تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ ” در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

یکی از مهمترین دغدغه های عرفان اسلامی، توجّه به شریعت است زیرا بدون عمل به دستورات شریعت، مقصود نهایی برای عارف حاصل نخواهد شد. نزاع همیشگی عرفا و متشرعین مبنی بر این که گاه عارفان از شریعت در می گذرند و دین و عرفان در زمینه های مختلفی با هم اختلاف و تعارض دارند، نکته ای است که ظاهر برخی ابیات حافظ نیز به آن دامن می زند. حافظ در بسیاری از ابیات دیوانش عناصری از دین را مورد طنز و تردید و انکار قرار داده است دلایل وجود تضادهای ظاهری بین دین و عرفان در دیوان حافظ موضوع این پایان نامه است.

در این پایان نامه با هدف رسیدن به نظر و اعتقاد واقعی حافظ در زمینه دین و دین داری و اثبات عرفان عمیق او که هیچ گونه تضاد و تعارضی با دین ندارد، تضادهای موجود در دو دسته کلّی به شرح زیر رفع گردیده اند: ابیاتی که مخاطب آن متشرعین متظاهر و ریاکار عصرند و حافظ از سر انتقاد و اعتراض و حتّی لجبازی و تمسخر آنان چنان اظهار نظرهایی نموده است و دسته دیگر که حاوی نظرگاه درست و دقیق شاعر است و فقط در نگاه اوّل و در ظاهر آن ها، نکته ای منفی و متضاد استنباط می شود و حافظ با به کار بردن واژه ای در آن ابیات، خواننده اثرش را به غرض و مقصود اصلی خویش رهنمون می شود و نهایتاً باید گفت که حافظ هیچ نظر کلّی و قطعی و روشن و طنزآمیز در مورد انتقاد به عناصر دین نداشته و ندارد بلکه با دین داران ریاکار عصر در تعارض و تضاد است.

کلید واژه ها : حافظ ، عرفان ، دین ، تضاد ، اعتراض ، عشق

 

اهداف تحقیق تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

اهداف تحقیق را می توان در موارد زیر برشمرد:

۱ـ بیان دلایل وجود تضادهای ظاهری در دیوان حافظ

۲ـ تثبیت وجود بینش عمیق عرفانی در دیوان حافظ با دلایل محکم و متقن

۳ـ روشن کردن این نکته مهم که حافظ با دین داری بحث دارد نه دین.

۴ـ رساندن پیام ارزشمند حافظ به خوانندگانش که سلامت باطن بر ظاهر ترجیح دارد.

۵ـ روشن نمودن این نکته مهم که حافظ تعمداً واژه هایی را برای رسیدن به هدفی خاص در کنار هم قرار می دهد.

 

 فرضیه های تحقیق تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

 

۱ـ از دلايل مهم وجود تضاد در شعر حافظ بيان اعتراض حافظ به متشرعين عصر خويش است.

۲ـ حافظ راه رسیدن به حقیقت را در تبعیّت از شریعت و به جا آوردن آداب طریقت می داند و در گذشتن از شریعت و احکام دین هیچ نظر قطعی نداده است.

۳ـ راز طنزها و شوخی با مقدّسات، در واقع بیان انتقاد او به زهد ریاکارانه متشرعین است؛ و در اکثر آن ها رازی نهفته است.

۴ـ عرفان حافظ مبتنی بر عشق است و به همین خاطر گاه اظهارنظرهایی می کند که برای همگان قابل فهم نیست.

 

حدود قلمرو تحقیق تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

محدوده ی کار در این پژوهش بررسی ساختاری، زیباشناختی و محتوایی اشعار حافظ است. در این زمینه با توجّه به تسلّط کامل حافظ به قرآن، در مواردی که از لحاظ محتوایی در یک بیت نکته ای جدید و گاه عجیب بیان شده بود که از قطعیّت خاصّی برخوردار بود و ظاهراً در تضاد با دین، با رجوع به قرآن یا نهج البلاغه و کتب دینی، احکام مربوط به آن استخراج و شبهات مرتفع گردید.

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوایی است و روش گردآوری اطّلاعات کتابخانه­ای می باشد. ابزار گردآوری اطّلاعات، کتاب ها، مقالات و شبکه های کامپیوتری و… است.

