تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

چکیده تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين تاثير تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. هدف از اين تحقيق شناسايي عوامل موثر بر ميزان رعايت مسئوليت پذيري اجتماعي به عنوان يك فاكتور موثر بر تصميمات سرمايه گذاران مي باشد.دوره زماني تحقيق بين سالهاي ۸۸ الي ۹۲ می باشد که از صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ گردیده است .كه از روش رگرسيون ساده و چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است نتايج پژوهش حاكي از آن است كه از بين متغيرهاي مستقل متغير رتبه تمركز مالكيت و نسبت اعضاء موظف بيشترين تاثير را بر مسئوليت پذيري اجتماعي داشته است و از بين متغيرهاي كنترلي تنها متغير ميزان تحصيلات بر روي متغير وابسته كه همان مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها مي باشد تاثير گذار است.

 

واژه های کلیدی :تركيب مالكيت ، هيات مديره ، مسئوليت پذيري اجتماعي

 فهرست تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • چکیده  ۱
 • فصل اول :کلیات  ۲
 • ۱-۱ . مقدمه ۳
 • ۱-۲ . بیان مسئله ۴
 • ۱-۳ . ضرورت و اهميت انجام تحقيق ۵
 • ۱-۴٫ اهداف تحقيق   ۵
 • ۱-۵٫ سولات تحقيق  .  ۶
 • ۱-۶ . مدل تحقیق   .   ۷
 • ۱-۶-۱  . فرضيه هاي تحقيق   .    ۸
 • ۱-۶-۲  . روشهاي تعيين متغير مستقل    ۸
 • ۱-۷ . روش تعيين متغير وابسته  ۹
 • ۱-۸  . متغيرهاي كنترل .۹
 • ۱- ۹ . قلمرو تحقيق    ۱۰
 • ۱- ۱۰٫جامعه آماري(N)   ۱۰
 • ۱-۱۱ . نمونه آماري(n) 10
 • ۱-۱۲ . تعاريف عملياتي .۱۲
 • ۱-۱۳  . استفاده كنندگان از تحقيق  ۱۳
 • ۱-۱۴ .ساختار كلي تحقيق  ۱۳
 • فصل دوم : مبانی نظری و پیشین   ۱۵
 • ۲-۱  . مقدمه   .    ۱۶
 • ۲-۲  . مبانی نظری متغير مستقل    ۱۶
 • ۲-۲-۱  . مقدمه.  ۱۶
 • ۲-۲-۲  . تئوري ساختار مالكيت.   .    ۱۷
 • ۲-۲-۳  . تعاريف حاكميت شركتي.   .    ۱۸
 • ۲-۲-۴  . تئوري نمايندگي ۲۰
 • ۲-۲-۵  . مالكيت نهادي  ۲۲
 • ۲-۲-۶  . تركيب مالكيت و حاكميت شركتي ۲۳
 • ۲-۲-۷  . تركيب مالكيت و سهامداران عمده ۲۴
 • ۲-۲-۷-۱  . فرضيه نظارت كارآ    . .  ۲۵
 • ۲-۲-۷ -۲ . فرضيه همسويي استراتژيك    ۲۵  ۲-۲-۷ -۳ . تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي. ۲۶
 • ۲-۲-۸  . رابطه ساختار مالكيت با كارايي بازار سرمايه.   ۲۶
 • ۲-۲-۹  . رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار.   ۲۷
 • ۲-۲-۱۰  . سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر.   ۳۱
 • ۲-۲-۱۱  . تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام   ۳۲
 • ۲-۲-۱۲  . ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری.    ۳۳
 • ۲-۲-۱۲-۱ . تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت.   ۳۴
 • ۲-۲-۱۲-۲ . اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده   ۳۴
 • ۲-۲-۱۲-۳٫ منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران۳۴
 • ۲-۲-۱۲-۴٫ تضییع شدن حقوق سهامداران۳۵
