تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید مطالعه موردی شهر تهران :پایان نامه ارشد مديريت جهانگردی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید مطالعه موردی شهر تهران در ۲۱۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید مطالعه موردی شهر تهران:

در دنیای کنونی، برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان بنایی مهم برای توسعه محسوب می‌شود و لازم است که مدیران فعلی و آتی با کسب آگاهی کافی از ارکان آن بتوانند به شیوه علمی آنرا بکار ببندند. به طور کلی برنامه‌ريزي استراتژيك، تدوین برنامه‌های طولانی مدت به منظور مدیریت مؤثر بر فرصتها و تهدید‌‌های محیطی با در نظر گرفتن قوت ها و ضعف‌های داخلی می باشد. از آنجا که صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا ، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است ، اهمیت توجه به تدوین راهبردها برای موفقیت مقصدها دو چندان شده است.

از اینرو، در این تحقیق سعی شد با بکارگیری مدل برنامه ریزی استراتژیک فرد.آر.دیوید ، راهبردهای توسعه مقصد گردشگری شهر تهران شناسایی و اولویت بندی شود. بدین منظور با استفاده از روش دلفی در طی سه مرحله از خبرگان و متخصصان گردشگری شهر تهران در زمینه شناسایی عوامل محیط داخلی وخارجی ( فرصت ها،تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف ) و تعیین رتبه و ضریب اهمیت هر یک ، نظرسنجی شده ونتایج این نظرسنجی با استفاده از روش آماری کای دو و شاخص های فراوانی و میانگین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده ازمدل فرد.آر.دیوید ، فرایند تدوین راهبرد طی شدکه در نهایت ۸ راهبرد رقابتی به ترتیب نمره نهایی اولویت بندی شدند.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

مدیران در عصر فرا صنعتی و توسعه تجارت جهانی با روندها و رویدادهای ناآشنا و غافلگیر کننده ای روبرو شده اند، در عصری که آهنگ شتابنده تغییر و حضور شرکتهای فرا ملیتی با شعار “جهانی فکر کن،منطقه ای عمل کن” فضای جدیدی از تحولات و نظری های مدیریت را خلق کرده است و قواعد محیط، رقابت سنتی را در هم ریخته است.نگرانی اصلی تحلیلگران و مدیران شناخت ماهیت تغییرات و اجرای راهبرد های اثربخش برای برخورد با چالشهای نوین است ،چالشهایی که راهکارهای مبتنی بر تجربیات گذشته پاسخگوی آنها نیست(رابینسون،۱۳۸۷). امروزه مدیران جهت برخورد اثر بخش با اینگونه چالشها که بر توانایی سازمان مورد نظرشان برای کسب سود و توسعه فعالیتها تاثیر میگذارد فرآیند مدیریت راهبردی را مورد توجه قرار داده اند.آنها بر این باورند که فرآیند مذکور به بهینه نمودن موقعیت شرکت در محیط رقابت کمک مینماید و به مدیران این توانایی را میدهد که تغییرات و دگرگونی ها را دقیقتر پیش بینی نموده ،آمادگی سازمان را در مقابل رویدادها و رخدادهای غیر قابل انتظار داخلی و خارجی افزایش دهد(همان). در حال حاضر مهمترین دغدغه اکثر سازمان ها ، تدوین و پیاده سازی استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی ، تضمین نماید. برنامه ریزی استراتژیک ابزاری را در اختیار سازمان ها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند(امینی وخبازباویل ۱۹:۸۸).

فرایند های مدیریتی ، به لحاظ تاریخی ، از پایان جنگ جهانی دوم بسیار پیچیده تر شده است . این پیچیدگی بازتاب رشد فزاینده رقابت ، درگیری بیشتر در اقتصاد و تجارت بین المللی است. فرایند های مذکور در دهه ۱۹۷۰ بسیار پیشرفت کردند . مفاهیم و ابزارهایی مانند : “طرح های بلند مدت” ، “مدیریت سرمایه گذاری جدید” ، “طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی” و” سیاست بازر گانی” مورد توجه جدی قرار گرفت که از جمع بندی وادغام همه این فرایند ها ، مدیریت راهبردی حاصل گردید(رابینسون،۱۳۸۷). اندیشمندان دلایل متعددی را در خصوص ضرورت اجرای مدیریت راهبردی در سازمان ها بر شمردند ازجمله موارد زیر:

