تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت در شرایط تنش خشکی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

دانلود پایان نامه تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت در شرایط تنش خشکی

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

چکیده تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت در شرایط تنش خشکی:

به منظور تعیین دوره بحرانی علف های هرز ذرت دانه ای رقم sc-604 ، آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل تیمار های وجین  علف های هرز (شاهد بدون علف هرز، وجین  از مرحله ۴ برگی، وجین از مرحله ۷ برگی، وجین  از مرحله ۱۱ برگی، وجین از مرحله ۱۴ برگی و  وجین  از مرحله ۱۷برگی ) و تیمارهای تنش خشکی که شامل (شاهد بدون تنش رطوبتی، تنش رطوبتی  قبل از گلدهی ، تنش  رطوبتی حین گرده افشانی و تنش  رطوبتی حین پر شدن دانه ها )بودند که در سال ۱۳۹۰ دراستان فارس (شهرستان شیراز) به اجرا در آمد. علف های هرز غالب در این آزمایش از زمان سبز شدن تا مراحل رسیدگی و رسیدن به عملکرد ذرت با شیوه دستی کنترل شدند. علف های هرز غالب درآزمایش شامل تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus rotroflexus L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) بود. که در اواخر دوره رشد ذرت، علف هرز تاج خروس بیش از دیگر علف های هرز غالب بود. پس از به دست آمدن داده های آماری و با در نظر گرفتن تیمارهای تداخل و کنترل، دوره بحرانی علف های هرز  بر حسب  روز پس از سبز شدن  ذرت بر اساس ۵ و ۱۰ درصد افت عملکرد  نسبی در مقایسه با تیمار شاهد فاقد رقابت  بدست آمد. شروع دوره در افت ۵%  روز هشتم و پایان دوره روز سی و ششم محاسبه شده است. نتایج بدست آمده در افت عملکرد ۱۰% نیز نشان داد که شروع دوره روز چهاردهم و پایان دوره روز بیست و چهارم است.

نتایج حاصل از بررسی صفات عملکرد واجزای عملکرد به هنگام تنش خشکی در شرایط وجین های مختلف نشان داد که تنش خشکی قبل از گلدهی، بیشترین اثرات کاهشی روی صفاتی چون طول بلال، قطر ساقه، قطر بلال، طول بلال، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک داشت. حداکثر عملکرد دانه ذرت در شاهد وجین و شرایط بدون تنش بود. صفات شاخص برداشت، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، ارتفاع نهایی بوته، تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بلال در سطح ۱ درصد تفاوت معنی داری داشتند. صفات طول بلال  و قطر ساقه در اثر متقابل وجین علف های هرز در شرایط تنش معنی دار نبود. اثر متقابل تنش خشکی و شرایط وجین در صفت قطر ساقه نیز، معنی دار نبود. اثر بلوک بر قطر بلال و اثر تنش خشکی بر قطر ساقه نیز در سطح ۵% معنی دار شده است. اثر بلوک بر تعداد دانه در بلال، معنی دار نبود هرچند اثر تنش خشکی در سطح ۱% و اثر وجین علف های هرز در سطح ۵% معنی دار بوده است. نتایج نشان داد که عدم وجین تا مرحله ۱۷ برگی بیشترین تأثیر را روی کاهش عملکرد واجزای عملکرد گذاشته است. تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز می تواند به جهت بالا بردن راندمان روش های مدیریتی علف های هرز مفید باشد. با آگاهی از دوره بحرانی کنترل علف های هرز برای هر محصول در هر مکان، می توان زمان دقیق مصرف علف کش ها را تعیین نمود.

