بررسی تعارض بین دولت و کشاورزان مورد مدیریت منطقه اثر ملی طبیعی فسیلی مراغه : پایان نامه ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

بررسی تعارض بین دولت و کشاورزان مورد مدیریت منطقه اثر ملی طبیعی فسیلی مراغه : پایان نامه ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  بررسی تعارض بین دولت و کشاورزان مورد مدیریت منطقه اثر ملی طبیعی فسیلی مراغه ” با گرایش ترویج و آموزش کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی تعارض بین دولت و کشاورزان مورد مدیریت منطقه اثر ملی طبیعی فسیلی مراغه :

اختلاف و تعارض بین گروه های کشاورزی و دولت امری اجتناب ناپذیر بوده و بکارگیری راهکارهای فنی و قانونی برای حل تعارض ها تاکنون کارساز نبوده است. این پژوهش با هدف بررسی رفتارهای تعارضی کشاورزان منطقه حفاظت شده فسیلی مراغه واقع در شهرستان مراغه با استفاده از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شد. نمونه های این تحقیق در مجموع ۲۲۰ نفر، در دو گروه ۸۹ و ۱۳۱ نفری از کشاورزان دارای تعارض آشکار و پنهان با اداره محیط زیست شهرستان مراغه بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و اساتید دانشگاه شیراز تاُیید و برای سنجش پایایی متغیرها، پس از انجام مطالعه راهنما، از آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق بین ۵۹/۰ تا ۹۷/۰ بدست آمد. نتایج آزمون های توصیفی نشان داد میزان تعارض پنهان کشاورزان ساکن در منطقه، بالاتر از حد متوسط و میزان تعارض آشکار کشاورزان در سطح متوسط قرار دارد.

نتایج حاصل از آزمون های مقایسه ای نیز وجود اختلاف بین دو گروه را گوشزد کردند. کشاورزان دارای تعارض پنهان از لحاظ برخورداری از خدمات ترویجی، ناسازگاری ساختاری، نگرش تعارضی، انگیزه(تعارضی) تغییر کاربری، دانش زیست محیطی و ادراک و احساس تعارض با کشاورزان دارای تعارض آشکار تفاوت داشتند. همچنین کشاورزان ساکن در سه روستای واقع در منطقه حفاظت شده در برخی ویژگی های فردی، ساختاری و ارتباطی با یکدیگر متفاوت بودند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر برای کشاورزان دارای تعارض پنهان نشان داد که نگرش تعارضی و ناسازگاری محیطی بیشترین تاثیر را بر ادراک تعارض دارند. همچنین میزان نگرش تعارضی و انگیزه تغییر کاربری بیشترین اثر را بر احساس تعارض کشاورزان دارای تعارض پنهان داشتند. و در نهایت ادراک تعارض بیشترین تاثیر را بر تعارض پنهان کشاورزان داشت.

نتایج تحلیل مسیر برای کشاورزان دارای تعارض آشکار نشان داد که عدم آگاهی از اهمیت فسیل ها و پایین بودن دانش زیست محیطی بیشترین تاثیر را بر ادراک و احساس تعارض داشتند. این عوامل همراه با نگرش تعارضی، بیشترین تاثیر را بر تعارض آشکار کشاورزان داشتند. پیشنهاد می شود میزان تعارض پنهان کشاورزان با تغییر و تعدیل نگرش آنها کاهش یابد تا از این طریق بتوان شاهد کاهش رفتار تعارض آشکار کشاورزان در منطقه بود. همچنین افزایش دانش زیست محیطی و آگاهی کشاورزان درباره اهمیت حفاظت از منابع طبیعی(منابع فسیل) و کاهش ناسازگاری های ساختاری و محیطی می تواند در کاهش رفتار تعارضی کشاورزان اثر بخش باشد. در رابطه با بکارگیری استراتژی های مدیریت تعارض در منطقه نیز توصیه می شود که با شناخت ویژگی ها و سبک های مدیریتی غالب هر دو گروه، مناسب ترین استراتژی جهت مدیریت تعارض در منطقه بکار گرفته شود.

