پایان نامه تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی

دانلود پایان نامه تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی با عنوان تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی در ۲۲۸ صفحه با فرمت Word نگارش شده است.

در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه آورده شده است:

 

چكيده پایان نامه تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی

ساختار به شيوه ي سازماندهي و مجموع روابط عناصر و اجزاي سازنده ي اثر اطلاق مي شود و تحليل ساختاري چگونگي روابط ميان عناصر اثر را بررسي مي نمايد.در كنار آن محتواي اثر نيز به عنوان فكر و انديشه ي غالب بر آن يكي از مهم ترين اين عناصر به شمار مي رود و لذا با تحليل و بررسي محتوا در كنار ساختار اثر مي توان به شناخت همه جانبه ي آن ياري نمود.

در نگارش اين پژوهش سعي بر آن است كه  شيوه ي مذكور بر روي داستان هاي كوتاه” بهرام صادقي،نويسنده ي نامدار دهه ي سي و چهل پياده شود و با تحليل ساختاري و محتواي آثار وي سبك نويسندگي او را ارزيابي گردد.

وي از سال۱۳۳۵ با چاپ داستان هاي كوتاه در مجلّات ادبي فعاليت ادبي خود را آغاز نمود و به زودي توانست با تكيه بر طنزي ظريف و روانكاوي عميق شخصيت هاي داستان هايش به عنوان نويسنده اي صاحب سبك در عرصه ي ادبي آن روزگار مطرح گردد.گرچه دوران خلّاقيّت هنري او چندان طولي نكشيد  اما در همين مدت كوتاه داستان هايي فراموش ناشدني آفريد.

از مهم ترين مضامين داستان هايش نااميدي مزمن،سرخوردگي توأم با پوچي،مرگ انديشي،ترس،تنهايي و البته انتقاد از نابساماني هاي اجتماعي ايجاد شده پس از كودتا و نيز ترسيم هدفمند آشفتگي مناسبات خانوادگي است.

گمنامي عجيب و مرموز صادقي در جامعه ي ادبي ايران،نگارنده را بر آن داشت تا با بررسي الگوي داستان هاي كوتاه وي كه در كتاب“سنگر و قمقمه هاي خالي”به چاپ رسيده اند،توانايي هاي او در زمينه ي كوتاه نويسي جديد و نيز تأثيرگذاري او بر آيندگان را به خوانندگان نشان دهد.

 

واژه هاي كليدي: ساختار – محتوا – داستان كوتاه – بهرام صادقي

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی :

كوته نوشت ها
پيشگفتار
فصل اول :كليات

۱ – ۱ داستان كوتاه ۱

۱-۲ساختار

۱-۳ ساختارگرايي

۱-۴ زندگي نامه ي بهرام صادقي

۱-۴-۱ فعاليت هاي ادبي بهرام صادقي ۱

۱-۴-۲ خدمت سربازي در سروك ياسوج   ۱

۱-۴-۳تحويل ديرهنگام پايان نامه ي درسي و اخذ درجه ي دكتراي طبابت ۱

۱-۴-۴ ازدواج   ۱

۱-۴-۵ كسب جايزه ي ادبي فروغ ۱

۱-۴-۶ داستان گويي شفاهي ۱

۱-۴-۷ بدرور مادر و خاموشي بهرام ۱

۱-۴-۸اندوهياد بهرام صادقي ۱

۱-۴-۹ سال شمار زندگي و آثار بهرام صادقي ۲

 