 • ۲-۳ . مبانی نظری متغیر وابسته؛ مسئولیت اجتماعی.   ۳۶
 • ۲-۳-۱  . مقدمه۳۶
 • ۲-۳-۲  . تعریف مسئولیت اجتماعی  ۳۷
 • ۲-۳-۳  . ابعاد مسئولیت اجتماعی.    ۴۰
 • ۲-۳-۴  . ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی. .   ۴۱
 • ۲-۳-۵  . تحلیل علمی برنامه¬ های دارای دغدغه ی اجتماعی شرکت ها.    ۴۵
 • ۲-۳-۶٫  . برخی مفاهیم کلیدی مسؤولیت اجتماعی شرکت ها۴۶
 • ۲-۳-۷  . مسئوليت اجتماعي شركت ها در ايران و موانع موجود ۴۷
 • ۲-۳-۸ . رابطه توسعه ی منابع انسانی در سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی.  ۵۲
 • ۲-۳-۹ . انواع مسئولیت پذیری سازمانها.۵۴
 • ۲-۴٫ پیشینه تحقیق۵۴
 • ۲-۴-۱ . مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران.   ۵۴
 • ۲-۴-۲٫ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج.۵۶
 • فصل سوم : روش شناسی و روش انجام تحقیق۶۱
 • ۳-۱  . مقدمه   .   ۶۲
 • ۳-۲  . طرح تحقیق   .   ۶۲
 • ۳-۳  . سوالات تحقيق.   .   ۶۲
 • ۳-۴  . فرضیات  تحقیق   .    ۶۲
 • ۳-۵  . متغيرها.  . . .   ۶۳
 • ۳-۵-۱  . متغیر مستقل   .    ۶۳
 • ۳-۵-۱-۱٫تمركز مالكيت۶۳
 • ۳-۵-۱-۲٫نوع مالكيت۶۴
 • ۳-۵-۱-۳٫ نسبت موظف هیات مدیره غیر موظف.۶۴
 • ۳-۵-۱-۴٫ نسبت تغییرات هیات مدیره.۶۴
 • ۳-۵-۱-۵٫ نقش دو گانه هیات مدیره.۶۴
 • ۳-۵-۲  . متغیرهای وابسته.    ۶۴
 • ۳-۵-۲-۱٫ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ۶۴
 • ۳-۵-۳ . متغيرهاي كنترلي ۶۵
 • ۳-۵-۳-۱٫ نسبت اهرمي .۶۵
 • ۳-۵-۳-۲٫ تعداد سنوات تداوم فعاليت شركتها ۶۵
 • ۳-۵-۳-۳٫ میزان تحصیلات دانشگاهی کارکنان.۶۵
 • ۳-۵-۳-۴٫ نسبت بازده دارائیها.۶۵
 • ۳-۵-۳-۵٫ نوع اظهار نظر حسابرس مستقل۶۶
 • ۳-۶  . جامعه آماری ،چگونگی نمونه گیری ونمونه ها   ۶۶
 • ۳-۷   . قلمرو تحقيق  .   ۶۷
 • ۳-۸  . مراحل آزمون فرضيه ها   ۶۸
 • ۳-۸-۱  .  برازش مدل رگرسیون    ۶۸
 • ۳-۸-۲  . طرح آزمون آماری فرضیه ها.۶۸
 • ۳-۹  . خلاصه فصل سوم    ۷۰
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها۷۱
 • ۴-۱  . مقدمه ۷۱
 • ۴-۲  . آزمون هاي پیش شرط مناسب بودن مدل رگرسیون.    ۷۲
 • ۴-۲-۱٫ آماره‏های توصیفی  ۷۳
 • ۴-۳ . بررسی همبستگی بین متغیرها.۷۴
 • ۴-۴  . آزمون معنادار بودن رگرسیون.    ۷۶
 • ۴-۵ .آزمون معنار بودن ضرايب .۷۸
 • فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات   ۱۰۰
 • ۵-۱  . مقدمه  ۱۰۱
 • ۵-۲  . بيان نتايج   .   ۱۰۱
 • ۵-۲-۱  . نتایج آزمون فرضیه اصلي    ۱۰۱
 • ۵-۲-۲  . نتایج آزمون فرضیه فرعي اول.   ۱۰۲
 • ۵-۲-۳  . نتایج آزمون فرضیه فرعي دوم    ۱۰۳
 • ۵-۲-۴  . نتایج آزمون فرضیه فرعي سوم    ۱۰۵
 • ۵-۲-۵  . نتایج آزمون فرضیه فرعي چهارم .    ۱۰۶
 • ۵-۲-۶  . نتایج آزمون فرضیه فرعي پنجم.    ۱۰۶
 • ۵-۳  . نتيجه گيري كلي..   ۱۰۷
 • ۵-۴  . پيشنهادها   ۱۰۸
 • ۵-۴-۱٫ پیشنهادهای برخواسته از تحقیق ..۱۰۸
 • ۵-۴-۲  . پیشنهاد آتی تحقیق    ۱۰۸
 • ۵-۵٫ محدوديت هاي تحقيق   ۱۰۹

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0