تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت دولتی و با عنوان تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان در ۱۰۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان  :

هدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و توسعه قابلیت های انسانی) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی  استان گیلان است.

روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان بانک ملی استان گیلان  است، از این تعداد ۲۱۰ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع گردید. از دو پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون که شامل ۳۲ سؤال براساس مقیاس لیکرت و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر شامل ۲۴ سؤال براساس مقیاس لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه با اقتباس از منابع علمی معتبر و بررسی استادان راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی و به وسیله ۲۰ نفر نمونه انتخابی از جامعه اصلی بررسی شد که با بکارگیری آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معادل ۸۴/۰ و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی برابر با ۸۷/۰ محاسبه گردید. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی ( محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار و تدوین جدول) و آمار استنباطی ( آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه:

۱- بين كيفيت زندگي كاري و تعهّد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و در میان مؤلفه های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه های پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی و فضای کلی زندگی می توانند بهترین پیش بینی کننده های تعهد سازمانی کارکنان بانک باشند.۲- بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۳- بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۴- بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۵- بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۶- بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۷- بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۸- بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۹- بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

 

اهمیّت و ضرروت اجرای تحقیق

تمام تلاش های بشر همواره برای کسب حداکثر سود از حداقل منابع است. صاحبنظران مهمترین عامل افزایش بهره وری را نیروی انسانی قلمداد کردند و معتقدند که برای رسیدن به حداکثر
بهره وری، نیروی انسانی باید پرورش یافته، و در آنها ایجاد انگیزه شود ( میرسپاسی، ۱۳۷۶، ص۴۱) .

هم اکنون بیشتر سازمانهای بازرگانی ، صنعتی و خدماتی برای بالا بردن درجه بهره وری خود به افزایش توان تخصّصی رضایت و دلبستگی منابع انسانی خود روی آورده­اند و بهره وری را به بهبود بخشیدن کیفیت زندگی کاری مربوط ساخته­اند (دولان و شولز، ۱۳۸۰، ص۵۳) . همچنین کارمندان توجّه زیادی به این مسأله دارند که محیط کار برایشان لذّت بخش باشد، کارکنانی که از ابتدا کار خود را در سطح بالایی از تعهّد شروع می کنند همواره سازمان خود را با دیدی خوشبینانه می نگرند ، بنابراین از رضایت شغلی بالایی هم برخوردار خواهند بود ( خان[۱]، ۲۰۰۵، ص۱۴) .

تعهّد سازمانی با تعداد زیادی از نتایج مثبت و مطلوب ارتباط داده شده است . تعهّد سازمانی به نرخ غیبت کمتر و عمکلرد شغلی بهتر مربوط است . به دلیل رابطه­ای که تعهّد سازمانی با نتایج سازمانی مهم دارد یکی از موضوعاتی است که در ادبّیات سازمانی بسیار مورد تحقیق قرار گرفته است ( هان[۲] و همکاران ، ۲۰۰۵، ص۳) .

بنابراین داشتن کارکنان متعهّد برای سازمانها تبدیل به یک امتیاز مثبت می شود و این امتیاز
می­تواند ما را در تبیین اینکه چرا تلاش­هایی برای درک بیشتر پیش زمینه­ها و پیامدهای تعهّد صورت می­گیرد، یاری دهد ( فدور[۳] و دیگران ، ۲۰۰۶، ص۶۱ ).

امّا چرا کیفیت زندگی کاری مهم است؟ شواهد نشان می دهد که یک کارگر شاد ، کارگر بهره ورتر و مؤثّرتر است . یک کارگر شاد، کارگری متعهّد و وفادار است . تحقیقات نشان داده اند که کیفیت زندگی کاری بر هویت یابی سازمانی ، رضایت شغلی ، درگیری شغلی ، تلاش کاری ، عملکرد شغلی ، قصد ترک شغل ، ترک خدمت در سازمان تأثیر دارد (سیرگی،[۴] ۲۰۰۱، ص ۳۸ ).

بشر با تکیه بر تحقیقات توانسته است بر مجهولات بسیاری دست یافته و بدین وسیله زمینه­های لازم برای رشد و توسعه این علوم را فراهم آورد . علوم انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست . تحقیق در هر یک از زمینه های آن بخصوص در حوزه مدیریت منابع انسانی آثار و نتایج ارزشمندی را به دنبال داشته است . هرگاه این گونه موضوعات از ابعاد مختلف مورد پژوهش قرار گیرند نکات جدید و تازه ای از زوایای مبهم و تاریک آن روشن خواهد شد . پژوهش حاضر نیز می تواند راهگشای پاره ای از مسائل و مشکلات سازمان ها در زمینه منابع انسانی باشد.