 

 اهميت مسئله

فسيلها شامل استخوانها، دندانها، بافتها و بخشهاي سست و نرمي هستند كه در محيطهاي خاصي حفظ شده اند (Gray, 2004). فون مراغه به عنوان حلقه مفقوده فون فسيلي پستانداران جنوب آسيا، اطلاعات ارزشمندي از حيات و شرايط اقليمي و روند تغييرات آن در اختيار مي نهد. سایت مراغه در دو گروه ملی و بین المللی جزء دومین منطقه از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران قرار گرفته و دارای اهمیت کشوری و جهانی است. زیرا در کشور این سایت بى همتا بوده و به همین دلیل تحت عنوان اثر طبیعی ملی سایت فسیلی مراغه در فهرست آثار طبيعى ملی کشور به ثبت رسیده است. این منطقه به عنوان یک ژئوسایت، پتانسيل ژئوتوريسمی آن میتواند موجب جذب گردشگران داخلي و خارجي با اهداف متنوع شود.

ثبت جهاني منطقه علاوه بر جلب همكاري هاي مادی و کارشناسی بين المللي، با افزايش ورود گردشگران به ويژه ژئوتوريست به منطقه و ايجاد مشاغل و فرصت هاي شغلي جديد، ارتقاي کمی و کیفی سطح زندگی در منطقه همراه است و اين مهم، امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه همکاری و هماهنگی ارگانها و سازمان های دولتی و مردم نهاد در راستای ثبت ژئوسایت مراغه در فهرست های بین المللی به عنوان میراث زمین و ژئوپارک بکار گرفته شود. از سوی دیگر این سایت يکى از معدود پديده‌ها از اين نوع در جهان بوده و حفاظت از آن بسيار مهم تلقی می شود و با ثبت آن در فهرست ميراث طبيعى يونسکو يا فهرست ژئوپارک ‌هاى تحت حفاظت يونسکو توجه و مشارکت جهانى به حمایت آن جلب خواهد شد. این فرایند با ارتقای اعتبار کشور و منطقه در مبحث گردشگری بين المللى، پيامدهايى از جمله افزايش ميزان گردشگران، ورود ارز به کشور، دريافت کمک ها و بودجه‌هاى حفاظتى از يونسکو و ارتقاى جايگاه کشور از ديدگاه گردشگرى را به دنبال خواهد داشت. از طرفی موجب بالاتر رفتن حساسيت در موضوع حفاظت و افزايش مسئوليت دولت و مقامات محلى در حفظ و حراست از اين اثر خواهد شد (زینالی و زمانی، ۱۳۹۲).

سايت فسیلی مراغه به دليل ارزش هاي دیرینه شناسی، بی همتايي، کمیابي، شناساگر بودن و درجه اهمیت ملی و بین المللی و قابلیت ثبت در میراث طبیعی یونسکو و فهرست ژئوپارک های جهانی داراي اهميت ويژه است. با این توصیف گسترش فعالیت های هماهنگ و همخوان با منطقه، علاوه برحفظ  یکپارچگی و انسجام محیط، مي تواند توسعه ی اقتصادی و ارتقای سطح معیشتی مردم محلی را تامین نماید.

در این میان سازمان کل حفاظت از محیط زیست کشور و بویژه سازمان حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان شرقی به عنوان متولی حفاظت از سایت فسیلی مراغه، زمانی در اهداف و فعالیت های خود موفق است که صرفا نگاه بالا به پایین و روال قانونی نداشته باشد و با مشتریان و مخاطبان خود که در راستای رسیدن به اهداف خود، دارای اختلاف و تعارض      می باشد، اطلاعات مفید و به روزی داشته باشند تا از این طریق به نقاط قوت و ضعف درونی و تهدیدات و فرصت های بیرونی آگاهی کامل داشته باشد. بنابراین انجام این پژوهش برای سازمان حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان شرقی دارای منافع ارزشمندی خواهد بود تا از نقاط ضعف و قوت درون سازمان و تهدیدها و فرصت هایی که در محیط بیرون سازمان وجود دارد، بهره کامل را برای رسیدن به اهداف خود بکار برد.