تغییرات و تحولات جهان امروز

ریسک رو به افزایش خطاها

هزینه بالای اشتباهات

معضلات اقتصادی

کمبود منابع

نیاز دولت ها به افزایش منابع درامدی

کاهش وابستگی به درامدهای حاصل از صادرات مواد اولیه مانند نفت (اعرابی وشیرخانی،۳۸:۸۸).

مدیریت راهبردی از چهار عنصر تشکیل شده است: ۱/ بررسی محیطی ۲/ تدوین راهبرد ۳/ اجرای راهبرد ۴/ ارزیابی و کنترل .

در بررسی محیطی هم محیط خارجی به منظور کشف فرصت ها و تهدیدها و هم محیط داخلی  به منظور کشف نقاط قوت و ضعف تحلیل می شود تا عواملی که در آینده سازمان بیشترین تاثیر را دارد شناسایی شوند به این عوامل اصطلاحا عوامل استراتژیک گویند. برای مدیریت موثر این عوامل نیاز به طراحی طرح های بلند مدتی داریم که تدوین استراتژی نامیده می شود(همان). در این پایان نامه نیز تمرکز اصلی بر دوعنصر بررسی محیطی وتدوین راهبرد از عناصرمدیریت راهبردی می باشد.

از آنجایی که صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا ، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است ، به طوری که بر اساس پیش بینی انجام شده ای توسط سازمان جهانی جهانگردی ، در سال ۲۰۲۰ ، حدود یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون نفر به گردشگری خواهند پرداخت و درآمد های ناشی از گردشگری بین المللی در این سال به یک و نیم تریلیون دلار خواهد رسید ، مورد توجه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های سیاسی و مدیران اجرایی قرار گرفته است . از اینرو رقابت شدیدی در این میان بوجود آمده است که تاثیر تغییرات پر شتاب محیط بر آن ، اهمیت توجه به تدوین راهبردها را برای موفقیت کشورها در امر گردشگری دو چندان می کند(همان) . باشد که این پایان نامه بتواند قدمی موثر در پیشبرد صنعت گردشگری کشور داشته باشد.

 

 فرضیه تحقیق

مناسب ترین راهبردها برای توسعه مقصد گردشگری شهر تهران ، راهبردهای تهاجمی می باشند.

