تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی : پایان نامه ارشد رشته حقوق

 

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی:

با بسته شدن علقه زوجیت، مجموعه ای از حقوق و تکالیف بر ذمه طرفین قرار می گیرد. در بسیاری از اوقات بین این حقوق ، در مقام اجرا، تزاحم و بر خورد به وجود می آید و زوجین برای خروج از تزاحم، دچار سردر گمی و چالش می گردند. با توجه به خلاء قانونی در حل تزاحم موجود، گاه مراجعه به محاکم نیز مفید فایده نبوده و به حل تزاحم کمکی نمی کند. این تحقیق به موارد تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آن  پرداخته است.  این عوامل گاه ناشی از احقاق حق ایجاد شده در تعاملات و روابط زوجین با افراد جامعه و بیرون از خانواده است و گاه ناشی از حقوق و تکالیف بر گرفته از عقد ازدواج در حیطه خانواده می باشد. در ادامه تلاش بر این است که ضابطه ها و معیارهایی برای حل تزاحم حقوق زوجین بیان گردد و پس از تعیین حق مرجح به ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. هرچند برای برون رفت از تزاحم در حوزه حقوق خانواده نیاز به پژوهشی جدی، گسترده و عمیق می باشد.

کلمات کلیدی: تزاحم، حق،  زوج،  زوجه، حل تزاحم

 

ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه مسئله تزاحم حقوق زوجین یکی از موضوعات مبتلا به می باشد و در این خصوص نیز کار جدی صورت نگرفته است و لذا اهمیت این مسأله ، ضرورت آن را توجیه می کند.

 

اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر این تحقیق عبارت است از:

۱-ارائه راهکار قانونی برای حل تزاحم حقوق زوجین

۲- شناسایی مصادیق اساسی تزاحم حقوق زوجین

۳- ارائه طریق در محاکم قضایی برای حل تزاحم حقوق زوجین

۴-پیشنهاد مواد قانونی مرتبط با این موضوع

مانند:« در تزاحم میان فلان حق زوجه و فلان حق زوج، حق زوجه مقدم است.»و« در تزاحم میان فلان حق زوجه و فلان حق زوج، حق زوج مقدم است.»

۵- به کار گیری آن به صورت عام ، برای تصویب لوایح در مجلس

سؤالات تحقیق

۱- ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین چیست؟

۲-موارد تزاحم حقوق زوجین کدام است؟

۳- چه ضمانت اجرایی برای حق مرجح وجود دارد؟

طرح تحقیق

این تحقیق در سه فصل تنظیم شده است.فصل اول  به مفاهیم اصلی و کاربردی  به کار گرفته شده در طول تحقیق پرداخته است، که برای فهم مطالب، ضروری است.در فصل دوم با توجه به موضوع تحقیق، موارد تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آن بیان شده است. پس از تعیین مصادیق تزاحم حقوق زوجین، در ادامه در فصل سوم ،  ضابطه ها ومعیارهایی برای حل تزاحم حقوق زوجین ذکر گردیده و سپس با تعیین حق مرجح، به ضمانت اجراهای این حق پرداخته شده است.