شناخت علل تعارض مي تواند در تعيين راه حل هاي احتمالي به سازمان مربوطه كمك نماید و عواقب ناشي از تعارض که مي تواند براي جامعه مورد نظر گران تمام شود به حداقل ممکن برسد. شناسایی عوامل تعارض کشاورزان با سیاست ها و طرح های سازمانی بویژه سازمان حفاظت از محیط زیست، نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی سازمان مربوطه است که در نتیجه تغییرات مرتبط با سیاست گذاری و ارائه خدمات، وقوع آنها اجتناب ناپذیر است.

از آنجایی که هرگونه توسعه، نیازمند بهره برداری و استفاده منطقی از منابع طبیعی بوده، بنابراین طرح های مدیریت منابع فسیلی واقع در منطقه فسیلی مراغه نیز باید مورد توجه قرارگیرد. در این میان برای کاهش و یا از بین بردن تعارض مخاطبان سازمان حفاظت از محیط زیست و بعبارتی کشاورزان واقع در سازند مراغه با سازمان مذکور، خدماتی که توسط این سازمان برای کشاورزان ارائه می شود اهمیت فوق العاده ای برای کشاورزان پیدا می کند و با توجه به آن، موضوع پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تعارض بین سازمان مربوطه و کشاورزان واقع در منطقه فسیلی مراغه با رویکرد مدیریت تعارض انجام خواهد گرفت.

در رابطه با اهمیت منابع طبیعی و محافظت از آن در دین مبین اسلام نیز بطور مکرر تاکید شده است. با تفکر در آیات قرانی در می یابیم که یک ششم از آیات قرآن کریم بیانگر نقش و اهمیت منابع طبیعی است. بطوریکه شش هزار آیه قرآن در ارتباط با کوه‌ها، دریاها، درختان، بادها و ابرها بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده که نقش، جایگاه و چگونگی استفاده از این منابع عظیم خدادادی را بیان کرده است. قرآن کریم تخریب منابع طبیعی را مصداق بارز فساد در زمین دانسته است. قرآن کریم در آیه ۸۵ سوره اعراف انسان را از هر‌گونه فساد در زمین باز‌می‌‌دارد و تخریب منابع طبیعی برای استفاده اقتصادی و تفریحی را فساد علنی در زمین می‌داند و می‌فرماید:«‌وَ لا تُفْسِدُوا فِی اْلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها؛ در زمین، پس از اصلاح آن فساد مکنید».

 

 اهداف تحقيق

هدف كلي

هدف کلی این تحقیق بررسی تعارض(آشکار و پنهان) کشاورزان با سازمان حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان شرقی برای مدیریت منابع طبیعی (منابع فسیلی) واقع در سازند فسیلی مراغه با رویکرد مدیریت (حل) تعارض و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش همکاری و کاهش میزان تعارض ها می باشد.

 

اهداف اختصاصي

اهداف ويژه اين تحقيق، عبارتند از:

  1. تعیین ویژگی های شخصی، اجتماعی- اقتصادی کشاورزان دارای تعارض آشکار و پنهان با اداره محیط زیست.
  2. توصیف عوامل ارتباطی، ساختاری و محیطی کشاورزان دارای تعارض آشکار و پنهان با اداره محیط زیست.
  3. بررسی میزان ادراک و احساس تعارض توسط دو گروه از کشاورزان دارای تعارض آشکار و تعارض پنهان با اداره محیط زیست.
  4. بررسی رفتار تعارض آشکار و پنهان کشاورزان دارای تعارض با اداره محیط زیست.
  5. بررسی اثرات عوامل پیشین(محیطی، ساختاری، شخصی، ارتباطی و اقتصادی، اجتماعی) بر روی ادراک و احساس تعارض کشاورزان دارای تعارض با دولت.
  6. بررسی اثرات عوامل پیشین(عوامل محیطی، ساختاری، شخصی، ارتباطی و اقتصادی، اجتماعی) بر روی بر رفتار تعارض (آشکار و پنهان) کشاورزان دارای تعارض با دولت.
  7. مقایسه ی سه روستای مردق، کرج آباد و شلیلوند واقع در سازند فسیلی مراغه از لحاظ برخی ویژگی های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و غیره.
  8. ارائه راهکارهای عملی در جهت بهبود و کاهش تعارض بین کشاورزان و سازمان ذیربط.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