 

اهداف پژوهش

هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این تحقیق تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان است .

اهداف جزئی پژوهش:

۱- تعیین رابطه بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

۲- تعیین رابطه بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

۳- تعیین رابطه بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

۴- تعیین رابطه بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

۵- تعیین رابطه بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

۶- تعیین رابطه بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

۷- تعیین رابطه بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

۸- تعیین رابطه بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان

 

سؤالات پژوهش

سؤال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟

سؤالات فرعی پژوهش

۱- آیا بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟

۲- آیا بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟

۳- آیا بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟

۵- آیا بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟

۶- آیا بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟

۷- آیا بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟

۸- آیا بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟

 

فرضیه­ های پژوهش

فرضیه اصلی : بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی  استان گیلان  رابطه وجود دارد.

 

فرضیه های فرعی پژوهش:

۱- بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.

۲- بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.

۳- بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.

۴- بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان رابطه بانک ملی وجود دارد.

۵- بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.

۶- بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.

۷- بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.

۸- بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.

 

 

 

فهرست مطالب تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان  :

چکیده ۱

فصل اوّل : کلیّات و طرح تحقیق

۱-۱مقدّمه ۳

۱-۲ بیان مسأله  ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق ۵

۱-۴ اهداف پژوهش ۶

۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش ۶

۱-۴-۲ اهداف جزئی پژوهش ۶

۱-۵ سؤالات پژوهش ۷

۱-۵-۱ سؤال اصلی پژوهش ۷

۱-۵-۲ سؤالات فرعی پژوهش ۷

۱-۶ فرضیه­های پژوهش ۷

۱-۶-۱ فرضیه اصلی  ۷

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی پژوهش ۷

۱-۷متغیرهای پژوهش  ۸

۱-۸ تعاریف متغیرها  ۸

۱-۸-۱ تعاریف نظری  ۸

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۰

۱-۹ قلمروی تحقیق  ۱۱

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی  ۱۱

۱-۹-۲ قلمرو مکانی  ۱۱

۱-۹-۳ قلمرو زمانی  ۱۱

فصل دوّم : ادبیّات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدّمه  ۱۳

۲-۲ کیفیت زندگی کاری  ۱۴

۲-۳ تعاریف کیفیت زندگی کاری  ۱۴

۲-۴ تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۱۶

۲-۵ استراتژی­های بهبود کیفیت زندگی کاری  ۱۷

۲-۶ زندگی کاری با کیفیت برتر  ۲۱

۲-۷ اهمیت غنی سازی شغل و فواید آن  ۲۲

۲-۸ عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری  ۲۳

۲-۹ عناصر کیفیت زندگی کاری  ۲۴

۲-۱۰ رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری  ۲۴

۲-۱۱ نظریات مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری  ۲۵

۲-۱۲ اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری از دید انجمن مدیریت آمریکا  ۲۷

