تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏ گیری انتخاب مقصد درگردشگری داخلی موردمطالعه شهرکرج :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏ گیری انتخاب مقصد درگردشگری داخلی موردمطالعه شهرکرج :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏ گیری انتخاب مقصد درگردشگری داخلی موردمطالعه شهرکرج در ۱۲۷صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏ گیری انتخاب مقصد درگردشگری داخلی موردمطالعه شهرکرج:

با توجه به تغییراتی که از سال ۱۹۵۰ و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد و خانواده ها دچار تغییرات شدند و مادران خانواده نیز وارد عرصه تحصیل و کار شدند، فرایند تصمیم گیری خانواده ها نیز دچار دگرگونی شد و والدین که دیگر زمان کمتری برای فرزندان داشتند ، برای آن که رضایت آن ها فراهم آورند و آن ها را برای نقش های آینده شان آماده کنند ، آن ها را در این فرایند ، مشارکت دادند . به همین منظور بر آن شدیم که تأثیر فرزندان را بر مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی و سفرهای تفریحی از دیدگاه والدین را بررسی کنیم و دریابیم که آیا فرزندان تأثیری بر مراحل فرایند تصمیم گیری دارند ودر صورت وجود تأثیر آیا تأثیرشان مستقیم است  یا غیر مستقیم و اینکه آیا جنسیت و سن فرزندان نیز نقشی در این فرایند دارند  یا خیر.

به همین منظور در شهر کرج و منطقه عظیمیه خانواده  هایی مورد بررسی قرار گرفته که دارای فرزندان ۱۲-۱۸ ساله بودند . پرسشنامه ها در مدارس توزیع شد و ۱۶۱ خانواده بررسی شدند .برایانتخابافرادنمونه ۴ مدرسهشاملدومدرسهراهنماییدخترانهوپسرانهودودبیرستاندخترانهوپسرانهازشهرکرجانتخابشدندوسپسازبیندانشآموزانهرمدرسهتعداد ۴۵ نفربهعنواننمونهانتخابشدندوازآنهاخواستهشدتاپرسشنامهرابرایتکمیلبهوالدینخودارایهدهند.

یافته های حاصل از پژوهش بیان داشت که فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد موثر بوده و این تأثیر بیشتر به صورت غیر مستقیم بوده است و با ۹۵% اطمینان تأثیر مستقیمی دیده نشد. بیشترین تأثیر فرزندان بر مرحله اول فرایند تصمیم گیری است وبا ۹۵% اطمینان از نتیجه آزمون کای اسکوئر سن و جنس آنان بر این فرایند تأثیر نداشتند.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

خانواده ها بخش بازار مهمی در صنعت گردشگری و سفر دارند. بر اساس مجمع سفر آمریکا [۱]TIA سفرهای تعطیلاتی خانوادگی ۶۵% از سفرهای تفریحی داخلی در سال ۲۰۰۰ را به خود اختصاص داده است  و خانواده هایی که با کودکان سفر می رفته اند از ۱۳% در سال ۱۹۹۹ به ۲۱% در سال ۲۰۰۰رسیده است (کنگ ۲۰۰۳، TIA2001).

خانواده به عنوان بخش مصرف و تصمیم گیری شناخته شده است (آسائل ۱۹۹۸) در نتیجه این حوزه علاقه ی متخصصان  را به خود جلب کرده است(مارتنسن و گرانهلت[۲] ۲۰۰۸). اگرچه زن و شوهر تصمیم گیرندگان اصلی خانواده هستند، تأثیر کودکان را نمی توان نادیده گرفت .آسائل (۱۹۹۵) اشاره می کند که کودکان بخش مهمی در تصمیم گیری خانواده ایفا می کنند و تأثیرشان با مقوله های محصول ، خدمات و مراحل مختلف تصمیم گیری ، متفاوت است(وانگ و همکاران[۳] ۲۰۰۳).بیشتر مطالعات در زمینه تأثیر کودکان در تصمیم گیری گزارش می دهند که کودکان نقش رو به افزایشی در تصمیمات خرید خانواده دارند(مارتنسن و گرانهلت۲۰۰۸، جنکینز۱۹۷۹، آهوجا و همکاران [۴]۱۹۹۸، و …). همانطور که نقش فرزندان در تصمیمات خانواده افزایش می یابد نیاز برای تحقیقاتی که فرزندان را لحاظ می کنند نیز افزایش می یابد(مارتنسن و گرانهلت۲۰۰۸).

