تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی: پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی: پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت‌ بازرگانی و با عنوان تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان ایلام) در ۱۹۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی:

پژوهش حاضر با هدف تعییین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در بانک ملت شعب استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع تحلیلی- همبستگی می باشد. که با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به متغیر تعدیل گر رهبری توزیعی و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون پیرسون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان بانک ملت شعب استان ایلام را که در سال ۹۲-۹۳ کار کرده اند، و تعداد آنها ۱۶۳ نفر بوده اند، تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد جامعه محدود و اندک بود، تمامی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه رهبری توزیعی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که استاندارد بوده و قبلاً توسط محققانی از داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و  روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته  و همچنین پرسشنامه بازاریابی داخلی که محقق ساخته بوده، جمع آوری شدند. پایایی پرسشنامه های این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری توزیعی مقدار ۸۷۱/۰، برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مقدار۷۷۱/۰ و برای پرسشنامه بازاریابی داخلی مقدار ۹۳۶/۰  بدست آمد.

این مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها نشان می دهد که پژوهش از پایایی بالایی برخوردار است. در این پژوهش همچنين براي بررسي ميزان تببين‌پذيري يا سنجش هر متغير توسط سوالات مربوطه نيز از روايي سازه تحليل عاملي تاييدي استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که رهبری توزیع شده، فرهنگ سازمان، مسئولیت مشترک، ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان و رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کنند.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه سرمایه های انسانی به عنوان یکی از مهم ترین دارائی های نامشهود، منبع اصلی خلق ارزش پایدار برای سازمان ها به شمار می آید. در واقع امروزه نیروی انسانی بار کسب یک مزیت رقابتی را به دوش می کشد. هیت و همکاران بیان نمودند که اگر سازمان ها بخواهند حیات مداومی در دنیای رقابتی امروز داشته باشند، تنها راه توجه به نیروی کار خود به عنوان سرمایه اصلی سازمان و تلاش مداوم در جهت تامین هر چه بهتر نیازهای آنها می باشد. یکی از مهمترین رویکردهائی که می تواند یاری گر سازمان ها باشد، بازاریابی داخلی است؛ چرا که مفروضه ی اصلی بازاریابی داخلی توجه به کارکنان به عنوان باارزش ترین دارائی سازمان است.

پژوهشگران بهسازی و اثربخشی سازمانها ، رهبری سازمان را به عنوان عاملی مهم (در میان عوامل متعدد) در اثربخشی سازمان تلقی نموده اند(پارک و داتنو.

بنابراین می توان استدلال نمود که یکی از مهمترین مولفه های اثربخشی سازمان، سبک رهبری موجود در سازمان است. این امر را می توان در مطالعات رهبری توزیع شده نیز مشاهده کرد. مثلاً مولفوردوسیلینز الگوی رهبری سازمانهای موفق را ارائه داد. وی رهبری سازمان را فرآیندی مشارکتی، متعامل و مبتنی بر ارتباط متقابل می داند که بازیگران متعددی در آن ایفای نقش می کنند. در این الگو، کار همکارانه ذینفعان سازمان، بر بافت و فرهنگی که در آن کار می کنند، تاثیر می گذارد. بنابراین در پژوهش حاضر، در مورد نقش و تاثیر این سبک از رهبری، بویژه نقش آن در بهسازی سازمانها، نیز پرداخته شده است.

در رهبری توزیع شده دو نوع رهبری تحت عناوین رهبری مدیر و رهبری کارکنان مطرح است. بنابراین پرداختن به نقش و فعالیت های کارکنان و مدیران در قالب سبک رهبری توزیع شده ضرورت دیگر پژوهش حاضر را نمایان می سازد. بدیهی است که نتایج پژوهش حاضر نقش حیاتی رهبری کارکنان را نمایان ساخته و پشتوانه ای محکم برای کاربست رهبری توزیع شده در سازمانهای ایران فراهم می آورد.

شرایط کاملاً متغیر حاکم بر سازمان ها و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به داشتن کارکنان ارزشمند بیش از پیش آشکار کرده است. کارکنانی که با انجام فعالیت های داوطلبانه و مازاد بر نقش های رسمی خود در جهت موفقیت سازمان از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اگر بپذیریم که جهان امروز جهان سازمانهاست، در دنیای پر رقابت کنونی، سازمانها برای بقای خود پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای فراوان کردن کارایی و تلاش کارکنانشان هستند. بر این اساس، توجه به شهروندان در سازمانها رو به افزایش است.