مقدمه. ۲

۱-۱- بيان مسئله. ۸

۱-۲- اهميت مسئله. ۱۰

۱-۳- اهداف تحقيق.. ۱۲

۱-۴- سؤال‌های تحقيق.. ۱۳

۱-۵- فرض های تحقيق.. ۱۴

فصل دوم. ۱۵

مروري بر پژوهش‌هاي پيشين.. ۱۶

۲-۱- تعاریف تعارض… ۱۶

۲-۲- انواع تعارض… ۱۹

۲-۳- دیدگاه نظری اسلام درباره تعارض… ۲۲

۲-۳-۱- زمینه های بروز تعارض از منظر دین اسلام. ۲۵

۲-۴- دیدگاه های نظری درباره تعارض… ۲۶

۲-۴-۱- جرج هگل.. ۲۷

۲-۴-۲- کارل ماركس… ۲۷

۲-۴-۳- رالف دارندورف‌.. ۲۸

۲-۴-۴- نظریه تقابلی لوئیس كوزر ۲۹

۲-۴-۵- نظریه قدرت، تضاد و ایدئولوژی.. ۳۰

۲-۵- عوامل بروز تعارض… ۳۰

۲-۵-۱- اختلاف‌هاي شخصي(تفاوت‌هاي فردي) ۳۱

۲-۵-۲- اختلاف‌هاي ساختاري.. ۳۲

۲-۵-۳- اختلاف‌هاي ارتباطي.. ۳۳

۲-۶- فرایند بروز تعارض… ۳۷

۲-۶-۱- مخالفت بالقوه(شرايط پيشين)‌ ۳۷

۲-۶-۲- ادراک (شناخت) و شخصی تلقی کردن آن. ۳۸

۲-۶-۲-۱- درك‌ تعارض‌… ۳۸

۲-۶-۲-۲- احساس‌ تعارض‌… ۳۹

۲-۶-۳- رفتار(تعارض‌ آشكار و پنهان) ۳۹

۲-۶-۴-  نتیجه تعارض. ۴۰

۲-۷- مدل پایه ای از تعارض… ۴۱

۲-۸- مديريت‌ تعارض‌… ۴۴

۲-۹- سبک های مدیریت تعارض… ۴۶

۲-۹-۳- استراتژي اجتناب.. ۵۰

۲-۹-۴- استراتژی مصالحه یا تشریک مساعی(نرمش) ۵۲

۲-۹-۵- استراتژي گذشت (سازش) ۵۲

۲-۱۰- جمع بندی پیشینه نگاشته ها ۵۶

۲-۱۱- چارچوب مفهومی تحقیق.. ۵۹

فصل سوم. ۶۲

روش پژوهش… ۶۳

۳-۱- نوع پژوهش و ابزار سنجش… ۶۳

۳-۲- منطقه مورد مطالعه. ۶۳

۳-۳- جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه تحقيق.. ۶۴

۳-۴- ابزار جمع آوري اطلاعات، روايي و پايايي ابزار سنجش… ۶۵

۳-۵- تعاريف مفهومي و كاركردي متغيرها ۶۷

۳-۵-۱- متغيرهای وابسته. ۶۷

۳-۵-۲- متغیر میانجی.. ۶۸

۳-۵-۳- متغير های مستقل.. ۶۹

۳-۵-۳-۱- عوامل شخصی(ویژگی های فردی) ۶۹

۳-۵-۳-۲-  عوامل(ناسازگاری) ساختاری.. ۷۷

۳-۵-۳-۳- عوامل ارتباطی.. ۷۸

۳-۵-۳-۴- عوامل محیطی.. ۷۹

۳-۵-۳-۵- عوامل اقتصادی- اجتماعی.. ۷۹

۳-۵-۳-۶-  استراتژی های تعارضی و سبک های مقابله با آن. ۸۰

فصل چهارم. ۸۱

یافته ها و بحث.. ۸۲

۴-۱- ویژگی های نمونه مورد مطالعه. ۸۲

۴-۱-۱- سن کشاورزان. ۸۲

۴-۱-۲- سطح سواد. ۸۳

۴-۱-۳-  سابقه کار کشاورزی.. ۸۳

۴-۱-۴- محل سکونت.. ۸۴

۴-۱-۵- شغل اول و شغل دوم. ۸۴

۴-۱-۶- درآمد. ۸۵

۴-۱-۷- نوع محصولات تولیدی.. ۸۶

۴-۱-۸- روش آبیاری.. ۸۷

۴-۱-۹- تعداد اعضای تحت تکلف.. ۸۸

۴-۱-۱۰- میزان مشارکت پذیری.. ۸۹

۴-۱-۱۱-  برخورداری از خدمات ترویجی.. ۹۰

۴-۱-۱۲- ناسازگاری های محیطی.. ۹۱

۴-۱-۱۳- ناسازگاری ساختاری.. ۹۲

۴-۱-۱۴- نگرش تعارضی کشاورزان. ۹۵

۴-۱-۱۵- انگیزش کشاورزان برای انجام تغییر کاربری در اراضی.. ۹۶

۴-۱-۱۶- دانش زیست محیطی کشاورزان. ۹۷

۴-۱-۱۷- آگاهی کشاورزان از اهمیت منابع طبیعی(منابع فسیلی) ۹۹

۴-۱-۱۸- درک و شخصی کردن تعارض… ۱۰۰

۴-۱-۱۹- رفتار تعارضی.. ۱۰۱

۴-۱-۱۹-۱- رفتار تعارضی آشکار ۱۰۱

۴-۱-۱۹-۲- رفتار تعارضی پنهان. ۱۰۳

۴-۱-۲۰- استراتژی های تعارضی کشاورزان. ۱۰۴

۴-۲- مقایسه میانگین میزان مشارکت پذیری، برخورداری از خدمات ترویجی، ناسازگاری محیطی، نگرش تعارضی، دانش زیست محیطی، ادراک و احساس تعارض، رفتار تعارضی پنهان و آشکار کشاورزن از لحاظ موقعیت جفرافیایی آنها ۱۰۶

۴-۲-۱- مقایسه میانگین مشارکت پذیری کشاورزان باتوجه به موقعیت روستایی.. ۱۰۶

۴-۲-۲- مقایسه میانگین برخورداری از خدمات ترویجی با توجه به موقعیت روستایی.. ۱۰۶

۴-۲-۳- مقایسه میانگین ناسازگاری محیطی با توجه به موقعیت روستایی.. ۱۰۷

۴-۲-۴- مقایسه میانگین نگرش تعارضی کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. ۱۰۸

۴-۲-۵- مقایسه میانگین انگیزش کشاورزان برای انجام تغییر کاربری در اراضی زراعی با توجه به موقعیت روستایی   ۱۰۹

۴-۲-۶- مقایسه میانگین دانش زیست محیطی و آگاهی کشاورزان نسبت به اهمیت منابع فسیلی با توجه به موقعیت روستایی   ۱۱۰