 

کلیات

اگرچه آب فراوانترین ترکیب کره ی زمین به حساب می آید، ولی در عین حال مهمترین عامل محدود کننده ی تولید گیاهان زراعی در سطح جهان به شمار می رود. (قهرمان و سپاس خواه، ۱۳۷۹). کشورایران نیز باتوجه به قرار گرفتن در عرض جغرافیایی ۲۵ تا ۳۸ درجه، جزو مناطق خشک و نیمه خشک جهان به حساب می آید و عملکرد گیاهان زراعی در نتیجه ی کمبود نزولات جوی به شدت کاهش می یابد. تقریباً ۷۰ درصد از مساحت ایران را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهند که متوسط بارندگی سالانه آنها کمتر از ۱۵۰ میلی متر می باشد. علاوه بر این متوسط نزولات جوی از میزان تبخیر کمتر است و مقدار بارندگی نیز نامنظم و غیر قابل پیش بینی می باشد(کوچکی، ۱۳۸۸).

خشكي در ايران و جهان پديده اي اجتناب ناپذير است كه همه ساله با شدت هاي متفاوتي، توليد موفقيت آميز محصولات كشاورزي را با مخاطره روبرو مي سازد عدم بارندگي كافي و توزيع غير يكنواخت آن درطول فصل رشد در مناطق خشك نيمه خشك باعث شده است كه كشت بيشتر محصولات كشاورزي فقط با آبياري امكان پذير گردد. گياهان در اين مناطق كم و بيش با تنش كم آبي مواجه هستند و آب مهمترين عامل محدود كننده رشد گياهان است.

 

نتیجه گیری تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت در شرایط تنش خشکی:

مطالعه انجام شده روی ذرت برای تعیین دوره بحرانی در شرایط تنش رطوبت نشان داد که تنش خشکی بر روی اغلب صفات اندازه گیری شده اثر معنی داری گذاشت. تنش خشکی قبل از گلدهی بیشترین تأثیر را روی صفات مورد بررسی از جمله عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد نهایی گذاشت. با توجه به نتایج به دست آمده عدم وجین تا مرحله ۱۷ برگی گیاه ذرت بیشترین اثرات معنی دار، را روی کاهش عملکرد واجزای آن گذاشت. به استناد نتایج به دست آمده، دوره بحرانی علف های هرز در شرایط تنش خشکی براساس ۵ و ۱۰% افت عملکرد نسبی  به دست آمد، شروع دوره در افت ۵%  روز هشتم و پایان دوره روز سی و ششم محاسبه شده است.

نتایج بدست آمده در افت عملکرد ۱۰% نیز نشان داد که شروع دوره روز چهاردهم و پایان دوره روز بیست و چهارم است. همچنین  براساس مشاهدات عینی، علف هرز تاج خروس به دلیل داشتن سیستم C4 ، تنفس نوری کم، اشباع فتوسنتزی در شدت های زیاد نور، حساسیت به درجه حرارت های کم، مصرف پر بازده رطوبت  و تحمل بیشتر  تنش خشکی، سطح بیشتری از زمین را نسبت به خرفه( خرفه در دوره پیری فعالیت و تنفس C4  کمتری داشته  و در این دوره تنفس C3  آن افزایش می یابد.) اشغال نمود، تنش خشکی در زمان قبل از گلدهی و  حین گرده افشانی تأثیر معنی داری بر روی عملکرد نهایی و وزن  نهایی بلال گذاشت.

 

 

فهرست مطالب تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت در شرایط تنش خشکی:

چکیده فارسی ۱

فصل اول(مقدمه)

۱-۱- کلیات ۴

۱-۲- تنش خشکی ۴

۱-۳- تاریخچه ذرت ۶

۱-۴-تاج خروس ۱۱

۱-۵-خرفه ۱۲

۱-۶- کنترل علف های هرز ۱۳

۱-۷- خسارات ناشی از تنش خشکی وعلف های هرز ۱۴

۱-۸-تعاریف دوره بحرانی علف های هرز در شرایط محیطی ۱۶

 

فصل دوم (مروری بر پژوهش های دیگران)

۲-۱- اثرات تنش خشکی بر گیاهان زراعی ۲۲

۲-۲- اثرات تداخل و کنترل علف های هرز بر گیاهان زراعی ۳۰

۲-۳- اثرات دوره بحرانی علف های هرز بر گیاهان زراعی ۳۲

 

فصل سوم(مواد و روش ها)