به عنوان بخش مهم مصرف و تصمیم گیری برای خدمات و محصولات گردشگری و سفر، تصمیم گیری تعطیلات در خانواده یک فعالیت پیچیده است که نیازمند مداخله ی فردی و تصمیم گیری مشترک است (کنگ ۲۰۰۳، آسائل ۱۹۹۸، اچ ال دیویس ۱۹۷۶[۵]، فیلیارترات و ریچی [۶]۱۹۸۰ فادنس ۱۹۹۲، جنکینز۱۹۷۸، شارپ و مات [۷]۱۹۵۶). نه تنها اعضای خانواده بر تصمیمات خرید یکدیگر تأثیر می گذارند بلکه به دفعات در تصمیم گیری مشترک مشارکت و مداخله می کنند ، در نتیجه شناسایی تأثیر هر عضو در مقوله ی سفر، برای بازاریابان مقصد و متخصصان گردشگری سر نخ های مهم در طراحی ابزارهای ارتقایی و تعیین کانال های توزیع مناسب برای محصولات ، و برنامه ریزی و توسعه ی طرح های گردشگری فراهم  می کند(کنگ ۲۰۰۴).

نقش کودک در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای به دو علت مهم برای متخصصان گردشگری مهم گشته است :

 1. تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی در جوامع ، رشد تعداد کودکان و تشدید و تقویت نقش کودکان بر تأثیر تصمیمات.
 2. افزایش سفرهای تعطیلاتی خانوادگی (نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۱)

همانطور که ذکر شد از آن جا که والدین زمان زیادی را صرف شغل خود کرده و زمان کمتری را برای فرزندان دارند و در عین حال از درآمد قابل توجهی برای خرج کردن برخوردارند ، از تعطیلات به عنوان زمانی برای ارتباط مجدد به عنوان یک خانواده استفاده می کنند(گرام ۲۰۰۴، نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۱). در نتیجه والدین به طور فعال کودکانشان را برای مشارکت در تصمیمات خرید تشویق می کنند به ویژه برای سفر و تفریحات (نیکرسون و جروسکی۲۰۰۱).

لیندستروم بحث می کند که تأثیر فرزندان بسیار وسیع تر  از محصولاتی است که به خود آن ها تعلق دارد . از پرسشنامه یفرزند برند[۸]او برآورد می شود که والدین خیلی بسیار زیاد نسبت به آنچه عموماً اعتقاد دارند توسط فرزندانشان تحت تأثیرند(گرام ۲۰۰۴).

ادبیات رفتار مصرف کننده (بلک ول و همکاران [۹]۲۰۰۱، آسائل [۱۰]۱۹۹۸، مورگان [۱۱]۱۹۹۶) بیان کردند که مصرف کنندگان خانوادگی زمانیکه تصمیم خرید می گیرند در چهار مرحله در گیر می شوند:

 1. بیان مسئله یا برانگیخته شدن نیاز
 2. جستجوی اطلاعات
 3. ارزیابی گزینه ها و جایگزین ها
 4. تصمیم نهایی خرید (لین وو ۲۰۰۷[۱۲] ، هنلن و همکاران[۱۳] ۲۰۰۵ ).

 

 

گزاره های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی

پرسش اصلی:

 • آیا فرزندان درشهر کرج بر فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند؟

پرسش های فرعی:

 • تأثیر فرزندان بیشتر مستقیم است یا غیر مستقیم ؟
 • تأثیر فرزندان در کدامیک از مراحل چهارگانه ی تصمیم گیری بیشتر است؟
 • کدام گروه سنی بیشترین تأثیر را اعمال می کند؟
 • از میان فرزندان دختر و پسر کدامیک تأثیر گذارترند؟

 

فرضیه های تحقیق

 1. فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد تأثیر دارند.
 2. در صورت وجود تأثیر ، بیشترین تآثیر فرزندان به صورت غیر مستقیم است.
 3. در صورت وجود تأثیر ، مرحله ی اول تصمیم گیری در فرایند تصمیم گیری تأثیر پذیرترین مرحله می باشد.
 4. در صورت وجود تأثیر ، فرزندان بزرگتر( گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ ساله ها یعنی دبیرستانی ها) نسبت به فرزندان کوچکتر ( ۱۲تا ۱۴ ساله ها راهنمایی ها) تأثیر بیشتری بر فرایند تصمیم گیری دارند.
 5. در صورت وجود تأثیر فرزندان دختر نسبت به فرزندان  پسر تأثیر بیشتری  بر فرایند تصمیم گیری دارند.

هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا فرزندان در فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند یا خیر . اهداف دیگر این تحقیق شامل موارد زیر است :

 • شناخت نوع تأثیر از نظر مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن
 • شناخت تأثیر پذیرترین مرحله در مراحل چهار گانه ی تصمیم گیریانتخاب مقصد
 • شناخت موثرترین گروه سنی در مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
 • شناخت موثر ترین جنس در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0