هدف های تحقیق

۱/ معرفی مفاهیم نظری چارچوب جامع تدوین استراتژی

۲/معرفی راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران

۳/ شناسایی نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ۲

۱-۱- بیان مسئله. ۲

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع. ۳

۳-۱-  گزاره های تحقیق.. ۵

۱-۳-۱- پرسش های اصلی و فرعی.. ۵

۲-۱-۳-  فرضیه تحقیق.. ۵

۴-۱- هدف های تحقیق.. ۵

۵-۱ –  قلمرو تحقیق.. ۶

۱-۵-۱- قلمرو مکانی تحقیق.. ۶

۲-۵-۱-  قلمرو زمانی تحقیق.. ۶

۶-۱- روش شناسی تحقیق.. ۶

۱-۶-۱- نوع تحقیق.. ۶

۲-۶-۱-  روشهای گردآوری داده ها ۶

۳-۶-۱- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. ۶

۴-۶-۱- روشهای تحلیل داده ها ۷

۷-۱- پیشینه تحقیق.. ۷

۸-۱- نقشه راه ۱۱

۹-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۲

۱۰-۱-  موانع ومحدودیتهای تحقیق.. ۱۵

مقدمه ۱۸

۱-۲- بخش اول. ۱۸

۱-۱-۲-  گردشگری.. ۱۸

۲-۱-۲- گردشگری و رویکرد سیستمی.. ۲۰

۳-۱-۲- برنامه‌ریزی گردشگری.. ۲۱

۴-۱-۲- تعاریف برنامه‌ریزی گردشگری.. ۲۲

۵-۱-۲-  ویژگی های برنامه ریزی گردشگری.. ۲۲

۶-۱-۲- فرایند برنامه ریزی گردشگری.. ۲۳

۷-۱-۲-  رویکردهای برنامه‌ریزی گردشگری.. ۲۵

۸-۱-۲-  نظام گردشگری.. ۲۵

۹-۱-۲-  عرضه و تقاضای گردشگری.. ۲۷

۱-۹-۱-۲- عرضه گردشگری.. ۲۸

۲-۹-۱-۲- تقاضای گردشگری.. ۲۹

۱۰-۱-۲- تاریخچه و مفهوم توسعه. ۳۲

۱-۱۰-۱-۲- تئوری‌های توسعه. ۳۴

۲-۱۰-۱-۲- توسعه  پایدار. ۳۵

۳-۱۰-۱-۲- توسعه گردشگری پایدار. ۳۷

۴-۱۰-۱-۲- الگوی توسعه همبافته گردشگری.. ۳۸

۱۲-۱-۲- مقصد و جامعه گردشگری.. ۳۹

۱-۱۲-۱-۲- ذینفعان توسعه گردشگری.. ۴۰

۱۳-۱-۲- معیارهای کلیدی توسعه مقصد. ۴۰

۱۴-۱-۲-  دلایل پیچیدگی مدیریت مقصدها ۴۱

۱-۱۴-۱-۲- چرخۀ عمر گردشگری.. ۴۲

۲-۱۴-۱-۲- ظرفیت تحمل.. ۴۴

۳-۱۴-۱-۲-  شاخص رنجش داکسی ۴۵

۱۵-۱-۲- عوامل موثر بر توسعه مقصد گردشگری.. ۴۶

۱-۱۵-۱-۲- عوامل محیط داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری.. ۴۶