۲-۱۳ الگوی ریچارد والتون  ۲۸

۲-۱۴ تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری  ۲۹

۲-۱۵ مدیریت کیفیت فراگیر  ۲۹

۲-۱۶ قدرتمند سازی کارکنان  ۳۰

۲-۱۷ مهندسی دوباره سازمان  ۳۱

۲-۱۸ تعریف تعهّد ( معناشناسی تعهّد )  ۳۱

۲-۱۹ انواع تعهّد  ۳۲

۲-۲۰ تحرّک و تعهّد سازمانی  ۳۳

۲-۲۱ عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهّد سازمانی  ۳۳

۲-۲۲ تعهّد به عنوان یک عامل انگیزشی  ۳۴

۲-۲۳ نظریات مختلف درباره تعهّد سازمانی  ۳۵

۲-۲۴ عوامل تعیین کننده تعهّد  ۳۸

۲-۲۵ مقدّمات ایجاد تعهّد  ۳۹

۲-۲۶شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان  ۳۹

۲-۲۷ ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ۴۰

۲-۲۸پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق  ۴۰

۲- ۲۸-۱ پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور  ۴۰

۲- ۲۸-۱ پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور ۴۶

فصل سوّم : روش تحقیق

۳-۱مقدّمه  ۵۸

۳-۲روش تحقیق و چگونگی اجراء  ۵۸

۳-۳ توصیف آزمودنی­های تحقیق (جامعه و نمونه آماری ۵۸

۳-۳-۱ جامعه آماری  ۵۸

۳-۳-۲ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۹

۳-۴ روش گردآوری داده ها و اطلاعات  ۵۹

۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات  ۵۹

۳-۶ روایی و پایایی ابزار گردآوری  ۶۰

۳-۶-۱ روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری  ۶۰

۳-۶-۲ روایی و پایایی پرسشنامه تعهّد سازمان  ۶۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده­ها  ۶۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات

۴-۱مقدمه  ۶۳

۴-۲ توصیف نمونه­های آماری تحقیق  ۶۳

۴-۳تحلیل استنباطی داده­ها تحقیق  ۶۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱مقدمه  ۸۱

۵-۲ خلاصه یافته ها  ۸۱

۵-۳ بحث و نتیجه­گیری فرضیه­های تحقیق  ۸۲

۵-۴ محدودیت­های تحقیق  ۸۶

۵-۵ پیشنهادها ۸۶

۵-۵-۱ پیشنهادها براساس یافته­های تحقیق ۸۶

۵-۵-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آینده  ۸۶

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ فارسی  ۸۷

منابع انگلیسی ۹۱

پیوستها و ضمائم

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ۹۴

پرسشنامه تعهد سازمانی  ۹۶

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱: ساختار طراحی شغل داده- ستاده …………. ۱۹

نمودار ۲-۲: رهبری موفق و اثربخش هرسی و بلانچارد……… ۲۰

نمودار ۲-۳: اجزاء کیفیت زندگی کاری  ………….. ۲۷

نمودار ۲-۴: مدل سه بخشی تعهّد سازمانی “آلن” و “مه­یر”…………………. ۳۷

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی کارکنان بانک ملی استان گیلان بر حسب جنسیت……… ۶۳

نمودار ۴-۲:  توزیع فراوانی کارکنان بانک ملی استان گیلان بر حسب سطح­تحصیلات………….. ۶۴

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی بر حسب سابقه کار…………….. ۶۵

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱: جامعه آماری تحقیق………. ۵۸

جدول ۳-۲: روش نمونه­گیری تحقیق………. ۵۹

جدول ۴-۱:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی استان گیلان بر حسب جنسیت ۶۳

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی  استان گیلان برحسب ……. ۶۴

جدول ۴-۳:   توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی بر حسب سابقه کار……….. ۶۵

جدول۴-۴ : میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ………….. ۶۶

جدول ۴-۵ : ضریب همبستگی بین میزان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ….. ۶۷

جدول ۴-۶ : شاخص ها و آمارهای تحلیل رگرسیون در زمینه فرضیه اول تحقیق  …………. ۶۸

جدول ۴-۷: آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معنی دار بودن مدل مورد استفاده (Stepwise)68

جدول ۴-۸ : متغیرهایی که با استفاده از مدل  Stepwiseوارد معادله رگرسیون شده اند ……… ۶۹

جدول ۴-۹: سهم و نقش متغیرپیش بین(پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی . ۷۱

جدول ۴-۱۰: توزیع ضریب همبستگی بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهّد سازمانی کارکنان . ۷۲

جدول ۴-۱۱: توزیع ضریب همبستگی بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهّد سازمانی ………. ۷۳

جدول ۴-۱۲: توزیع ضریب همبستگی بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم با تعهّد …………. ۷۴

جدول ۴-۱۳: توزیع ضریب همبستگی بین قانونگرایی در سازمان با تعهّد سازمانی کارکنان …… ۷۵

جدول ۴-۱۴: توزیع ضریب همبستگی بین وابستگی اجتماعی کاری با تعهّد سازمانی ………….. ۷۶

جدول ۴-۱۵: توزیع ضریب همبستگی بین فضای کلی زندگی و تعهّد سازمانی کارکنان بانک .. ۷۷

جدول ۴-۱۶: توزیع ضریب همبستگی بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهّد سازمانی …… ۷۸

جدول ۴-۱۷: توزیع ضریب همبستگی بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهّد سازمانی کارکنان ۷۹

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0