بررسی رفتار شهروند سازمانی به چهار دلیل اهمیت دارد:۱-تاکید بر روی رفتار شهروند سازمانی می تواند تعارضات ناشی از ابهام در انتظارات شغل را به حداقل برساند. ۲-رفتار شهروند سازمانی از طریق تاکید بر روی رفتارهای فراشغلی نیاز به تخصیص منابع کمیاب را کاهش می دهد. ۳-موسسات آموزشی از طریق تعیین و بررسی ابعاد رفتار شهروند سازمانی می توانند محیطی را ایجاد کنند که رفتار شهروند سازمانی را تشویق و بروز آن را تسهیل کند و در این محیط تسهیل کننده های رفتار شهروند سازمانی را افزایش و موانع آن را کاهش دهند. ۴-به مدیران آموزش عالی فرصت می دهد تا درک عمیق تری از عوامل رفتار شهروند سازمانی و متغیرهای شغلی و سازمانی مربوط به آن را پیدا کنند(ایژاراپتلاتکا

پودساکف بر این باور است که شهروندی خوب، تفکری است که تنوعی از رفتارهای کارکنان را شامل می شود که برخی از مصداق های آن عبارتند از: انجام وظایف جانبی؛ کمک رسانی داوطلبانه به سایر افراد در کارشان؛ توسعه حرفه ای در زمینه کاری خود؛پیروی از مقررات سازمان حتی در مواردی که کسی بر او نظارت ندارد؛ تلاش در جهت ارتقاء و کمک به سازمان؛ حفظ نگرش مثبت و تحمل ناملایمات در کار(بولینو و تورنلی

اهمیت این امر در سازمان های خدماتی می تواند بیش از سازمان های تولیدی مد نظر قرار گیرد. چرا که در سازمان های خدماتی فعالیت های کارکنان در سازمان با مشتریان سازمان در ارتباط مستقیم می باشد. در این شرایط فعالیت های کارکنان عامل حیاتی در حفظ روابط پایدار با مشتریان بوده و می تواند زمینه ساز کسب مزیت رقابتی برای سازمان گردد. بنابراین رفتارهای ویژه ی کارکنان از جمله رفتار شهروندی سازمانی در این زمینه می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. طبق تحقیقات انجام شده یکی از مهم ترین عواملی که می تواند رفتار شهروندی سازمانی را تقویت نماید، بازاریابی داخلی است.

بنابراین شناسایی نحوه ی اثرگذاری فعالیت های بازاریابی داخلی و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر رهبری توزیعی می تواند موضوعی قابل بررسی و شایسته کنکاش بیشتر در نظر گرفته شود.

اهداف تحقیق:

اهداف کلی

  • تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

اهداف جزئی:

  • تعیین نقش تعدیل گر فرهنگ سازمان در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین نقش تعدیل گر مسئولیت مشترک در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین نقش تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین نقش تعدیل گر رفتارهای رهبری در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

 

فرضیه های تحقیق:

۱- بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه وجود دارد.

۲-رهبری توزیعی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

۲-۱-فرهنگ سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

۲-۲-مسئولیت مشترک رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

۲-۳-ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

۲-۴-رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

 