۲-۱۵-۱-۲- عوامل محیط خارجی مؤثر بر مقصد گردشگری.. ۴۹

۱۶-۱-۲- مدیریت استراتژیک گردشگری.. ۵۳

۲-۲- بخش دوم. ۵۴

۱-۲-۲- تعاریف و مفاهیم  راهبرد. ۵۴

۱-۱-۲-۲- معنای لغوی.. ۵۴

۲-۱-۲-۲- معنای اصطلاحی.. ۵۴

۳-۲-۲- مفهوم مدیریت استراتژیک… ۵۶

۴-۲-۲- تعریف مدیریت استراتژیک… ۵۷

۵-۲-۲- ویژگی های مدیریت اسراتژیک… ۵۸

۶-۲-۲-  سطوح مدیریت استراتژیک… ۵۹

۷-۲-۲-مزایای مدیریت استراتژیک… ۶۱

۸-۲-۲- مراحل مدیریت استراتژیک… ۶۲

۹-۲-۲-  اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک… ۶۳

۱۰-۲-۲- مدل فرایند مدیریت استراتژیک… ۶۵

۱۱-۲-۲-  چارچوبی جامع برای تدوین استراتژی.. ۶۹

۱۲-۲-۲-  برنامه‌ريزي استراتژيك… ۷۳

۱۳-۲-۲- ویژگی‌های برنامه‌ريزي استراتژيك… ۷۳

۱۴-۲-۲- برنامه‌ريزي استراتژيك و تفاوت آن با سایر روش‌های برنامه‌ریزی.. ۷۴

۱۵-۲-۲- فرایند برنامه‌ريزي استراتژيک… ۷۶

۱۶-۲-۲- مدل‌های برنامه‌ريزي استراتژيک… ۷۷

۱-۳-۲-  پیشینه تاریخی.. ۸۱

۲-۳-۲- جغرافیای طبیعی.. ۸۳

۳-۳-۲- شرایط اقلیمی.. ۸۵

۴-۳-۲-  سازمان فضایی و پهنه بندی شهر تهران. ۸۶

۵-۳-۲- گردشگری تهران. ۹۰

۶-۳-۲-  فرهنگ و هنر. ۹۱

۷-۳-۲-  جاذبه های استان تهران. ۹۲

۸-۳-۲- حیات وحش ومناطق حفاظت شده ۹۳

۹-۳-۲-  صنایع دستی استان تهران. ۹۴

جمع بندی ادبیات تحقیق ۹۵

مقدمه ۹۸

۱-۳- بخش اول. ۹۸

۱-۱-۳-  فرایند اجرای تحقیق.. ۹۸

۲-۱-۳- روش تحقیق.. ۱۰۰

۱-۲-۱-۳-  روش دلفی.. ۱۰۰

۲-۲-۱-۳- ویژگی های روش دلفی.. ۱۰۱

۳-۱-۳- سؤال تحقیق.. ۱۰۱

۴-۱-۳- طرح تحقیق.. ۱۰۲

۵-۱-۳-  نمونه تحقیق.. ۱۰۳

۶-۱-۳- انجام دور اول دلفی.. ۱۰۵

۷-۱-۳- انجام دور دوم دلفی.. ۱۰۵

۸-۱-۳- انجام دور سوم دلفی.. ۱۰۶

۹-۱-۳- روش تحلیل داده‌ها ۱۰۶

۱۰-۱-۳- روش و ابزار گردآوری داده ها ۱۰۶

۱۱-۱-۳-  روایی و پایایی روش دلفی.. ۱۰۷

۱-۱۱-۱-۳- روایی و پایایی در این تحقیق.. ۱۰۸

۲-۳-  بخش دوم. ۱۰۸

۱-۲-۳-  فرایند تدوین استراتژی.. ۱۰۹

۱-۱-۲-۳- مرحله ورودی.. ۱۰۹

۲-۱-۲-۳- مرحله مقایسه. ۱۱۲

۳-۱-۲-۳- مرحله تصمیم‌گیری.. ۱۱۴

۱-۴- اطلاعات جمعیت شناختی پانل خبرگان. ۱۱۶

۱-۱-۴- جمع بندی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۱۲۰

۲-۴- تحلیل داده های حاصل از روش دلفی.. ۱۲۰

۳-۴- نتایج مرحله اول دلفی.. ۱۲۲

۴-۴- نتایج مرحله دوم دلفی.. ۱۲۷

۵-۴- نتایج مرحله سوم. ۱۳۰

۶-۴-  چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی ها ۱۳۳

۷-۴- مرحله اول : مرحله ورودی.. ۱۳۳

۹-۴- مرحله سوم: مرحله تصمیم گیری.. ۱۴۰

۱۰-۴- نگاه کلی به شهرستان تهران. ۱۴۴

۱۱-۴- لیست جاذبه های شهر تهران. ۱۴۷

۱۲-۴- روستاهای هدف شهرستان های اطراف شهر تهران. ۱۴۹

۱۳-۴- شبکه حمل ونقل.. ۱۵۱

۱۲-۴-  نمودارهای اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی.. ۱۵۳

جمع بندی ۱۵۶

مقدمه ۱۶۱

۱-۵-  جمع بندی یافته‏های تحقیق.. ۱۶۲

۲-۵- ویژگی‏های پانل خبرگان. ۱۶۹

۱-۲-۵- نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی روش دلفی.. ۱۷۰

۲-۲-۵-  نتایج مرحله دوم دلفی.. ۱۷۰

۳-۲-۵-  نتایج مرحله سوم دلفی.. ۱۷۰

۴-۲-۵- نتایج بدست آمده از چارچوب تدوین استراتژی مدل فرد.آر.دیوید. ۱۷۱

۳-۵-محدودیت‏های تحقیق.. ۱۷۴

۴-۵- پیشنهادات.. ۱۷۵

۱-۴-۵- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق.. ۱۷۵

۲-۴-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۷۷

 

فهرست جداول و نمودارها:

جدول ۱- ۱٫ چارچوب جامع تدوین استراتژی.. ۷

جدول ۴- ۱- توزیع فراوانی جنسیت اعضای پانل.. ۱۱۷

جدول ۴- ۲- توزیع فراوانی سطح تحصیلات اعضای پانل.. ۱۱۸

جدول ۴- ۳- توزیع فراوانی میزان سابقه کار اعضای پانل.. ۱۱۹

جدول ۴- ۴- درصد سابقه کار پاسخ دهندگان به پرسش نامه. ۱۱۹

جدول ۴- ۵- نتایج حاصل از مصاحبه انجام شده با ۱۵ نفر کارشناس گردشگری استان تهران.. ۱۲۱