فصل دوم : ساختار داستان هاي كوتاه صا

۲-۱ پيرنگ ۲

۲-۱-۱ شروع داستان ۳

۲-۱-۱-۱ شيوه هاي شروع داستان ۳

۲-۱-۱-۲شروع داستان هاي صادقي ۳

۲-۱-۲ گره افكني ۳

۲-۱-۲-۱ گره افكني در داستان هاي صادقي ۳

۲-۱-۳ كشمكش ۳

۲-۱-۳-۱ انواع كشمكش ۳

۲-۱-۳-۲ كشمكش در داستان هاي صادقي ۳

۲-۱-۳-۲-۱كشمكش انسان با انسان    ۳

۲-۱-۳-۲-۲ كشمكش انسان با خود    ۴

۲-۱-۳-۲-۳ كشمكش انسان با جامعه ۴

۲-۱-۳-۲-۴ كشمكش دو گروه از انسان ها با هم ۴

۲-۱-۳-۲-۵ كشمكش انسان با طبيعت ۴

۲-۱-۳-۲-۶ كشمكش انسان با حيوان ۴

۲-۱-۳-۲-۷ كشمكش حيوان با حيوان ۴

۲-۱-۳-۲-۸ كشمكش انسان با عوامل موهوم و فراطبيعي   ۴

۲-۱-۳-۲-۹ كشمكش انسان با دستاوردهاي بشري   ۴

۲-۱-۳-۲-۱۰ كشمكش هاي جسماني ۴

۲-۱-۳-۲-۱۱ كشمكش هاي اخلاقي ۴

۲-۱-۳-۲-۱۲ كشمكش عاطفي ۴

۲-۱-۳-۲-۱۳ كشمكش ذهني ۴

۲-۱-۴ حالت تعليق يا هول و ولا ۴

۲-۱-۴-۱ راه هاي ايجاد تعليق در داستان ۴

۲-۱-۴-۲ تعليق و انتظار در داستان هاي صادقي ۴

۲-۱-۴-۲-۱ حالت تعليق در داستان با مطرح كردن يك راز سر به مهر ۴

۲-۱-۴-۲-۲حالت تعليق در داستان با قرار دادن شخصيت ها د

موقعيت هاي دشوار ۴

۲-۱-۴-۲-۳ حالت تعليق در داستان با پيروزي ظاهري شخصيت منف

و غافلگيري مخاطب با پيروزي نهايي شخصيت مثبت    ۵

۲-۱-۵ بحران ۵

۲-۱-۵-۱ بحران در داستان هاي صادقي ۵

۲-۱-۶ نقطه ي اوج ۵

۲-۱-۶-۱ نقطه ي اوج داستان هاي صادقي ۵

۲-۱-۷ گره گشايي ۵

۲-۱-۷-۱ گره گشايي در داستان هاي صادقي ۵

۲-۱-۸ پايان    ۶

۲-۱-۸-۱ روش هاي پايان بندي ۶

۲-۱-۸-۲ پايان بندي در داستان هاي صادقي ۶

۲-۱-۹ روايت ۶

۲-۱-۹-۱روايت شناسي ۶

۲-۱-۹-۲ نظريه ي روايت لباو ۷

۲-۱-۹-۳ تطبيق دو داستان از داستان هاي صادقي با نظريه ي روايت لباو     ۷

۲-۱-۹-۳-۱ تطبيق داستان زنجير بر اساس نظريه ي لباو   ۷

۲-۱-۹-۳-۲تطبيق داستان كلاف سردرگم بر اساس نظريه ي لباو   ۷

۲-۲ شخصيت   ۷

۲-۲-۱ تعريف ۷

۲-۲-۲ اقسام شخصيت ۷

۲-۲-۳ شخصيت پردازي ۸

۲-۲-۴ شخصيت در داستان هاي كوتاه صادقي ۸

۲-۲-۴-۱ تحليل شخصيت هاي داستان هاي صادقي براساس الگو

اول “شخصيت ايستا و پويا” ۸

۲-۲-۴-۱-۱شخصيت هاي ايستا در داستان هاي صادقي ۸

۲-۲-۴-۱-۲شخصيت هاي پويا در داستان هاي صادقي   ۸

۲-۲-۴-۲ تحليل شخصيت هاي داستان هاي صادقي براسا

الگوي دوم”شخصيت اصلي و فرعي”   ۸

۲-۲-۴-۲-۱ شخصيت هاي اصلي در داستان هاي صادقي   ۸

۲-۲-۴-۲-۲ شخصيت هاي فرعي در داستان هاي صادقي   ۸

۲-۲-۴-۲-۳ شخصيت هاي پس زمينه در داستان هاي صادقي ۹

۲-۲-۴-۳ تحليل شخصيت هاي داستان هاي صادقي براسا