فهرست مطالب

فصل اول………….۱

کليات تحقيق………………۱

۱-۱ مقدمه………….۱

۱-۲ بیان مسئله………………….۲

۱-۳ اهميت وضرورت تحقيق………..۵

۱-۴ اهداف تحقیق……………..۷

۱-۴-۱ اهدف کلی………………….. ۷

۱-۴-۲ اهداف جزئی……………..۷

۱-۵ فرضیه های تحقیق…………۸

۱-۶  قلمرو تحقيق………..۸

۱- ۷   روش­شناسی تحقیق……..۹

۱-۸ کاربرد نتایج تحقیق………….۹

۱-۹ متغیرهای تحقیق………….۱۰

۱- ۱۰ تعریف متغیرها………۱۰

۱-۱۰-۱ تعریف مفهومی متغیرها…………۱۰

۱-۱۰-۲ تعريف عملياتي متغيرها…….۱۱

فصل دوم ………۱۲

ادبیات و پیشینه تحقیق………..۱۲

مقدمه……….۱۲

۲-۱ بخش اول: بازاریابی داخلی……….۱۲

۲-۱-۱ تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی………۱۲

۲-۱-۲ عناصر بازاریابی داخلی………..۲۰

۲-۱-۳ آمیخته بازاریابی داخلی……….۲۱

۲-۱-۴ اصول بازاریابی داخلی  ……..۲۳

۲-۱-۵ گام های بازاریابی داخلی……..۲۴

۲-۲ بخش دوم:رهبری توزیعی ….۲۵

۲-۲-۱ رهبری: تعاریف و ماهیت…………۲۵

۲-۲-۲ مطالعه علمی رهبری………..۲۸

۲-۲-۳ رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت.. ……..۲۹

۲-۲-۴ سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده ……….. ۳۴

۲-۲-۵ تفاوت رهبری توزیع شده با سایر سبک های مرتبط ………..۳۵

۲-۲-۵-۱ رهبری تحولی……………..۳۵

۲-۲-۵-۲ رهبری پخش شده…………۳۶

۲-۲-۵-۳ رهبری همکارانه…………….۳۷

۲-۲-۵-۴ رهبری دموکراتیک…………..۳۷

۲-۲-۵-۵ رهبری تسهیم شده……… ۳۹

۲-۲-۶ رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه……. ۴۱

۲-۲-۷ ابعاد رهبری توزیع شده………..  ۴۶

۲-۲-۷-۱ ابعاد رهبری توزیع شده از نظر المور و گوردون………….۴۷

۲-۲-۸ عناصراصلی تشکیل دهنده رهبری توزیع شده……………۵۱

۲-۲-۹ رهبری توزیع شده: عوامل سوق دهنده و بازدارنده……….۵۳

۲-۲-۱۰ مبانی نظری رهبری توزیع شده……….۵۷

۲-۳ بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی………..۵۹

۲-۳-۱ تعریف و مفهوم رفتار شهروندی سازمانی…………..۵۹

۲-۳-۲ رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی………..۶۱

۲-۳-۳ ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی………..۶۱

۲-۳-۴ انواع رفتار شهروندی سازمانی………….۶۲

۲-۳-۵ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………۶۲

۲-۳-۶ عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی……..۶۴

۲-۳-۷ پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی……………۶۵

۲-۴ پیشینه تحقیق………………۶۶

۲-۴-۱ تحقیقات داخلی…………….۶۶

۲-۴-۲ تحقیقات خارجی…………….۶۸

۲-۵ نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی………۷۱

فصل سوم………….۷۳

روش شناسی تحقیق…………….۷۳

۳-۱ مقدمه……………..۷۳

۳-۲ روش­ تحقیق…………..۷۳

۳-۳ جامعه آماری…………۷۴

۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………۷۴

۳-۵ منابع و روش های گردآوری اطلاعات…………۷۴

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها…………۷۴

۳-۷ پایایی و روایی پرسشنامه…..۷۵

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها………..۷۶

فصل چهارم……….۷۷

تجزیه و تحلیل داده ها……۷۷

۴-۱ مقدمه…………..۷۷

۴-۲ بخش اول: آمار توصیفی ……………..۷۷

۴-۲-۱ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت…………۷۷

۴-۲-۲ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت استخدامی………….۷۸

۴-۲-۳ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصیلات………….۷۹

۴-۲-۴ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت تأهل………….. ۸۱

۴-۲-۵ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن……….۸۲

۴-۲-۶ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سنوات خدمت…………..۸۳

۴-۲-۷ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رهبری توزیع شده………۸۴

۴-۲-۸ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی………..۸۵

۴-۲-۹ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر بازاریابی داخلی…………۸۶

۴-۳ آزمون نرمال بودن داده ها………….. ۸۷

۴-۴ بخش دوم: آمار استنباطی…………….۸۸

۴-۴-۱ آزمون الگوهای مفروض پژوهش و بررسی شاخص های آن……………۸۸

۴-۴-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……..۹۸

۴-۴-۲-۱ آزمون فرضیه اول تحقیق……………..۹۸

۴-۴-۲-۲ آزمون فرضیه دوم تحقیق…………….۹۹

۴-۴-۲-۳ آزمون فرضیه سوم تحقیق……………۹۹

۴-۴-۲-۴ آزمون فرضیه چهارم تحقیق…………….۱۰۰

۴-۴-۲-۵ آزمون فرضیه پنجم تحقیق…………..۱۰۱

۴-۴-۲-۶ آزمون فرضیه ششم تحقیق…………….۱۰۲

۴-۵ مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی……..۱۰۳

۴-۵-۱ بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت…………….. ۱۰۳

۴-۵-۲ بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل…………۱۰۴

۴-۵-۳ بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن………. ۱۰۵

۴-۵-۴ بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات…………….۱۰۵

۴-۵-۵ بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت……۱۰۶

۴-۶ خلاصه فصل چهارم……………………۱۰۶

فصل پنجم………………..۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………..۱۰۷

۵-۱ مقدمه……………….۱۰۷

۵-۲ خلاصه تحقیق………….۱۰۷

۵-۳ نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق…………۱۰۸

۵-۳-۱ نتایج حاصل از بررسي فرضیه اول تحقیق………….۱۰۸

۵-۳-۲ نتایج حاصل از بررسي فرضیه دوم تحقیق………….۱۰۹

۵-۳-۳  نتایج حاصل از بررسي فرضیه سوم تحقیق………..۱۱۰

۵-۳-۴ نتایج حاصل از بررسي فرضیه چهارم تحقیق……………۱۱۰

۵-۳-۵ نتایج حاصل از بررسی فرضیه پنجم تحقیق………..۱۱۱

۵-۳-۶ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ششم تحقیق……………..۱۱۲

۵-۴ پیشنهادات…………………………..۱۱۲

۵-۴-۱ پیشنهاد به مدیران بانک ها…………………….۱۱۳

۵-۴-۲ پیشنهاد به محققین آینده………۱۱۵

۵-۴-۳ محدودیت های تحقیق……………..۱۱۵

فهرست منابع……………۱۱۷

 