۳-۱-مشخصات طرح و محل انجام آزمایش ۴۲

۳-۲-مراحل کار ۴۲

۳-۲-۱- مواد مورد استفاده ۴۲

۳-۲-۲-کاشت بذرها  ۴۳

۳-۲-۳-تیمارهای آزمایشی ۴۳

۳-۲-۳-۱-تنش خشکی ۴۳

۳-۲-۳-۲-تداخل علف های هرز ۴۴

۳-۲-۳-۲-کنترل علف های هرز ۴۵

۳-۲-۴-نحوه آبیاری ۴۵

۳-۲-۵-اندازه گیری صفات ۴۸

۳-۲-۶-تعیین دوره بحرانی ۴۹

۳-۳-تجزیه تحلیل داده ها ۵۰

 

فصل چهارم(نتایج و بحث)

۴-۱-ارتفاع گیاه ۵۲

۴-۱-۱-بررسی اثر تیمارها ۵۲

۴-۲-قطر ساقه ۵۶

۴-۲-۱-بررسی اثر تیمارها  ۵۶

۴-۳-طول بلال ۵۹

۴-۳-۱-بررسی اثر تیمارها ۵۹

۴-۴- قطر بلال ۶۲

۴-۴-۱-بررسی اثر تیمارها ۶۲

۴-۵-تعداد ردیف در بلال ۶۴

۴-۵-۱-بررسی اثر تیمارها ۶۴

۴-۶-تعداد دانه در ردیف  ۶۶

۴-۶-۱-بررسی اثر تیمارها ۶۶

۴-۷-تعداد دانه در بلال ۶۹

۴-۷-۱-بررسی اثر تیمارها ۶۹

۴-۸-وزن دانه در بلال ۷۳

۴-۸-۱-بررسی اثر تیمارها ۷۳

۴-۹-وزن نهایی بلال ۷۶

۴-۹-۱-بررسی اثر تیمارها ۷۶

۴-۱۰-وزن هزار دانه ۷۹

۴-۱۰-۱-بررسی اثر تیمارها ۷۹

۴-۱۱-عملکرد دانه ۸۳

۴-۱۱-۱-بررسی اثر تیمارها ۸۳

۴-۱۲-عملکرد بیولوژیک ۹۱

۴-۱۲-۱-بررسی اثر تیمارها ۹۲

۴-۱۳- شاخص برداشت ۹۷

۴-۱۳-۱-بررسی اثر تیمارها ۹۷

۴-۱۴- دوره بحرانی کنترل علف های هرز خرفه و تاج خروس ۱۰۳

۴-۱۴-۱-وزن خشک کل علف های هرز(خرفه و تاج خروس ۱۰۳

۴-۱۴-۲-دوره بحراني كنترل علف هاي هرز ۱۰۶

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

۵-۱- نتیجه گیری ۱۱۲

۵-۲- پیشنهادات ۱۱۲

فهرست منابع فارسی ۱۱۴

فهرست منابع انگلیسی ۱۲۱

چکیده انگلیسی ۱۵۵

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و میزان عناصر غذایی خاک مورد استفاده….. ۴۳

جدول۴-۱- تجزیه واریانس صفات ارتفاع نهایی بوته، برگ ، طول بلال، قطر ساقه،

قطر بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن دانه بلال.. ۱۰۱

جدول ۴-۲- تجزیه واریانس صفات وزن هزار دانه، وزن نهایی بلال، عملکردبیولوژیک، عملکرد

دانه، شاخص برداشت ۱۰۲

جدول ۴-۳- ضرایب معادله وزن خشک علف های هرز در دوره تداخل  ۱۰۵

جدول ۴-۴- ضرایب معادله وزن خشک علف های هرز در دوره کنترل  ۱۰۵

جدول ۴-۵- ضرایب معادله لجستیک در دوره تداخل علف های هرز  ۱۰۹

جدول ۴-۶- ضرایب معادله گامپرتز در دوره کنترل علف های هرز  ۱۰۹

جدول ۴-۷- دوره بحرانی کنترل علف های هرز بر حسب روز پس از سبز شدن ذرت بر اساس ۵ و ۱۰ درصد افت عملکرد نسبی در مقایسه با تیمار شاهد فاقد رقابت  ۱۱۰