 

فهرست پایان نامه تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

 • چکیده…………………………………….. ۱
 • فصل اول: کلیّات
 1. کلیّات………………………………….. ۳
 • ۱ـ۱٫ مقدّمه……………………………….. ۳
 • ۱ـ۲٫ بیان مسأله تحقیق……………………… ۶
 • ۱ـ۳٫ پرسش های تحقیق……………………….. ۶
 • ۱ـ۴٫ اهمیّت و ضرورت تحقیق…………………… ۷
 • ۱ـ۵٫ پیشینه ی تحقیق……………………….. ۷
 • ۱ـ۶٫ اهداف تحقیق………………………….. ۸
 • ۱ـ۷٫ فرضیه های تحقیق………………………. ۸
 • ۱ـ۸٫ حدود قلمرو تحقیق……………………… ۹
 • ۱ـ۹٫ روش تحقیق……………………………. ۹
 • فصل دوم: مبانی نظری( دین و عرفان، تعاریف، نسبت ها)
 1. مبانی نظری (دین و عرفان، تعاریف، نسبت ها)…. ۱۱
 • ۲ـ۱٫ تعریف دین…………………………… ۱۱
 • ۲ـ۱ـ۱٫ هدف دین…………………………… ۱۳
 • ۲ـ۲٫ عرفان………………………………. ۱۵
 • ۲ـ۲ـ۱٫ بخش های مختلف عرفان………………… ۱۸
 • ۲ـ۳٫ دین و عرفان (نسبت یا تضاد)……………. ۲۰
 • ۲ـ۳ـ۱٫ عرفان و تصوّف………………………. ۲۱
 • ۲ـ۳ـ۲٫ جایگاه شریعت در قلمرو عرفان…………. ۲۳
 • ۲ـ۳ـ۳٫ نسبت یا جدایی دین و عرفان…………… ۲۷
 • ۲ـ۳ـ۳ـ۱٫ معرفت شناسی……………………… ۲۸
 • ۲ـ۳ـ۳ـ۲٫ هستی شناسی دینی و عرفانی………….. ۲۹
 •  
 • فصل سوم:
 1. معرّفی حافظ…………………………….. ۳۳
 • ۳ـ۱٫ شهرت و محبوبیّت حافظ………………….. ۳۳
 • ۳ـ۲٫ عرفان حافظ………………………….. ۳۵
 • ۳ـ۳٫ هنر حافظ……………………………. ۳۷
 • ۳ـ۴٫ رندی حافظ…………………………… ۳۸
 • فصل چهارم: تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ
 1. تضاد دین و عرفان……………………….. ۴۴
 • ۴ـ۱٫ تضادهای ظاهری……………………….. ۴۴
 • ۴ـ۱ـ۱٫ وارونگی در شعر حافظ………………… ۴۴
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱٫ تضاد با متشرعین و متصوفه………….. ۴۵
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ۱٫ شراب………………………….. ۴۷
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ۲٫ ماه رمضان……………………… ۵۵
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ۳٫ معاد………………………….. ۶۱
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ۴٫ تسبیح…………………………. ۶۸
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ۵٫ گناه………………………….. ۷۰
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ۵ـ۱٫ گناه كردن به دليل بخشندگي خداوند.. ۷۹
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ۵ـ۲٫ مباح بودن شراب در مقابل ريا……. ۸۰
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ۶٫ شطح…………………………… ۸۲
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ۷٫ زهد…………………………… ۹۰
 • ۴ـ۱ـ۲٫ متضادنما………………………….. ۹۴
 • ۴ـ۱ـ۲ـ۱٫ تضادهاي زباني……………………. ۹۵
 • ۴ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱٫ ابیات داراي حروف شرط……………. ۹۵
 • ۴ـ۱ـ۲ـ۱ـ۲٫ ابيات متضاد نماي داراي كليد واژه اصلي………… ۱۱۰
 • فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
 1. نتیجه گیری……………………………. ۱۳۲
 • ۵ـ۱٫ پیشنهادات………………………….. ۱۳۵
 • منابع و مآخذ…………………………….. ۱۳۶
 • Abstract………………………………….. 141

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0