فهرست جدول­ها

جدول ۲-۱ تعریف بازاریابی داخلی در هر دیدگاه……………………۱۶

جدول ۲-۲ مروری اجمالی به مطالعات انجام شده در زمینه بازاریابی داخلی…………..۱۸

جدول ۲-۳ اجزای تشکیل دهنده بازاریابی داخلی……………….. ۲۲

جدول ۲-۴ مقایسه آمیخته  بازاریابی درونی  و آمیخته بازاریابی بیرونی……………..۲۳

جدول ۲-۵ تفاوت بین سبک رهبری توزیع شده و رهبری پخش شده……………۳۶

جدول ۲-۶ تفاوت رهبری توزیع شده با رهبری دموکراتیک…………..۳۸

جدول۲-۷ تفاوت رهبری توزیع شده و رهبری تسهیم شده………….۴۰

جدول ۲-۸ ابعاد رهبری توزیع شده از نظر محققان حوزه رهبری توزیع شده……….۴۷

جدول ۳-۱ مقدار آلفای کرونباخ برای هر دامنه از پایایی………………..۷۵

جدول۳-۲ پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر……………….۷۵

جدول ۴-۱توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت………………..۷۸

جدول۴-۲ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت استخدامی………۷۹

جدول۴-۳ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تحصیلات…………۸۰

جدول ۴-۴ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت تأهل………………۸۱

جدول۴-۵ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن…………………..۸۲

جدول ۴-۶ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سنوات خدمت…………۸۳

جدول ۴-۷ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رهبری توزیعی…………۸۴

جدول ۴-۸ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی……….۸۵

جدول ۴-۹ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر بازاریابی داخلی………….۸۶

جدول ۴-۱۰ آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها………………..۸۷

جدول ۴-۱۱ تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری…..۸۸

جدول ۴-۱۲ مقدار شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی……..۸۸

جدول ۴-۱۳ تحلیل عاملی تاییدی رفتار شهروندی سازمانی در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری…….۸۹

جدول۴-۱۴ مقدار شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی رفتار شهروندی……..۹۰

جدول ۴-۱۵ تحلیل عاملی تاییدی بازاریابی داخلی در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری…..۹۱

جدول ۴-۱۶ مقدار شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی بازاریابی داخلی….۹۱

جدول ۴-۱۷ شاخص های نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی پژوهش…………….۹۳

جدول ۴-۱۸ شاخص های نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی مدل رهبری توزیع بالا…………۹۶

جدول ۴-۱۹ شاخص های نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی مدل رهبری توزیع پایین………۹۸

جدول ۴-۲۰ رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی…………………………………..۹۸

جدول ۴-۲۱ رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل رهبری توزیعی….۹۹

جدول ۴-۲۲ رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل فرهنگ سازمان…۱۰۰

جدول ۴-۲۳ رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل مسئولیت مشترک۱۰۱

جدول ۴-۲۴ رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان…۱۰۲

جدول ۴-۲۵ رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل رفتارهای رهبری………۱۰۳

جدول ۴-۲۶ آزمون t برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت…………………..۱۰۳

جدول ۴-۲۷ آزمون t برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل…………..۱۰۴

جدول ۴-۲۸ آزمون F برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن………………………..۱۰۵

جدول ۴-۲۹ آزمون F برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات………۱۰۵

جدول ۴-۳۰ آزمون F برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت…………۱۰۶

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۷۸

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی………………۷۹

نمودار ۴-۳  درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات ۸۰

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل   ۸۱

نمودار ۴-۵- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……….۸۲

نمودار ۴-۶ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت…….۸۳

نمودار ۴-۷ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب رهبری توزیعی……….۸۴

نمودار ۴-۸ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار شهروندی سازمانی…..۸۵

نمودار ۴-۹ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بازاریابی داخلی………..۸۶

 

فهرست شکل­ها

شکل ۲-۱ مدل مفهومی تحقیق ……………….۷۲

شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی پژوهش در حالت تخمین استاندارد…………..۹۲

شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی پژوهش در حالت ضرایب معناداری………۹۳

شکل ۴-۳ تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی بالا در حالت تخمین استاندارد……۹۴

شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی بالا در حالت ضرایب معناداری……….۹۴

شکل ۴-۵ تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی پایین در حالت تخمین استاندارد……..۹۶

شکل ۴-۶  تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی پایین در حالت ضرایب معناداری………..۹۷

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0