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- اثر مراحل مختلف وجین برارتفاع نهایی بوته ۵۵

نمودار ۴-۲-  اثر سطوح مختلف  تنش خشکی برارتفاع نهایی ۵۵

نمودار ۴-۳- اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع نهایی    ۵۶

نمودار ۴-۴- اثر مراحل مختلف وجین برقطر ساقه  ۵۸

نمودار ۴-۵- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بر قطر ساقه ۵۸

نمودار ۴-۶-اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی برقطر ساقه… ۵۸

نمودار ۴-۷-اثر مراحل مختلف وجین بر طول بلال ۶۱

نمودار ۴-۸- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بر طول بلال ۶۱

نمودار ۴-۹-اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر طول بلال. ۶۲

نمودار ۴-۱۰-اثر مراحل مختلف وجین بر قطر بلال ۶۳

نمودار ۴-۱۱- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بر قطر  بلال ۶۴

نمودار ۴-۱۲-اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی برقطر

بلال ۶۴

نمودار ۴-۱۳-اثر مراحل مختلف وجین بر تعداد ردیف در بلال ۶۵

نمودار ۴-۱۴- اثرسطوح مختلف  تنش خشکی برتعداد ردیف در بلال ۶۶

نمودار ۴-۱۵- اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد ردیف

دربلال ۶۶

نمودار ۴-۱۶- اثر مراحل مختلف وجین بر تعداد دانه درردیف ۶۸

نمودار ۴-۱۷- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بر تعداد دانه درردیف ۶۹

نمودار ۴-۱۸- اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد دانه

در ردیف ۶۹

نمودار ۴-۱۹- اثر مراحل مختلف وجین بر تعداد دانه در بلال ۷۲

نمودار ۴-۲۰- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بر تعداد  دانه در بلال ۷۲

نمودار ۴-۲۱- اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد دانه در بلال     ۷۳

نمودار ۴-۲۲-اثر مراحل مختلف وجین بر وزن دانه در  بلال ۷۵

نمودار ۴-۲۳- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بر وزن دانه در  بلال ۷۵

نمودار ۴-۲۴-اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن دانه در بلال       ۷۶

نمودار ۴-۲۵-اثر مراحل مختلف وجین بروزن نهایی بلال ۷۸

نمودار ۴-۲۶- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بروزن نهایی بلال  ۷۸

نمودار ۴-۲۷- اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن نهایی بلال

۸۷

نمودار ۴-۲۸- اثر مراحل مختلف وجین بر وزن هزار دانه ذرت ۸۲

نمودار ۴-۲۹- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بر وزن هزار دانه ذرت ۸۲

نمودار ۴-۳۰- اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن هزار دانه ذرت

بلال ۸۲

نمودار ۴-۳۱- اثر مراحل مختلف وجین بر عملکرد دانه ۹۱

نمودار ۴-۳۲- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بر  عملکرد دانه ۹۱

نمودار ۴-۳۳- اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد دانه

ذرت ۹۱

نمودار ۴-۳۴- اثر مراحل مختلف وجین برعملکرد بیولوژیک ۹۶

نمودار ۴-۳۵- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی برعملکرد بیولوژیک ۹۶

نمودار ۴-۳۶- اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک

برداشت ۹۶

نمودار ۴-۳۷- اثر مراحل مختلف وجین بر شاخص برداشت ۱۰۰

نمودار ۴-۳۸- اثر سطوح مختلف  تنش خشکی بر شاخص برداشت ۱۰۰

نمودار ۴-۳۹- اثر متقابل مراحل مختلف وجین در سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص برداشت       ۱۰۱

نمودار۴-۴۰- اثر طول دوره های کنترل و تداخل علف هرز بر مجموع وزن خشک علف های هرز ۱۰۵

نمودار۴-۴۱- دوره بحرانی کنترل علف های هرز تاج خروس و خرفه بر حسب روزهای پس از سبز شدن ۱۰۹

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0