۴-۲-۷- مقایسه میانگین درک و احساس تعارض با توجه به موقعیت روستایی.. ۱۱۱

۴-۲-۸- مقایسه میانگین رفتار تعارضی آشکار کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. ۱۱۲

۴-۲-۹- مقایسه میانگین رفتار تعارضی پنهان کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. ۱۱۳

۴-۲-۱۰- مقایسه میانگین سبک های تعارضی کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. ۱۱۴

۴-۳- رابطه بین ابعاد انگیزه تغییر کاربری با سایر عوامل زمینه ای بروز رفتار تعارضی.. ۱۱۶

۴-۴- رابطه(همبستگی) بین متغیرهای مستقل با رفتارهای تعارضی آشکار ۱۱۹

۴-۵- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل با رفتارهای تعارضی پنهان. ۱۲۰

۴-۶- واکاوی مدل علی سازه های موثر بر رفتار تعارضی کشاورزان. ۱۲۱

۴-۶-۱- سازه های موثر بر تعارض آشکار کشاورزان با اداره محیط زیست.. ۱۲۲

۴-۶-۲- تفکیک اثرات علی متغیرها بر درک تعارض… ۱۲۲

۴-۶-۳- تفکیک اثرات علی متغیرها بر احساس تعارض… ۱۲۴

۴-۶-۴- تفکیک اثرات علی متغیرها بر رفتار تعارضی آشکار کشاورزان. ۱۲۶

۴-۶-۵- مدل رفتار تعارض آشکار کشاورزان با اداره محیط زیست.. ۱۳۰

۴-۷- سازه های موثر بر تعارض پنهان کشاورزان با اداره محیط زیست.. ۱۳۱

۴-۷-۱- تفکیک اثرات علی متغیرها بر درک تعارض… ۱۳۱

۴-۷-۲- تفکیک اثرات علی متغیرها بر احساس تعارض… ۱۳۳

۴-۷-۳- تفکیک اثرات علی متغیرها بر رفتار تعارضی پنهان کشاورزان. ۱۳۴

۴-۷-۴-  مدل رفتار تعارض پنهان کشاورزان با اداره محیط زیست.. ۱۳۷

فصل پنجم. ۱۳۸

نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. ۱۳۹

فهرست منابع.. ۱۶۲

 

فهرست جداول

جدول۳- ۱- میزان آلفای کرونباخ متغیرها. ۶۶

    جدول ۴- ۱- توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس سن.. ۸۳

جدول ۴- ۲- توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس محل سکونت… ۸۴

جدول ۴- ۳- توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس نوع شغل دوم. ۸۵

جدول ۴- ۴- توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس درآمد کل(میلیون در سال) ۸۶

جدول ۴- ۵- توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس نوع محصولات تولیدی(زراعی) ۸۷

جدول ۴- ۶- توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس نوع آبیاری محصولات (باغی) ۸۸

