲-۱-۶- سنجش تفکر انتقادی. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .  .

۲-۱-۶-۱- شیوه های سنجش تفکر انتقادی. . . .. .. . . . . . . . . .

۲-۱-۶-۲- ابزارهای سنتی سنجش تفکر انتقادی. . . . .. . . . . . .

۲-۱-۶-۳- مسایل و مشکلات سنجش تفکر انتقادی. . … . . . . . .

بخش دوم : تعقل و تفکر در قرآن و روایات

۳۴

۳۵

۳۷

۴۴

۵۰

۵۱

۵۲

۵۴

۵۵

۵۶

۵۸

۶۰

۶۵

۶۵

۶۷

۶۹

۷۳

۷۳

 

۷۶

۸۰

۸۰

۸۱

۸۴

۸۶

۸۸

۹۰

۹۱

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۱۴

۱۲۴

۲-۲-۱- مقدمه. . ۱۲۸
۲-۲-۲-اهمیت تفکر نقادانه در قرآن و روایات. . . . . . .. . . . . . ۱۲۸
۲-۲-۳- مفهوم تفکّر در لغت . . .. .. . . . . . . . . . .  . . . . . .

۲-۲-۴-مفهوم تفکّر در قرآن . . .  . . . . . . . . . .  . . .

۲-۲-۵- رابطه مفهوم قرآنی « تفکّر» با « تعقّل» و مراتب آنها. .  . . . .

۲-۲-۶-تفکر انتقادی در تربیت اسلامی. . . . . . . . . . . .

۲-۲-۶-۱-مراحل تفکر و تعقل انتقادی. . . . . . . .

      ۲-۲-۶-۱-۱-مرحله اول : سمع و نظر نقادانه. . . . . . . .

۲-۲-۶-۱-۲-مرحله دوم : ارزیابی مشاهدات و شنیده ها . . . . . . . .

۲-۲-۶-۱-۳-مرحله سوم : عبرت و تذکر. . . . . .. . . . . . .

 ۲-۲-۶-۱-۴- مرحله چهارم : برداشت آیه گونه از حقایق عالم. . ……. . .

۲-۲-۶-۱-۵- مرحله پنجم:تعقل انتقادی:شکل گیری نظام معیارتوحیدی.. …..

۲-۲-۶-۲- موانع تفکر و تعقل انتقادی در تربیت اسلامی. . .  .

بخش سوم : تبیین و تطبیق تحلیلی اهداف و مبانی

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۴

۱۳۴

۱۳۴

۱۴۰

۱۴۲

۱۴۴

۱۴۷

۱۵۱

مقدمه. .. ۱۵۴
۲-۳-۱- بررسی تطبیقی اهداف. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵۵
   ۲-۳-۱-۱-  اهداف رویکرد تفکر انتقادی و آموزش فلسفه برای کودکان. . . . . . . .

۲-۳-۱-۲- اهداف نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی. .. . . . . . .

۲-۳-۱-۳-  تحلیل تطبیقی اهداف دو رویکرد. . . . . . . . . . . . . . .

۲-۳-۲- بررسی تطبیقی مبانی. . .. . . . . . … . . . . . . . . . .

۲-۳-۲-۱-  مبانی هستی شناسی. . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

 ۲-۳-۲-۱-۱-جهان شناسی در رویکرد تفکر انتقادی. . .. . . . . . . .

۲-۳-۲-۱-۲- جهان شناسی در رویکرد تربیت اسلامی. . . . . . . . .

۲-۳-۲-۱-۳- مقایسه جهان شناسی در هر دو دیدگاه. . . . . . . . . . .

۲-۳-۲-۲-  مبانی انسان شناسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ۲-۳-۲-۲-۱- انسان شناسی در رویکرد تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

    ۲-۳-۲-۲-۲- انسان شناسی در رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی.. . . .

    ۲-۳-۲-۲-۳- مقایسه انسان شناسی در هر دو دیدگاه.  . . .. . . . .

۱۵۵

۱۵۸

۱۶۱

۱۶۳

۱۶۳

۱۶۳

۱۶۵

۱۷۰

۱۷۲

۱۷۲

۱۷۴

۱۹۱

بخش چهارم : پیشینه پژوهش
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در ایران. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۹۴
۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. .  . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ۲۰۴
۲-۴-۳- تمایز تحقیق پیش رو از تحقیقات انجام شده . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰۷

 

فصل سوم : روش پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰۹
مقدمه  . . . . ۲۱۰
۳-۱- روش پژوهش . ۲۱۰
۳-۲- روش اجرای پژوهش. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ۲۱۰
۳-۳- جامعه و نمونه پژوهش. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱۱
۳-۴- طرح پژوهش. . . فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و نمودار مفهومی یافته ها  . . .

مقدمه   .. . .

نمودار مفهومی تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۱۱

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۶

نمودار مفهومی تطبیق اهداف.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱۶
نمودار تطبیق مبانی هستی شناسی. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱۷
نمودار تطبیق مبانی انسان شناسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ۲۱۸
نمودار مفهومی تفکر انتقادی در تربیت قرآن و روایات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ۲۰۹

فصل پنجم : نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

۲۱۹

۲۲۰

۵-۱- مقدمه. . . . . . . . .. ۲۲۲
۵-۲- پاسخ به سؤالات اول. .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ۲۲۲
۵-۳- پاسخ به سؤال دوم و سوم پژوهش. . .. . . . . . . . . . . . .

۵-۳-۱- تحلیل تطبیقی اهداف . . . . . .  . . . . . . . . .

۵-۳-۲- تحلیل تطبیقی مبانی   . . .  . . . . . …. . . . . . .

      ۵-۳-۲-۱- مبانی جهان شناسی. . . . . . . . . .  . . . .

۵-۳-۲-۲- مبانی انسان شناسی. . . . . . . . . . . . . . . . .

۵-۴- پاسخ به سؤال چهارم پژوهش. .  . . . . . . . . . . . .

۲۲۳

۲۲۳

۲۲۵

۲۲۵

۲۲۷

۲۲۹

۵-۵- محدودیت های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۳۹
۵-۶- پيشنهاد ها  . . . . . . ۲۴۰
منابع . . . .  . . ۲۴۱

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0