پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای ”  بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده   ”  رشته دندانپزشکی  با فرمت Word  و در ۸۱ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده :

مقدمه:

ایمپلنت گذاری فوری در دندان های تک ریشه دارای مزایایی است که از جمله می توان به حفظ استخوان موجود اشاره کرد.هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ریج پس از قراردادن فوری ایمپلنت درمقایسه با خارج کردن معمولی دندان و ترمیم ساکت دندانی به صورت طبیعی بود.

مواد و روش کار:

این مطالعه  بر روی ۲۱ بیمار با دندان تک ریشه Hopeless جهت گذاشتن ایپملنت انجام شده است. پس از قالب گیری و تهیه قالب گچی بیماران در ۲ گروه تست و کنترل به طوری تقسیم شدند که در هر گروه ۱۲ ساکت دندانی قرار گرفت. در دو گروه دندان به صورت آتروماتیک خارج شد. بعد با کولینگوالی استخوان ناحیه در فواصل ۱ و ۳ و ۷ میلیمتری از CEJ دو دندان مجاور و فاصله عمودی CEJ تا لبه ی کرست استخوان در ۸ نقطه میدباکال، میدپاتال ، مزیال، دستیال ، دیستوباکال، دیستوپالاتال ، مزیوباکال، مزیوپالاتال اندازه گیری شد. در گروه تست در ناحیه ایمپلنت Biohorizone قرار داده شد ودر گروه کنترل ساکت ها برای ترمیم طبیعی به حال خود گذاشته شد. ۴ ماه بعد در هر دو گروه فلپ کنار زده شد واندازه گیری ها عینا تکرار گردید اندازه گیری های بافت نرم نیز مشابه بافت سخت و با استفاده از کست ها و  استنت های ساخته شده مشابه قبل اندازه گیری و ثبت شد.

یافته ها:

تغییرات عمودی بافت نرم در تمام نقاط اندازه گیری شده در گروه تست نسبت به گروه کنترل کمتر بود  و این اختلاف فقط در ناحیه میدباکال معنی دار نبود و در سایر نقاط معنی دارد.

تغییرات ابعادی افقی بافت نرم نیز در ۱ و۳ و۷ میلیمتری از CEJ دندان های مجاور در گروه تست کمتر از گروه کنترل بود.

تغییرات عمودی بافت سخت نیز در تمامی نقاط اندازه گیری شده در گروه تست کمتر از گروه کنترل بود. البته این تغییرات درنواحی میدباکال ومیدپالاتال معنی دار بود.

تغییرات افقی بافت سخت نیز در نواحی ۱و ۳ و ۷ میلیمتری از CEJ دندان های مجاور در گروه تست کمتر بود که در ناحیه ۷ میلیمتری این تغییر معنی دار نبود.

نتیجه گیری:

بر اساس یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که قراردادن ایمپلنت فوری در محل ساکت دندان تازه کشیده شده برای کاهش دادن تغییرات عمودی و افقی استخوان و نیز جهت کاهش تغییرات عمودی و افقی بافت نرم ناحیه موثر می باشد.

 

فهرست مطالب :

 • فصل اول: مروری بر متون و مقالات   ۱
 • کلیات   ۲
 • روند ترمیم ساکت دندان های خارج شده   ۲
 • تدابیر پس از کشیدن دندان           ۴
 • زمان های مختلف قرار دادن ایمپلنت          ۶
 • قراردادن فوری ایمپلنت    ۷
 • تصحیح ریج در رابطه با قرار دادن ایمپلنت ۸
 • مروری بر مقالات            ۱۴
 • بيان مسئله و ضرورت انجام تحقيق ۲۳
 • اهداف و فرضيات           ۲۴
 • فصل دوم: مواد و روش ها      ۲۶
 • مواد و روش کار ۲۷
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری         ۴۱
 • فصل سوم: یافته ها      ۴۲
 • یافته ها  ۴۳
 • بررسی بافت نرم  ۴۴
 • بررسی بافت سخت         ۵۰
 • فصل چهارم: بحث       ۵۷
 • بحث     ۵۸
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    ۶۲
 • نتیجه گیری        ۶۳
 • پیشنهادات          ۶۳
 • منابع      ۶۴

فهرست جداول

 • جدول ۳-۱ : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال         ۴۴
 • جدول ۳-۲ : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط پالاتال، مزیوپالاتال و دیستوپالاتال    ۴۵
 • جدول ۳-۳ : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط دیستال و مزیال       ۴۶
 • جدول ۳-۴ : تغییرات ابعادی افقی بافت نرم در ۱، ۳ و ۷ میلیمتری از CEJ دو دندان مجاور   ۴۸
 • جدول ۳-۵ : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال از CEJ دو دندان مجاور  ۵۰
 • جدول ۳-۶ : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط پالاتال،مزیوپالاتال و دیستوپالاتال از CEJدو دندان  ۵۱
 • جدول ۳-۷ : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط دیستال و مزیال از CEJ دو دندان مجاور   ۵۲
 • جدول ۳-۸ : تغییرات افقی بافت سخت در ۱، ۳ و ۷ میلیمتری خطوط واصل CEJ دو دندان مجاور   ۵۴

 

فهرست نمودارها

 • نمودار۳-۱: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدباکال در گروه تست و کنترل         ۴۴
 • نمودار۳-۲: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدپالاتال در گروه تست و کنترل        ۴۵
 • نمودار۳-۳: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه دیستال در گروه تست و کنترل            ۴۶
 • نمودار۳-۴: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه مزیال در گروه تست و کنترل  ۴۷
 • نمودار ۳-۵: تغییرات افقی بافت نرم از ۱ میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور ۴۸
 • مودار ۳-۶: تغییرات افقی بافت نرم از ۳ میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور   ۴۹
 • نمودار ۳-۷: تغییرات افقی بافت نرم از ۷ میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور ۴۹
 • نمودار ۳-۶: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مبدباکال           ۵۰
 • نمودار ۳-۷: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه میدپالاتال           ۵۱
 • نمودار ۳-۸: تغییرات عمودی بافت سخت درنقطه دیستال    ۵۲
 • نمودار۳-۹: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مزیال      ۵۳
 • نمودار ۳-۱۰: تغییرات افقی بافت سخت در ۱ میلیمتری از خط واصل دو CEJ دندان مجاور   ۵۵
 • نمودار ۳-۱۱: تغییرات افقی بافت سخت در ۳ میلیمتری از خط واصل دو CEJ دندان مجاور   ۵۵
 • نمودار ۳-۱۲: تغییرات افقی بافت سخت در ۷ میلیمتری از خط واصل دو CEJ دندان مجاور

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0