الگوي سوم”شخصيت هاي قراردادي،نوعي و ” ۹

۲-۲-۴-۳-۱ شخصيت هاي نوعي در داستان هاي صادقي    ۹

۲-۲-۴-۳-۲ شخصيت هاي قراردادي در داستان هاي صادقي ۱۰

۲-۲-۴-۳-۳ شخصيت هاي تمثيلي در داستان هاي صادقي   ۱۰

۲-۲-۴-۳-۴ شخصيت هاي همه جانبه در داستان هاي صادقي   ۱۰

۲-۲-۵ شگردهاي شخصيت پردازي در داستان هاي كوتاه صادقي ۱۰

۲-۲-۵-۱ معرفي شخصيت ها به صورت غير مستقيم    ۱۰

۲-۲-۵-۱-۱ معرفي شخصيت ها به نحو غيرمستقيم از طريق عمل داستاني آن ها   ۱۰

۲-۲-۵-۱-۲ معرفي شخصيت ها به نحو غيرمستقيم از طريق گفتگو ۱۰

۲-۲-۵-۲ معرفي شخصيت ها به صورت مستقيم ۱۱

۲-۲-۵-۲-۱  معرفي شخصيت ها به صورت مستقيم از طريق توضيح نويسنده   ۱۱

۲-۲-۵-۲-۲  معرفي شخصيت ها به صورت مستقيم از طريق گفتگو   ۱۱

۲-۲-۵-۲-۳  معرفي شخصيت ها به صورت مستقيم از طريق نامگذاري ۱۱

۲-۲-۵-۳ معرفي شخصيت ها از طريق درون پردازي آن ه

(شگرد جريان سيال ذهن) ۱۱

۲-۲-۶ الگوي شخصيت براساس نظريه ي گراماس    ۱۲

۲-۲-۶-۱بررسي سه داستان صادقي براساس الگوي پيشنهادي گراماس ۱۳

۲-۲-۶-۱-۱بررسي طرح شخصيتي داستان هفت گيسوي خونين   ۱۳

۲-۲-۶-۱-۲بررسي طرح شخصيتي داستان مهمان ناخوانده در شهر بزرگ ۱۳

۲-۲-۶-۱-۳بررسي طرح شخصيتي داستان اذان غروب ۱۳

۲-۳ درونمايه ۱۳

۲-۳-۱ انواع درونمايه ۱۳

۲-۳-۲ نحوه ي ارائه ي درونمايه ۱۳

۲-۳-۳ درونمايه ي داستان هاي صادقي ۱۳

۲-۴ زاويه ي ديد ۱۳

۲-۴-۱ انواع زاويه ي ديد ۱۳

۲-۴-۲ زاويه ي ديد در داستان هاي صادقي ۱۴

۲-۴-۳ آشنايي زدايي هاي صادقي در مبحث راوي ۱۴

۲-۵ سبك ۱۴

۲-۵-۱ سبك داستان هاي صادقي ۱۴

۲-۵-۱-۱ ويژگي هاي زباني ۱۴

۲-۵-۱-۱-۱ حصيصه هاي لغوي در سبك صادقي      ۱۴

۲-۵-۱-۱-۲خصيصه هاي نحوي در سبك صادقي ۱۵

۲-۵-۱-۲ ويژگي هاي ادبي    ۱۵

۲-۵-۱-۲-۱ ظرافت هاي بياني   ۱۵

۲-۵-۱-۲-۲ ظرافت هاي بديعي ۱۶

۲-۵-۱-۲-۳ طنز    ۱۶

۲-۵-۱-۲-۴ توصيفات داستاني   ۱۶

۲-۵-۱-۳ ويژگي هاي فكري ۱۶

۲-۶ نثر    ۱۷

۲-۶-۱ نثر داستان هاي صادقي    ۱۷

۲-۷ لحن    ۱۷

۲-۷-۱ لحن داستان هاي صادقي     ۱۷

۲-۷-۱-۱ لحن راوي ۱۷

۲-۷-۱-۲ لحن شخصيت ها      ۱۷

۲-۸ فضا و رنگ     ۱۷

۲-۸-۱ فضا و رنگ در داستان هاي صادقي   ۱۷

۲-۹ زمان ۱۸

۲-۹-۱ زمان در آثار صادقي    ۱۸

۲-۱۰ مكان    ۱۸

۲-۱۰-۱ شيوه هاي ارائه ي مكان داستان    ۱۸

۲-۱۰-۲ مكان در داستان هاي صادقي     ۱۸

۲-۱۰-۳ شيوه ي ارائه ي مكان در داستان هاي صادقي   ۱۹

 

فصل سوم : محتواي داستان هاي كوتاه صاد

۳-۱ محتوا در آثار صادقي ۱۹

منابع و مآخذ ۲۰

 