جدول ۴- ۶- توزیع فراوانی های مولفه های پرسشنامه دوراول.. ۱۲۴

جدول ۴- ۷- نتایج آزمون کای دو برای هر یک از مولفه ها ۱۲۶

جدول ۴- ۸- توزیع فراوانی هریک از مولفه های پرسشنامه دور دوم. ۱۲۹

جدول ۴- ۹- نتایج پرسشنامه دور سوم. ۱۳۱

جدول ۴- ۱۰- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی.. ۱۳۴

جدول ۴- ۱۱- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی.. ۱۳۵

جدول ۴- ۱۲- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( QSPM). 141

جدول ۴- ۱۳- نتابج نهایی ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی.. ۱۴۳

جدول ۴- ۱۴- روستاهای هدف حومه شهر تهران.. ۱۴۹

جدول ۵-  ۱- ماتریس سوات ( SWOT ). 172

جدول ۵-  ۲- نتایج ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی.. ۱۷۳

نمودار ۳-  ۱- فرایند اجرای تحقیق حاضر ۹۹

 

فهرست شکل‌ها:

شکل ۲- ۱- الگوی تعاملی صنعت توریسم ]زاهدی ،۱۳۸۵[ ۲۱

شکل ۲- ۲- منحنی چرخه عمر گردشگری.. ۴۴

شکل ۲- ۳- شاخص رنجش داکسی ]میسون ،۲۰۰۳[ ۴۵

شکل ۲- ۴- تعامل بخش‌های سه گانه مدیریت  ]منبع: اعرابی، ۱۳۸۹: ۵[ ۵۶

شکل ۲- ۵- سطوح مدیریت استراتژیک  ]اعرابی ،۱۳۸۹: ۷[ ۶۰

شکل ۲- ۶- مدل مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون ]پیرس و رابینسون، ۱۳۸۸: ۴۴[ ۶۶

شکل ۲- ۷-الگوی جامع مدیریت استراتژیک،]اعرابی،۱۳۸۹:۶[ ۶۸

شکل ۲- ۸- مدل برنامه ریزی برایسون، ]طیبی،ملکی:۸۲[ ۷۹

شکل ۲- ۹- مدل برنامه‌ریزی استراتژیک وایتمن،] طیبی و ملکی ،۱۳۸۲[ ۸۰

شکل ۲- ۱۰-نقشه محدوده شهر تهران (منبع: وزارت مسکن وشهرسازی،۱۳۸۶). ۸۴

شکل ۲- ۱۱- نقشه سازمان فضایی شهر تهران(منبع:وزارت مسکن وشهرسازی،۱۳۸۶). ۸۷

شکل ۲- ۱۲- نقشه شبکه معابر شهر تهران (منبع:وزارت مسکن وشهرسازی،۱۳۸۶). ۸۹

شکل ۲- ۱۳- نقشه پهنه بندی شهر تهران (منبع:وزارت مسکن وشهرسازی،۱۳۸۶). ۸۹

شکل ۲- ۱۴- جمع بندی عوامل داخلی و خارجی مقصد گردشگری.. ۹۶

شکل ۲- ۱۵- عناصر عوامل داخلی و خارجی مقصد گردشگری.. ۹۶

شکل ۳-  ۱- فرایند تدوین استراتژی ]اعرابی ، ۱۳۸۹ ، ص ۸[ ۱۰۹

شکل ۴-  ۱-  درصد پاسخ دهندگان به پرسش نامه به تفکیک خانم ها و آقایان.. ۱۱۷

شکل ۴-  ۲- درصد مقاطع تحصیلی پاسخ دهندگان به پرسش نامه. ۱۱۸

شکل ۴-  ۳-  نقشه شبکه ریلی شهر تهران (منبع:وزارت مسکن وشهرسازی،۱۳۸۶). ۱۵۲

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0