جدول ۴- ۷- تعداد اعضای تحت تکلف… ۸۸

جدول ۴- ۸- مقایسه میانگین مشارکت کشاورزان در فعالیت های مرتبط به روستا ۹۰

جدول ۴- ۹- مقایسه میانگین میزان برخورداری کشاورزان از خدمات ترویجی.. ۹۱

جدول ۴- ۱۰- میزان ناسازگاری های محیطی کشاورزان برای تغییر کاربری اراضی.. ۹۲

جدول ۴- ۱۱- میزان ناسازگاری های ساختاری در اداره محیط زیست از دید کشاورزان.. ۹۴

جدول ۴- ۱۲-  میزان نگرش تعارضی کشاورزان منطقه نسبت به اداره محیط زیست… ۹۶

جدول ۴- ۱۳- میزان انگیزش کشاورزان برای انجام تغییر کاربری در اراضی زراعی.. ۹۷

جدول ۴- ۱۴- میزان‌آگاهی و دانش زیست‌محیطی کشاورزان‌نسبت به منابع فسیلی.. ۱۰۰

جدول ۴- ۱۵- میزان درک و شخصی دانستن تعارض بین دوگروه از کشاورزان.. ۱۰۱

جدول ۴- ۱۶- میزان رفتار تعارضی آشکار کشاورزان.. ۱۰۲

جدول ۴- ۱۷- میزان رفتار تعارضی پنهان کشاورزان.. ۱۰۴

جدول ۴- ۱۸- انواع سبک های تعارضی کشاورزان و میزان آنها ۱۰۵

جدول ۴-۱۹- مقایسه میانگین مشارکت پذیری و برخورداری از خدمات ترویجی توسط کشاورزان باتوجه به موقعیت روستایی  ۱۰۷

جدول ۴- ۲۰- مقایسه میانگین ناسازگاری های محیطی در سه موقعیت روستایی.. ۱۰۸

جدول ۴- ۲۱- مقایسه میانگین نگرش تعارضی کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی آنان.. ۱۰۹

جدول ۴- ۲۲- مقایسه میانگین انگیزش کشاورزان برای انجام تغییر کاربری با توجه به موقعیت روستایی  ۱۱۰

جدول ۴- ۲۳- مقایسه میانگین دانش و آگاهی کشاورزان از اهمیت منابع فسیلی براساس محل سکونت آنها ۱۱۱

جدول ۴- ۲۴- مقایسه میانگین درک و احساس تعارض باتوجه به محل سکونت کشاورزان.. ۱۱۲

جدول ۴- ۲۵- مقایسه میانگین رفتار تعارضی آشکار کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. ۱۱۳

جدول ۴- ۲۶- مقایسه میانگین رفتار تعارضی پنهان کشاورزان با توجه به موقعیت روستایی.. ۱۱۴

جدول ۴- ۲۷- مقایسه‌میانگین سبکهای تعارضی‌کشاورزان با توجه به‌موقعیت روستایی.. ۱۱۵

جدول ۴- ۲۸- همبستگی بین متغیرهای مستقل با انگیزه تغییر کاربری اراضی.. ۱۱۸

جدول ۴- ۲۹- همبستگی بین متغیرهای مستقل با رفتارهای تعارضی آشکار ۱۱۹

جدول ۴- ۳۰- همبستگی بین متغیرهای مستقل با رفتارهای تعارضی پنهان.. ۱۲۱

جدول ۴- ۳۱- جدول تفکیک اثرات علی متغیرهای پژوهش بر ادراک تعارض…. ۱۲۴

جدول ۴- ۳۲- جدول تفکیک اثرات علی متغیرهای پژوهش بر احساس تعارض…. ۱۲۶

جدول ۴- ۳۳- جدول تفکیک اثرات علی متغیرهای پژوهش بر رفتار تعارضی آشکار ۱۲۹

جدول ۴- ۳۴- جدول تفکیک اثرات علی متغیرهای پژوهش بر ادارک تعارض پنهان.. ۱۳۲

جدول ۴- ۳۵- جدول تفکیک اثرات علی متغیرهای پژوهش بر احساس تعارض پنهان.. ۱۳۴

جدول ۴- ۳۶- تجزیه اثرات متغیرهای پژوهش بر رفتار تعارض پنهان کشاورزان.. ۱۳۶

 

فهرست نگاره‌ها

نگاره ۲- ۱: فرایند تعارض. ۴۱

نگاره ۲- ۲- مدل پایه ای تعارض. ۴۱

نگاره ۲- ۳- علل و اثرات بروز تعارض…. ۴۳

نگاره ۲- ۴- نمودار سبكهای مختلف مديريت تعارض. ۴۷

نگاره ۲- ۵- چارچوب نظری تحقیق. بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعارض کشاورزان.. ۶۱

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0