فهرست اشکال پایان نامه تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوت

شكل ۱-۱ بهرام صادقي در آزمايشگاه زيست گياهي در حال پژوهش ۱

شكل۱-۲تصوير لوح اهدايي مراسم فروغ فرخزاد به بهرام صادقي۱

شكل۱-۳تصوير پشت لوح اهدايي مراسم فروغ فرخزاد به بهرام صادقي          ۱

شكل۲-۱ نحوه ي شكل گيري كشمكش در داستان ۳

شكل۲-۲ كشمكش هاي داستان هاي صادقي بر اساس ديدگاه اول               ۴

شكل۲-۳ كشمكش هاي داستان هاي صادقي بر اساس ديدگاه دوم               ۴

شكل۲-۴ طرق مختلف شخصيت پردازي                ۷

جدول۲-۱ شيوه هاي شخصيت پردازي در داستان هاي صادقي  ۱۰

شكل۲-۵ شخصيت پردازي در داستان فردا در راه است            ۱۱

شكل ۲-۶ شخصيت پردازي در داستان وسواس      ۱۱

شكل ۲-۷ شخصيت پردازي در داستان كلاف سردرگم             ۱۱

شكل ۲-۸ شخصيت پردازي در داستان گردهم      ۱۱

شكل ۲-۹شخصيت پردازي در داستان داستان براي كودكان      ۱۱

شكل ۲-۱۰شخصيت پردازي در داستان نمايش در دو پرده       ۱۱

شكل ۲-۱۱شخصيت پردازي در داستان باكمال تأسف              ۱۱

شكل ۲-۱۲شخصيت پردازي در داستان سنگر و قمقمه هاي خالي               ۱۱

شكل ۲-۱۳شخصيت پردازي در داستان غيرمنتظر  ۱۱

شكل ۲-۱۴شخصيت پردازي در داستان آقاي نويسنده تازه كار است            ۱۱

شكل ۲-۱۵شخصيت پردازي در داستان سراسرحادثه              ۱۱

شكل ۲-۱۶شخصيت پردازي در داستان دراين شماره              ۱۱

شكل ۲-۱۷شخصيت پردازي در داستان تدريس در بهار دل انگيز               ۱۱

شكل ۲-۱۸شخصيت پردازي در داستان زنجير      ۱۱

شكل ۲-۱۹شخصيت پردازي در داستان قريب الوقوع               ۱۱

شكل ۲-۲۰ شخصيت پردازي در داستان هفت گيسوي خونين   ۱۱

شكل ۲-۲۱ شخصيت پردازي در داستان اذان غروب               ۱۱

شكل ۲-۲۲ شخصيت پردازي در داستان تأثيرات متقابل          ۱۱

شكل ۲-۲۳ شخصيت پردازي در داستان يك روز صبح اتفاق افتاد              ۱۱

شكل ۲-۲۴ شخصيت پردازي در داستان صراحت و قاطعيت      ۱۱

شكل ۲-۲۵ شخصيت پردازي در داستان آوازي غمناك براي يك شب بي مهتاب             ۱۱۶

شكل ۲-۲۶ شخصيت پردازي در داستان خواب خون       ۱۱

شكل ۲-۲۷ شخصيت پردازي در داستان عافيت             ۱۱

شكل ۲-۲۸ شخصيت پردازي در داستان مهمان ناخوانده در شهر بزرگ      ۱۱

شكل۲-۲۹ شگردهاي شخصيت پردازي در داستان هاي بهرام صادقي          ۱۱

شكل۲-۳۰ الگوي شخصيتي گراماس   ۱۱

شكل۲-۳۱ طرح شخصيتي داستان فردا در راه است بر اساس نظريه ي گراماس               ۱۲

شكل۲-۳۲ طرح شخصيتي داستان مهمان ناخوانده بر اساس نظريه ي گراماس              ۱۲

شكل۲-۳۳ طرح شخصيتي داستان اذان غروب بر اساس نظريه ي گراماس۱۲

شكل۲-۳۴ گونه هاي روايت              ۱۳

شكل۲-۳۵ ساختار روايت در نظريه ي لباو            ۱۴

شكل۲- ۳۶سبك داستان هاي صادقي ۱۷

شكل۲-۳۷ انواع زمان در داستان       ۱۸

شكل۲-۳۸ انواع مكان در داستان       ۱۸

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0