فهرست

مقدمه  ۱

بیان مسأله  ۱

سابقه و پیشینه تحقیق   ۱

سؤالات تحقیق   ۲

فرضیات    ۳

روش تحقیق   ۳

طرح تحقیق   ۳

فصل اول:مفاهیم و کلیات   ۵

۱- مفاهیم  ۶

۱-۱٫ مفاهیم اصلی   ۶

الف: تزاحم  ۶

ب:حق  ۸

۱-۲٫ مفاهیم مرتبط   ۱۳

الف: تعارض    ۱۳

ب:حکومت   ۱۴

ج:ورود ۱۵

د:تکلیف    ۱۵

  1. موجبات تزاحم وتعارض و رابطه میان آن ها ۱۶

۲-۱٫ موجبات تزاحم وتعارض    ۱۶

الف:موجبات تزاحم  ۱۶

ب: موجبات تعارض    ۱۷

۲-۲٫ رابطه و مقایسه تعارض و تزاحم  ۱۷

الف: وجوه اشتراک   ۱۷

ب:وجوه افتراق  ۱۸

۳- مرجحات باب تزاحم  ۱۹

الف:تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط   ۲۰

ب:.تقدیم دلیل بی بدل بر دلیل بدل دار  ۲۰

ج:سبقت زمانی امتثال یکی از دو حکم  ۲۱

فصل دوم: عوامل پیدایش تزاحم  ۲۲

  1. عوامل برون خانواده ۲۳

۱-۱٫ خروج از منزل  ۲۳

۱-۲٫اشتغال  ۲۸

۱-۲-۱٫اشتغال زوجین وفقه  ۲۸

الف) پیش از ازدواج وبا آگاهی شوهر  ۳۳

ب) پس از ازدواج با اذن شوهر  ۳۳

۱-۲-۲٫ اشتغال زوجین وحقوق  ۳۵

۱-۳٫فعالیت اجتماعی   ۴۱

۱-۴٫اهدا عضو  ۴۴

۱-۴-۱٫شرایط اهداء عضو  ۴۴

۱-۴-۲٫حقوق زوجین واهدا عضو  ۴۸

۱-۵٫نذر  ۵۱

۱-۶٫حج   ۵۳

الف:حج واجب   ۵۴

۱-حجة الإسلام  ۵۴

۲-حج نذری   ۵۵

۳-حج نیابتی   ۵۸

ب:حج مستحبی   ۶۱

۲- عوامل درون خانواده ۶۲

۲-۱٫ نفقه  ۶۲

۲-۱-۱٫نفقه ی زوجه واقارب   ۶۳

۲-۱-۲٫نفقه زوجه وسایر دیون شوهر  ۶۵

۲-۱-۳٫ نفقه زوجه و مطالبات عمومی   ۶۶

۲-۱-۴٫تزاحم وهزینه های درمانی   ۶۸

۲-۲٫نشوز زوجین   ۷۱

۲-۲-۱٫تمکین   ۷۲

۲-۲-۲٫ نشوز  ۷۴

۲-۲-۳٫ شرطیت تمکین،مانعیت نشوز  ۷۴

۲-۳٫ تعیین مسکن   ۸۲

۲-۴٫حضانت    ۸۵

۲-۵٫ استیلاد  ۹۲

۲-۵-۱٫حق استیلاد ۹۳

الف:ادله اشتراکی   ۹۳

ب: ادله اختصاصی   ۹۸

۲-۵-۳٫موارد تزاحم حق استیلاد ۱۰۲

الف:اختلاف درافزایش فرزند و زمان بارداری   ۱۰۲

ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی   ۱۰۳

ج:مطالبه زوجه در استفاده ازموانع حاملگی   ۱۰۴

۲-۵-۴٫حق استیلاد در حقوق  ۱۰۶

فصل سوم:ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین  ۱۰۹

۱-ضوابط فقهی   ۱۱۰

۱-۱٫عسرو حرج   ۱۱۱

۱-۱-۱٫حرج و استمتاع  ۱۱۲

۱-۱-۲٫حرج و تعیین مسکن   ۱۱۳

۱-۱-۳٫حرج واهداء عضو  ۱۱۳

۱-۲٫ضرر  ۱۱۴

۱-۲-۱٫ضرر و استمتاع  ۱۱۴

۱-۲-۲٫ضرر و تعیین مسکن   ۱۱۵

۱-۳٫اضطرار  ۱۱۷

۱-۴٫ضرورت    ۱۱۸

۲- ضوابط عقلایی وعرفی   ۱۱۸

۲-۱٫ قاعده أهم و مهم  ۱۱۸

۲-۲٫مصلحت    ۱۱۹

۲-۲-۱٫معنای مصلحت   ۱۲۰

۲-۲-۲٫سنجه های مصلحت   ۱۲۱

الف:درک قطعی عقل  ۱۲۱

ب:القای خصوصیت و تنقیح مناط   ۱۲۲

۲-۲-۳٫مصلحت و اشتغال زوجه  ۱۲۳

۲-۲-۴٫مصلحت جمع واشتغال زوجه  ۱۲۴

۲-۲-۵٫راهکار های حل تزاحم اشتغال زوجه  ۱۲۷

۲-۲-۶٫مصلحت و حضانت   ۱۳۰

۲-۳٫ضرورت عرفی   ۱۳۱

۲-۴٫اخلاق   ۱۳۲

۲-۵٫قاعده انصاف    ۱۳۲

۳٫ضمانت اجرای حقوق زوجین   ۱۳۳

۳-۱٫ضمانت اجرای رفتن به حج   ۱۳۴

۳-۲-ضمانت اجرای حق تعیین مسکن   ۱۳۶

۳-۳-.ضمانت اجرای حضانت    ۱۳۷

۳-۳-۱٫ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم حضانت   ۱۳۷

۳-۳-۲٫ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت   ۱۳۸

۳-۴٫ضمانت اجرای حق استیلاد  ۱۳۸

نتایج وپیشنهادات    ۱۴۴

منابع   ۱۴۵

الف)کتب  فارسی   ۱۴۵

ج) مقالات   ۱۶۱

د) سایت اینترنتی و لوح فشرده ۱۶۲

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0